• Tartalom

44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és 5. alcím, valamint a 4–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 16. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 4602 szakmakódú szervezeti egységgel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak a sürgősségi betegellátó rendszerben a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszert kell alkalmaznia. A sürgősségi osztály területére való belépést követően a lehető legrövidebb időn belül rögzítenie kell a beteget a sürgősségi ellátás informatikai rendszerében, valamint ennek során a megjelenés informatikai rendszerben történt rögzítését követő tíz percen belül a beteg állapotának súlyossága szerint meg kell határoznia a betegellátás szükséges szintjét és időbeliségét. Az egészségügyi szolgáltató a mentővel beszállított beteg informatikai rendszerben történő rögzítésére a mentőegység sürgősségi osztályra történő érkezésének menetlevélen dokumentált időpontjától számított öt percen belül köteles.”

4. § Az R3. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Speciális akut ellátási centrumot egy-egy térség ellátására reumatológia szakterületen a progresszivitás harmadik szintjén levő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek működtetnek.”

4. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „11011” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„11030

 

Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)

222

11031

 

Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)

0”

2. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az R1. 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

 

[A

B

Ellátási forma megnevezése

Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]

4a.

Speciális akut ellátási centrum (egy-egy térség ellátására reumatológiai szakterületen a progresszivitás harmadik szintjén kijelölt országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet, ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

5 245 960

3. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”, „Szakmakód: 4602” megjelölésű rész „A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat 3. pontja a „Biztonsági őr” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

 

 

 

 

(3. Kisegítő személyzet – folyamatos jelenlét)

Sürgősségi osztályos diszpécser (SOD)*****

 

 

1

1

2. Az R2. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”, „Szakmakód: 4602” megjelölésű rész „A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követő végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:
(Megjegyzés:)
„***** SOD feladatai: betegfogadás, információadás, felvilágosítás, adatszolgáltatás támogatás (recepcióhoz rendelt szinten), egészségügyi adatgyűjtés támogatás (beteg dokumentáció előkészítése), folyamatos kapcsolat fenntartás a beteggel és hozzátartozóival, meghatározott szinten és tartalommal információt biztosítani az ellátással kapcsolatban, folyamatosan összeköti a betegeket a közvetlen ellátókkal, további ellátásra időpontot egyeztet, előjegyez a megadott egészségügyi paraméterek alapján, részt vesz a beteg komplett dokumentációjának összeállításában, lezárásában, finanszírozási folyamatot szervez.”
3. Az R2. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”, „Szakmakód: 4602” megjelölésű része az „A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követő végjegyzetet követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Kórházi szakellátásban nyújtott sürgősségi betegellátó rendszerben a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) működtetése alkalmazandó.
A kórházi ellátás II-III. progresszivitási szintjén ellátást végző sürgősségi osztályoknál nem közvetlen ellátói szinten megjelenő feladat ellátását szolgálja, biztosítja a sürgősségi osztályos diszpécser (SOD), amely érettségi vizsgával ellátható feladatkört jelent.
Akut Alapellátó Egységet (a továbbiakban: AAE) II-III. progresszivitási szinten szükséges működtetni, nem önálló ellátási egység, hanem funkcionálisan és szervezetileg a Sürgősségi Betegellátó Osztály része. A triázs elvégzése garantálja a magas rizikójú betegek „kiemelését” a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül.
A beteg egységes rendszeren keresztül lép be a kórházi sürgősségi rendszerbe.

Az AAE-re való irányításról a triázst végző szakember dönt az elsődleges vizsgálat során az alábbi feltételek szerint:
-    legfeljebb triázs 4-es, vagy 5-ös besorolású betegek:
-    várhatóan nem szükséges kórházi elhelyezés, SBO megfigyelés, az ellátásukhoz labordiagnosztika, képalkotó vizsgálat, sürgős szakkonzílium
AAE ellátás részei:
-    rizikó orientált adatfelvétel
-    fizikális vizsgálat
-    szükség esetén EKG, POCT vizsgálat (vércukor, INR, vérgáz vizsgálat)
-    rizikóbecslés
-    tanácsadás, pszichés vezetés
-    további optimális betegút meghatározása.
Az AAE-ban ellátott beteg dokumentálása a sürgősségi osztály dokumentációs szabályzatának megfelelően történik, a kiadás/validálás és validáltság az osztályon érvényben lévő szabályozásnak felel meg, amely tartalmazza a különböző ellátói szintek (rezidens – szakorvos jelölt – szakorvos – váltásvezető) kompetencia szintjét.
AAE nem köteles végezni:
-    gyógyszerfelírást
-    szakorvosi vizsgálatot
-    labor, vagy képalkotó vizsgálatot

II-III. progresszivitású szint mellett működtetett AAE minimumfeltételei

Személyi feltételek:


műszakonként

Orvos vagy / rezidens (a képzés sürgősségi modulját teljesített orvos)
vagy/ Mentőtiszt sürgősségi osztályos ellátói gyakorlattal (6 hónap) vagy
Advanced Practice Nurse (Kiterjesztett Hatáskörű Ápoló)

1

Ápoló SBO ápolói feladatok ellátására kompetens ápoló

1

Tárgyi feltételek:

Helyiség: Az SBO triázs pontjától nem messzebb, mint 100 méterre,
fedett útvonalon megközelíthető rendelő.

Vizsgáló ágy/szék

X

Bútorzat

X

Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel

X

Fűtés, világítás

X

Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel

X

Sürgősségi szoftver

X

Telefon + mobiltelefon

X

Eszközök

Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)

X

Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret)

X

EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható

X

Vércukormérő

X

Fonendoszkóp

X

Reflexkalapács

X

Pupillavizsgáló lámpa

X

Hőmérő

X

Vesetál

X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt

X

Mérőszalag

X

Nyelvlapocok

X

Bőrfertőtlenítő

X

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben

X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben

X

Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk

X

Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben

X

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek

X

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak

X

További speciális tárgyi feltételek:

Otoscop

X

A további tárgyi eszközös hátteret a II-III. progresszivitási szintű
sürgősségi osztály biztosítja

 

Gyógyszerek:

 

Minor fájdalomcsillapítók: paracetamol, ibuprofen, diclofenac

X

Görcsoldó

X

Lázcsillapító

X

Gyomorégést csökkentő szerek

X

Széles spektrumú antibiotikumok, kórházi elhelyezést nem igénylő, de azonnali kezelést indokoló bakteriális infekciók kezelésére (tonsillitis follicularis, cyctitisacuta, erysipelas)

X

Tetanus anatoxin hatósági előírás alapján indokolt esetben, apróbb, nem kiemelt testtájékon keletkezett sérülések esetén, amelyek nem igényelnek kötözésen felül beavatkozást, vagy szakorvosi szintű ellátást.

X

4. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az R4. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „11011” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(OENO kód

Cs

Egészségügyi eljárás

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

„11030

 

Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11031

 

Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

16

18

19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

48

50

51

54

55

56

59

601

604

65

A2

7308

OENO kód2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11031”

5. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az R4. 3. melléklete a „11011 Elsősegélynyújtás” megjelölésű részét követően a következő 11030 és 11031 résszel egészül ki:
„11030    Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)
A beteg súlyossági állapota szerint történő, a beléptetést követő 10 percen belül elvégzett osztályozás, amelynek célja az azonnali beavatkozási igény szükségességének felismerése, a beteg maximális várakoztatási idejének minimalizálása, a beteg megfelelő ellátóhelyre és teamhez irányítása, illetve a beteg és a hozzátartozó, hozzátartozók megfelelő tájékoztatása. Az eljárás közetelező része az írásos, elektronikus dokumentáció elkészítése.
11031        Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)
A triázs kategória szerinti várakoztatási idő letelte után vagy a beteg állapotának változása esetén végzett újabb állapotfelmérés szerinti ismételt osztályozás elvégzése, valamint a beteg állapotának, illetve a kategóriák közti átsorolás dokumentálása.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2”

6. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a „06071” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

11030

Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)

 

11031

Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére