• Tartalom

41/2018. (XII. 18.) AM rendelet

41/2018. (XII. 18.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási szabályainak változásával összefüggő módosításáról1

2019.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2)2

2. § Az R. 1. § a) pontjában az „előirányzatra” szövegrész helyébe az „előirányzatokra” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 41/2018. (XII. 18.) AM rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5/d. sorral egészül ki:

(Sor-
szám)

(Áht.
azono-
sító)

(Cím
név)

(Alcím
név)

(Jogcím
csoport név)

(Jog-
cím
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításának módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„5/d

375584

 

 

8_A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei

1. A védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges – a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. tör v ény, valamint a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 12/C. §-a szerinti – feladatok ellátása, elsődlegesen
a jogosulti körbe tartozó kártalanítási igények, kisajátítások és területvásárlások, valamint
2. a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő, az állami tulajdonba vételt jogi és más szakmai szempontok alapján megalapozó, ahhoz szorosan kapcsolódó, járulékos költségek
finanszírozása

1. a Kvtv.
1. melléklet XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete
2. költségvetési szerv
3. nemzeti park igazgatóságok
4. területi természetvé-
delmi hatóságok

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

–”

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(256512)

1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási, továbbá kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek,
2. a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek,
3. a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek és
4. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése szerinti természetvédelmi célok és feladatok
finanszírozása.

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Kifizetésben részesülők köre)

(256512)

1. költségvetési szerv,
2. nemzeti park igazgatóságok,
3. nonprofit gazdasági társaság,
4. területi természetvédelmi hatóságok

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat L:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Biztosíték)

(256512)

1. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16/a. sorral egészül ki:

(Sor-
szám)

(Áht.
azono-
sító)

(Cím
név)

(Alcím
név)

(Jogcím
csoport név)

(Jog-
cím
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításá-
nak módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafize-tés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„16/a

375784

 

 

40_Bükki Csillagda megvalósítása

A Bükki Csillagda megvalósításáról szóló 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Bükki Csillagda megvalósításának támogatása.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

–”

6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:20–E:20 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Jogcím csoport név)

(Jogcím név)

(278678)

4_Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

7. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:20 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(278678)

1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi, és
2. a Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok
támogatása.

2. melléklet a 41/2018. (XII. 18.) AM rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére