• Tartalom

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról1

2020.01.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

2. §7

3. §8

4. §9

5. §10

6. §11

7. §12

8. §13

9. §14

10. §15

11. §16

12. §17

13. §18

14. §19

15. §20

16. §21

17. §22

1.23

2.24

3.25

4.26

5.27

6.28

7.29

8.30

9.31

10.32

11.33

12.34

13.35

14.36

15.37

16.38

17.39

18.40

19.41

20.42

21.43

22.44

23.45

18. §46

1.47

2.48

3.49

4.50

5.51

6.52

7.53

8.54

9.55

10.56

11.57

12.58

13.59

14.60

15.61

16.62

17.63

18.64

19.65

20.66

21.67

22.68

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. § (1)69

(2)70

(3)71

(4)72

20. § (1)73

(2)74

(3)75

(4)76

21. §77

22. §78

23. §79

24. §80

25. § (1)81

(2)82

26. §83

1.84

2.85

3.86

4.87

5.88

6.89

7.90

8.91

9.92

27. §93

28. § (1)94

(2)95

(3)96

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

29. §97

30. §98

31. §99

32. §100

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

33. §101

34. §102

35. §103

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

36. §104

37. §105

38. §106

39. §107

40. §108

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása

41. §109

42. §110

7. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

43. §111

1.112

2.113

3.114

8. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

44. §115

45. §116

46. §117

47. §118

48. §119

49. §120

50. § (1)121

(2)122

(3)123

(4)124

51. §125

52. §126

53. §127

54. §128

1–9.129

10.130

55. §131

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

56. §132

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

57. §133

58. §134

59. §135

60. §136

61. §137

62. §138

63. §139

64. §140

65. §141

66. §142

67. §143

68. §144

69. §145

70. §146

71. §147

72. §148

73. §149

74. §150

75. §151

76. §152

77. §153

78. §154

79. §155

80. §156

81. §157

82. §158

83. §159

84. §160

1.161

2.162

3.163

4–6.164

7.165

8.166

9.167

10.168

11.169

12.170

13.171

85. §172

86. §173

87. §174

88. §175

89. §176

90. §177

91. §178

92. §179

93. §180

94. §181

a)182

b)183

egészül ki.

96. § Hatályát veszti az Áfa tv.

1.184

2.185

3.186

4.187

5.188

6.189

7.190

8.191

9.192

10.193

11.194

11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása

97. §195

12. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény módosítása

98. §196

13. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény módosítása

99. §197

14. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

100. §198

101. §199

102. §200

103. §201

104. §202

105. §203

106. §204

107. §205

108. §206

109. §207

110. §208

111. §209

112. §210

113. §211

114. §212

115. §213

116. §214

1.215

2.216

3.217

4.218

5.219

6.220

7.221

8.222

9.223

10.224

11.225

12.226

13.227

117. §228

15. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

118. §229

119. §230

120. §231

III. Fejezet

A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

121. §232

122. §233

123. §234

124. §235

125. §236

126. §237

127. §238

128. §239

129. §240

130. §241

131. §242

132. §243

133. §244

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

17. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

134. §245

135. §246

136. §247

137. §248

138. §249

139. §250

18. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása

140. §251

141. §252

142. §253

19. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

143. §254

V. Fejezet

ILLETÉKEK

20. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

144. §255

21. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

145. §256

146. §257

147. §258

148. §259

1.260

2.261

3.262

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

149. § (1)263

(2)264

150. §265

151. §266

152. §267

153. §268

154. §269

155. §270

156. §271

157. §272

158. §273

159. §274

160. §275

161. §276

162. §277

163. §278

164. §279

165. §280

166. §281

1.282

2.283

3.284

4.285

5.286

23. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

167. §287

168. §288

169. §289

24. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

170–175. §290

176. §291

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

177–178. §292

26. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

179. §293

180. §294

181. §295

182. §296

183. §297

184. § (1)298

(2)299

185. §300

186. §301

187. §302

1.303

2.304

3.305

4.306

5.307

6.308

7.309

8.310

9.311

10.312

11.313

188. §314

1.315

2.316

3.317

27. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

189–193. §318

28. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény

194. §319

195. §320

196. §321

197. §322

198. §323

199. §324

200. §325

201. §326

202. §327

203. §328

204. §329

205. §330

29. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

206–212. §331

VIII. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

30. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

213. §332

214. §333

215. §334

216. §335

217. §336

218. §337

219. §338

220. §339

221. §340

222. §341

223. §342

224. §343

225–227. §344

228. §345

229. §346

1.347

2.348

3.349

4.350

5.351

6.352

7.353

8.354

9.355

10.356

11.357

12.358

13.359

14.360

15.361

16.362

17.363

18–19.364

20.365

21.366

22–24.367

25.368

26.369

230. §370

31. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

231–247. §371

32. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

248–251. §372

IX. Fejezet

A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉST ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSA

33. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

252. §373

X. Fejezet

A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL

34. A bevándorlási különadóról

253. § (1) Bevándorlási különadó-köteles a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzésének anyagi támogatása vagy Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működésének anyagi támogatása.

(2) Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül minden olyan program, akció, tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve a bevándorlás [az emberek véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba, ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti eseteket] előmozdítására irányul, és

a) média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az azokban való részvétel;

b) oktatásszervezés;

c) hálózatépítés és működtetés vagy

d) a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység

keretében valósul meg.

(3) A bevándorlási különadó alapja

a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás összege,

b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében a (2) bekezdés szerinti tevékenység végzése során felmerült költség.

(4) A bevándorlási különadó mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25%-a.

(5) A bevándorlási különadó alanya az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző szervezet, ide nem értve a pártot és a pártalapítványt, továbbá azt a szervezetet, amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.

(6) A bevándorlási különadó (5) bekezdés szerinti alanya legkésőbb a (8) bekezdés a) pont szerinti időpontig köteles nyilatkozatot adni a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet számára arról, hogy a bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta.

(7) A bevándorlási különadó alanya a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet, ha a (8) bekezdés b) pontja szerinti időpontig nem rendelkezik a (6) bekezdés szerinti nyilatkozattal.

(8) A bevándorlási különadót

a) az (5) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás nyújtását

b) a (7) bekezdés szerinti adóalany esetében az (1) bekezdés szerinti anyagi támogatás felhasználását

követő hónap 15. napjáig kell megállapítani, bevallani és ezzel egyidejűleg megfizetni.

(9) A (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot – az anyagi támogatást nyújtó nevének, levélcímének, más ismert azonosító adatának és az anyagi támogatás összegének egyidejű közlésével – a kézhezvételt követő hónap 15. napjáig benyújtja az állami adóhatósághoz.

(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat valótlan, az (5) bekezdés szerinti adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott adó, továbbá annak 50%-át kitevő adóbírság megfizetésére.

(11) A bevándorlási különadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

(12) A bevándorlási különadóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi és kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál.

XI. Fejezet

KÖZCÉLÚ FELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK

35. Közcélú feladat ellátását elősegítő rendelkezések

254. § Az Alaptörvény IX. cikkében és XI. cikkében foglalt alapvető értékek biztosítására nonprofit gazdasági társaság által alapított alapítvány részére nyújtott térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

XII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, valamint az Európai Unió jogának való megfelelés

255. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 100. §–102. §, a 104. § és a 252. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 194. §, 196. §, 197. §, 199. §–205. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A 19. § (1) bekezdése, 22. §, 25. § (2) bekezdése, 31. §, 53. §, 54. § 10. pontja, 111. §, 116. § 11. pontja, 195. §, 198. §, 253. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 115. §, 147. §, 148. § 3. pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 47. §, 145. § 2018. december 1-jén lép hatályba.

(7) A 32. § 2018. december 21-én lép hatályba.

(9) A 63. §, 74. §, 84. § 8–10., 12. pontja, 86. §–88. §, 90. §–94. §, 129. §, a 8–10. melléklet, a 12–16. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.

(9a)375 A 9. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(10)376

(11) A 96. § 1–8. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

(12) A 81. § és a 96. § 9. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

(13) A 95. § b) pontja és a 17. melléklet 2. pontja a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.377

(14) A 82. § és a 96. § 10. pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

a) a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 27-i 2016/1065/EU tanácsi irányelvnek;

b) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i 2017/2455/EU tanácsi irányelvnek;

történő megfelelést szolgálja.

257. § E törvény 17. alcíme tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

37. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

258. § Nem lép hatályba

1. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény 4. §-a és 7. §-a;

2. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvény 19. § d)–e) és g) pontja, valamint a 29. § 1. pontja;

3. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény 154. §-a.

1. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1–3.378

4.379

2. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez380

3. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez381

4. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez382

5. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez383

6. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez384

7. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez385

8. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez386

9. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez387

10. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez388

11. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez389

12. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez390

13. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez391

14. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez392

15. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez393

16. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez394

17. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1.395

2.396

18. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez397

19. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez

1.398

2.399

3.400

20. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez401

21. melléklet a 2018. évi XLI. törvényhez402

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 25.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § a 2018: LXXXII. törvény 249. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

8

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 17. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 17. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 17. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 17. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 17. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 17. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 17. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 17. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 17. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 17. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 17. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 17. § 14. pontja a 2018: LXXXII. törvény 249. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

37

A 17. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 17. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 17. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 17. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 17. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 17. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 17. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 17. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 17. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 18. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 18. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 18. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 18. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 18. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 18. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 18. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 18. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 18. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 18. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 18. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 18. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 18. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 18. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 18. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 18. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 18. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 18. § 17. pontja a 2018: LXXXII. törvény 249. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

64

A 18. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 18. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 18. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 18. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 18. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 19. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 20. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 25. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 26. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 26. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 26. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 26. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 26. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 26. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 26. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 26. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 26. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 26. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 28. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 43. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 43. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 43. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 43. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 50. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 50. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

Az 54. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

Az 54. § 1–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

Az 54. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

Az 57. § a 2018: LXXXII. törvény 249. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

134

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 64. § a 255. § (10) bekezdése alapján 2021. január 1-jén lép hatályba.

141

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 81. § a 255. § (12) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

158

A 82. § a 255. § (14) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

159

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 84. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 84. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 84. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 84. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 84. § 4–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 84. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 84. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 84. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 84. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 84. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 84. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 84. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 95. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 95. § b) pontja a 255. § (13) bekezdése alapján a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba. Az 1/2019. (V. 21.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 22. A 95. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 96. § 1. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

185

A 96. § 2. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

186

A 96. § 3. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

187

A 96. § 4. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

188

A 96. § 5. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

189

A 96. § 6. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

190

A 96. § 7. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

191

A 96. § 8. pontja a 255. § (11) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

192

A 96. § 9. pontja a 255. § (12) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Szerbia Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

193

A 96. § 10. pontja a 255. § (14) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter azon egyedi határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Török Köztársaság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

194

A 96. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 116. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 116. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 116. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 116. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 116. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 116. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 116. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 116. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 116. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 116. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 116. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 116. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 116. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 116. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 148. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 148. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 148. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 148. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 149. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 149. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 166. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 166. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 166. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 166. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 166. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 166. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 170–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 177–178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 184. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 184. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 187. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 187. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 187. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 187. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 187. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 187. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 187. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 187. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 187. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 187. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 187. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 187. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 188. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 188. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 188. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 188. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 189–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 206–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 225–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 229. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 229. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 229. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 229. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 229. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 229. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 229. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 229. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

A 229. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 229. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 229. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 229. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 229. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 229. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 229. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 229. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 229. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

A 229. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 229. § 18–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 229. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 229. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

A 229. § 22–24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 229. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 229. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 231–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 248–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 255. § (8) bekezdése a 2018: LXXXII. törvény 247. § (1) bekezdése és 248. § a) pontja szerint módosított szöveg.

375

A 255. § (9a) bekezdését a 2018: LXXXII. törvény 247. § (2) bekezdése iktatta be.

376

A 255. § (10) bekezdését a 2018: LXXXII. törvény 248. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

377

Az 1/2019. (V. 21.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 22.

378

Az 1. melléklet 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

Az 1. melléklet 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

386

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

A 17. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

A 17. melléklet 2. pontja a 255. § (13) bekezdése alapján a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba. Az 1/2019. (V. 21.) PM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 22. A 17. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

A 18. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

A 19. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

A 19. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

A 19. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

A 20. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

A 21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére