• Tartalom

35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a „D” és „F” adattárakkal kapcsolatos feladatokról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv titkos információgyűjtő tevékenységéből, valamint a leplezett eszközök alkalmazásából származó adatokkal és információkkal kapcsolatos feladatok meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás szervi hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz-alkalmazásra jogosult szerveire terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya:
a) a titkos információgyűjtések adataira;
b) a leplezett eszközök alkalmazásának adataira;
c) a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adataira;
d) a titkos információgyűjtésre, valamint a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő személyek adataira;
e) az adatok, információk rögzítésére, tárolására, feldolgozására, továbbítására, módosítására, koordinációjára
terjed ki.

3. Az utasítás hatálya nem terjed ki a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64. § h) pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 225. §-a alapján elrendelt titkos információgyűjtésre.

4. Az utasítás alkalmazásában:
a) azonosításra alkalmas adat: az érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, valamint a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, természetes személyekből álló csoport neve, az intézmény formája;
b) azonossági szám: a „D” és az „F” adattárakban szereplő személyek egyedi, nyolcjegyű számsorozata;
c) „D” adattár: a titkos információgyűjtéssel és a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyekre, valamint a velük kapcsolatban folytatott eljárásra vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás;
d) „F” adattár:
da) a tanulmányozott személyek személyes adatait,
db) az informátorok személyes adatait,
dc) a bizalmi személyek (a titkos munkatárs, a rezidens, az „F” objektum kezelő) személyes adatait,
dd) a db)–dc) alpontban foglalt személyekkel történő kapcsolattartásra, valamint a személyek hírszerző lehetőségeire vonatkozó adatokat,
de) a dc) alpontban foglalt személyek személyi tulajdonságaikra vonatkozó adatokat
tartalmazó nyilvántartás;
e) személy: a természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint egyéb, természetes személyekből álló csoport vagy intézmény;
f)1 területi szerv: a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok;
g) TIAR: a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje, amely tartalmazza a titkos információgyűjtésből, valamint a leplezett eszközök alkalmazásából eredő információkat.

5. A TIAR, valamint a „D” és az „F” adattárak alkalmazásának célja:
a) a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyekre irányuló párhuzamos eljárások kiszűrése, az eljáró szervek értesítése;
b) egységes elvekre épülő információs rendszer működtetése, amely a rendőri szervek titkos információgyűjtésből, valamint a leplezett eszközök alkalmazásából származó adatainak rendszerezett gyűjtésével, az információk tárolásával, bűnelemzési támogatással elősegíti a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása céljainak elérését, a bűnüldözési tevékenységet, az erőforrások optimális elosztását, és a területi, valamint az országos koordinációt;
c) a titkos információgyűjtések, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett információk és adatok visszakereshető tárolásának megvalósítása, az összefüggések felismeréséhez történő segítségnyújtás;
d) az informátorok, a tanulmányozás alá vont, továbbá a bizalmi személyek párhuzamos tanulmányozásának, kapcsolattartásának kiszűrése, a tanulmányozó, illetve a kapcsolattartó szerv értesítése.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A TIAR szintjei, feladatai

6. A TIAR-ban történő helyi szintű adatkezelési feladatokat az a szervezeti elem látja el, ahol a kezelendő információ keletkezik.

7. Helyi szintű adatkezelési feladat a titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során helyben keletkező, valamint az adatkezelés során más szervtől érkező, de hatáskör és illetékesség alapján az adott szervhez kapcsolódó adatok kezelése, valamint az adatoknak a nyilvántartásokban rögzítése céljából
a) a területi szerv és a rendőrkapitányságok 6. pont szerinti szervezeti eleme által a 8. pontban meghatározott szervezeti elemnek;
b) az Országos Rendőr-főkapitányság 6. pont szerinti szervezeti eleme által a 10. pontban meghatározott szervezeti elemnek
történő megküldése.

8. A területi szerv és a rendőrkapitányságok 6. pont szerinti szervezeti eleme tekintetében a TIAR-ban történő területi szintű adatkezelési feladatokat a területi szervnél a titkos információgyűjtésből, illetve a leplezett eszközök alkalmazásából származó információk feldolgozására, értékelésére és koordinálására létrehozott szervezeti elem (a továbbiakban: elemző-értékelő szervezeti elem) látja el.

9. Területi szintű adatkezelési feladat:
a) a 7. pont alapján megküldött adatoknak a nyilvántartásokban történő rögzítése;
b) a titkos információgyűjtések, valamint alkalmazott leplezett eszközök nyilvántartása;
c) a titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett információkban szereplő adatok (a továbbiakban: információs objektumok) nyilvántartása;
d) az információs objektumok közötti kapcsolatok regisztrálása, feltárása;
e) az információ feldolgozása során felmerülő azonos információs objektumok előfordulásának figyelemmel kísérése;
f) információszolgáltatás az operatív és stratégiai értékelési feladatokhoz;
g) bűnügyi információn alapuló megkeresések koordinálása.

10. A TIAR-ban történő országos szintű adatkezelési feladatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) látja el.

11. Országos szintű adatkezelési feladat:
a) az Országos Rendőr-főkapitányság 6. pont szerinti szervezeti eleme tekintetében a 9. pontban foglalt feladatok ellátása;
b) az elemző-értékelő szervezeti elemek által kezelt adatok országos összesítése;
c) a területi szerv országos rendszerből történő lekérdezéseinek biztosítása;
d) az elemző-értékelő szervezeti elemek közötti koordináció biztosítása;
e) információszolgáltatás az országos szintű operatív és stratégiai értékelési feladatokhoz.

2. A TIAR-ban történő adatrögzítés

12. Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső információkat az alábbi iratokból kell teljesíteni:
a) a titkos információgyűjtés elrendeléséről készült feljegyzés, felülvizsgálatról készült összefoglaló jelentés, a titkos információgyűjtés befejezéséről készült összefoglaló jelentés és feljegyzés;
b) a titkos információgyűjtés eszközeinek eredményéről készült irat;
c) a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személy adatairól kiállított „B” adatlap;
d) a leplezett eszközök alkalmazására készült alkalmazási terv, indítvány, előterjesztés, a végrehajtásról készült feljegyzés.

13. A TIAR-ban nem rögzíthetők az alábbiak:
a) az információforrást egyértelműen azonosító adatok;
b) a „T” ellátmány felhasználásával kapcsolatos adatok;
c) a titkos együttműködési megállapodás adatai;
d) az „F” objektum alkalmazásával kapcsolatos adatok;
e) a fedett nyomozó vagy a fedővállalkozás alkalmazásával kapcsolatos adatok.

3. Adatszolgáltatás a TIAR-ból

14. Az adatkérésre jogosult nem rendőri szerv részére történő adatszolgáltatás módjára az e szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak az irányadók.

4. A „D” és „F” adattárak tekintetében ellátandó feladatok

15. A Főosztály a „D” és „F” adattárak tekintetében ellátja az alábbi feladatokat:
a) a titkos információgyűjtéssel, a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek, valamint a tanulmányozás alá vont személyek, az informátorok, továbbá a bizalmi személyek adatainak központi nyilvántartása;
b) a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyekre irányuló párhuzamos eljárások kiszűrése, az eljáró szervek értesítése;
c) a tanulmányozás alá vont személyek, továbbá az informátorok, a bizalmi személyek párhuzamos tanulmányozásának, kapcsolattartásának kiszűrése, a tanulmányozó, illetve a kapcsolattartó szerv értesítése;
d) meghatározott feladat ellátásra alkalmas informátor és bizalmi személy keresése-kutatása.

5. A titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszköz alkalmazásával érintett személlyel kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítése

16. A titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyről a nyilvántartási adatok felvétele céljából akkor kell „B” adatlapot kitölteni, ha az érintett személy azonosítására alkalmas – és a személy- és lakcímnyilvántartóban leellenőrzött – adatai ismertté válnak.

17. A nyilvántartási adatok módosításáról „B” adatlapot kell kitölteni, ha:
a) az érintett személynek a nyilvántartásban szereplő adataitól eltérő személyes vagy egyéb adat válik ismertté;
b) a körözött személyt felkutatták, tartózkodási helyét megállapították;
c) a titkos információgyűjtést, valamint a büntetőeljárást
ca) átadják,
cb) átveszik,
cc) egyesítik,
cd) elkülönítik,
ce) befejezik,
cf) folytatják;
d) a titkos információgyűjtés során beszerzett adat büntetőeljárás kezdeményezését alapozta meg.

18. A titkos információgyűjtés, a büntetőeljárás átadása, átvétele, valamint egyesítés vagy elkülönítés esetén, legkésőbb az átvételt követő harmadik munkanapon az átadó és az átvevő is köteles a nyilvántartásba vett személyről a „B” adatlapot kitölteni és megküldeni az elemző-értékelő szervezeti elemnek. Ha az átvevő szerv nem rendőri szerv, az adatszolgáltatást a titkos információgyűjtés, valamint leplezett eszközök alkalmazásának befejezését követő három munkanapon belül az átadó rendőri szerv köteles teljesíteni, és intézkedni a nyilvántartásba vett személyek adatainak módosítására.

19. Legkésőbb a „D” adattárban történő ellenőrzést követő harmadik munkanapon a titkos információgyűjtéssel, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyről az eljáró szerv a „B” adatlapot a rendszeresített célprogrammal egy elektronikus példányban kitölti és egy példányban kinyomtatja. A titkos információgyűjtés során alkalmazott eszköz, valamint a leplezett eszköz alkalmazásának megkezdését követően az 1. számú papíralapú példányt a 2. számú elektronikus példányt tartalmazó adathordozóval együtt az elemző-értékelő szervezeti elemnek kell megküldeni.

20. Ha az ellenőrzést nem az eljáró szerv hajtja végre, a 19. pontban meghatározott határidőt az ellenőrzés eredményéről szóló tájékoztatás beérkezésétől kell számolni.

21. Az elemző-értékelő szervezeti elem a „B” adatlap 2. számú példányát átemeli a TIAR-ba, és annak dátumát rögzíti a „B” adatlap 1. számú példányán.

22. A Főosztály az elemző-értékelő szervezeti elem által a TIAR-ban rögzített és 24 órán belül a központi feldolgozásba bekerülő adatlapokon szereplő adatokat a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül ellenőrzi és az adattárban rögzíti. Ezt követően a rögzítés tényét és a rögzített adatlapon szereplő érintett azonossági számát, hibás adatlap esetén a hiba leírását a TIAR minősített levelező rendszerén keresztül az elemző-értékelő szervezeti elemnek megküldi.

23. Az elemző-értékelő szervezeti elem az azonossági számot rávezeti a „B” adatlap 1. számú példányára, majd azt visszaküldi az eljáró szervnek. Ha a Főosztálytól kapott értesítés hibát jelez, az elemző-értékelő szervezeti elem rájegyzi a hibát a papíralapú példányra, amelyet visszaküld javításra az eljáró szervnek. Az eljáró szerv 3 munkanapon belül visszaküldi a javított adatlapot. Az elemző-értékelő szervezeti elem a javított adatok alapján módosítja a TIAR-ban elhelyezett adatlapot, amely 24 órán belül automatikusan megjelenik a Főosztálynál.

24. A „B” adatlap 1. számú példányát az eljáró szerv elhelyezi a titkos információgyűjtés vagy a leplezett eszköz dossziéjában.

25. Zárt adatkezelés elrendelése esetén az eljáró szerv a „B” adatlap 1. számú papíralapú és 2. számú elektronikus példányát közvetlenül a Főosztálynak továbbítja.

6. A titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő személlyel kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítése

26. A titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő személlyel kapcsolatos adatszolgáltatást a „C1”, a C2”, a „C3” és a „C4” adatlapok (a továbbiakban együtt: „C” adatlapok) kitöltésével és a Főosztály részére történő megküldésével kell teljesíteni.

27. A „C” adatlapokat az adat elhelyezését kérő személy a rendszeresített célprogrammal egy elektronikus példányban kitölti, és egy példányban kinyomtatja. Az adat elhelyezését kérő személy az elektronikus adathordozót közvetlenül – három munkanapon belül – a nyilvántartásba vétel céljából továbbítja a Főosztálynak, a papíralapú példányt elhelyezi a dossziéban.

28. A tanulmányozás alá vont személy azonosító adatairól az „F” adattárban történő ellenőrzést követő harmadik munkanapon a tanulmányozást kezdeményező személy „C1” adatlapot állít ki.

29. Ha az ellenőrzést nem az eljáró szerv hajtja végre, a 28. pontban meghatározott határidőt az ellenőrzés eredményéről szóló tájékoztatás beérkezésétől kell számolni.

30. A „C1” adatlapot kell kitölteni:
a) a tanulmányozott személy adatainak nyilvántartásba vétele;
b) az azonosító adatok módosítása;
c) informátor bevonása
esetén.

31. A „C2” adatlapot kell kitölteni:
a) a jelölt meghiúsult bevonása;
b) a bevonástól elállás;
c) a jelölt eredményes bevonása;
d) az informátor, valamint a bizalmi személy végleges átadása, átvétele;
e) a bizalmi személy pihentetése;
f) az informátor, valamint a bizalmi személy kizárása;
g) az informátorral, valamint bizalmi személlyel a kapcsolat újrafelvétele;
h) az informátor, a bizalmi személy halála
esetén.

32. Ha a bevonás végrehajtása során a jelölt személy az együttműködést vállalta, a további adatok és információk felvétele, illetve a későbbiekben azok módosítása vagy törlése érdekében
a) az informátorral, valamint bizalmi személlyel folytatott kapcsolattartás adatairól a „C2” adatlapot;
b) az informátor, valamint a bizalmi személy hírszerző lehetőségeinek adatairól a „C3” adatlapot;
c) a bizalmi személy személyi tulajdonságainak adatairól a „C4” adatlapot
a kapcsolattartó személy kitölti, és legkésőbb az adatszolgáltatásra okot adó körülménytől számított harmadik munkanapon továbbítja a Főosztály felé.

33. Ha az átvevő szerv nem rendőri szerv, az adatszolgáltatást az együttműködés megszüntetésével (a bizalmi személy, illetve az informátor kizárásával) az átadó rendőri szerv három munkanapon belül teljesíti, és intézkedik a kapcsolattartás adatainak módosítására.

7. Az adattárakban történő zárt adatkezelés

34. Ha az adat zárt adatkezelését rendelték el, az adattárakban történő ellenőrzéskor a lekérdező nem kap választ, egyúttal az adatot elhelyező értesítést kap az ellenőrzés tényéről.

35. Az adattárakban az informátorok, valamint a foglalkoztatott és a pihentetettet bizalmi személyek azonosításra alkalmas adatai zárt kezelésűek.

36. Előterjesztés alapján az adattárakban zárt adatkezelés alá vonhatók:
a) a tanulmányozás alá vont személyek;
b) a kizárt bizalmi személyek;
c) a titkos információgyűjtés eszközével, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett személy azonosítására alkalmas adatai.

37. A zárt adatkezelésről szóló előterjesztést a titkos információgyűjtést folytató szerv vezetője a szolgálati út betartásával a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyetteshez terjeszti fel. A zárt adatkezelés elrendeléséről a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes dönt.

38. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a zárt adatkezelés elrendeléséről, fenntartásáról vagy elutasításáról a Főosztály vezetőjén keresztül tájékoztatja az eljáró szervet.

39. A zárt adatkezelés a titkos információgyűjtés vagy a leplezett eszköz alkalmazásának befejezéséig tart, amelynek időpontjáról a kezdeményező szerv három munkanapon belül értesítést küld a Főosztálynak.

8. Ellenőrzés és koordináció

40. A TIAR-ban történő ellenőrzést a jogosultsággal rendelkező személyek az erre kialakított célprogrammal hajtják végre.

41. A titkos információgyűjtésben, valamint a leplezett eszköz-alkalmazásban eljáró személy az eljárás megkezdése előtt ellenőrzi vagy az elemző-értékelő szervezeti elem útján ellenőrizteti a TIAR-ban a kezdeményezés alapjául szolgáló információkat. Ha az információ szerepel az adatbázisban, ennek tényéről írásban tájékoztatni kell az eljáró szerv bűnügyi vezetőjét.

42. Folyamatban levő eljárás esetén a beérkezett információt az elemző-értékelő szervezeti elem ellenőrzi a TIAR-ban. Ha az információ szerepel az adatbázisban, ennek tényéről az elemző-értékelő szervezeti elem értesíti az információ szolgáltatóját.

43. A TIAR-ban kialakított koordinációs felület biztosítja, hogy a rögzített információs objektumok napi szinten legyenek összehasonlítva. Az elemző-értékelő szervezeti elemek megegyezőség esetén erről az érintett szervezeti elemeket írásban tájékoztatják.

44. A „D” és az „F” adattárakban a titkos információgyűjtés eszközével, valamint a leplezett eszközök alkalmazásával érintett, vagy a titkos információgyűjtésre és a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő személy azonosításra alkalmas adatai alapján ellenőrizni a priorálási jogosultságnak megfelelően közvetlenül vagy a Főosztály írásos megkeresése útján lehet.

9. Jogosultságok

45. A TIAR területi adatbázisába adatrögzítői jogosultságot az elemző-értékelő szervezeti elem vezetőjének javaslata alapján a területi szerv vezetője engedélyezi, amelyről nyilvántartást kell vezetni.

46. A TIAR országos adatbázisába, valamint a „D” és az „F” adattárakhoz a lekérdezői jogosultságot az elemző-értékelő szervezeti elem vezetőjének javaslata alapján a Főosztály vezetője engedélyezi.

47. A Főosztály a jogosultságokról informatikai úton központi nyilvántartást vezet, az alábbi adattartalommal:
a) a jogosultsággal rendelkező neve, szolgálati helye;
b) a jogosultsággal rendelkező felhasználói neve;
c) a jogosultság kezdő és befejező időpontja;
d) a jogosultságot kérő irat iktatószáma;
e) a jogosultság terjedelme.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. Ez az utasítás 2018. július 1-jén lép hatályba.

49. A TIAR és a hozzá kialakított célprogram alkalmazását valamennyi felhasználó részére jogosultságának megfelelően oktatni kell, amelyet a Főosztály koordinál és hajt végre.

50. Az elemző-értékelő szervezeti elem vezetője intézkedik – a Főosztály által szervezett oktatáson részt vett munkatársak bevonásával – a titkos információgyűjtésben, valamint a leplezett eszközök alkalmazásában eljáró állomány oktatására.

51. A Főosztály elkészíti az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső információk köréről, valamint azok rögzítésének módjáról szóló módszertani útmutatót, továbbá a „B” adatlapot és a „C” adatlapokat, amelyeket – a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyását követően – az utasítás hatálya alá tartozó szervek kötelesek alkalmazni.

52.2
1

A 4. pont f) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 149. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 52. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére