• Tartalom

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2019.10.05.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nyergesújfalu város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 02, 03/3, 03/8, 03/9, 04/2, 04/4, 04/7, 04/8, 04/11, 04/13, 04/14, 04/15, 04/21, 05, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15, 06/16, 013, valamint belterület 425/10 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló ipari park bővítésével, illetve az ezzel összefüggő árvízvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatosak.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerint beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésére a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §2 E rendeletnek a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2019. (X. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. földvédelmi hatósági eljárások,

6. erdővédelmi hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

9. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. területrendezési hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. hírközlési hatósági eljárások,

18. bányahatósági engedélyezési eljárások,

19. tűzvédelmi hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 233/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A hatálybalépés időpontja 2019. október 5.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére