• Tartalom
Oldalmenü

6/2018. (II. 28.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet módosításáról1

2018.03.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. § 24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]

„24. 29. sora, 32. sora, 39. sora, 57. sora, 82. sora, 123. sor 1. pont a)–h) alpontja, 127. sor 1. pont a)–d) és f) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;”

(nyújtható.)

2. § Az NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (II. 28.) NFM rendelethez

Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht azonosító

 

 

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv)

„39

338306

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

1. Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. §
30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátáscsökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető kifizetés:
a) a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
b) a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
c) erdőirtás elkerülését, erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
d) technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen országokban;
e) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokba.

2. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) energiahatékonysági javító intézkedésekre;
c) az ÜHG kibocsátáscsökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
d) erdősítés révén történő CO2 megkötésre;
e) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;
f) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
g) alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
h) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;
i) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG kibocsátáscsökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;

j) alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
k) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.
3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (4) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

a) Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlások;

b) a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;

c) Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése.

4. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátáscsökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a kezelő szerv által, valamint a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel.

Ha nemzetközi szerződés vagy kormányhatározat eltérően nem rendelkezik, kifizetésben természetes személy, belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe részesülhet azzal, hogy nem nyújtható támogatás a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházásra.
A beruházás megkezdése időpontjának – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.

Kifizetésben részesülhet továbbá a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: NFSI NKft.)

Az NFSI NKft. részére kizárólag az előirányzat működtetésre elkülönített forrásból nyújtható támogatás, kivéve, ha a támogatás biztosításáról kormányhatározat rendelkezik.

Az F:39 mező 1. és
2. pontjában foglalt célok esetében pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján nyújtható támogatás.

Az F:39 mező 3. pontjában foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában nyújtható.

Az F:39 mező 4. pontjában foglalt tevékenységek esetében a kijelölt kezelőszervvel kötött támogatási szerződés útján nyújtható támogatás.

előleg folyósítható

egy összegben
vagy részletekben,
a beszámoló vagy
a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással
időarányosan vagy teljesítésarányosan

támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott határidőig

beszedési megbízás

NFSI NKft.

-”

A 3. pontban foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött megállapodás útján

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás