• Tartalom

5/2018. (VI. 29.) PM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról1

2018.06.30.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosítása

1. § Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: Automata rendelet) 72. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A (4) bekezdéstől eltérően az az automataberendezés, amely kizárólag nyerstejet értékesít, és amely vonatkozásában az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatóval 2018. június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkezik vagy rendelkezett, és amelyről a felügyeleti szolgáltató megállapította, hogy az AFE nem szerelhető be, elavulásáig üzemeltethető.”

2. § Az Automata rendelet 72. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VI. 29.) PM rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 72. § (5a) bekezdését a Mód2. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni kell.”

2. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló
20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosítása

3. § Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha a támogatás összegének egy része felügyeleti szolgáltatási díjra kerül elszámolásra, az ezt dokumentáló számviteli bizonylat abban az esetben is elfogadható a támogatás elszámolásának alátámasztásaként, ha a bizonylat a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követően, de legkésőbb 2018. december 31-ig kerül kiállításra.”

4. § A Támogatási rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az AFE értékesítésében és telepítésében való közreműködésért nyújtott támogatási előleggel a felügyeleti szolgáltató legkésőbb az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60. napig elszámol. Ha a támogatási összeg egy része az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő felügyeleti szolgáltatás díjára került elszámolásra, az elszámolási határidő az erről szóló, legkésőbb kiállított számviteli bizonylat kiállításának napján kezdődik és legkésőbb 2019. február 28-áig tart.
(3) A támogatási előleggel való elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a felügyeleti szolgáltató megküldi az Ávr. 93. § (3) bekezdése szerinti számlaösszesítőt és a kérelem papír alapon történő benyújtását követően az AFE üzemeltető részére történő értékesítéséről, az AFE telepítéséről, valamint a felügyeleti szolgáltatás díjáról kibocsátott számlák hiteles másolatát, a 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás adatait, továbbá a 11. § (5a) bekezdése szerinti esetben a 11. § (5b) bekezdése szerinti „Üzembe helyezési adatlap” hiteles másolatát.”

5. § A Támogatási rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzemeltető részére nyújtott, 10. § szerinti kedvezmény biztosítását a felügyeleti szolgáltató az üzemeltetővel megkötött felügyeleti szolgáltatói szerződéssel, az üzemeltető 1. melléklet szerinti nyilatkozatával és az AFE üzemeltető részére történő értékesítéséről, az AFE telepítéséről, továbbá a felügyeleti szolgáltatás díjáról kiállított számlák hiteles másolatával igazolja.”

6. § A Támogatási rendelet 11. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Nem állapítható meg a felügyeleti szolgáltató terhére a támogatás jogosulatlan igénybevétele, ha az AFE telepítése az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőt megelőzően megkezdődött, azonban
a) a felügyeleti szolgáltató által az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőt megelőzően kiállított „Üzembe helyezési adatlap”-on feltüntetett műszaki hiba miatt a felügyeleti szolgáltató és az üzemeltető együttműködése ellenére sem fejeződhetett be az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőre, feltéve, hogy az AFE üzembehelyezési folyamata legkésőbb 2018. szeptember 30-ig sikeresen befejeződött, vagy
b) az „Üzembe helyezési adatlap” szerint az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőben telepített AFE üzembehelyezési folyamata az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőt követő 5 munkanapon belül fejeződött be sikeresen.
(5b) Az (5a) bekezdés alkalmazásában „Üzembe helyezési adatlapnak” minősül a felügyeleti szolgáltató által kiállított irat, amely tartalmazza az AFE telepítése, üzembe helyezése során fellépő, a telepítést, üzembe helyezést átmenetileg akadályozó műszaki problémák megnevezését és a felügyeleti szolgáltató és az üzemeltető aláírását.”

7. § A Támogatási rendelet „8. Záró rendelkezések” alcíme a következő 23. §-sal egészül ki:

23. § E rendeletnek az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VI. 29.) PM rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 5. § (7a) bekezdését, 8. § (2) és (3) bekezdését, 11. § (2), (5a) és (5b) bekezdését a Mód2. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére