• Tartalom
Oldalmenü

37/2018. (X. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról1

2018.10.31.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 5–8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A 99M 9711 és a 99M 9713 HBCs-k esetén – ideértve a HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.”

2. § (1) Az R1. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 10. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

3. § (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 12. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


    1.     Az R1. 3. számú melléklet „**Főcsoport: 99”, „*99M”, „9720” megjelölésű sort megelőzően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 99

Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

Alsó határnap

Felső határnap

Normatív nap

Súlyszám)

*

99M

9711

Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

1

16

8

6,82525

*

99M

9713

Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

1

16

8

11,94187

    2.     Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 99”, „*99M”, „9710” megjelölésű sora.

2. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


         Az R1. 4. számú melléklet 121. pontja helyébe a következő pont lép, és ezt követően a következő 121/a. ponttal egészül ki:

„121.

*99M 9711

Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

2880
2891
2894

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Uzsoki utcai Kórház
Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906

Országos Onkológiai Intézet

2912

Pécsi Tudományegyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594

 

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

121/a.

*99M 9713

Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

2906

Országos Onkológiai Intézet”

3. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1. pont „Elszámolható HBCs csoportok:” megjelölésű oszlopában a „9430, 9710” szövegrész helyébe a „9430, 9711, 9713” szöveg lép.

4. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


    1.     Az R1. 14. számú melléklet I. rész B) pontjában foglalt táblázat a „*11M 576C” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

*99M 9711

Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

*99M 9713

Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

    2.     Hatályát veszti az R1. 14. számú melléklet I. rész A) pontjában foglalt táblázat „99M 9710” megjelölésű sora.

5. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez

6. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


Az R2. 2. melléklet „**** 99 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra” megjelölésű része helyébe a következő rész lép, és ezt követően a következő „**** 99 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia” résszel egészül ki:
„**** 99 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4590 Mesothelioma, k.m.n.
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G5000 Trigeminus neuralgia
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis

ÉS BEAVATKOZÁSOK

37281 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás
**** 99 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4590 Mesothelioma, k.m.n.
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3550 Carotis test jóindulatú daganata
D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4820 Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G5000 Trigeminus neuralgia
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált

ÉS BEAVATKOZÁSOK

37282 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás”

7. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


    1.     Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat a „37271” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI SZEMPONT)

37281

Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás

*

37282

Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás

*

    2.     Hatályát veszti az R2. 4. mellékletében foglalt táblázat „37283”, „37285” és „37286” megjelölésű sora.

8. melléklet a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelethez


Az R2. 12. melléklete a következő 31. ponttal egészül ki:
„31. A 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia és a 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia HBCs elszámolása
31.1. Teljes kezelési sorozatnak minősül az ellátás, ha a kezelések száma legfeljebb 16 ellátási napra 8 kezelés, és ahol az első kezelés tartalmazza a kapcsolódó tervezés feladatait is.
31.2. Részleges kezelési sorozat esetén az elvégzett kezelésekre jutó súlyszámot az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:

Kezelés

9711 HBCs

9713 HBCs

Kezelés súlyszám

HBCs súlyszám

Kezelés súlyszám

HBCs súlyszám

sugárterápia tervezés + 01. kezelés

3,32525

3,32525

4,94187

4,94187

02. kezelés

0,50000

3,82525

1,00000

5,94187

03. kezelés

0,50000

4,32525

1,00000

6,94187

04. kezelés

0,50000

4,82525

1,00000

7,94187

05. kezelés

0,50000

5,32525

1,00000

8,94187

06. kezelés

0,50000

5,82525

1,00000

9,94187

07. kezelés

0,50000

6,32525

1,00000

10,94187

08. kezelés

0,50000

6,82525

1,00000

11,94187

31.3 Egy ellátási napra csak egy kezelés számolható el.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 1. napjával.