• Tartalom

37/2018. (XII. 28.) BM rendelet

37/2018. (XII. 28.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.06.01.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1., 5., 7., 10. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,

a 12. alcím tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 13. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 20. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,

a 15. alcím és a 4. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 106. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló
43/1999. (XI. 26.) BM rendelet módosítása

3. § A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § (1) A várakozási szabályok megsértése miatt a gépjárművezető távollétében történő intézkedés esetén az intézkedő felügyelőnek a feljelentés intézkedésről a gépjármű szélvédőjén – ha ez nem lehetséges, jól látható módon a gépjárművön egyéb helyen – tájékoztatást kell elhelyeznie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) az intézkedést foganatosító közterület-felügyelet megnevezését, székhelyét és telefonszámát,
b) a „Tiltott helyen várakozik!” szöveget,
c) az intézkedés időpontját,
d) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével,
e) a feljelentés tényét,
f) az intézkedő felügyelő nevét, jelvényszámát és aláírását.”

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

4. §4

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosítása

5. §5

6. §6

5. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet módosítása

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

6. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

12. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 9. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A várakozási szabályok megsértése miatt a gépjárművezető távollétében történő intézkedés esetén a feljelentés intézkedésről az intézkedő rendőrnek a gépjármű szélvédőjén – ha ez nem lehetséges, jól látható módon a gépjárművön egyéb helyen – tájékoztatást kell elhelyeznie.
(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) az intézkedést foganatosító rendőri szerv megnevezését, székhelyét és telefonszámát,
b) a „Tiltott helyen várakozik!” szöveget,
c) az intézkedés időpontját,
d) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével,
e) a feljelentés tényét,
f) az intézkedő rendőr nevét, jelvényszámát és aláírását.”

13. §12

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosítása

14. §13

8. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

15. §14

16. §15

18. §16

19. §17

20. §18

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet módosítása

21. §19

10. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

22. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet] 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy az intézkedéssel egyidejűleg közli
a) a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat,
b) feljelentés esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat.”

23. §20

11. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

24. §21

12. Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

25. §22

13. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

26. §23

27. §24

28. §25

14. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

29. §26

30. §27

15. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

31. §28

32. §29

33. §30

16. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló
78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

34. §31

35. §32

17. A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet módosítása

36. §33

37. §34

18. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 12. § és a 22. § az e rendelet kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

Az úti okmány iránti kérelem adattartalma
1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév
3. Anyja születési családi és utóneve
4. Születési hely
5. Születési idő
6. Neme
7. Állampolgárság
8. Arcképmás
9. Saját kezű aláírás
10. Érvényességi idő
11. A hivatalos útlevél iránti kérelem kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével
12. Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma
13. Adatkezelési hozzájárulás
14. Adatok hitelességének jóváhagyása
15. Kiskorú külföldre utazásához (úti okmányának kiállításához) hozzájáruló nyilatkozat
16. Okmány kézbesítési adatai
17. Illetékfizetésre vonatkozó adatok
18. Ügyintéző aláírása
19. Benyújtás dátuma”

2. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 56. sorral egészül ki:

(Magasabb vezetői beosztások, vezetői beosztások, munkakörök megnevezése

Fizetési osztály

Vezetői pótlék

További büntetés-végrehajtási képesítési követelmény

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

alapfokú

középfokú

felsőfokú)

56.

Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

1.    A 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt, „A fegyveres biztonsági őrök formaruházata” című táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

 

Sorszám

Ruházati cikk megnevezése

Mennyiség/Mennyiségi egység

Tervezett viselési idő (hónap)]

 

14a.

Gyakorló bakancs, téli***

1 pár

24

2.    A 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt, „A fegyveres biztonsági őrök formaruházata” című táblázat B:14 mezőjében a „bakancs” szövegrész helyébe a „bakancs, nyári***” szöveg lép.

4. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

1. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. pont 1.1.3. pontja a következő 22–24. alponttal egészül ki:
„22. katasztrófavédelem mesterképzési szak;
23. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület;
24. tűzvédelmi tervezési szakmérnök.”
2. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. pont 1.2.3. pontja a következő l) alponttal egészül ki:
l) tűzvédelmi tervezési szakmérnök.”
3. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.3. pont 1.3.3. pontja a következő 26–28. alponttal egészül ki:
„26. katasztrófavédelem mesterképzési szak;
27. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület;
28. tűzvédelmi tervezési szakmérnök.”
4. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 4. pont 4.3. pontja a következő o) és p) alponttal egészül ki:
o) tűzvédelmi tervezési szakmérnök;
p) katasztrófavédelem mesterképzési szak.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. június 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére