• Tartalom
Oldalmenü

71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.04.10.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezőjét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe a „ , közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 11. napjával.