• Tartalom

7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet

7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.07.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és a 8–10. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1–3. §2

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

4–19. §3

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

20. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltató)

a) a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig,”

(jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.)

21. § Az Mr. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

22. §4

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

23. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 1. § (1) bekezdése a következő 4–6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„4. kötelező továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely a teljes ágazat tekintetében szükséges, lényeges alapkompetenciák megszerzésére irányul;
5. munkakörhöz kötött továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az adott munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul;
6. választható továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek megszerzését célozza.”

24. §5

25. § A Tszr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel és a program szerinti feltételek teljesítésével teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama négy év. A továbbképzési időszak kezdete a személyes gondoskodást nyújtó személy munkába állásának, foglalkoztatása megkezdésének napja, egyéni vállalkozói tevékenységet végző személy esetén a tevékenység megkezdésének napja. Ha a képesítéshez kötött tevékenységet főállásban munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végző személy a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést a munkába állását, foglalkoztatása megkezdését követően szerzi meg, továbbképzési időszakának kezdete a szakképesítés megszerzésének napja. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységet végző személy a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést a tevékenység megkezdését követően szerzi meg, a továbbképzési időszakának kezdete a szakképesítés megszerzésének napja.”

26. § A Tszr. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul.”

27. §6

28. § A Tszr. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A továbbképzésre kötelezettnek – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez a 3. § (2)–(3a) bekezdésében előírt továbbképzési pontok legalább 20%-át kötelező továbbképzés teljesítésével kell megszereznie. A továbbképzésre kötelezett a fennmaradó továbbképzési pontokat megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével, azzal, hogy választható továbbképzés teljesítésével legfeljebb az előírt továbbképzési pontok 40%-a teljesíthető.
(2) A továbbképzési időszak kezdőnapján az 1/A. számú melléklet szerinti munkakört betöltő továbbképzésre kötelezettnek (a továbbiakban: munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez a 3. § (2), illetve (3) bekezdésében előírt továbbképzési pontok
a) legalább 20%-át kötelező továbbképzés és
b) legalább 40%-át a továbbképzési időszak kezdőnapján betöltött munkakörhöz kötött továbbképzés
teljesítésével kell megszereznie.
(3) A munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett a 3. § (2), illetve (3) bekezdésében előírt továbbképzési pontoknak a (2) bekezdésben foglaltakon túl fennmaradó részét megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével.
(4) A munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettségét a továbbképzési időszak feléig kell teljesítenie.
(5) Ha a továbbképzésre kötelezett ugyanazon jogviszony keretében egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenység végzésére irányuló munkakört tölt be, vagy egyéni vállalkozóként egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenységet végez, és valamelyik munkaköre vagy tevékenysége tekintetében munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett, akkor az ahhoz kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie.
(6) Ha a továbbképzésre kötelezett ugyanazon jogviszony keretében egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenység végzésére irányuló munkakört tölt be, vagy egyéni vállalkozóként egyidejűleg több képesítéshez kötött tevékenységet végez, és mindegyik munkaköre, tevékenysége vagy több munkaköre, tevékenysége tekintetében lenne munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezett, akkor a legmagasabb óraszámban ellátott munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie. Ha az ellátott munkakörök vagy tevékenységek óraszáma megegyező, akkor a munkáltató vagy az egyéni vállalkozó választása szerinti munkakörhöz, tevékenységhez kapcsolódó munkakörhöz kötött továbbképzést kell teljesítenie.
(7) A továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon részt vesz, és annak feltételeit teljesíti, amely tekintetében a 2. számú melléklet szerint közzétett közvetlenül érintett ellátotti csoport – a tanfolyamra jelentkezés időpontjában – megegyezik a továbbképzésre kötelezett által gondozott ellátotti csoporttal.”

29. § A Tszr. 4. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Minősített választható továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező továbbképzési programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programot a Főigazgatóság, továbbá – az 1/A. számú melléklet I. pont 16–18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében – a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezhet.
(1a) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok kidolgozását, folyamatos tartalmi frissítését és négy évenkénti felülvizsgálatát a Főigazgatóság, az 1/A. számú melléklet I. pont 16–18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében a Főigazgatóság a Magyar Bölcsődék Egyesületével együtt végzi.”

30. § A Tszr. 4. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok meghirdetését és közzétételét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hagyja jóvá.”

31–33. §7

34. § A Tszr. 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén – elektronikus kérdőív formájában – lehetőséget kell biztosítania a minősített továbbképzés résztvevői számára a továbbképzés értékelésére a résztvevők azonosítására alkalmatlan módon. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője elektronikusan nyilvántartja.”

35–36. §8

17/B. § (1) Az e rendelet szerint 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén újrakezdődik. A 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett számára a 2018. június 30-án folyamatban lévő továbbképzési időszaka során szerzett továbbképzési pontjai, valamint a 2018. július 1-jén folyamatban lévő továbbképzése során szerzett továbbképzési pontjai választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakában.
(2) Ha a 2018. július 1-jén továbbképzésre kötelezett a 2018. június 30-án folyamatban lévő továbbképzési időszaka során a továbbképzési kötelezettségét a 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint teljesítette, azt a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakában a választható továbbképzési kötelezettségének teljesítéseként kell beszámítani.
(3) Ha a továbbképzési időszak 2018. július 1-jét megelőzően megszakad, és a továbbfolytatódásának feltételei 2018. június 30-át követően következnek be, a 2. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a továbbképzési időszak újrakezdődik. A továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszak megszakadását megelőzően folyamatban lévő továbbképzési időszaka során szerzett továbbképzési pontjai választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek az újrakezdődő továbbképzési időszakban.
(4) Ha a továbbképzésre kötelezett továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén és azt közvetlenül megelőzően szünetel, a 2. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a szünetelés okának megszűnését követő naptól új továbbképzési időszaka kezdődik, és a szünetelés alatt szerzett továbbképzési pontok választható továbbképzési pontként beszámításra kerülnek az új továbbképzési időszakban.
17/C. § A 2018. június 30-án érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programok 2018. július 1-jét követően a minősítésük érvényességi ideje alatt választható továbbképzési programként indíthatók.”

39. § (1)9

(2) A Tszr.

a) 2. § (4) bekezdésében a „3. § (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „3. § (2)–(3a) bekezdésében és a 3/A. §-ban rá irányadóan” szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében a „3. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (2)–(3a) bekezdésében és a 3/A. §-ban rá irányadóan” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „30 órában” szövegrész helyébe a „20 órában”, valamint a „legalább 30, legfeljebb 50” szövegrész helyébe a „legalább 20, legfeljebb 50” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében a „három példányban” szövegrész helyébe az „elektronikusan” szöveg, továbbá az „adatlapon” szövegrész helyébe a „formátumban” szöveg,

f) 4. § (7) bekezdésében a „bejelenteni” szövegrész helyébe az „elektronikusan bejelenteni” szöveg,

g) 4. § (8) bekezdésében a „beszámol, illetve bejelentést tesz” szövegrész helyébe az „elektronikusan beszámol, illetve elektronikusan bejelentést tesz” szöveg,

h) 4/A. § (2) bekezdésében a „teljes körű” szövegrész helyébe a „teljes körű elektronikus” szöveg,

i) 4/A. § (3) bekezdésében a „nyilvántartja” szövegrész helyébe az „elektronikusan nyilvántartja” szöveg,

j) 4/A. § (6) bekezdésében a „nyilvántartást rendelkezésre bocsátani” szövegrész helyébe a „nyilvántartáshoz hozzáférést biztosítani, illetve azt rendelkezésre bocsátani” szöveg,

k) 11/A. § (2) bekezdés f) pontjában az „írásbeli” szövegrész helyébe az „elektronikusan” szöveg

lép.

40. § (1)10

(2) Hatályát veszti a Tszr.

a) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „szociális szakvizsgát vagy” szövegrész,

c) 17. §-a és

5. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

41–45. §11

46. § (1)–(2)12

(3) A Vr. 1. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

47. § A Vr. 4. § (1) bekezdésében a „történő megküldésével” szövegrész helyébe az „elektronikusan történő benyújtásával” szöveg lép.

48. §13

6. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

49–50. §14

7. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

51–53. §15

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

54. §16

9. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet módosítása

55. §17

10. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

56. §18

11. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–4. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez19

5. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

1. Az Mr. 4. számú melléklet II. pont 1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzés formája
(kötelező, munkakörhöz kötött, választható)

A továbbképzést szervező megnevezése/neve, címe

A továbbképzési pontérték megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték


 


 

6. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

Munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséggel járó munkakörök
I.     Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén

Munkakör megnevezése

1.

Szociális munkatárs

2.

Segítő

3.

Asszisztens

4.

Terápiás munkatárs

5.

Ápoló

6.

Gondozó

7.

Szociális asszisztens

8.

Családgondozó

9.

Családsegítő

10.

Esetfelelős

11.

Esetmenedzser

12.

Falu- és tanyagondnok

13.

Gyermekfelügyelő

14.

Gyermekvédelmi asszisztens

15.

Helyettes szülői tanácsadó

16.

Kisgyermeknevelő

17.

Szaktanácsadó

18.

Gyógypedagógus

II.     Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

Munkakör megnevezése

1.

Ápoló

2.

Bizottsági családgondozó

3.

Fejlesztőpedagógus

4.

Gyermekfelügyelő

5.

Gyermekgondozó (ha nem a nevelőszülő hozzátartozója)

6.

Gyermekvédelmi asszisztens

7.

Gyermekvédelmi gyám

8.

Gyermekvédelmi ügyintéző

9.

Gyógypedagógus

10.

Elhelyezési ügyintéző

11.

Jogász

12.

Kisgyermeknevelő

13.

Közvetítő

14.

Nevelő

15.

Nevelőszülő

16.

Nevelőszülői tanácsadó

17.

Növendékügyi előadó

18.

Orvos

19.

Örökbefogadási tanácsadó

20.

Pszichiáter

21.

Pszichológus

22.

Rendész

23.

Szakoktató, munkaoktató

24.

Utógondozó

25.

Védőnő

7. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez
1. A továbbképzési program fajtája:
1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett továbbképzések esetén:
1.1.1. kötelező továbbképzés
1.1.2. munkakörhöz kötött továbbképzés
1.1.3. választható továbbképzés
1.2. Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett továbbképzések esetén:
1.2.1. munkakörhöz kötött továbbképzés
1.2.2. választható továbbképzés
1.3. Egyéb továbbképzést szervező által szervezett továbbképzések esetén:
1.3.1. választható továbbképzés
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
2. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe:
(Kötelező továbbképzés esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tüntetendő fel. Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagy Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. tüntethető fel.)
3. A program címe:
4. A program célja, tartalma, részletes tematikája:
5. A program célcsoportja:
6. A program által közvetlenül érintett munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén töltendő ki.)
7. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport, csoportok:
8. A szerezhető továbbképzési pontérték:
9. A program indításának tervezett időpontja:
10. A program időtartama (óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai terepgyakorlat):
11. A program tervezett helyszíne:
12. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
13. A továbbképzést szervező kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail-címe:
14. A program engedélyszáma:
15. A program minősítése érvényes:
16. A program tartalmának felülvizsgálati dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzés esetén töltendő ki.)
17. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált:
18. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett:”

8–9. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez20

10. melléklet a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP
szociális szolgáltatásokat végzők képzésére
(elektronikusan nyújtható be)
1.     Személyes adatok:
1.1.    Jelentkező neve:     
1.2.    Születési hely:     
1.3.    Születési idő: ....................... év ................................................. hónap ........ nap
1.4.    Anyja neve:     
1.5.    Postai levelezési cím:     
1.6.    Elektronikus levelezési cím, telefonszám:     
2.     A képzések közül az alábbira jelentkezem:
2.1.     adósságkezelési tanácsadó képzés
2.2.     támogatószolgálat-vezető képzés
2.3.     személyi segítő képzés
2.4.     személyszállító képzés
2.5.     falu- és tanyagondnoki képzés
2.6.     közösségi koordinátor képzés
2.7.     közösségi gondozó képzés
2.8.     komplex támogatási szükségletmérő képzés
3.     A képzést az alábbi képzőhelyen kívánom elvégezni:
Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időszakban nem indul képzés, adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:
1.     
2.     
3.     
Kelt: ..........................................................., ........... év ................................ hónap ....... napján.
........................................................................
jelentkező aláírása
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 41–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 46. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 51–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 8–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére