• Tartalom

5/2018. (II. 28.) NGM rendelet

5/2018. (II. 28.) NGM rendelet

a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól

2018.03.08.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) alapján az állami adó- és vámhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokra terjed ki.

2. Közreműködő szervezetek névjegyzéke

2. § (1) Ha az Avt. szerinti meghatározott cselekmény végrehajtásához olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz szükséges, amellyel a végrehajtást foganatosító állami adó- és vámhatóság nem rendelkezik, és a beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, az állami adó- és vámhatóság az e célból létrehozott névjegyzékben (a továbbiakban: névjegyzék) nyilvántartott közreműködő szervezetet vesz igénybe.

(2) A közreműködő szervezetek névjegyzékéről az állami adó- és vámhatóság elektronikus nyilvántartást vezet, amelyben az állami adó- és vámhatóság által meghatározott tevékenységi körök szerint tartja nyilván a közreműködő szervezeteket.

(3) A nyilvántartás tartalmazza a közreműködő szervezet

a) nevét, elnevezését,

b) adóazonosító számát,

c) természetes személy esetén lakcímét,

d) jogi személy és egyéb szervezet esetén nyilvántartási számát, székhelyét,

e) regisztrációs kérelmében ellátni vállalt tevékenységi köröket.

(4) A közreműködő szervezetek nyilvántartásba történő felvételére a közreműködő szervezet által benyújtott regisztrációs adatlap alapján kerülhet sor.

(5) A regisztrációs adatlapon több tevékenységfajta megjelölésére is lehetőség van.

(6) A közreműködő szervezet kérheti a névjegyzékben szereplő azon tevékenységi köreinek módosítását, amelyek tekintetében a meghatározott cselekmény elvégzését vállalta. A módosításra a regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(7) A közreműködő szervezet haladéktalanul köteles kezdeményezni a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását, ha

a) elveszti a névjegyzékben rögzített engedélyköteles tevékenységi kör végzésére való jogosultságát, vagy

b) valamely tevékenységi kör tekintetében a továbbiakban nem kíván lehetséges ajánlattételre felhívottként szerepelni.

(8) A közreműködő szervezetet az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ha a

a) közreműködő szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisból törlésre került,

b) nem természetes személy közreműködő szervezet jogutód nélkül megszűnt, vagy a természetes személy közreműködő szervezet elhunyt,

c) közreműködő szervezet az ajánlattételi eljárásban ismételten elmulasztotta az árajánlat benyújtását,

d) közreműködő szervezet a kijelölés ellenére a végzésben foglaltakat – neki felróható okból – nem teljesítette, vagy

e) közreműködő szervezet a névjegyzékből való törlését maga kérte.

(9) Ha a közreműködő szervezetet az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ennek tényéről a közreműködő szervezetet a törléstől számított 8 napon belül értesíti.

(10) Ha a közreműködő szervezet a (8) bekezdés c) vagy d) pontja alapján került törlésre a névjegyzékből, a szervezet a törlés napjától számított 12 hónapon belül a névjegyzékbe nem vehető fel újra.

(11) Az állami adó- és vámhatóság honlapján negyedévente, az adott negyedévre vonatkozóan közzéteszi a névjegyzékben szereplő

a) közreműködő szervezetek nevét és adóazonosító számát,

b) jogi személyek és egyéb szervezetek nyilvántartási számát és székhelyét,

c) természetes személyek lakcímét.

3. Közreműködő szervezet kiválasztása

3. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezetek névjegyzékében szereplő, a végrehajtandó meghatározott cselekményhez szükséges szakértelemmel rendelkező szervezetek közül véletlenszerű – külső befolyástól mentes – kiválasztással az adott tevékenységfajtát ellátók köréből három közreműködő szervezetet jelöl ki ajánlattételre.

(2) Ha az adott tevékenységre vonatkozóan nem szerepel a nyilvántartásban háromnál több közreműködő szervezet, akkor az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban az adott tevékenységi kör tekintetében szereplő szervezetet vagy szervezeteket jelöli ki ajánlattételre.

(3) Az ajánlattételre történő felhívásban meg kell jelölni a feladat ellátásának végső határidejét. Az ajánlattételre történő felhívás mellékletét képezi a meghatározott cselekmény elvégzését elrendelő döntés, a végrehajtás iránti megkeresés, valamint az állami adó- és vámhatóság eljárása során keletkezett, az ajánlattétel szempontjából releváns iratok, így különösen a helyszíni eljárásról készült jegyzőkönyvek és azok mellékletei.

4. Az ajánlattétel szabályai

4. § Ha az ajánlattételre felhívott közreműködő szervezet az ajánlattételi határidőn belül a névjegyzékből törlésre kerül, akkor a névjegyzékből törölt ajánlattételre felhívott szervezet helyett az állami adó- és vámhatóság a 3. § alkalmazásával választ ki ajánlattételre másik közreműködő szervezetet.

5. § (1) Ha az ellátandó feladat jellege indokolja, az állami adó- és vámhatóság az ajánlattételi határidőn belül, az ajánlattételre kiválasztott közreműködő szervezetek kérésére helyszíni szemlét tart, amelyen a közreműködő szervezetek jelen lehetnek, megtekinthetik a helyszínt és felmérhetik az elvégzendő cselekményt.

(2) A helyszíni szemlét úgy kell megszervezni, hogy egyidejűleg csak egy ajánlattételre kiválasztott közreműködő szervezet legyen jelen.

6. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezet feladatellátásra történő kijelölése során kizárólag azon határidőben érkezett ajánlatokat veszi figyelembe, amelyek a végrehajtandó cselekmény egészére vonatkoznak.

(2) Ha háromnál kevesebb figyelembe vehető ajánlat érkezett, akkor az állami adó- és vámhatóság a feladatellátásra a figyelembe vehető ajánlatok alapján jelöli ki a közreműködő szervezetet.

(3) Ha a meghatározott cselekmény elvégzésére kijelölt, de azt még nem teljesítő közreműködő szervezet a névjegyzékből törlésre került, akkor a feladatra történő kijelölését vissza kell vonni. Ha a közreműködő szervezet a meghatározott cselekmény elvégzését már a feladatra történő kijelölésének visszavonását megelőzően megkezdte, a felmerülő költségek tekintetében a közreműködő szervezettel el kell számolni, majd a feladat ellátására újabb közreműködő szervezetet kell kijelölni a 3. §-ban foglaltak szerint.

5. A romlandó dolgok értékesítésében közreműködő kereskedők névjegyzéke

7. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az Avt. alapján a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedőkről névjegyzéket vezet (a továbbiakban: kereskedői névjegyzék).

(2) A kereskedői névjegyzék egy elektronikus nyilvántartás, amelyben az állami adó- és vámhatóság a közreműködő kereskedőket az általuk meghatározott termékkörök szerint tartja nyilván.

(3) A nyilvántartás tartalmazza a közreműködő kereskedő

a) nevét, elnevezését,

b) adóazonosító számát,

c) nem jogi személy esetén lakcímét,

d) jogi személy és egyéb szervezet esetén nyilvántartási számát, székhelyét,

e) regisztrációs kérelmében megjelölt termékköröket.

(4) A közreműködő kereskedő nyilvántartásba történő felvételére az általa benyújtott regisztrációs adatlap alapján kerülhet sor. A regisztrációs adatlapon több termékkör megjelölésére is lehetőség van.

(5) A közreműködő kereskedő kezdeményezheti a névjegyzékben szereplő azon termékkörök módosítását, amelyek tekintetében az értesítését kéri. A módosításra a regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(6) A közreműködő kereskedő haladéktalanul köteles kezdeményezni a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását, ha valamely termékkör tekintetében a továbbiakban nem kíván a romlandó dolog árverésén részt venni.

(7) A közreműködő kereskedőt az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ha

a) ezt a közreműködő kereskedő maga kérte,

b) a jogi személy vagy egyéb szervezet közreműködő kereskedő jogutód nélkül megszűnt, vagy

c) a nem jogi személy közreműködő kereskedő elhunyt.

(8) Ha a közreműködő kereskedőt az állami adó- és vámhatóság a névjegyzékből törli, erről a szervezetet a törléstől számított 8 napon belül értesíti.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére