• Tartalom

37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2018.12.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatokra,

c) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra (a továbbiakban együtt: előirányzatok)

terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az előirányzatok felhasználhatóak a jogszabályból eredő egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

1. 25–29. sora, 33. sor l), m) és n) alpontja, 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sor 2. pont a)–k) alpontja, 39. sor a)–c) és e)–i) alpontja, 60. sora, 65. sor 3. pontja, 66–68. sora, 78. sora, 89. sor 1. pont a)–i) alpontja, 91. sor 1. pont a)–i) alpontja, 93. sor a)–d) és f) alpontja, 100. sora, 101. sora és 103. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;

2. 27. sora és 28. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

3. 4. sora, 27. sora, 37. sor 2. pont g) alpontja, 39. sor c) pontja, 60. sora, 67. sora, 78. sora, 79. sora és 91. sor 1. pont g) alpontja alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;

4. 4. sora, 13. sora, 27. sora, 29. sora, 32. sora, 39. sor c) és f) pontja, 56. sora, 60. sora, 78. sora és 98. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás;

5. 4. sora, 27. sora, 29. sora, 32. sora, 60. sora és 78. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;

6. 27. sora, 29. sora, 39. sor a) pontja, 65. sor 3. pont a)–d) alpontja, 66. sora, 67. sora, 68. sora és 101. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;

7. 27. sora, 65. sor 3. pont a)–d) és h) alpontja, 66–68. sora és 101. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás;

8. 27. sora, 33. sor m) és n) alpontja, 66. sora és 68. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás;

9. 27. sora, 65. sor 3. pont e) alpontja és 66. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás;

10. 27. sora, 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sor 2. pont a)–k) alpontja, 39. sor a) és c) pontja, 65. sora, 68. sora, 89. sor 1. pont a)–h) alpontja, 93. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 101. sora és 103. sor d)–g) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;

11. 27. sora, 29. sora, 36. sor 1. pont a) és b) alpontja, 37. sor 2. pont a), f), h), i) és j) alpontja, 39. sor a) pontja, 65. sor 3. pont f) és h) alpontja, 66–68. sora, 89. sor 1. pont e) és f) alpontja és 93. sor 1. pont a) és b) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás;

12. 27. sora, 36. sor 1. pont a) és b) alpontja, 37. sor 2. pont a), f), h), i) és j) alpontja, 39. sor a) pontja, 65. sor 3. pont f) és h) alpontja, 66. sora, 69. sora, 89. sor 1. pont e) és f) alpontja és 93. sor 1. pont a) és b) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;

13. 27. sora, 36. sor 1. pont a) és b) alpontja, 37. sor 2. pont a), f), h), i) és j) alpontja, 39. sor a) pontja, 65. sor 3. pont e)–h) alpontja, 66–68. sora, 89. sor 1. pont e) és f) alpontja, 93. sor 1. pont a) és b) alpontja és 101. sor 3. pont e)–h) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;

14. 27. sora, 65. sor 3. pont d), f) és h) alpontja, 67–68. sora és 101. sor 3. pont d), f) és g) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás;

15. 27. sora, 29. sora, 34. sor m) és n) alpontját, 65. sora, 68. sora és 100. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;

16. 39. sor a)–c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikke szerinti, a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás;

17. 36. sor 1. pont c)–d) alpontja, 37. sor 2. pont b), c) és g) alpontja, 39. sor a) és b) pontja, 68. sora, 89. sor 1. pont a), c)–d), g)–h) alpontja és 93. sor 1. pont c)–d) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;

18. 27. sora, 36. sor 1. pont c)–d) és f) alpontja, 37. sor 2. pont b) és c) alpontja, 39. sor a) és b) pontja, 65. sor 3. pont i) alpontja, 66. sor 3. pont k) alpontja, 68. sora, 89. sor 1. pont a)–d) és g)–h) alpontja, 91. sor 1. pont a), b), d) és e) alpontja, 93. sor 1. pont c)–d) és f) alpontja és 101. sor 3. pont i) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás;

19. 27. sora, 36. sor 1. pont a) és b) alpontja, 37. sor 2. pont a) alpontja, 39. sor a) és b) pontja, 65. sor 3. pont j) alpontja, 65. sor 3. pont l) alpontja, 89. sor 1. pont e) és f) alpontja, 91. sor 1. pont b) alpontja és 93. sor 1. pont a) és b) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás;

20. 91. sor 1. pont c) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás;

21. 26. sora, 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sor 2. pont a)–c) és f) alpontja, 39. sor a)–c) pontja, 68. sora, 89. sor 1. pont a)–h) alpontja és 93. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;

22. 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sor 2. pont a)–c) és g) alpontja alapján a c)–g) alpont, 39. sor a)–c) pontja, 89. sor 1. pont a)–h) alpontja és 93. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás;

23. 27. sora, 33. sor l), m) és n) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikke szerinti széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás;

24. 27. sora és 29. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás;

25. 27. sora, 30. sora, 88. sora és 97. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;

26. 27. sora, 29. sora, 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sora, 39. sora, 73. sora, 88. sora, 94. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja és 103. sor b) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;

27. 18. sora és 19. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk szerinti regionális repülőterekre irányuló támogatás;

28. 60. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk szerinti Belvízi kikötőkre irányuló támogatás;

29. 27. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás;

30. 27. sora és 29. sora alapján SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás;

31. 27. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA. 46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;

32. 27. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;

33. 76. sora alapján az Európai Bizottságnak a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, SA.38478 (2014/N) sz. határozata szerinti támogatás;

34. 37. sor e) pontja alapján a kezdeményezések tartalmától függően és a vonatkozó európai uniós jogszabályok előírásainak betartása mellett a 38. sorral kapcsolatban meghatározott valamennyi támogatási kategória;

35. 40. sora alapján a 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti Éghajlat-politika alprogram (a továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektek vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok önrész összegéhez nyújtott támogatás

nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

4. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység,

2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

3. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény,

4. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

5. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontjának megfelelő támogatás,

6. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

7. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

8. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

9. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

10. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

11. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,

12. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

13. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

14. energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

15. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,

16. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és távhűtés,

17. élelmiszer-alapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

18. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

19. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés,

20. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

21. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

22. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

23. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

24. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

25. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható),

26. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

27. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,

28. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

29. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,

30. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

31. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

32. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát is magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy

b) esetén a támogatás nyújtását megelőző három üzleti év legalább egyikében a működési költségek legalább 10%-át kutatásfejlesztési költségek teszik ki,

33. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

34. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

35. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,

36. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

37. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

38. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

39. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

40. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti támogatás,

41. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,

42. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,

43. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ,

44. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

45. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került, vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

46. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

47. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

48. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

49. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

50. mezőgazdasági ágazat: a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége,

51. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

52. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

53. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

54. minőségrendszer: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 2014–2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) II. rész 1.1.9. pont (282) bekezdésében meghatározott rendszerek,

55. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

56. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

57. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

58. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés,

59. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

60. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

61. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

62. passzív széles sávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137. pontja szerinti infrastruktúra,

63. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

64. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,

65. széles sávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat,

66. széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 134. pontja szerinti munka,

67. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

68. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás,

69. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés,

70. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

71. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti eljárás,

72. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

73. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

74. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

75. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

76. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

77. termelői csoport és szervezet: az agrár- és erdészeti iránymutatás (35) bekezdés 22. pontja szerinti csoport vagy szervezet,

78. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 79. pontja szerinti kis- és középvállalkozás,

79. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,

80. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

81. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat.

(2) Az (1) bekezdés 27. pontja szerinti ellenszolgáltatásnak meg kell haladnia a részvételi költségeket, és a sportoló jövedelmének jelentős részét kell kitennie függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.

(3) Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén az (1) bekezdés 32. pont b) alpontja szerinti arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető támogatás

a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) – a 41. § (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 19. alcím, – a 43. § (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 21. alcím, valamint a 22–23. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 6–7., 10–16., 18–24., 28–30. és 32–34. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez az 5., 18–20., 22–23., 28. és 30. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás,

e) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) a támogatás olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez, vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(6) Az 5. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére, a 8., 28–29. és – a 68. § (4) bekezdés a) pontja figyelembevételével – a 34. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás részére nyújtható.

(7) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás kivételével – csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(8) Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás szerinti támogatás – a 68. § (4) bekezdés b), c) és d) pontja kivételével – csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás 71. pontjában meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(9) A nagyvállalkozásnak a (8) bekezdés szerinti támogatási kérelemben a kötelező tartalmi elemeken kívül ki kell fejtenie, hogy milyen helyzet állt volna elő a támogatás igénybevétele nélkül, és ezt alá kell támasztania.

(10) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e fejezet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(11) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(12) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(13) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, 5., 19., valamint 21. alcím szerinti támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(14) Az azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező 6–8., 10–16., 24–26., 32–34. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott 21. alcím szerinti támogatással az ezen alcímekre vonatkozó támogatási intenzitásig halmozható.

(15) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtti összegben kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(16) A jövőben fizetendő támogatást – ideértve a több részletben fizetendő támogatást is – a támogatás nyújtásának időpontjára számított jelenértékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(17) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően fizethető ki.

(18) A 32–34. alcím szerinti támogatások esetén az általános forgalmi adó (áfa) nem támogatható, kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

(19) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/EU rendelet 81. cikk (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti iránymutatásban megállapított intenzitást vagy összeget.

6. § A 7. § i) pontja szerinti esetben a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladhatja meg

a) azt a minimális összeget, amellyel a beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a beruházó megvalósítsa, vagy

b) azt a többletköltséget, ami a beruházásnak az adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült fel az alternatív – más, a beruházás megvalósításának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található – helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a fejlettség szintjét a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.

7. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

b) kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

ba) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bd) meghaladja a ba)–bc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

be) meghaladja a ba)–bd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatásfejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

bf) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, valamint az energiatermelő létesítményhez nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f) az elosztóhálózathoz nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

g) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

h) sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

i) regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

j) a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

k) a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

l) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

m) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

ma) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

mb) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

8. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha a projekt összköltsége meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

9. § E rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén – a regionális beruházási támogatás kivételével – 2021. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatás és mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

c) közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,

d) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,

e) az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,

f) az SA.37599 sz. határozat, valamint SA.46515 sz. határozat szerinti támogatás esetében 2019. december 31-ig

g) az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatása esetén 2024. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni.

4. Kamattámogatás és kezességi díjtámogatás

10. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 26. sora szerinti előirányzatból a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

(2) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

(3) A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) köteles tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

5. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

11. § (1) Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a) nem vette át egy másik vállalkozás tevékenységét,

b) még nem osztott nyereséget,

c) nem összefonódás útján jött létre.

(2) Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az (1) bekezdés alapján támogathatónak minősülő vállalkozások közötti összefonódás útján létrejött vállalkozások az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésének időpontjától számított legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek.

12. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az 1 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 1,5 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

13. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) az 1,5 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

14. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

15. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 12–14. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 12–14. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

6. A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás

16. § (1) A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatásfejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatásfejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatásfejlesztési kategóriák közé.

17. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 16. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, vagy a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 16. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) az alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) az ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) a kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) a megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

7. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

19. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével, és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében a támogatónak ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmaznia.

8. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

9. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

10. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

22. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

23. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

24. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, e beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

11. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

25. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

12. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

13. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszer-alapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszer-alapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

28. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 30. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 30. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

29. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

30. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

14. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

31. § Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez, vagy elosztó hálózathoz kapcsolódó beruházáshoz nyújtható.

32. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 19. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási költsége számolható el.

33. § (1) Elosztó hálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztó hálózat működési eredménye közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségből.

(3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

15. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

34. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

16. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

35. § (1) A 7–8. és 10–12. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.

(4) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

17. Az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatás

36. § (1) Az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat önrész összegéhez támogatás azon Magyarországon bejegyzett jogi személy számára nyújtható, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el.

(2) Az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat esetében nem nyújtható támogatás a külföldi illetőségű partnerek önrész összegéhez.

37. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a pályázat 45%-os, teljes önrész összegét.

(2) A támogatási intenzitás egy nyertes pályázó esetében az önerő teljes összegéig növelhető.

(3) Ha az adott költségvetési évben nincs nyertes pályázó, akkor a korábbi nyertes LIFE éghajlatpolitikai projektet végrehajtó koordináló kedvezményezett vagy társult kedvezményezett szervezetek részére is nyújtható támogatás a támogatási összeg kimerüléséig.

18. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

38. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

39. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

40. § (1) A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint a tárgyi eszköz és az immateriális javak költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

19. A csekély összegű támogatás

41. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

20. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

42. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

21. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

43. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az adott csekély összegű támogatásról szóló rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

22. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

44. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható, kivéve a hulladékgazdálkodási szolgáltatás ideiglenes ellátása esetén, mivel a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 292/2013. Korm. rendelet) szerinti Koordináló szerv a 292/2013. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint – az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő – igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

23. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

45. § (1) A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át köteles maga nyújtani.

(5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások működtetésére.

(6) A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági előnye nem származhat.

24. A regionális beruházási támogatás

46. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) A nagyvállalkozások esetén a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a korszerűsítendő tevékenységhez kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(4) A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

47. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(5) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás odaítélését megelőzően – a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben – a kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

48. § Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 49. §-ban meghatározott feltételekkel,

i) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 48. §-ban meghatározott feltételekkel.

49. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

50. § (1) A támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, és

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek, legfeljebb a fenntartási időszak végéig tartó bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

51. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják.

52. § (1) A támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. széles sávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

(2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés révén köteles biztosítani.

(4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

25. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

53. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(3) A támogatás keretében

a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,

b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,

c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja

számolható el.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.

(6) A beruházás megkezdésének napja a 46. § (4) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

26. A képzési támogatás

54. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű költsége azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) – a képzési projekthez való hozzájárulásuk arányában – az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

27. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

55. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az európai uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) európai uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott európai uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az európai uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett európai uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

56. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

57. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó európai uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) európai uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

28. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

58. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállítóhelyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

29. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

59. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

30. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

60. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

61. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

62. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

63. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 61. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 62. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

64. § (1) A 60. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége számolható el.

31. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatások közös szabályai

65. § (1) A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás

a) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez és

b) tanácsadási szolgáltatásokhoz

vehető igénybe (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: támogatás).

(2) A támogatást a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő valamennyi kedvezményezett igénybe veheti.

(3) A technikai segítségnyújtást termelői csoport vagy egyéb szerv is végezheti azzal, hogy ebben az esetben a tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személy által az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás mértékének a szolgáltatásnyújtás költségeire kell korlátozódnia.

32. Tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

66. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához, valamint a demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó tevékenység költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja, és

c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség számolható el.

(2) A támogatási intenzitás az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti támogatás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

33. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

67. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) alapján a kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatkímélőbbé és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele érdekében.

(2) A tanácsadásnak az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell, és ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91–95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből, vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint a 43–47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ideértve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet

a) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal összefüggő kérdésekre is.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

34. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

68. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) célja olyan promóciós tevékenység támogatása, amely a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására, vagy a gazdasági szereplőknek, illetve fogyasztóknak a szóban forgó mezőgazdasági termék megvásárlásának ösztönzésére irányul.

(2) A promóciós tevékenységnek a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre kell összpontosítania, vagy általános jellegűnek kell lennie, és az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia. A promóciós tevékenységnek meg kell felelnie a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.

(3) Promóciós tevékenységet termelői csoport vagy egyéb szervezet is végrehajthat, de ebben az esetben nem szabható feltételéül az e csoportban vagy szervezetben való tagság. Továbbá az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás mértékének a promóciós intézkedés végrehajtásának költségeire kell korlátozódnia.

(4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül:

a) a kkv-nak minősülő kedvezményezett vonatkozásban a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésével és az azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a támogatás – objektív módon meghatározott feltételek mellett – elérhető az érintett területen működő valamennyi jogosult számára:

aa) részvételi díj;

ab) útiköltség és az állat szállításának költsége;

ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége;

ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége;

ae) jelképes díj, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg értékben, amely – a díj kiosztásának igazolását követően – a promóciós intézkedés végrehajtójának is kifizethető, feltéve, ha a díjat ténylegesen kiosztották;

b) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott és az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége azzal a feltétellel, hogy a közzétett információk részrehajlástól mentesek, és valamennyi termelő azonos feltételekkel kerülhet be az ismertető anyagba;

c) a tudományos ismeret és tényszerű információ terjesztésének költsége:

ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló minőségrendszer;

cb) generikus mezőgazdasági termék és táplálkozástani előny, valamint ajánlott felhasználása;

d) a médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett célzott fogyasztói promóciós kampány, valamint a közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag költsége.

(5) A támogatási intenzitás

a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át;

b) a (4) bekezdés d) pontjában említett, 8. § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító promóciós kampányok esetében a kampány elszámolható költségeinek 50%-a, de ha az adott ágazat legalább 50%-ban hozzájárul a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától függetlenül az elszámolható költségek 100%-a;

c) az általános jellegű promóciós kampányok esetében az elszámolható költségek 100%-a.

(6) A támogatás természetben vagy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének formájában nyújtható.

(7) Természetben nyújtott támogatás esetében a támogatás keretében nem nyújthatók közvetlen kifizetések a kedvezményezettek számára, és azt a promóciós intézkedések végrehajtója számára kell kifizetni.

(8) Az 5 000 000 euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós kampányt az agrár- és erdészeti iránymutatásnak megfelelően egyedileg kell bejelenteni az Európai Bizottság részére.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában említett promóciós tevékenység és a (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampány és különösen az általános jellegű, az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló promóciós tevékenység során nem említhető meg semmilyen konkrét vállalat, márkanév vagy származás. A (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampányt nem lehet egy vagy több konkrét vállalat termékeire szűkíteni.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amelyek a 8. § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre összpontosítanak, és amennyiben

a) a promóciós tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezésre összpontosít, feltéve, hogy a hivatkozás pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással;

b) a tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezéseken alapuló minőségrendszertől eltérő minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre feltéve, hogy az az üzenetben másodlagos, vagy annak fogyasztására való ösztönzésre irányul.

35. Széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

69. § (1) A széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

(3) A támogatás keretében

a) a szükséges aktív és passzív széles sávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége,

b) a széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége,

c) a széles sávú alaphálózat kiépítésének beruházási költsége és

d) a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége számolható el.

(4) Az elszámolható költségek (3) bekezdés szerinti megállapításának alternatívájaként a projekthez kapcsolódó támogatás maximális összege a (2) bekezdésben előírt pályáztatási eljárás alapján is meghatározható.

70. § (1) A támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházás olyan területre irányul, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. széles sávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési hálózat), és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, hogy a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez a támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

(2) Alépítmény építéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha az alépítmény több kábelhálózatnak és különböző hálózati topológiáknak is helyet biztosít.

71. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés révén köteles biztosítani.

(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

(4) A nagykereskedelmi hozzáférés díját a hálózat üzemeltetője a nemzeti szabályozó hatóság árazási elvei és Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területeinek referenciaértékei alapján, a hálózat üzemeltetője által kapott támogatás figyelembevételével határozza meg.

72. § A 10 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó projekt esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.

36. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

73. § (1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban: támogatás), olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.

(3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.

(4) A támogatott energiahatékony létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(5) A támogatott energiahatékony létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

(6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

37. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

74. § (1) A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) belvízi kikötő

a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére irányuló beruházáshoz, valamint

b) kotrásához nyújtható.

(2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, beleértve a tervezés költségeit.

(3) Nem számolhatók el a szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a kikötő területén működő ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a kikötői felépítményekhez kapcsolódó költségek.

75. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás működési eredményének a különbségét.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

76. § (1) A kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a kikötői infrastruktúrát bérbe adni vagy a kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. A versenyeztetés során a megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.

(2) Ha a kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül az elektronikus hírközlési törvény és a vonatkozó jogszabályok betartásával kerülhet sor.

(3) A kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.

38. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

77. § (1) A repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Fizikailag korlátozott kapacitás esetén az allokálásra releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kerül sor.

(2) Nem nyújtható támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez, vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is.

(3) Az érintett beruházás nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.

(4) Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő, és onnan gépjárművön, buszon, vonaton vagy nagysebességű vonaton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek.

(5) A (3) és (4) bekezdés nem alkalmazandó azokra a repülőterekre, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 000 főt, amennyiben a beruházási támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma valószínűsíthetően nem emelkedik 200 000 fő fölé a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben. Az ilyen repülőtereknek nyújtott beruházási támogatásnak vagy a (11) bekezdésnek vagy a (13) és (14) bekezdéseknek kell megfelelnie.

(6) A (4) bekezdés nem alkalmazandó, ha a beruházási támogatást meglévő, az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőterektől 100 kilométeren belül elhelyezkedő repülőtérnek nyújtják, feltéve, hogy az érintett többi meglévő repülőtér mindegyike és a támogatásban részesülő repülőtér közötti teljes utazási idő szükségképpen tengeri úton legalább 90 perc, vagy ahhoz légi közlekedést kell igénybe venni.

(7) Nem nyújtható beruházási támogatás olyan repülőtérnek, amelynek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a hárommillió főt. A beruházási támogatás a tényleges odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.

(8) Nem nyújtható támogatás azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 tonnát. A támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves teherforgalmának 200 000 tonna fölé emelkedését.

(9) A beruházási támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(10) Az elszámolható költségek a repülőtéri infrastruktúrába eszközölt befektetésekhez kapcsolódó költségek, beleértve a tervezési költségeket is.

(11) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg:

a) az elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult;

b) az elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.

(12) Távoli területeken elhelyezkedő repülőterek esetében a (11) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

(13) Nem nyújtható működési támogatás olyan repülőtérnek, amelynek átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 főt.

(14) A működési támogatás összege nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és észszerű nyereséget fedező összeget. A támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített időszakos részletfizetés formájában, amely esetében a részletek összege a támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető, vagy a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.

(15) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári évre vonatkozóan, amely során a repülőtér átlagos éves utasforgalma meghaladja a 200 000 főt.

(16) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást kell kötnie bizonyos légitársaságokkal a repülőtéri díjakról, a marketing jellegű kifizetésekről vagy a légitársaságok adott repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekinteni.

(3) Jelen rendelet 1. mellékletének 65. sora esetében a Támogató egyedi elbírálás alapján – a támogatásokra vonatkozó törvények, rendeletek adta lehetőségek keretein belül – eltérhet az 1. mellékletben megfogalmazott feltételektől.

79. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó,

a) 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából,

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából,

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról, kedvezményezettek esetében az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából a tagállamoknak adatot kell szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az Atr. 18/A–18/D. §-a szerint kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a támogatás odaítélést követő 3 hónapon belül teljesíti az alábbi adatokról:

a) a kedvezményezett neve, székhelye, adószáma,

b) a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35) bekezdés 13. és 14. alpont szerinti típusa (kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),

c) a kedvezményezett főtevékenysége a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint, egyéni vállalkozó esetén ÖVTJ-kódok szerint,

d) támogatás összege,

e) támogatástartalom,

f) támogatás formája,

g) támogatás célja,

h) támogatást nyújtó hatóság megnevezése.

80. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 25–27. sora, 28. sora, 29. sora, 33. sor l), m) és n) pontja, 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sor 2. pont a)–k) alpontja, 39. sor a)–c) és e)–i) pontja, 60. sora, 65. sor 3. pontja, 66–68. sora, 78. sora, 89. sor 1. pont a)–i) alpontja, 91. sor 1. pont a)–i) alpontja, 93. sor a)–d) és f) alpontja, 100. sora, 101. sora és 103. sora az Európai Unió működésről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) 27. sora és 28. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) 4. sora, 27. sora, 29. sora, 32. sora, 60. sora és 78. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet,

d) 18. sora, 19. sora, 26. sora, 27. sora, 29. sora, 30. sora, 33. sor l), m) és n) pontja, 36. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 37. sora, 39. sora, 60. sora, 65. sor 3. pont a)–j) alpontja, 66. sora, 67. sora, 68. sora, 88. sora, 89. sor 1. pont a)–h) alpontja, 91. sor 1. pont a)–f) alpontja, 93. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja, 101. sora, valamint 103. sor b), d)–g) alpontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 13–14., 17–19., 22., 25., 26., 28., 29., 31., 36–38., 41., 46., 48., 49., 52., 53., 55., 56., 56a. és 56c. cikke,

e) 4. sora, 13. sora, 27. sora, 29. sora, 32. sora, 39. sor c) és f) pontja, 58. sora, 60. sora, 78. sora és 98. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,

f) 4. sora, 27. sora, 37. sor 2. pont g) alpontja, 49. sor c) pontja, 60. sora, 67. sora, 78. sora, 79. sora és 91. sor 1. pont g) alpontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) 76. sora a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, SA.38478 (2014/N) sz. bizottsági határozat,

h) 27. sora és 29. sora a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat,

i) 40. sora a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke,

j) 18. sora, 19. sora és 60. sora a 651/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

81. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában e rendelet szabályait kell alkalmazni a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megállapított eredeti előirányzattal rendelkező és eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatokkal való 2019. évi gazdálkodás során.

82. §2

1. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) ITM rendelethez


A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
8K37443_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
1Áht azo-
nosítóCím-
névAl-
cím-
névJog-
cím-
csop. névJog-
cím-
név
Előirányzat céljaKifizetésben részesülők köreTámogatás biztosításának módjaTámogatási előlegRendelkezésre bocsátás módja


Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosíték
Kezelő szervLebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás
közreműködő
szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Közlekedési ágazati programok

4

295735

A közösségi közlekedés összehangolása

Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő, valamint a közszolgáltatások

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban:

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel-
időarányosan
vagy
teljesítésarányosan

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosíték
(a továbbiakban:

 

működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó fontos szakmai feladatokat.

KTI Nkft.),
Nemzeti
Mobilfizetési Zrt.,

előirányzat-
átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás)

-

-

-

 

Részfeladatok:
1. a közösségi közlekedés szervezését érintő feladatok;
2. a közösségi közlekedés átalakítását érintő innovációs feladatok;
3. a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok, beleértve a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztését, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatokat és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatokat.

MÁV-HÉV Zrt.,

Volán Egyesülés,
költségvetési szervek,
gazdasági társaságok, önkormányzatok,

civil szervezetek,
szakmai érdekképviseletek

vállalkozási szerződés

-

5

348228

Közúthálózat fenntartás és működtetés

Az előirányzat
a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek üzemeltetési és fenntartási feladatainak;
b) az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az ÚTINFORM-mal,

Magyar Közút NZrt.;
Lechner Lajos Tudásközpont; Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
gazdasági társaságok, önkormányzatok, közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek

A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül az F:5 mező a)-h) és az
l)-m) pontjaiban meghatározott feladatok elvégzésére a Magyar Közút NZrt.-vel támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, - időarányosan vagy teljesítésarányosan

Az F:5 mező k) pontjában meghatározott feladatra a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, az előirányzat célja szerinti egyéb feladatokra közbeszerzési szabályok szerint szerződés kötésére kerül sor.

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak;
c) a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának;
d) a hálózati adatfelvételi feladatoknak;
e) az úthálózat-védelmi tevékenységnek;
f) a műszaki szabályozási feladatok előkészítésének, a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók kidolgozásának;
g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő

Az F:5 mező k) pontjában meghatározott feladatra a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, az előirányzat célja szerinti egyéb feladatokra közbeszerzési szabályok szerint szerződés kötésére kerül sor.
Az n) pontban meghatározott feladatok elvégzése támogatói okiratok kibocsátásával történik.

 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) saját kapacitásának felhasználásával végzett felújítási feladatoknak;
h) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat felújítási és fejlesztési munkáknak és az ahhoz kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatoknak;
i) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása ellenőrzésének;
j) a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke
bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a működtetés ellenőrzésének;
k) a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és

 

 

fenntartásához szükséges feladatoknak;
l) a helyi közutak és műtárgyaik egyedi miniszteri döntés alapján történő fejlesztésének, fenntartásának;
m) az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a közútkezelő vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek működtetéséhez, fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az a)-l) pontban nem szereplő egyéb feladatok ellátásának;
n) a Kormány döntése alapján a helyi és az országos közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósításának finanszírozását szolgálja.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (a továbbiakban: ITM) terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

 

 

 

 

6

341573

Útdíj rendszerek működtetése

Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos
feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával, kapcsolatban a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvény-
társaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)

-

-

A feladatok elvégzésére - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján - a NÚSZ Zrt.-vel
kerül sor szerződéskötésre.

-

-

-

-

-

7

348240

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint az országos közúthálózat és a vasúti pályahálózat építtetőjének más forrásból meg nem térülő működési költségei, illetve ráfordításai fedezetének biztosítása.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

NIF Zrt.

a NIF Zrt.-vel, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

8

245823

Belvízi hajózási alapprogram

Az alapprogram célja, a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása.

Magyar hajólajstromban szereplő áruszállító és tolóhajók tulajdonosai, üzembentartói

Belvízi Hajózási Alapkezelő Tanács pályázat alapján, az Európai Bizottság által meghatározott feltételekkel a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szerint

-

Belvízi Hajózási Alapkezelő Tanács pályázat alapján, az Európai Bizottság által meghatározott feltételekkel a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szerint

-

-

-

-

-

9

333717

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1. Az előirányzat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 188/1996. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés a)-c)

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat- átcsoportosítás útján

beszedési megbízás

 

pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a közlekedési szakképzési feladatok megvalósítására használható fel.
2. Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI NKft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására.
Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatás terhére a közlekedésbiztonsági forgalomtechnikai beavatkozások egy részének és a közlekedési szakképzési feladatok ellátásának fedezete kerül biztosításra.
Az előirányzat felhasználására a 188/1996. Korm. rendelet alapján befolyó bevételekre vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott intézkedési terv alapján kerül sor, amelynek tartalmaznia kell legalább a részfeladatok megvalósításához szükséges finanszírozást és a forrás felhasználásának felelőseit.

Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, civil szervezetek,

KTI NKft.,
Magyar Közút NZrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettek részére támogatási szerződés útján.

vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megrendelő útján

-

-

-

-

10

333728

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

Az előirányzat a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok finanszírozására használható fel.

Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, civil szervezetek
KTI NKft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat- átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

vállalkozási szerződés megbízási szerződés megrendelő útján

-

11

296302

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

Az előirányzat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.

KTI NKft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

12

351651

Kiemelt közúti projektek

Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos és helyi közúti beruházások megvalósítására, valamint a 813. számú Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedésekre, fakivágási és csereerdősítési tevékenységekre.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

NIF Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.) Budapesti Erdőgazdasági Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés, illetve támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

13

358473

Légiszállítási szolgáltatások

Az előirányzat fedezetet biztosít a menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, Szarajevó, Szkopje), valamint ezen légijáratok üzemelésére vonatkozó szolgáltatás koncesszióba adására.

koncessziós beszerzési eljáráson nyertes pályázó, Wizz Air Hungary Kft.

-

-

részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan a nyugat-balkáni légijáratok üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről szóló 2003/2016. Korm. határozat módosításáról szóló 2052/2016 Korm. határozat alapján kötött közszolgáltatási szerződés útján

-

készfizető kezesség

-

-

-

14

358584

 

 

Közúthálózat felújítása

Az előirányzat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.

Magyar Közút NZrt.

gazdasági társaság

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

15

359139

Budapest - Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása

Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.)

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy a részére kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Támogató a MÁV Zrt. esetén az Ávr. 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján eltekinthet a biztosítéktól

-

-

-

16

359140

Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

Az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak keretének terhére megvalósuló határ menti együttműködési programok közlekedési infrastruktúra beruházásainak előkészítése.

NIF Zrt.

A NIF Zrt., mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy teljesítés-arányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

17

359573

Kerékpáros létesítmények működtetése

Kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozékaik működtetése tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátása történhet az előirányzat terhére.


Magyar Közút NZrt.; gazdasági társaság; önkormányzatok; közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek, szakmai és civil szervezetek, Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés, illetve támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

18

354362

Regionális repülőterek működésének támogatása

Az előirányzat célja a támogatott repülőtér biztonságos működésével összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, amelyek költsége más forrásból nem biztosítható.

AIRPORT-
DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Kft., Hévíz-Balaton Airport Kft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés, illetve támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

19

367173

Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Debrecen nemzetközi repülőtéren megvalósuló légiforgalmi irányító szolgálat kiépítésével kapcsolatos, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról szóló 1713/2016.
(XII. 5.) Korm. határozat szerinti
feladatok támogatására.

HungaroControl Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

20

367951

Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

Az előirányzat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatokra

teljesítésére.

NÚSZ Zrt.

NISZ Zrt.

Magyar Posta Zrt.

Egyedi döntéssel és a Núsz Zrt-vel, mint kijelölt kedvezményezett részére kiadott támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan;

-

beszedési megbízás

-

-

-

a NISZ Zrt-vel és a Magyar Posta Zrt-vel, kötendő vállalkozási, szolgáltatási szerződés

 

21

360728

 

 

Határkikötők működtetése

Az előirányzat fedezetet nyújt a Mohácsi és Drávaszabolcsi határkikötők működtetésének biztosítására.

Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.;

TOUR-Chance Kft.

-

-

-

-

-

-

-

 

szolgáltatási szerződés

22

367962

 

 

Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

Az előirányzat fedezetet nyújt a Folyami Információs Szolgáltatások rendszer (informatika, távközlési hálózat, diszpécserszolgálat stb.) működtetésének biztosítása szolgáltatási szerződés útján.

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)

-

 

-

-

-

-

-

.-

szolgáltatási szerződés

támogatói okirat

23

368328

 

 

Kerékpáros létesítmények fejlesztése

Új útvonalak előkészítéséhez, létesítéséhez vagy táblázásához kapcsolódó beruházások támogatása, tervek, tanulmányok,stratégiai anyagok, kutatások készítése, az EuroVelo hálózat fejlesztésével kapcsolatos fejlesztési és koordinációs feladatok ellátása, műszaki szabályzatok, útmutatók és előírások készítése, fejlesztések nyilvántartását támogató térinformatikai fejlesztés és felmérés, valamint a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kiadványok készítése, szemléletformáló kampányok támogatása, konferenciák és rendezvények szervezése történik az előirányzat terhére.

NIF Zrt., Magyar Kerékpárosklub, Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, kerékpáros szakmai és civil szervezetek, települési és megyei önkormányzatok, vízügyi igazgatóságok, Európai Kerékpáros Szövetség (ECF)

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés, illetve támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

24

Hazai fejlesztési programok

25

030164

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungaroring Sport Zrt. által megvalósítandó egyes rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a rendezvények technikai feltételeit biztosító kiadások támogatására.

Hungaroring Sport Zrt.

A kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

26

294835

 

 

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
a) a Széchenyi Kártya Program részeként működő
aa) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel,
ab) Széchenyi Forgóeszközhitel,
ac) Széchenyi Beruházási Hitel,
ad) Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és
ae) Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (a továbbiakban együtt: Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti kamattámogatásra és a

Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.), mint kezességvállaló intézmény által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti kezességi díjtámogatásra,
és
b) az előirányzat működtetésével, kezelésével, ellenőrzésével és nyomonkövetésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek, valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, az ITM fejezethez tartozó
ba) Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC),
bb) Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)
fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A Konstrukciók keretében a költségvetési támogatás kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 19. § 5. pontjában meghatározott olyan vállalkozás lehet, amely megfelel a Kkvtv. 3-5. §-ában

meghatározott feltételeknek, és a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás iránti hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Aretv.) szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.
Az előirányzat, a KKC és NBC tekintetében az előirányzat terhére visszterhes szerződés alapján kifizetésben az

F:27 mező b) pontja szerinti feladatokat ellátó személyek és a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai részesülhetnek.

A Konstrukciók keretében a pénzügyi intézmény a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a kamatnak és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a

különbözetet a támogató a pénzügyi intézménynek a KAVOSZ Zrt. részére benyújtott beszámoló alapján fizeti meg legkésőbb a kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett időszak leteltét követő hatodik hónap utolsó napjáig, azzal, hogy a kamattámogatás mértékét ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%.
A kamattámogatás

és a kezességi díjtámogatás támogatói okirat kiállítása, és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal, havonkénti, az F:27 mező ad) és ae) alpontja szerinti hiteleknél negyedévenkénti bontásban való közzététele alapján - amely a támogatói okirat kedvezményezettel

való közlésének minősül - a hitelszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
A támogatási jogviszony megszűnése - az Ávr. 96. §- ában meghatározott esetek kivételével - a támogatási jogviszony megszűnésének időpontjáig már kifizetett, vagy annak megszűnéséig járó, még kifizetendő kamattámogatásokat és kezességi díjtámogatásokat nem érinti.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan

-

A pénzügyi intézmény a támogató megbízásából a támogatás Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti összegével megterhelheti a kedvezmé-
nyezettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját.

KAVOSZ Zrt.

-

-

27

302735

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
a) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési szakfeladatok, így különösen európai uniós forrás terhére nem támogatható, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési célú projektek, szakmai feladatok megvalósítására,
b.) egyes hazai forrásból finanszírozott önkormányzati fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek kapcsán szakértői feladatok ellátására.
A Modern Városok Program, valamint egyéb, önkormányzati fejlesztési programok keretében az egyes önkormányzatok fejlesztéseiről szóló támogatási döntésekben meghatározott egyes feladatokhoz kapcsolódóan a megvalósítás előkészítésére,

c) egyedi támogatási döntés útján vagy pályázati rendszerben, európai uniós forrásból nem finanszírozott projektek megvalósításához.

kötelezettségek teljesítésére.

helyi önkormányzat költségvetési szerv,
civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány

Pályázat vagy egyedi döntés alapján, a támogató egyedi döntése szerint támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan.

-

beszedési megbízás

-

-

-

-

Megbízási vagy vállalkozási szerződés

28

342573

Intézményi kezességi díjtámogatások

Az előirányzat célja, hogy a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével forrást biztosítson
a) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a támogatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény, és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CCXXXVII. törvény) hatálya alá nem tartozó, de annak 9. § (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok által 2013. június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez és forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott hitel kiváltására irányuló új
hitelszerződéshez vagy szerződésmódosításhoz (ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit), a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mint kezességvállaló intézmény által vállalt kezességi díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
b) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény és a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó de annak 9.§ (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok által 2013. június 15-től - a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti ügyletek kivételével - az egyéb ügyletkörbe tartozó, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
c) a 2013. június 15-től vállalkozások részére kibocsátott új bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá legfeljebb
egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő kötelezettségekhez, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatásra [az a)-c) pont szerinti jogcímek e sor alkalmazásában együtt: kezességi díjtámogatás], amely nem biztosítható az állami viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi díjon vállalt kezességi ügyletekhez és nem vehető igénybe kamathoz.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.

A kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény és a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó de annak 9.§ (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványoka kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a kezességi díjnak csak a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a különbözetet a támogató a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézménynek és a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó de annak 9.§ (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványoknak az általa a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére megküldött beszámoló alapján fizeti meg.
A kezességi díjtámogatás a támogatói okirat
kiállítása és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal, havonkénti bontásban való közzététele alapján - amely a támogatói okirat edvezményezettel való közlésének minősül -,
a kezességvállalási szerződés hatályba-lépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
A kezességvállalási szerződés megszűnése - az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek kivételével - a kezességvállalási szerződés lejáratának vagy megszűnésének időpontjáig esedékes, már kifizetett vagy a kezességvállalási szerződés megszűnéséig járó, még kifizetendő kezességi díjtámogatást nem érinti.
Ha a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott mértéket, a kezességi díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell megállapítani.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan

-

A pénzügyi intézmény és a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó de annak 9.§ (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok a támogató megbízásából a kezességi díjtámogatás Ávr. 98. § szerinti összegével
megterhelheti a kedvezményezettnek a pénzügyi intézménynél vagy a 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó de annak 9.§ (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványoknál vezetett számláját.

-

-

-

29

344639

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

Az előirányzat célja a Balaton-térség fejlesztését szolgáló szakmai programok, projektek előkészítésének, végrehajtásának támogatása.

A támogatás kedvezményezettje a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT), illetve központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány. A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a BFT támogatási döntése révén továbbnyújtásra kerül a végső kedvezményezettek részére.

Egyedi döntés alapján, a BFT-vel mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés, kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

30

359551

Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Nemzeti Vágta rendezvény lebonyolításához.

gazdasági társaság, civil szervezet

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel

-

beszedési megbízás

-

-

-

31

Infokommunikációs
ágazati programok

32

302768

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

Az előirányzat célja:
a) a Sulinet országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózattal kapcsolatos többletfeladatok ellátása,
b) az elektronikus hírközléssel kapcsolatos védelemszervezési feladatok ellátása,
c) a Tisztaszoftver program keretében a köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek biztosítása, valamint az igénybevételükhöz szükséges bevezetés támogatási, illetve logisztikai szolgáltatás nyújtása,
d) GINOP és más Operatív Programokban megvalósuló, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtását szolgáló projektek támogatása,
e) az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetése, fejlesztése,
f) az ITM felügyelete alatt álló szervezetek és állami vállalatok infokommunikációs konszolidációja, beszerzés kontrollja,
g) Központi Informatikai Beszerzési Rendszerrel (KIBER)

h) honlapok akadálymentesítésének megvalósításával összefüggő feladatok ellátásával
kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ágazatban működő szervezetek, mint kedvezményezettek, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), Antenna Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Antenna Hungária Zrt.),
MVM-NET Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
MVM-NET Zrt.), Hungaro DigiTel Korlátolt Felelősségű Társaság, Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.), Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat - átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

Vállalkozási szerződés
Közszolgáltatási szerződés

33

295757

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

Az előirányzat:
a) az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása és a digitális írástudás szintjének emelése érdekében a közösségi terek működtetésének és fejlesztésének biztosítására,
b) a miniszter felelősségi körébe tartozó, az informatikai, infokommunikációs ágazatok fejlesztésére, ezen ágazatok szabályozásának előkészítésére és biztosítására,
c) az infokommunikációs, az audiovizuális médiához és elektronikus hírközlési ágazatot érintő stratégiai megalapozó, műszaki, gazdasági és jogi elemző tevékenység ellátására,
d) a miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátására,
e) a c) pontban meghatározott stratégiai irányvonalakat követő legjobb gyakorlatok kialakítására, az infokommunikációs ágazatot érintő alkalmazások fejlesztésére, népszerűsítésére és elterjesztésére,

Az ágazatban működő szervezetek, mint kedvezményezettek, KIFÜ;
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal;
Magyar Tudományos Akadémia
Antenna Hungaria Zrt., MVM-NET Zrt., Hungaro DigiTel Kft.,
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, Infotér Egyesület, Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.,
Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Pályázat vagy egyedi döntés alapján és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat- átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

f) a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátására,
g) az információs és kommunikációs technológia helyi közösségek számára történő befogadásának erősítését, a lakossági életminőség javítását célzó tájékoztatók, konferenciák, motivációs programok megvalósítására,
h) az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és - szolgáltatási politika végrehajtására,
i) a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) foglalt célok megvalósulásának folyamatos nyomon követése érdekében szükséges monitoring vizsgálat lefolytatására, helyzetelemzés elkészítésére,
j) a NIS Digitális Infrastruktúra pillérben meghatározott intézkedések programjaihoz kapcsolódó új generációs elérési hálózat fejlesztésére vonatkozó feladatok ellátására és
k) a NIS-ben meghatározott, az i) és j) pontban nem nevesített feladatok megvalósítására,
l) Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztésére a
Közép-Magyarország Régióban,
m) a Digitális Jólét Programmal összefüggő infokommunikációs szakterületet érintő feladatok ellátására,

n) a Digitális Jólét Program 2.0.-val összefüggő feladatok, kiemelten a Kormány 1456/2017. (VII. 19.)

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló határozatában

meghatározott feladatok ellátására. valamint

o) az infokommunikációs „best practice”-ek kutatására, elemzésére, infokommunikációs innovációs projektek kidolgozására és végrehajtására

használható fel.

Vállalkozási szerződés
Tagdíj fizetés útján

34

Klíma-, energia- és zöldgazdaság- politikai ágazati programok

35

249467

Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás

Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezését követően támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a
zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. Az előirányzat felhasználható továbbá a bányászatról szóló törvényben előírt használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére, valamint a rekultivált területek egy része karbantartási feladatainak ellátására.
Az előirányzat fedezetet biztosít a beruházási program megvalósításához, a környezeti rekultiváció elvégzéséhez, a kiépített megfigyelő rendszerek működtetéséhez.

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel vagy részletekben - negyedéves ütemezésben

-

beszedési megbízás

-

-

-

36

368562

 

 

Épületenergetikai pályázati program

1. Az előirányzatból az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra nyújtható támogatás:

a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése;

b) megújuló energia felhasználásának növelése;

c) energiahatékonyságot javító intézkedések;

d) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező

beruházás, intézkedés;

e) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás;

f) alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása.

természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat;

nemzetiségi önkormányzat; költségvetési szerv; gazdasági társaság; civil szervezet, továbbá

egyházi jogi személy.

Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján nyújtható támogatás.

előleg folyósítható

egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

a) beszedési megbízás
b) zálogjog
c) garancia

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFSI NKft.)

igénybe vehető

-

37

338306

 

 

Zöldgazdaság
Finanszírozási Rendszer

1. Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés- megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-csökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető kifizetés:
a) a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia
Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
b) a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak nyújtott hozzájárulásra;

c) erdőirtás elkerülését, erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
d) technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen országokban; e) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokba.
2. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) energiahatékonysági javító intézkedésekre;
c) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező
beruházásra, intézkedésre;

Ha nemzetközi szerződés vagy kormányhatározat eltérően nem rendelkezik, kifizetésben természetes személy, belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe részesülhet azzal, hogy nem nyújtható támogatás a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházásra.

A beruházás megkezdése időpontjának - ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik - építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.
Kifizetésben részesülhet továbbá a Kezelő szerv részére kizárólag az előirányzat működtetésre elkülönített forrás terhére, kivéve, ha a támogatás biztosításáról Korm. határozat rendelkezik.

Az F:38 1. és a 2. pontjában foglalt célok esetében pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján nyújtható támogatás.
Az F:38 mező 3. pontjában foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött

támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható.
Az F:38. mező 4. pontjában foglalt tevékenységek esetében támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján nyújtható támogatás.

előleg folyósítható

egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy teljesítésarányosan

támo-
gatási szerző-
désben vagy támoga-
tói okiratban megha-
tározott határ-
időig

a)    beszedési megbízás

b)    zálogjog

c)    garancia

-

igénybe vehető

-

A 3. pontban foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött megállapodás útján

 

 

 

 

 

d) erdősítés révén történő CO2 megkötésre;
e) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;
f) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
g) alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
h) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;
i) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;
j) alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
k) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.

3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak
Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:
a) Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;
b) a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;
c) Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése.
4. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a kezelő szerv által, valamint a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

354340

Bányanyitási feladatok kiadásai

Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást:
a) meglévő hazai ásványvagyon adatbázisok nemzetközi gyakorlattal összhangban álló átstrukturálására, kiegészítésére,
b) bányászati befektetési, gazdaságossági-megtérülési valamint megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítésére,
c) a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő
környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére,
d) a bányászattal összefüggő állami feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektek (mint pl.: adatbázisok és hatástanulmányok elkészítéséhez), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására,

e) a magyarországi színes- és nemesfém lelőhelyek korábbi kutatási anyagainak egységes, térkép alapú digitális adatbázisba rendezése, fúrómag minták elhelyezésének korszerűsítése, a minták közötti gyors és megbízható keresés, valamint a hatékony hozzáférés elősegítése érdekében,
f) Magyarország területén folytatott korábbi kutatásokból származó minták korszerű földtani újraértékelésére és vegyelemzésére,
g) a hazai földtani kutatás ösztönzése céljából Magyarország nyersanyag lelőhelyeinek korszerű szemléletű és kivitelezésű újra vizsgálatára, kiemelten a technológiai fejlődés igényeit kielégítő nyersanyagok magyarországi előfordulási lehetőségeinek vizsgálatára, h) tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálatára, bányászati és ásványvagyon hasznosítási technológiák) alkalmazhatóságának magyarországi vizsgálatára, elemzésére,
i) nemzetgazdasági jelentőségű és ellátásbiztonsági szempontból is fontos ún. kritikus nyersanyagok azonosítására, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk felülvizsgálatára.

Költségvetési szervek, gazdasági társaságok

Pályázat vagy egyedi döntés alapján és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat-átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-

Vállalkozási szerződés
Megbízási szerződés

39

347995

Gazdasági Zöldítési Rendszer

Az előirányzat fedezetet biztosít
1.

a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs projektek finanszírozására,
b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére és energiahatékonyság növelésére,
c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére,

d) az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási helyszíneit feltüntető adatbázis és térkép elkészítésére és működtetésére;

e) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére;
f) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési költségekre;
g) az elektromobolitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing és promóciós tevékenység kiadásaira;
h) az elektromobolitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására;

2. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra

természetes személy,

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

Az 1. pontban foglalt célok esetében pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható támogatás.

A 2. pontban foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött

támogatási szerződés, kiadott támogatói okirat útján, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható.

A 3. pontban foglalt tevékenységek esetében a kijelölt kezelőszervvel kötött támogatási szerződés, a részére kiadott támogatói okirat útján nyújtható támogatás.

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, a beszámol vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy teljesítményarányosan

támo-
gatási szerző-
désben vagy támoga-
tói okiratban megha-
tározott határ-
időig


a) beszedési megbízás
b) zálogjog,
c) garancia,

-

igénybe vehető

-


A 2. pontban foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött megállapodás útján

 

 

 

 

 

a) Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;
b) a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;
c) Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése.

3. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére, valamint a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján felhasználható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

368128

 

 

LIFE Program önerő támogatás

Az előirányzat keretében támogatás nyújtható azon Magyarországon bejegyzett jogi személy számára, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el. Az előirányzat célja a pályázat 45%-os önrész összegéhez történő állami hozzájárulás megvalósítása olyan projektek vagy pályázatok esetében, amelyek összhangban állnak az Európai Unió, a LIFE program és Magyarország éghajlatpolitikai célkitűzéseivel.

Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el.

Egyedi döntés alapján kiadott támogatói okirat útján.

-

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

-

-

 

-

41

368228

 

 

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja

Az előirányzat célja Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása.

Ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban

Ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma

egyedi döntés alapján kiadott támogatói okirat útján

100%-os egyösszegű előleg folyósítható

100%-ban előlegként, egy összegben való kifizetéssel

-

Beszedési megbízás

-

-

-

42

256534

 

 

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok vonatkozásában:

a) azok gyűjtésére és hasznosítására,

b) iparfejlesztésre,

c) a lakossági szemléletformálással kapcsolatos; feladatok ellátására; valamint

d) a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezettudatos kommunikációs kampányok megvalósítására.

Az a) pontban rögzített feladat esetén gazdasági társaság;

A b) pontban rögzített feladat esetén gazdasági társaság és egyéni vállalkozó;

A c) pontban rögzített feladat esetén gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, helyi, megyei vagy nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, egyházi jogi személy, költségvetési szerv;

A d) pontban rögzített feladat esetén gazdasági társaság

Az a) pontban rögzített feladat esetén közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szolgáltatás-megrendelési szerződések útján

Az b) pontban rögzített feladat esetén pályázati úton kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján;

Az c) pontban rögzített feladat esetén pályázati úton vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján

A d) pontban rögzített feladat ellátása esetén közbeszerzési eljárások és beszerzések szerződései útján

előleg folyósítható

Az a) pontban rögzített feladat ellátása esetén negyedévente történő kifizetéssel

A b) pontban rögzített feladat esetén egy összegben előleg esetén két részletben történő
kifizetéssel;

Az c) és d) pontban rögzített feladat esetén egy összegben, vagy részletekben történő
kifizetéssel

-

A a) pontban rögzített feladat esetén:

- óvadék,

- garancia,

- kezesség.

A b) pontban rögzített feladat esetén:

- zálogjog,

- garancia

- kezesség.

- beszedési megbízás.

A c) pontban rögzített feladat esetén beszedési megbízás.

A d) pontban rögzített feladat esetén nincs.

-

-

-

szolgáltatási szerződés

megrendelési szerződések

43

360273

 

 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok

1. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (a továbbiakban: OHT) megfogalmazott intézkedések megvalósítása, különös tekintettel az illegális és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feltérképezési, feltárási és felszámolási feladatokra, és
2. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az OHT felülvizsgálatára, illetve a következő tervezési időszakra szóló OHT kidolgozásának megalapozására vonatkozó feladatok ellátásának biztosítása.

egyéni vállalkozó

civil szervezet
gazdasági társaság
helyi önkormányzat

települési önkormányzat

önkormányzatok társulása
költségvetési szerv
köztestület

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben előleg folyósítható

egy összegben, vagy részletekben történő kifizetéssel

-

1. beszedési megbízás,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

44

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

45

302835

Épületenergetikával és energiaha-
tékonysággal összefüggő feladatok ellátása

Az előirányzat forrást biztosít az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI NKft.), illetve NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFSI NKft.) részére az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal, valamint a Épületenergetikai pályázati program előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi feladatok ellátásához. Továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos kezelő szervi feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít.
1. Az előirányzat - a fenti előirányzatok terhére kiírt pályázatok - kezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásának támogatására használható fel. Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít
a) a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítésével, a támogatási döntések előkészítésének dokumentációjával,

b) a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel,
c) a támogatási szerződések, illetve támogatói okiratok és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, azok módosításával, megszüntetésével, jogi és földhivatali ügyintézésével,
d) a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével - ideértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést - és
e) a támogatási program lezárásával kapcsolatos feladatok ellátásához.
2. Az előirányzat biztosítja az ÉMI Nonprofit Kft., illetve az NFSI NKft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint a pályázatok forrását biztosító előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési feladatok forrását.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott tevékenységek mellett az előirányzat forrást biztosít a pályázatok forrását biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire.
4. Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében az előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire.

ÉMI NKft.NFSI NKft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy a részére kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

46

Egyéb feladatok

47

280834

Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzat célja az ITM feladatkörébe tartozó nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése.

Közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési, ipari és kereskedelmi nemzetközi szervezetek.

-

-

Az előirányzat elosztási módját az egyes tagdíj-számlák összegének nagysága határozza meg. Az évente esedékes tagdíj összegének átutalása az adott nemzetközi szervezettől beérkező számla alapján történik az általa megadott számlaszámra.

-

-

-

-

-

48

280789

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat célja
a) az ITM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.) vagy a felek közötti egyezségen alapuló, polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése,
b) az ITM perbeli képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződései és egyéb ügyvédi megbízási szerződések alapján történő kifizetések teljesítése,
c) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása,
d) az ITM, mint adós elleni végrehajtási eljárásban az ITM-et terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása,

e) az ITM-et terhelő, jogerős közjegyzői határozaton vagy egyéb nem peres eljárásban hozott jogerős határozaton alapuló fizetési kötelezettség teljesítése.

A jogerős határozatokban foglaltak szerinti jogosultak

-

-

megbízási szerződés, jogerős és végrehajtható, vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozat,
végrehajtói felhívás szerint.

-

-

-

-

-

49

301624

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozását. Az előirányzat felhasználható felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételéhez.

A közbeszerzésen nyertes pályázó, illetve pályázók, a legmegfelelőbb ajánlatot tevő partnerek

-

-

a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) előzetes szakmai javaslata alapján és az MK egyetértésével kötött vállalkozási szerződés

-

-

-

-

-

50

349451

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) működési költségeinek finanszírozása.

NFP Nonprofit Kft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett el kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

51

220361

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása

Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltető testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerint meghatározott mértékű díj és a békéltető testületek tevékenységével, működésével és feladatellátásával összefüggő kiadások fedezetéül szolgál.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amely a kapott támogatás terhére a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek (összesen
20 db) részére nyújt támogatást.

Kérelemre, egyedi döntéssel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

52

208349

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásához. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindításai költségeinek fedezésére, a feladataik ellátásának elősegítésére, a fogyasztók oktatására és tájékoztatására használható fel a fogyasztói tudatosság növelése érdekében.

Azok a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban és az ahhoz kapcsolódó dokumentációban szereplő előírásoknak, és ez alapján a tárcaközi bíráló bizottság javaslatára miniszteri döntés alapján támogatásban részesülnek.

Pályázat alapján kezelő szerv által megkötött támogatási szerződés útján.
Az előirányzat felhasználására a miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság tesz döntési javaslatot a pályázatok hiánytalan beérkezésétől számított 60 napon belül.
A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett az infokommunikációért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy-egy - az adott feladatkörre tekintettel jelölt - képviselője.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

NFSI NKft.

-

-

53

351984

Bányabezárás

Az előirányzat célja támogatás nyújtása - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § alapján - a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban történő közreműködés céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének biztosítására.

Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel negyedéves ütemezésben - időarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

Az előirányzat fedezetet biztosít a vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása, a környezeti károk elhárítása és megelőzése érdekében szükséges, a meddő szénhidrogén- kutak rétegeinek biztonságos lezárásához és a kutak felszámolásához. Az előirányzat az alábbi feladatokra használható fel:
a) a kutak felszámolásához szükséges berendezések és eszközök helyszínre szállításához és telepítéséhez kapcsolódóan a meglévő utak és alapok javítása, kiegészítése,
b) a szükséges eszközök és berendezések helyszínre szállítása,
c) a kutak felszín alatti lezárása és felszámolása a jóváhagyott kiviteli tervek szerint.

54

359584

MFK NKft. működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít:

- a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerének a MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft (a továbbiakban: MFK Nkft.) általi kidolgozásához és működtetéséhez, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el

- az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az MFK Nkft. feladatok ellátásával összefüggésben keletkezett működési költségére.

MFK Magyar Fejlesztési Központ
Nonprofit Kft.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett el kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

55

367195

 

 

Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása

Az előirányzat célja az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban előírt feladatok ellátása.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Drávasztára Község
Önkormányzata

Költségvetési szervek, Gazdasági társaságok, Civil szervezetek, Szakmai érdekképviseletek, Szövetségek, Alapítványok

Egyedi döntéssel támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő
kifizetéssel - időarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

56

362062

A hulladék-
gazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

Az előirányzat célja az ideiglenes közszolgáltatás működtetése biztosításának támogatása, valamint az ideiglenes közszolgáltatással összefüggő kártalanítás.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., az ideiglenes közszolgáltatást ellátást biztosító gazdálkodó szervezet, ideiglenes közszolgáltatással összefüggő kártalanításra jogosult gazdálkodó szervezet, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Ideiglenes ellátás esetén a
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése vagy a 14. § (12) bekezdés b) pontja alapján támogatási szerződéssel,

kártalanítás esetében a 292/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés a) pontja alapján.

előleg folyósítható

egyösszegű, vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat-átcsoportosítás útján

-

1. beszedési megbízás
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség

Támogató a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esetén az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján eltekinthet a biztosítéktól

-

-

-

57

360773

 

 

NFSI NKft. működési támogatás

Az előirányzat forrást biztosít az NFSI NKft. működési költségeinek finanszírozására, továbbá az NFSI NKft. részére a 435/2015. (XII.28.) Korm. rendelet szerint a KEHOP terhére finanszírozott épületenergetikai célú beruházást célzó projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokkal összefüggő, projektek terhére el nem számolható költségekre.

NFSI NKft.

Egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

58

352162

Fejezeti stabilitási tartalék

A fejezeti stabilitási tartalék a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény alapján a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra, ütemezés szerint használható fel.

-

A Kormány döntésének megfelelően.

-

-

-

-

-

-

-

59

Európai uniós fejlesztési programok

60

348251

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

Az előirányzat biztosítja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility) (a továbbiakban: CEF) közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához szükséges előkészítési költségeket, valamint a CEF előkészítési projektek és CEF kivitelezési projektek (ideértve az eszközbeszerzéseket) végrehajtását, valamint menedzsmentet. Az előirányzat biztosítja továbbá a CEF Programtámogató Tevékenységek végrehajtását, az ITM Igazgatás körében ezzel kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható működési költségek finanszírozását. Az előirányzat felhasználható továbbá a CEF pályázatok előkészítéséhez, beadásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések finanszírozására. Az előirányzat forrást biztosít a deviza utóterhelési díjak, az árfolyam különbözet, valamint a CEF-ből nem elszámolható ÁFA és egyéb, a végrehajtás során felmerülő nem elszámolható költségek fedezetére.

Az előirányzat nyújt fedezetet a CEF Nemzeti Hatóság feladataihoz kapcsolódó költségekre.

a) Megvalósítók, végrehajtó szervek:
- NIF Zrt.,
- MÁV Zrt.,
- MÁV START Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- Magyar Közút NZrt.,
- Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

- a CEF finanszírozásában zajló magyarországi folyami és kikötői információs szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési projektekben a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint RIS-üzemeltető,
- a közlekedési -for-
galmi modellezéshez szükséges adatállományok aktualizálása, kiegészítése, a TEN-T folyosók forgalmának differenciáltabb és pontosabb előrebecslése tárgyú projektben a KTI Nkft, valamint az ITM Igazgatás.

- az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos projektben az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
b) Projektek előkészítése, megvalósítása érdekében: gazdasági társaságok, önkormányzatok.

a kijelölt végrehajtó szerv részére támogatási szerződés útján.

előleg, szállítói előleg
folyósítható

A megítélt támogatás

- 10%-áig folyamatosan rendelkezésre álló támogatási előleg biztosítható a végrehajtó szerv részére.

A végrehajtó szerv részére a 10 %-ot meghaladó mértékű előleg folyósítására az államháztar-
tásé rt felelős miniszter engedélyével kerülhet sor.

- legfeljebb 30%-áig előleg biztosítható a szállítók részére fizetendő előlegeknek a közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő kifizetése formájában.

részletekben történő beszámoló elfogadását követő finanszírozással, illetve szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan utalással

vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás,
egyoldalú jognyilatkozat

-

beszedési megbízás

garancia

-

-

61

 

Belgazdasági feladatok

62

338151

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és feladatellátásának a támogatására. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

63

257256

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál - az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend esetén - az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából. Az előirányzat terhére a különleges jogrend során felmerülő igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások biztosításához és fenntartásához - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint - nyújtható támogatás. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

64

281234

Nemzetközi szabványosítási feladatok

Az előirányzat támogatást biztosít a Magyar Szabványügyi Testület nemzetközi feladatainak ellátásához és a szabványok magyar nyelvre történő fordítási költségeinek fedezetére. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Szabványügyi Testület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

65

359662

 

 

 

Irinyi Terv ipar-
straté-
giai
támo-
gatásai

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.
1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR ’08 körébe
tartozik:
a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46.,
M72.11., Q86., Q87.
c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
d) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
e) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-
J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.
f) speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9.,
G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
g) az a)-f) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.
2. Az előirányzat által maximum 400 millió forint, minimum 50 millió forint összegű támogatás nyújtható, melyek a projekt összköltségének (áfalevonásra jogosultak esetén nettó összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet. Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
c) termékkínálat bővítése,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
e) termékek piacra vitele,
f) kutatási és fejlesztési tevékenység,
g) az f) és h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása,
i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. Az előirányzat terhére azon 3. pontban foglalt tevékenységek támogathatók, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamat,
g) a termékfejlesztés rendszerébe integrált ipari szolgáltatások kiépítésére és bővítésére irányulnak,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
i) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

1. Az F:68. mező 3. pont a)-g) és i)-j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenysége F:68. mező 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe esik,
b) létszáma - a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve - nem haladja meg a 249 főt,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján támogatási szerződéssel
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján - támogatási szerződéssel.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
beszedési megbízásmellett:,
a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
b) pénzügyi inétzmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy
c) óvadék.

-


igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

2. Az F:68. mező 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amelyik megfelel az 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában foglaltaknak.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
e) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
f) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
g) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

 

 

 

 

 

 

 

 

66

368417

 

 

 

Be-
szál-
lítói-
fej-
esz-
tési
Prog-
ram

1. Az előirányzat célja a Beszállítói Fejlesztési Program keretében meghatározott ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. Támogatás az integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban ezen előirányzat esetén: nagyvállalat) és hozzá a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható.
Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis - és középvállalkozás igényel támogatást. Egy nagyvállalat és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből áll össze. Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott

I. Mikro-, kis- és középvállalkozások
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozások, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenységük F:69. mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,
b) a mikro-, kis- és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a program keretében együttműködik a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal;
c) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -
támogatási szerződéssel.
3. Jogszabály alapján - támogatási szerződéssel.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) beszedési megbízás,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék.

-

igénybe vehető

-Visszterhes polgári jogi jogviszony alapján

 

 

 

 

 

 

nagyvállalathoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez annélkül, hogy a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania.
A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik:
- járműipar,
- elektronikai, digitális technológia,
- kötöttpályás járműgyártás,
- buszgyártás,
- orvostechnológia,
- védelmi ipar.
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 200 millió forint összegű támogatás nyújtható, amely az adott részprojekt összköltségének legfeljebb
100%-a lehet. A támogatás mértéke minden kedvezményezett
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra
és rögzítésre.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-5. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és
szerszámok beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése,
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
f) menedzsment folyamatok optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) kutatási és fejlesztési tevékenység,
j) iparjogvédelem,
k) az a)- e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló részprojektek a beszállítói képességek javítását kell, hogy szolgálják az alábbiak közül legalább egy területen:
- minősített beszállítói státusz elérése,
- innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai
és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális
módon történjen),
- a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.
5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a

d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamata,
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában,
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn,
g) benyújtója és a nagyvállalat között a kkv. törvényben meghatározott kapcsolódó- vagy partnervállalkozási kapcsolat áll fenn.
II. Nagyvállalat
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, kkv tv. szerinti nagyvállalkozások , amennyiben:
a) fejlesztendő tevékenységük F:69. mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
c) a támogatást igénylő rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A védelmi ipar területén működő, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalkozások esetében az e pontban meghatározott feltételek közül a foglalkoztatotti létszámkorlátot nem kell alkalmazni.
3. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

367906

 

Kötöttpályás jármű-
gyártás fej-
lesz-
tése

1.Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott járműiparon belül a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésének megvalósítása. Az előirányzat terhére a Millenniumi földalatti és Fogaskerekű
a) prototípusának tervezése,
b) prototípusainak gyártásának elindítása kerül finanszírozásra.
2. A finanszírozandó tevékenységek az alábbi TEÁOR ’08 körébe
tartoznak: C32.20, M72.19.
3. Az előirányzat az alábbi 1. pontban foglalt tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást a 4. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) kutatási és fejlesztési tevékenység,
c) a b) alponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
d) a Kbt. 95-97. § szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása.
4. Az előirányzat azon 1. pontban foglalt tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

a) A F:70. pontjában mező 1. pont a) olyan költségvetési szerv, gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan tapasztalattal, ami alkalmassá teszi a járművek prototípusának megtervezésére és a gyártáshoz szükséges tervek elkészítésére.
b) A F:70. mező 1. pont b) pontjában az a) pontban kiválasztott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság által javasolt magyarországi székhellyel/telep-
hellyel/fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, amely képes legyártani az F:70. mezőnek megfelelő jármű prototípusokat.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján támogatási szerződéssel.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján támogatási szerződéssel .
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel.


előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) beszedési megbízás,
b) bank-
garancia,
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség

-

.

-Visszterhes polgári jogi jogviszony alapján

68

368428

Ipar 4.0. prog-
ram

1. Az előirányzat célja a magyar ipar versenyképességének erősítése az Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával, a vállalati folyamatok teljes körére kiterjedően. Az előirányzatból nyújtandó támogatás által az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések, együttműködések és hálózatok kialakítása valósulhat meg:
a) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek,
b) gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális, és vertikális rendszerintegráció,
c) felhőalapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, és logisztikai folyamatokban,
d) intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén,
e) additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése.
2. Az 1. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében a támogatás mértékének és a támogatási döntés meghatározásánál az alábbi szempontok érvényesülhetnek:
a) legalább 20,0 millió forint, legfeljebb 500,0 millió forint összegű támogatás nyújtható, amely adott projekt összköltségének legfeljebb a támogatási kategória szerint meghatározott mértéke lehet,
b) konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi tagonként sem haladhatja meg a vonatkozó támogatási kategóriákra vonatkozó mértéket,
c) a támogatás mértéke, intenzitása minden kedvezményezett esetén egyedileg, támogatói okiratban kerül meghatározásra,
d) előnyt jelentenek a munkahelyteremtési vállalások.
3. Az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a támogatható tevékenység:
a) eszközbeszerzés,
b) meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás,
d) immateriális javak beszerzése,
e) KFI tevékenység,
f) külföldi rendezvényeken való részvétel,
g) demonstrációs képzések szervezése.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

1. A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény, kutatóhely.
2. Támogatás nyújtható, amennyiben:
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak, és az IKT szektor (TEÁOR 10-33;
61-63;) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) 1. pontban foglalt szervezetek a F:71mezőben foglalt célokat önállóan, vagy közösen, konzorciumban valósítják meg;
konzorciumi megvalósítás esetén a résztvevőknek konzorciumi megállapodást kell kötniük egymással,
d) a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlag állományát is figyelembe kell venni,
e) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján – támogatói okirattal .
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján – támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján – támogatói okirattal .
4. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

előleg folyósítható

előirányzat-átcsoportosí-
tással, egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

-

Biztosíték lehet:
a) beszedési megbízás,
b) biztosító vagy pénzügyi intézmény által vállalt garancia,
c) biztosító vagy pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék.

-

igénybe vehető

 

 

 

 

 

 

 

f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
g) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
h) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja - melyet a támogatási döntést követően nem vonhat vissza -, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló, és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
j) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a kérelmében vállalt, a támogatói okiratban rögzített feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja,
k) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembevételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
l) a támogatást igénylő a támogatás és a projekt összköltsége közti különbséget saját forrásból biztosítja,
m) támogatás ösztönző hatásokkal bír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban foglaltak részére, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
b) olyan beruházás megvalósítására irányul, amely azonos célra már más magyar költségvetési, vagy Európai Uniós forrásból támogatást nyert,
c) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
d) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
e) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
f) kutatási infrastuktúra kiépítéséhez, vagy alapkutatáshoz kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
h) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

 

 

 

 

 

 

 

 8K37443_12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

329828

 

 

MKIK támogatása

Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyes közfeladatainak költségvetési támogatására szolgál. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

70

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

71

359084

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása

Az előirányzat forrást biztosít a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán felmerült kiadásokhoz a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló miniszteri rendelet alapján.

költségvetési szerv

A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló miniszteri rendelet alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

-

-

igénybe vehető

-

72

Eredeti előirányzattal nem rendelkező
előirányzatok

73

363795

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, fejlesztése.

MÁV Zrt.

A támogatás a kedvezményezett által harmadik fél részére továbbadható

Egyedi miniszteri döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

74

297379

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

Az előirányzat célja a MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, rendkívül leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának folytatása, a legsürgetőbb hídrekonstrukciós munkák elvégzése. Az előirányzat a
MÁV Zrt. által elkészített, az előirányzat terhére elvégzendő feladatok tételes - felhasználási ütemezéssel és indoklással ellátott - felhasználási javaslatát tartalmazó, a miniszter
által elfogadott projekt szintű intézkedési terv szerint kerül felhasználásra.

MÁV Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratútján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, az Intézkedési tervvel összhangban

-

Támogató a MÁV Zrt. esetén az Ávr. 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján eltekinthet a biztosítéktól.

-

-

-

75

246078

Vasúthálózat fejlesztése

Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan. Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.

MÁV Zrt.; NIF Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy a részére kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Támogató a MÁV Zrt. esetén az Ávr. 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján eltekinthet a biztosítéktól

-

-

-

76

348717

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

Az előirányzat fedezetet biztosít a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő további infrastruktúra fejlesztésére a befektetői igényeknek megfelelően.

Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat-átcsoportosítás útján

-

-

-

igénybe vehető

-

77

351617

 

 

Kiemelt közúti beruházások

Az előirányzat fedezetet biztosít a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozattal összhangban a

kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos közúti beruházások megvalósítására, illetve azoknak az európai uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségei, valamint az európai uniós forrásból el nem számolható költségei finanszírozására.
Az előirányzat finanszírozza különösen
a) az M85 autóút Csorna-Sopron országhatár közötti szakasz fejlesztését;

b) Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M4);
c) az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófa elhárítás);
d) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M8);
e) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M44);
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózdközötti szakaszának fejlesztését;
g) a 471. sz. főút Debrecen - Mátészalka közötti szakaszának fejlesztését;
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedéseket, fakivágási és csereerdősítési tevékenységeket;
i) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű)
megvalósítását;
j) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom-M1 autópálya irányú kapcsolat fejlesztését;

k) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út
kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítését;
l) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró jégmentesítését;
m) 76. számú főút Balatonszentgyörgy- Fenékpuszta-Keszthely elkerülő megvalósítását;
n) KözOP útépítési projektek támogatási szerződés zárás után 2016. évben felmerülő költségeit,
o) a határ menti útépítési projektek előkészítését és előfinanszírozását;
p) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését;
q) miniszteri döntés alapján egyéb kiemelt közúti beruházások előkészítését és megvalósítását.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

NIF Zrt.,
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

78

257201

TEN-T projektek

Az előirányzat célja a transz-európai közlekedési hálózatok (TEN-T) alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek, valamint az azokhoz tartozó kiegészítő munkák finanszírozása. Az előirányzat terhére vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szárazföldi és a folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható.

Az ITM Igazgatás (mint a projektek Kedvezményezettje) és a Megvalósítók [MÁV Zrt., Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Magyar Közút Nzrt, Budapest Közút Zrt., NIF Zrt.], gazdasági társaságok, önkormányzatok

Az egyes TEN-T projektek Megvalósítóival kötött támogatási szerződés alapján.

előleg folyósítható

részletekben történő beszámoló elfogadását követő finanszírozással, illetve szállítói kifizetéssel időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat- átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

-

79

358840

A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása

Az előirányzat célja az elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek megtérítése, a fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának biztosítása érdekében.

Budapest Főváros
Önkormányzata;

Budapesti Közlekedési Központ, mint kijelölt közlekedésszervező;

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére, támogatási szerződés útján.

-

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

 

a fővárosi elővárosi közlekedést működtető társaság

közszolgáltatási szerződés

80

372784

 

 

Intermodális csomópontok fejlesztése

Az előirányzat fedezetet biztosít:

a) a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII.18.) Korm.határozat alapján a kecskeméti, a dunaújvárosi, a zalaegerszegi és a szombathelyi intermodális csomópont beruházások előkészítéséhez.,

b) a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat értelmében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítéshez,

c) a Modern Városok Program keretében az egri intermodális csomópont előkészítéséhez.

NIF Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

81

359128

Tengelysúly-mérő rendszer és kapcsolódó beruházások

Az előirányzat fedezetet biztosít - a tengelysúly vagy össztömeg tekintetében túlterhelt járművek közlekedésének visszaszorítása érdekében - tengelysúlymérő-rendszer és a kapcsolódó beruházások megvalósításához.

NÚSZ Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

82

359562

Budai vasúti közlekedés fejlesztése

Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok elvégzéséhez:
- a Déli pályaudvar jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata,
- a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és a Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítéshez szükséges hatásvizsgálat és tendertervek elkészítése,
- környezetvédelmi felmérés és organizációs vizsgálatok.

MÁV Zrt.

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

83

348217

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

A felhasználás célja, hogy a korábbi években indított, elsősorban kivitelezési projektek (így többek közt helyi jelentőségű hidak, csomópontok) befejezésére, a területszerzés lezárására, a vagyonátadások befejezésére, a megszerzett építési engedélyek meghosszabbítására, a mérnök lebonyolítási költségek biztosítására, valamint a máshol el nem számolható költségek fedezetére, így különösen az M43 autópálya és a 43. számú főút közötti átkötés (Nagylak elkerülő) kiépítésére, a Kisvárda város közútfejlesztési projektjeire„M2 autópálya Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út építésére, Budakalász-Pomáz elkerülő út 11. sz. főút és 1111. sz. út közötti szakasz előkészítésére és kivitelezésére,
Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezésére, továbbá minden olyan közútfejlesztési projektre forrást biztosítson, amelynek fedezeteként a Kormány döntésével ezen előirányzatot jelöli meg.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.

NIF Zrt;

Magyar Közút NZrt.;

Egyedi döntéssel és a NIF Zrt.-vel vagy a Magyar Közút
NZrt.-vel, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

84

372817

 

 

Kőszeg városkörnyéki közlekedés fejlesztése

Az előirányzat fedezetet biztosít a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1986/2017. (XII.19.) Korm. határozata alapján,

- a Kőszeg városban megvalósítani tervezett projekt előkészítésére;

- a projekt előkészítésére és kivitelezésére.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kőszeg Város Önkormányzata

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettekkel támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel

-

beszedési megbízás

 

 

 

85

375206

 

 

Városi közúti projektek

Az előirányzat fedezetet nyújt a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat szerinti feladatok támogatására.

NIF Zrt.

a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

beszedési megbízás

-

-

-

86

262845

 

 

Nemzeti beruházás

ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása.

az előirányzat forrásai terhére megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai

-

-

-

-

-

-

-

-

eljárási díjak, perköltség

87

229166

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

Az előirányzat célja az előirányzat

forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása.

az előirányzat forrásai

terhére megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai

-

-

-

-

-

-

-

-

eljárási díjak, perköltség

88

355151

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésére.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
civil szervezet, gazdasági társaság

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

89

302791

 

 

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

Az előirányzat célja támogatás nyújtása az egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, az alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint zöldgazdaság- fejlesztéssel és energetikával összefüggő hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételhez szükséges - az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő - források finanszírozására.
1. Az előirányzatból a következő tevékenységek finanszírozhatók:
a) épületenergia-hatékonyság növelése,
b) alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, középületek építésének támogatása,

c) lakóépületek, lakások, középületek utólagos hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, épület-villamos rendszerei korszerűsítésének, felújításának támogatása,
d) nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje,
e) megújuló energia felhasználásának növelése lakóépületen, középületen történő beruházással,
f) megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, -tárolásra, -szállításra és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra,
g) hőleadók egyedi szabályozásához szükséges berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti beszerelése, ennek keretében
ga) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti
költségmegosztására alkalmas mérőeszközök lakásonkénti
beszerelése,

gb) a lakóépület közös tulajdonban álló fűtési rendszerének, középület fűtési rendszerének az átalakítása strangszabályozók beépítésével vagy cseréjével, egycsöves fűtési rendszer átalakításával a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása,
h) energia-megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének támogatása,
i) energiatakarékossági szemlélet kialakításának támogatása,
j) európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges - az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő - forrás, valamint a nyertes projektek végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása a következő témakörökben:

ja) regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, összehasonlítása,
jb) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás,
jc) Magyarországon megvalósuló környezetbarát technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és alternatív energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése,
jd) zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő tudásmegosztás, legjobb nemzetközi gyakorlatok átvétele, standardok kialakítása.
2. Az előirányzat fedezetet nyújt az 1. pont h)-j) alpontja szerinti tevékenységek ellátásához, amelynek feltételeit az erre vonatkozó támogatási, vállalkozási, megbízási, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás tartalmazza.

magánszemély, társasház,
lakás-szövetkezet,
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság,
civil szervezet, egyházi jogi személy

Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan vagy előirányzat- átcsoportosítás útján

vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás útján

-

beszedési megbízás

Igénybe vehető

igénybe vehető

-

90

241045

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása.
Az előirányzatból az alábbi tevékenységek finanszírozhatók:
a) utólagos hőszigetelési feladatok és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésének, felújításának,
b) megújuló energiafelhasználás növelésének,
c) egycsatornás gyűjtő kémények korszerűsítésének, felújításának,
d) energia megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének
pályázati úton történő támogatása, valamint
költségei.

magánszemélyek, önkormányzatok

Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható.


előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

Igénybe vehető

-

-

91

300657

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a következő
célokra:
a) épületenergiahatékonyság növelése,
b) megújuló energia felhasználásának növelése,
c) távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,
d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
e) világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
f) nyelők létesítésének elősegítése,
g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás- csökkentés,
h) környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra, illetve
i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

2. Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat
100%-át is elérheti, figyelemmel az Atr.-ben meghatározott támogatási intenzitásra.
3. Az előirányzat legfeljebb 5%-ig felhasználható az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a Vevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására).

Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - belföldi székhelyű gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház- közösség, valamint
természetes személy.


Kifizetésben részesülhet továbbá a Kezelő szerv az előirányzat működtetésre elkülönített forrás terhére, kivéve, ha a támogatás biztosításáról Korm. határozat rendelkezik

Az F:92 mező 1. és 2. pontjában foglalt tevékenységek esetében pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható.


Az F:92 mező 3. pontjában foglalt tevékenységek esetében a kijelölt kezelő szervvel kötött támogatási szerződés vagy a részére kiadott támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

Igénybe vehető

-

92

236355

Energiafelhasználási hatékonyság javítása

Az előirányzat a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) kamattámogatásainak finanszírozására használható fel.

MFB Zrt.

A MFB Zrt. és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közötti támogatási szerződésnek megfelelően.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

igénybe vehető

-

93

360317

Energiahatékonyság javításának támogatása

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) megújuló energia felhasználásának növelésére;
c) energiahatékonyságot javító intézkedésekre;
d) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező
beruházásra, intézkedésre;
e) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
f) alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.

Kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat;
nemzetiségi önkormányzat; költségvetési szerv; gazdasági társaság; civil szervezet továbbá
egyházi jogi személy részesülhet.

pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható.

előleg folyósítható

egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

1) beszedési megbízás
2) zálogjog
3) garancia
4) kezesség
5) óvadék

-

-

-

94

367095

 

 

A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló
341/2013. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, az Európai Bizottság által a derogációs kérelemben jóváhagyott
1. intelligens hálózat mintaprojekt (Brüsszel, 2012.11.30. C(2012)8675 final), és
2. az összekötő gázvezeték (Brüsszel, 2010.10.13. C(2010)6980 final) beruházások támogatása.

KOM Központi Okos Mérés Zrt.

Egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés útján

előleg folyósítható

részletekben történő kifizetéssel teljesítményarányosan, utófinanszírozással

-

beszedési megbízás

-

-

-

95

277656

 

 

Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

Az előirányzat fedezetet nyújt:

1. A közterületen elhagyott hulladékok felszámolásának, és
2. a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításának támogatására.

közhasznú civil szervezet

egyedi döntés alapján

-

részletek-
ben történő
kifizetéssel

-

1. beszedési megbízás,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

96

341206

 

 

 

Hulladék-
lerakási járulékból finanszí-
rozott feladatok

1. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013 (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet), valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet) meghatározott célok, és
2. a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető működési és fejlesztési költségek támogatása.

1. költségvetési szerv
2. az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató
3. egyéni vállalkozó
4. civil szervezet
5. gazdasági társaság
6. helyi önkormány-
zat

4. települési önkormány-
zat
5. hulladék-
gazdálkodási közszolgál-
tatási feladatot ellátó önkor-
mányzati társulás
6. hulladék-
gazdálkodási közszolgál-
tatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet
7. a katasz-
trófavédelmi szerv kártalanítást megállapító határozatában foglalt gazdálkodó szervezet

8. köztestület

pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján

indokolt esetben előleg folyósítható

1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel

-

1. beszedési megbízás,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

97

280845

Állami többletfeladatok

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány

Egyedi döntéssel támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat- átcsoportosítás útján

-

beszedési megbízás

-

-

98

361006

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása

Az előirányzat célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése biztosításának támogatása.

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a feladatellátásban közreműködő gazdálkodó szervezetek

Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel megkötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel

-

1. beszedési megbízás
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség

-

-

-

99

375151

 

 

Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása

Az előirányzat fedezetet biztosít a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére – a február végi, március eleji rendkívüli hideg miatt – a téli rezsicsökkentés részeként meghatározott egyszeri állami támogatás nyújtásához.

A juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős miniszter az előirányzat terhére, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatása alapján téríti meg a távhőszolgáltatóknak.

távhőszolgáltatást végző költségvetési szervek, gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek

támogatói okirat

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel

-

-

-

-

-

100

197117

Magyar találmányok külföldi bejelentése

Az előirányzat
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzésére, fenntartására és megújítása költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására szolgáló kiadások költségeinek fedezetére szolgál.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

-

egyösszegű kifizetéssel

-

beszedési megbízás

-

-

-

101

372728

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik:
- építőipar TEÁOR szám szerint: 41.10-43.99 közötti és a 71.11 tevékenység, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához.
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-5. pontban foglaltak szerint:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
d) információs technológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszámuk 10 és 249 fő között van,
c) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.
2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Kifizetésben részesülhet továbbá a Kezelő/lebonyolító szerv az előirányzat terhére.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján - támogatási szerződéssel.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel.

előleg folyósítható

előirányzat-átcsoportosítással,
egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) beszedési megbízás
b) óvadék,
c) a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett, amennyiben a támogatás 200,0 millió forintot meghaladja 200,0 millió forint feletti összeg tekintetében pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
d) a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett, amennyiben a támogatás 200,0 millió forintot meghaladja 200,0 millió forint feletti összeg tekintetében pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség.

ÉMI NKft.

igénybe vehető

-

102

348239

NER300 projekt megvalósítása

Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjaiban közvetlenül támogatást nyert hazai projekt megvalósítására nyújt fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság

Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján

-

egyösszegű kifizetéssel

 

-

-

-

-

103

359728

Jedlik Terv


Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az elektromos meghajtású gépjármű megvásárlásának támogatására,
b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,
c) az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével összefüggő működési költségeire,
d) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési költségekre,
e) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére,

f) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó tamulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására,
g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó
marketing és promóciós tevékenység kiadásaira.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda


Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján

előleg folyósítható

egyösszegben vagy részletekben, a beszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Bizotsíték lehet:
a) beszedési megbízás.
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék,
f) törzs-
könyvi bejegyezés.

-

igénybe vehető

-

 

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

104

352240

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja:
a) a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő kiadások,
b) Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítás, fejlesztés, beruházás támogatása.

gazdasági társaság, költségvetési szerv, önkormányzat, központi kezelésű előirányzat, civil szervezet

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján, vagy pályázati rendszerben – költségvetési szerv esetén támogatói okirattal, nem költségvetési szerv esetén egyedi döntés szerint támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - időarányosan vagy teljesítésarányosanbeszedési megbízás

igénybe vehető

105

362028

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a volt ferences rendház épületének többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ előkészítő, átalakítási, rekonstrukciós, felújítási és beruházási munkálatok
elvégzésére,
b) az a) ponthoz kötődően a szomszédos régészeti épület felszíni rendezésére, a váci ferences templom külső rekonstukciójára,
c) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ berendezéseire, eszközbeszerzéseire,
d) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ működéséhez, szakmai tevékenységének az ellátásához és ezzel összefüggésben a szakmai koncepció elkészítéséhez és a részletes szakmai program kidolgozásához.

e) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ ingatlanán a kertépítészeti, továbbá a közlekedési infrastruktúra megfelelő kialakítására.


Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, költségvetési szerv

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján – költségvetési szerv esetén támogatói okirattal, nem költségvetési szerv esetén egyedi döntés szerint támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

beszedési megbízás

-

-

-

2. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) ITM rendelethez


A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 2018. évi, 21. címe alá tartozó központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht azo-
nosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás
közreműködő
szervezete

2

3

 

4

Tulajdonosi joggyakorlással összefüggő bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Részesedésvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

357195

Tőkeemelés

Az előirányzat célja az ITM tulajdonosi joggyakorlása alá eső gazdasági társaságok tőkeemelésének rendezése.

gazdasági társaság

tőkeemelés

-

tulajdonosi joggyakorló határozata

-

-

-

-

-

1

A rendeletet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 77. §-a hatályon kívül helyezte 2019. június 13. napjával.

2

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére