• Tartalom

77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2018.07.01.

A Kormány

a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 40. § (1) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3., 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 28/2002. Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyes gondoskodás körébe tartozó támogatási formák:)

a) a fenyegetett helyzetben lévő személy Tvdtv. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztonságos helyen való elhelyezése (a továbbiakban: biztonságba helyezés) esetén az alapvető szükségletek kielégítését szolgáló, természetben nyújtott támogatás (a továbbiakban: biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni támogatás);”

2. § A 28/2002. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Szolgálat a fenyegetett helyzetben lévő személy biztonságba helyezése esetén gondoskodik az alapvető szükségletek kielégítéséről, amelynek keretében szükség szerint biztosítja az étkezést, valamint az alapvető személyes szükségleteket kielégítő egyéb szolgáltatásokat, eszközöket azzal, hogy ha az a védelem érdekeit nem veszélyezteti, a biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni támogatás készpénz vagy étkezési utalvány formájában is nyújtható.
(2) Biztonságba helyezés esetén a Szolgálat addig köteles a biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni támogatást biztosítani, amíg az érintett
a) biztonságba helyezését meg nem szünteti,
b) a Programra tekintettel nem képes a saját, illetve a rá tekintettel a Programban résztvevő, eltartásra vagy gondozásra jogosult más személy alapvető szükségleteinek kielégítéséről önállóan gondoskodni.
(3) A biztonságba helyezés keretében nyújtott természetbeni támogatás költsége a Szolgálatot terheli.”

a) 2. § (1) bekezdésében az „a rendőrség Tanúvédelmi Szolgálata” szövegrész helyébe az „a rendőrségen belül a Védelmi Program ellátására létrehozott szervezeti egység” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés e) pontjában az „az új személyazonossággal rendelkező érintett számára” szövegrész helyébe az „a személyazonosság megváltoztatása esetén” szöveg,

c) 5. §-át megelőző alcím címében a „szükséghelyzetben” szövegrész helyébe a „keretében nyújtott természetbeni támogatás” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 28/2002. Korm. rendelet

a) 1. §-a,

c) 4. §-ában a „külön” szövegrész,

f) 22. § (3) bekezdésében a „(Tvdt. 34. §)” szövegrész,

g) 24. § (1) bekezdésének első mondatában az „– ide nem értve a személyazonosság ideiglenes megváltoztatását –” szövegrész, valamint a harmadik mondatában a „ , kivéve, ha szükséghelyzet (1. § 5. pont) áll elő” szövegrész.

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 329/2007. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

b) ellátja a büntetőeljárással összefüggésben a személyi védelmi feladatok (a továbbiakban: személyi védelem), továbbá a büntetőeljárásban részt vevők Védelmi Programja (a továbbiakban: Védelmi Program) végrehajtásának szakmai irányítását és az egyes speciális működési kiadások ellenőrzését,”

6. § (1) A 329/2007. Korm. rendelet 9. § o)–q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

o) ellátja a Védelmi Program végrehajtásából fakadó feladatokat, valamint közreműködik a személyi védelmi feladatok ellátásában,
p) titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,
q) a nemzetközi, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében szükséges feladatokat,”

(2) A 329/2007. Korm. rendelet 9. § t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

t) a titkos információgyűjtésre, illetve leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek felkérése alapján végrehajtja a határon átnyúló megfigyeléseket, valamint ellenőrzött szállításokat,
u) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését,”

7. § A 329/2007. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
a) határellenőrzési és más határrendészeti feladatokat lát el,
b) titkos információgyűjtést folytat, nyomozó hatósági, közigazgatási és közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat lát el,
c) a 13. §-ban meghatározott idegenrendészeti és menedékjogi feladatokat lát el,
d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,
e) törvényben meghatározott esetben légiközlekedési, közrendvédelmi bírságot állapít meg.”

8. § A 329/2007. Korm. rendelet 10/B. § b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt alábbi feladatokat:)

b) háttértámogatást és ellátást biztosít az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz-alkalmazásra feljogosított szervei részére, valamint nemzetközi és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja a határon átnyúló, fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat;
c) titkos információgyűjtést folytat, gondoskodik a titkos információgyűjtő eszközök és a leplezett eszközök biztosításáról, továbbá a titkos információgyűjtés és a leplezett eszköz-alkalmazás módszereinek szakszerű végrehajtásáról;
d) gazdálkodik az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz-alkalmazásra feljogosított szervei speciális működési kiadásait biztosító elkülönített előirányzattal;
e) végzi a rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat;”

9. § A 329/2007. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)

c) ellátja a Védelmi Program végrehajtásával összefüggésben hatáskörébe utalt feladatokat,
d) körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,”

10. § A 329/2007. Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

a) titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,”

a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyomozást és titkos információgyűjtő tevékenységet” szövegrész helyébe a „nyomozó hatósági jogkört gyakorol és titkos információgyűjtést” szöveg, az „a nyomozó hatóságok nyomozási és titkos információgyűjtési tevékenysége felett szakmai irányítást lát el” szövegrész helyébe a „továbbá ellátja ezen feladatok végrehajtásának szakmai irányítását” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „lát el, titkos információgyűjtő tevékenységet” szövegrész helyébe a „gyakorol, titkos információgyűjtést” szöveg

lép.

3. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

12. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 293/2010. Korm. rendelet) 3. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„3. Bűnfelderítés és bűnmegelőzés”

13. § A 293/2010. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az NVSZ a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő eljárást kezdeményez, valamint előkészítő eljárást folytat a következő bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében:
a) a védett állomány tagja által elkövetett
aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), XV. fejezet IV. címe szerinti hivatali bűncselekmények, bűnpártolás [1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés b) pont], vesztegetés (1978. évi IV. törvény 250–255. §), közokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 275. §), zsarolás [1978. évi IV. törvény 323. § (2) bekezdés c) pont],
ab) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §), bűnpártolás [Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont], XXVIII. Fejezete szerinti hivatali bűncselekmények, vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), közokirat-hamisítás (Btk. 343. §), zsarolás [Btk. 367. § (2) bekezdés c) és d) pont],
ac) szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett, az eddigiekben fel nem sorolt bűncselekmények, ha e bűncselekmények felderítése nem tartozik más szerv hatáskörébe,
ad) katonai bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény XX. fejezet, illetve Btk. XLV. Fejezet), kivéve a szökést (1978. évi IV. törvény 343. §, illetve Btk. 434. §), a zendülést (1978. évi IV. törvény 352. §, illetve Btk. 442. §) és a harckészültség veszélyeztetését (1978. évi IV. törvény 363. §), illetve a készenlét fokozásának veszélyeztetését (Btk. 454. §);
b) a védett állományba nem tartozó személy által elkövetett, az a) pontban felsorolt bűncselekmények, ha azt a védett állományba nem tartozó személy a védett állományba tartozó személlyel közösen, vagy annak segítségével követi el;
c) a védett állomány tagjával szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt vagy reá tekintettel elkövetett bűncselekmények, továbbá a védett állomány közeli hozzátartozójával vagy a védett állomány tagjával kapcsolatban álló más személlyel szemben elkövetett emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás vagy zsarolás, feltéve, hogy e bűncselekményeket a védett állomány tagjának hivatali kötelessége teljesítése miatt vagy reá tekintettel követték el.
(2) Az NVSZ a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint
a) az ügyészség felkérésére közreműködik az eljárási cselekmény elvégzésében;
b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felkérésére, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eltérő rendelkezéséig közreműködik a leplezett eszköz alkalmazásának a végrehajtásában.”

14. § A 293/2010. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § Az NVSZ a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak szerint titkos információgyűjtést végez.”

15. § A 293/2010. Korm. rendelet 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[A megbízhatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) elrendelő határozat tartalmazza]

d) a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését.”

16. § (1) A 293/2010. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:)

c) a titkos információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszköz megjelölését és módszer részletes leírását,”

(2) A 293/2010. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését tervezi, a részletes terv tartalmazza
a) a bűncselekmény vagy szabálysértés megjelölését,
b) a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetését megalapozó, előrelátható indokokat, valamint
c) az elkövetési magatartás részletes leírását.”

17. § A 293/2010. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „titkos információgyűjtés elrendelésére” szövegrész helyébe a „titkos információgyűjtésre vagy előkészítő eljárás elrendelésére” szöveg lép.

4. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 295/2010. Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)–(4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében

végzi a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a legfőbb ügyész és a miniszterelnök védelmét, valamint a rendészetért felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat, ennek keretében]

da) végrehajtja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ága szakegységeinek bevonásával – a tűzszerészeti feladatokat, valamint a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását,”

(2) A 295/2010. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A TEK az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)–(4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében]

k) a felderítési és felszámolási feladatkörében tűzszerészeti tevékenységet lát el – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ága szakegységeinek bevonásával –, ennek keretében végzi különösen
ka) a fegyver- és robbanóanyagok felkutatásával összefüggő feladatok tűzszerészeti biztosítását,
kb) az objektumok, járművek és a robbantással fenyegetett műveleti helyszínek átvizsgálását, tűzszerész szakmai biztosítását,
kc) az intézkedések megtételét akadályozó tárgyak eltávolítását, a behatolási pontok, robbanó- vagy pirotechnikai eszközzel történő nyitását, valamint
kd) az előtalált robbanásveszélyes, robbantásos cselekmények végrehajtására utaló, valamint gyanús tárgyak vizsgálatát, hatástalanítását, továbbá – indokolt esetben – elszállítását és megsemmisítését.”
„(1a) A TEK
a) az Rtv. 64. § a) és e), valamint f)–i) pontjában meghatározott célból, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény alapján titkos információgyűjtést végez, továbbá
b) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő eljárást folytat és kezdeményez.
(1b) A TEK a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint
a) az ügyészség felkérésére közreműködik az eljárási cselekmény elvégzésében,
b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felkérésére, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eltérő rendelkezéséig közreműködik a leplezett eszköz alkalmazásának a végrehajtásában.”

(4) A 295/2010. Korm. rendelet 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A TEK – a rendészetért felelős miniszter egyedi kijelölése esetén – a Magyarország szempontjából kiemelkedő értékkel bíró javak szállításával és őrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.”

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában és c) pontjában, valamint (3), (5) és (6) bekezdésében” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „feladatokat, ennek keretében” szövegrész helyébe a „feladatokat és létesítménybiztosítási feladatokat, ennek keretében” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „Rtv. 7/E. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

A 295/2010. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A rendőrség terrorizmust elhárító szervének kirendeltségei és azok székhelyei:
2.1. Paksi Műveleti Főosztály, Paks
2.2. 7. Műveleti Osztály, Miskolc
2.3. 8. Műveleti Osztály, Győr
2.4. 10. Műveleti Osztály, Debrecen
2.5. 11. Műveleti Osztály, Békéscsaba
2.6. 12. Műveleti Osztály, Pécs
2.7. 13. Műveleti Osztály, Szombathely
2.8. 14. Műveleti Osztály, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2.9. 1. Iroda, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2.10. 2. Iroda, Győr
2.11. 3. Iroda, Miskolc
2.12. 4. Iroda, Pécs
2.13. 5. Iroda, Nyíregyháza
2.14. 6. Iroda, Szeged
2.15. 7. Iroda, Paks”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére