• Tartalom

5/2018. (VI. 22.) AM rendelet

5/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról1

2018.06.25.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R. 1. § a) pontjában a „2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szövegrész helyébe a „2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2018. (VI. 22.) AM rendelethez

    1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg lép.
    2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:20 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(278678)

1. A Kárpát-medencei agrár- és környezetvédelmi együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi, és
2. a Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok
támogatása.

    3.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat D:34–E:34 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Jogcím csoport név)

(Jogcím név)

(348151)

33_Lovas rendezvények és lovas sport támogatása

    4.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:34 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(348151)

1. A Lovas rendezvények, valamint
2. a lovassporttal összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok
támogatása.
Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.

    5.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő sor lép:

(Sor-
szám)

(Áht.
azono-
sító)

(Cím név)

(Alcím név)

(Jogcím
csoport név)

(Jog-
cím név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításá-
nak módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

46

250723

 

 

7_Fejlesztési típusú támogatások

 

1. A 2004. május 1-jét megelőzően vállalt agrárberuházások forrásainak finanszírozása és
2. a Kincstár által ellátott feladatok lebonyolításáért, a támogatás folyósításáért, a követelések kezelésért, az analitikus nyilvántartás vezetéséért, továbbá a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzéséért járó megbízási díj finanszírozása.

Kincstár

1. gazdasági társaság
2. egyéni vállalkozó
3. költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

igénybe vehető

    6.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:61–H:61 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításának módja)

(352106)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. § (2) bekezdésében meghatározott kormányhatározatban foglalt céloknak megfelelően használható fel.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. § (2) bekezdésében meghatározott kormányhatározat szerint.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. § (2) bekezdésében meghatározott kormányhatározat szerint.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére