• Tartalom

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

2023.09.07.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a X. Fejezet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a XI. és a XII. Fejezet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 85. § (2) bekezdése tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Nem jogosult az e rendeletben foglalt juttatásokra

a) az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja, kivéve, ha az e rendeletben foglalt valamely juttatás biztosítását a Magyarországon települő katonai szervezetről szóló, vagy a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) és a Magyarországon települő katonai szervezet közötti megállapodás a Honvédség részére előírja,

b)1 az állománynak a Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó azon tagja, aki nem a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) képzési igényéhez kapcsolódóan lát el külföldön feladatot, és

c) az állomány Hjt. 117. § (3) bekezdése szerinti illetmény nélküli szabadságon lévő azon tagja, aki nemzetközi szervezetnél olyan beosztást, munkakört (a továbbiakban együtt: beosztás) tölt be, amely nem esik egybe a szolgálat érdekével.

(2)2 A Magyar Honvédség parancsnokára és helyettesére e rendeletet az állami vezetői juttatásokról szóló jogszabály által nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. belföldi szolgálati kiküldetés: az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet1) szerinti szolgálati kiküldetés,

2.3 családi átalány-költségtérítés: az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet2) 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja, valamint az állománynak a 18 hónapot meghaladó időtartamban a HM rendelet2 1. § 10. pont i) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a hozzátartozói külföldi tartózkodásával összefüggésben felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából, külföldi pénznemben folyósított juttatás,

3.4

4. engedélyező elöljáró: az e rendelet szerinti juttatások kifizetésének és elszámolásának engedélyezésére jogosult, a (2) bekezdésben meghatározott vezető,

4a.5 életvitelszerű együttélés: az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója a tartós külföldi szolgálat megkezdését követően az állomáshely szerinti országban lakóhelyül szolgáló ingatlanban szervezi az életét, az életvitelhez szükséges tevékenységeket jellemzően az állomáshely szerinti országban folytatja, továbbá a közüzemi szolgáltatásokat személyesen az állomáshely szerinti országban veszi igénybe,

5. felszámítási alap: egyes juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,

6. fogadó fél: a külföldi beosztást biztosító, valamint a külföldi képzést felajánló, és a külföldi tartózkodás során az állomány tagját esetlegesen anyagilag támogató külföldi vagy nemzetközi szervezet,

7. juttatásra jogosító gyermek: az állomány tagja által eltartott, az állomány tagja, illetve házastársa, élettársa vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt vagy gyámságba vett, a családok támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Cst.) szerinti saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeke,

8. harmadik ország: a Magyarországtól és a HM rendelet2 1. § 1. pontja szerinti állomáshely (a továbbiakban: állomáshely) szerinti országtól eltérő ország vagy földrajzilag körülhatárolt terület,

9.6 honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, a Hvt. 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény,

10.7 hozzátartozó: az állomány tagjával a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban élő, vele életvitelszerűen együtt lakó házastársa, élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) és juttatásra jogosító gyermeke addig, amíg a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt a gyermek a 20. életévét, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a 23. életévét betölti, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési vagy szakképző intézményben tanul,

11. ideiglenes külföldi képzés: a HM rendelet2 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat, amelynek időtartama az elrendelésekor tervezetten nem haladja meg a 90 napot,

12. illetékes logisztikai ellátó szerv: a felszerelések biztosításáért, a logisztikai jellegű feladatok ellátásáért, valamint a logisztikai jellegű költségek elszámolásáért felelős, a (3) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet,

13. illetékes pénzügyi ellátó szerv: a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásáért, így különösen a pénzbeli járandóságok kifizetéséért, elszámolásáért, a fogadó fél által nyújtott pénzbeli juttatások beszámításáért felelős, a (4) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vagy szervezeti elem,

14. jövedelempótló juttatás: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerint folyósított táppénz, baleseti táppénz, baleseti járadék, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély,

15.8 képviselet-vezető: a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselő, a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselő, a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviselet-vezető, a Magyarország Állandó Képviselete a NATO mellett, Brüsszel – Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviselet-vezető, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviselet-vezető beosztást betöltő személyek együttes megnevezése,

16. kiküldetés: az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő vagy a HM rendelet2 1. § 10. pont d) és o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja által, az állomáshely szerinti vagy harmadik országban, valamint Magyarország területén menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján teljesített ideiglenes külföldi szolgálat, továbbá az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja által az állomáshely szerinti vagy harmadik országban menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum alapján teljesített, legfeljebb 6 hónap időtartamú külföldi szolgálat,

17. kiküldő: a külföldi szolgálatra vagy külföldi képzésre történő vezénylést, kihelyezést (a továbbiakban együtt: vezénylést) írásban elrendelő személy,

18. közüzemi szolgáltatások díja: az elektromos energia-, a gáz-, a víz- és a csatornadíj, a fűtés, a hűtés és a szemétszállítás díja, valamint a társasház közös költsége,

19. külföldi napidíj: az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő vagy ideiglenes külföldi képzésben részt vevő, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet2 1. § 10. pont f) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a Honvédség által külföldi pénznemben folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás,

20. külszolgálati ellátmány: az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g)–j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet2 1. § 10. pont d) és o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja részére a Honvédség által külföldi pénznemben folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás,

21. lakásigény jogos mértéke: a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri rendelet szerinti jogosultság felső korlátja,

22. rezidencia: a képviselet-vezető és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói részére lakhatás és a szolgálati feladatok teljesítése céljából bérelt lakóingatlan, amely megfelel a képviselet-vezető reprezentációs feladatköre kritériumainak is, ideértve a kapcsolódó garázst és parkolót,

23. saját gépjármű: a HM rendelet1 szerinti saját személygépkocsi,

24. tandíjköltség: a juttatásra jogosító gyermek óvodai nevelésével, iskolai előkészítőjével vagy közoktatási intézményben végzett tanulmányaival összefüggésben felmerülő, a tanévre fizetendő tandíj vagy nevelési térítési díj, beiratkozási díj, regisztrációs költség és kötelező vizsgaköltség együttes összege,

25. tartós külföldi képzés: a HM rendelet2 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat, amelynek megszakítás nélküli időtartama az elrendelésekor tervezetten meghaladja a 90 napot,

26. üzemanyag fogyasztási norma: a benzinüzemű gépjárműveknél az 1001–1500 köbcentiméteres hengerűrtartalom tartományhoz, gázolajüzemű gépjárműveknél az 1501–2000 köbcentiméteres hengerűrtartalom tartományhoz a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet1) alapnorma-átalányként megállapított üzemanyag fogyasztási normák számtani átlaga,

27. üzemanyagár norma: az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzinre és a gázolajra az állami adóhatóság által közzétett, a tárgyévet megelőző év szeptember hónapjára érvényes üzemanyagár normák átlaga,

28. vámjellegű költség: az egységes vámáru-nyilatkozat elkészítésének költsége, az egyes spedíciós költségek, különösen a garanciajegy, a tranzit vámokmány kiállításának díja és a vámszemle díjak.

(2) Engedélyező elöljáró

a) a miniszter által utasításban meghatározott vezető az állomány azon tagja esetén, aki

aa) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), valamint az Európai Unió (a továbbiakban: EU) hivatalainál, ügynökségeinél, parancsnokságain és törzseiben Magyarország részére biztosított beosztást tölt be,

ab) a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán (a továbbiakban: SHAPE), a NATO parancsnoki és haderőstruktúra szerinti alárendeltségében lévő parancsnokságokon – kivéve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagját –, valamint a SHAPE-en mint bázison beosztást tölt be,

ac) a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: ACT) alárendeltségében – ideértve az ACT Európai Törzselemét is –, az Amerikai Egyesült Államok Fegyveres Erői parancsnokságain, valamint a NATO által akkreditált Kiválósági Központoknál Magyarország részére biztosított beosztást tölt be,

ad) a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC) program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesít,

ae) az egyéb, nem műveleti területen elhelyezkedő nemzetközi katonai parancsnokságokon és nemzetközi katonai egységnél, alegységnél, más nemzet minisztériumában, katonai parancsnokságán, alakulatánál, valamint nemzetközi szervezetek hivatalainál, ügynökségeinél, egyéb szervezeti egységénél fegyvertelen külföldi szolgálatot teljesít, és

af) a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és külföldön működő nemzeti szervezeteinél, szervezeti elemeinél beosztást tölt be,

b)9 az a) ponttól eltérően, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója az állománynak a HM rendelet2 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti beosztásban külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén,

c) az állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló elöljáró az állománynak a Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, valamint a HM rendelet2 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén,

d) a miniszter által az adott műveleti típushoz igazodóan a művelet irányítási feladatainak ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője az állománynak a HM rendelet2 1. § 2. pontja szerinti béketámogató műveletben (a továbbiakban: béketámogató művelet) részt vevő tagja, a HM rendelet2 1. § 8. pontja szerinti katonai megfigyelő (a továbbiakban: katonai megfigyelő), továbbá az állománynak a NATO Reagáló Erők (a továbbiakban: NRF), az EU Harccsoportja (a továbbiakban: EU BG) kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység állományában külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén,

e) a kiküldő vagy az általa írásban kijelölt személy az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén és

f) a tartós külföldi képzésre vezénylésre hatáskörrel rendelkező vezető az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja esetén.

(3) Az illetékes logisztikai ellátó szerv

a) a Honvédség központi logisztikai gazdálkodási és ellátási felelősséggel rendelkező más magasabb szintű parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet az állomány (2) bekezdés a) és f) pontja szerinti tagja esetén,

b) a KNBSZ-nek az e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége az állomány (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetén és

c)10 a Magyar Honvédség Parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet az állomány (2) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti tagja esetén.

(4) Az illetékes pénzügyi ellátó szerv

a) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete az állomány (2) bekezdés a), c) és f) pontja szerinti tagja esetén,

b) a KNBSZ-nek az e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége az állomány (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetén,

c)11 a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által az adott művelet vonatkozásában – Hvt. szerinti belső rendelkezésben – kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem – időtartamtól függetlenül – a béketámogató műveletekben részt vevők és az állomány (2) bekezdés d) pontja szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén és

d)12 a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjében meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem az állomány (2) bekezdés e) pontja szerinti tagja esetén.

(5)13 A felszámítási alap összege 48 895 forint.

(6)14

3. Alapelvek

3. § (1)15 Költségtérítés elszámolására számla, számlát helyettesítő bizonylat (a továbbiakban együtt: számla), az 55. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bérleti szerződés benyújtása ellenében kerülhet sor.

(2) Az e rendelet szerinti különféle átalány-költségtérítések összege az állomány tagja által, elszámolási kötelezettség nélkül, tetszőlegesen meghatározott arányban és mértékben használható fel a külföldi szolgálat során felmerülő költségeinek fedezésére.

(3)16 A 28. § (1) bekezdés d) és e) pontja kivételével térítésmentes élelmezés hiányában a külföldi szolgálat során felmerült étkezési költségeket az állomány tagjának a Honvédség nem téríti meg.

(4) Az állomány tagja részére a Honvédségtől a külföldi szolgálattal összefüggő jogcímen az e rendeletben foglaltakon kívül egyéb pénzbeli juttatás nem kerülhet kifizetésre.

(5) Az 57. § és a 77. § kivételével e rendelet alkalmazása során a kiküldő által érvényesítendő elv, hogy a fogadó fél által biztosított ellátás, illetve költségtérítés igénybevételéből adódóan az állomány tagja nem kerülhet előnyösebb helyzetbe, összességében nem részesülhet több juttatásban annál, mint amennyit e rendelet lehetővé tesz.

(6) Ha az e rendeletben foglalt valamely juttatás vagy a Honvédség felé fennálló tartozás esetében a megállapítás, a folyósítás, a kifizetés, a benyújtott számla vagy bérleti szerződés, illetve a beszámításra kerülő jövedelem, jövedelempótló juttatás vagy a fogadó fél által nyújtott juttatás pénzneme, továbbá a tartozás és a visszafizetés pénzneme eltér egymástól, – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a folyósítást, a kifizetést, a visszafizetést vagy a beszámítást megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell az átszámítást végrehajtani.

(7) E rendelet alkalmazásában nem minősül foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemnek a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj.

(8) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható juttatások igénybevételéhez az élettársi kapcsolatban élés tényét a HM rendelet2 18/A. §-a szerint kell igazolni.

(9)17 Házastársak egyazon állomáshelyen teljesített külföldi szolgálata, illetve külföldi képzése esetén a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók után, illetve a lakhatással összefüggésben megállapítható juttatások csak a házastársak egyikét illetik meg. Ebben az esetben a házastársak a juttatás igénylésével egyidejűleg közös nyilatkozatot kötelesek tenni az illetékes személyügyi szerv részére arra vonatkozóan, hogy a juttatást melyik fél kívánja igénybe venni a külföldi szolgálat vagy a külföldi képzés időtartama alatt.

(9a)18 A (9) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a házastársak az állomáshely szerinti országon belül eltérő állomáshelyen teljesítenek külföldi szolgálatot, illetve külföldi képzést, de életvitelszerűen együtt élnek, közös háztartást vezetnek.

(10) A pénzbeli juttatások állomány tagja részére történő átutalásának – az MNB vagy a Magyar Államkincstár üzletszabályzata, illetve üzleti feltételei szerint – az átutalási megbízás megadása során az indító banknál felmerülő, valamint az állomány tagja számlavezető bankjának üzletszabályzatában, illetve kondíciós listáiban nem szereplő, bankközi műveletekből adódó költségeit a Honvédség viseli. Az esetlegesen az állomány tagjától levont bankközi, levelezőbanki költségek megtérítését az állomány tagjának a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete felé benyújtott írásbeli kérelmére, a bankközi költséglevonást bizonyító folyószámla-kivonatok csatolásával lehet végrehajtani. A devizában történő folyósítás miatt felmerülő esetleges átváltási és egyéb pénzintézeti költségek az állomány tagját terhelik.

(11)19 Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők kivételével az állomány tagja köteles az állomáshely szerinti országra meghatározott külszolgálati ellátmány devizanemének megfelelő devizaszámlát vagy ennek fogadására alkalmas forint fizetési számlát (a továbbiakban együtt: devizaszámla) nyitni, ha részére a Honvédség devizában pénzbeli juttatást biztosít.

4. § (1) A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg a Hjt. 13. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül az állomány tagjától írásbeli felszólítással követelhető vissza.

(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja a túlfizetésből eredő, valamint a külföldi szolgálat során felmerült egyéb tartozását a Honvédség részére abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.

(3) Az állomány tagja külszolgálati ellátmányából, átalány-költségtérítéséből, külföldi napidíjából vagy külföldi napidíj-kiegészítéséből levonásnak csak az e rendeletben foglalt szabályok, végrehajtható határozat kifejezetten ilyen irányú intézkedése vagy az állomány tagjának hozzájárulása esetén van helye.

II. Fejezet

AZ ÁLLOMÁNY NATO- ÉS NEMZETI BEOSZTÁSBAN TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. Általános jogosultsági szabályok

5. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, e Fejezetet az állomány azon tagjára kell alkalmazni, aki a HM rendelet2 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesít.

(2) Az állománynak a HM rendelet2 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő tagjára a külföldi szolgálat időtartamától függetlenül a (3) és (4) bekezdést, továbbá a 6. §, a 7. §, a 12. §, a 13. § és a 30. § (1) bekezdése ellátmányra vonatkozó rendelkezéseit, a 14–18. §, a 19–22. §, a 31. §, a 33. § és a 40. § (1)–(3) bekezdése állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit, a 27–29. §-t, a 30. § (2) bekezdését, a 34. §-t, valamint a 37. §-t kell alkalmazni. Ezen állomány külszolgálati ellátmányként kizárólag a 7. § szerinti ellátmányra jogosult.

(3) Az állomány tagja nem jogosult a 14–22. § szerinti juttatásokra, ha részére a Honvédség vagy a fogadó fél természetben biztosítja az adott ellátást.

(4) Az állomány tagja a külszolgálati ellátmányra vagy az átalány-költségtérítésre való jogosultságát érintő változásokat az illetékes személyügyi szervnek köteles a változás bekövetkezését követő 10 napon belül írásban bejelenteni.

5. Külszolgálati ellátmány

6. § (1) Az állomány tagja a külföldi szolgálatra vezénylést elrendelő munkáltatói döntésben (a továbbiakban: vezénylési okmány) meghatározott időtartamra külszolgálati ellátmányra jogosult.

(2) A külszolgálati ellátmány az ellátmányból és az ellátmánypótlékból áll.

(3) A töredék havi ellátmány és a töredék havi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

7. § (1) Az ellátmány az alapellátmányból és az alapellátmány-kiegészítésből áll.

(2) Az alapellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével az 1. melléklet szerinti szorzószám és az állomáshely szerinti országra a 2. mellékletben meghatározott ellátmányalap szorzatával egyenlő.

(2a)20 A (2) bekezdéstől eltérően az állománynak az ACT vezénylő zászlósi beosztását betöltő tagja alapellátmányát az 1. melléklet szerinti szorzószámnál 0,6-del magasabb szorzószám alapján kell megállapítani.

(3) Az alapellátmány-kiegészítés havi nettó összegét az alapellátmány és az állomáshely szerinti országra a 2. mellékletben meghatározott élhetőségi index szorzata adja meg.

(4) A beosztás rész-szolgálatteljesítési időben történő ellátása esetén az ellátmány havi nettó összegét a rész-szolgálatteljesítési idő teljes szolgálatteljesítési időhöz viszonyított időtartamával arányosan kell megállapítani.

(5) Ha az állomány tagja teljes napi térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, az ellátmányát 25%-kal csökkentett összegben kell megállapítani. Ha az állomány tagja részleges térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, ellátmányát reggeli igénybevétele esetén 5%-kal, ebéd vagy vacsora igénybevétele esetén 10-10%-kal csökkentett összegben kell megállapítani.

8. § (1) Az állomány tagja a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastársa után ellátmánypótlékra jogosult, ha a házastárs a tárgyhónapban nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel és jövedelempótló juttatással.

(2) Az ellátmánypótlék havi nettó összege az állomány tagja havi nettó ellátmányának 10%-a.

(3) Az állomány tagja nem jogosult ellátmánypótlékra, ha a házastársa a tárgyhónapban foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel, illetve jövedelempótló juttatással rendelkezik.

6. Családi átalány-költségtérítés

9. § (1)21 Az állomány tagja hozzátartozói után családi átalány-költségtérítésre jogosult, melynek havi összege

a) házastárs után,

aa) ha a házastárs a tárgyhónapban nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel és jövedelempótló juttatással, az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány 25%-a, vagy

ab) ha a házastárs a tárgyhónapban rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból vagy megbízási szerződés alapján végzett tevékenységből származó jövedelemmel vagy jövedelempótló juttatással, az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány 12,5%-a,

b) juttatásra jogosító gyermek után

ba) az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány 12,5%-a, vagy

bb) a ba) ponttól eltérően a Cst., valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló miniszteri rendelet szerint tartósan betegnek vagy fogyatékosnak minősülő gyermek után az ellátmányalap összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított alapellátmány 20%-a.

(2) A juttatásra jogosító gyermek tankötelezettségének megszűnését követően az állomány tagjának a családi átalány-költségtérítés továbbfolyósításának előfeltételeként tanévenként, az állomáshely szerinti országban érvényes hivatalos tanévkezdést követő 15 napon belül iskolalátogatási igazolást kell benyújtania az illetékes személyügyi szervhez.

7. Az ellátmánypótlékra és a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság közös szabályai

10. § (1) Az állomány tagja az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés időarányos részére jogosult a házastársa, illetve a 2. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő, juttatásra jogosító gyermeke – ide nem értve azon gyermeket, aki után a 9. § (2) bekezdése szerinti iskolalátogatási igazolás nem került benyújtásra – alkalmi látogatásakor, feltéve, hogy a jogosultság a külszolgálati ellátmány megállapításáról szóló munkáltatói döntésben előzetesen megállapításra került, és az állomány tagja a házastársa, illetve gyermeke megérkezését és tartózkodása várható időtartamát az állományilletékes parancsnok vagy az alapító okirattal létrehozott és önálló munkaköri jegyzékkel vagy állománytáblával (a továbbiakban együtt: állománytábla) rendelkező honvédelmi szervezet esetén a szervezet vezetője (a továbbiakban együtt: szolgálati elöljáró) tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelentette.

(2) Az állomány tagja az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés összegének megállapítása érdekében köteles a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói hazautazását a szolgálati elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni.

(3) Az állomány tagja az (1) és a (2) bekezdés szerinti bejelentéseket a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók ki- és hazautazását követő 5 napon belül köteles a szolgálati elöljáró részére megküldeni. Az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés összegét az állomáshelyen történő tartózkodás időtartamával arányosan úgy kell megállapítani, hogy a megérkezés és az elutazás napja teljes napnak számít.

(4) Az állomány tagja az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés összegének megállapítása érdekében köteles írásban bejelenteni az illetékes személyügyi szervnek a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastársa által szerzett jövedelem és jövedelempótló juttatás tényét. A bejelentést az állomány tagjának először az ellátmánypótlék és a családi átalány-költségtérítés igénylésekor, a házastárs jövedelmében vagy jövedelempótló juttatásában bekövetkezett változás esetén a változástól számított 10 napon belül kell megtennie.

11. § (1) Nem jogosult ellátmánypótlékra és családi átalány-költségtérítésre az állomány tagja

a) arra az időtartamra, amelyre vonatkozóan az e rendelet szerinti igazolásokat nem nyújtja be, illetve a bejelentést megelőző időtartamra, ha bejelentési kötelezettségének az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget,

b) az ideiglenes elhelyezés idejére, kivéve, ha azt a 22. § (2) bekezdés b) pontja szerint a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozóval együtt veszi igénybe,

c)22 a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó évi 120 napot – a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében ennek időarányos részét – meghaladó, állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodása idejére azzal, hogy a 120 napba az utazás kezdő és befejező napjai nem számítanak bele.

(2) Az állomány tagja köteles családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodásának kezdő és várható befejező napját legkésőbb az elutazás előtt 5 nappal, valamint az állomáshely szerinti országba történő visszatérést követően az állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodás tényleges időtartamát legkésőbb a visszatérést követő 5 napon belül a szolgálati elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni.

(3)23 A családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó többszöri távolléte esetén a részidőket évente össze kell számítani. Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében az időarányosság kiszámításához az ellátmánypótlékra, illetve a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság munkáltatói döntésben meghatározott kezdő és befejező időpontját kell figyelembe venni.

8. A külszolgálati ellátmány és a családi átalány-költségtérítés megállapításának szabályai

12. § (1)24 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja változatlan összegben jogosult külszolgálati ellátmányra, illetve családi átalány-költségtérítésre

a) alap- és pótszabadsága,

b) szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése,

c) a Hjt. 108. §-a szerinti szolgálatmentesség ideje és

d) a műveleti szabadnapok időtartama

alatt.

(2) Az állomány tagja az egészségügyi szabadsága időtartamára, de legfeljebb 90 napig

a)25 az állomáshelyen tartózkodása alatt az ellátmány 100%-ára,

b)26 a belföldi tartózkodása alatt az ellátmány 50%-ára

jogosult.

(3)27 Az egészségügyi szabadság 90. napját követő időre az állomány tagja ellátmányának folyósítását meg kell szüntetni. Ettől eltérően, ha az állomány tagja nincs szállítható állapotban, akkor az egészségügyi szabadság 90. napját meghaladóan az állomáshelyen töltött időre, de legfeljebb hazaszállításáig az ellátmány 50%-a illeti meg.

(4) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérően, a tartózkodás helyétől függetlenül, a külföldi szolgálat megszüntetéséig az ellátmány 100%-ára jogosult az állomány tagja, ha az egészségügyi szabadság szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következménye.

13. § (1)28 Az állomány tagja külszolgálati ellátmányát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény), továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti járulék-fizetési szabályok alapulvételével bruttósítani kell.

(2) A bruttó külszolgálati ellátmányt az Szja. törvény által meghatározott módon kell forintra átszámítani, és az azután fennálló, a magánszemélyt terhelő, (1) bekezdés szerinti közterheket az állomány tagjánál el kell számolni.

9. Utazási költségek

14. § (1) A Honvédség utazási jegy, utazási átalány-költségtérítés vagy költségtérítés formájában támogatja

a) az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója állomáshelyre történő első kiutazását és végleges hazautazását, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is,

b) az állomány tagja 29. § szerinti vezénylése esetén a vezénylés helyére történő első kiutazását és az onnan történő végleges visszautazását, ha azt a vezénylő vagy a béketámogató műveletet irányító külföldi szervezet nem biztosítja térítésmentesen, vagy annak költségét nem téríti meg,

c) az állomány tagjának szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelésével és onnan az állomáshelyre való visszatérésével kapcsolatos szolgálati érdekű utazást,

d) évente egy alkalommal szabadságra történő hazatéréskor az állomány tagja és a tárgyév március 1-jén családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének naptári évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a 9 hónapot,

e)29 az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását az állomány tagja szülőjének, nagyszülőjének, gyermekének, házastársának, a házastárs szülőjének, továbbá az állomány tagja vagy házastársa testvérének elhalálozása miatt,

f) az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója, továbbá indokolt esetben a kísérő szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából egészségügyi intézetbe történő hazautazását, valamint az állomáshelyre történő visszautazását, kivéve, ha azt a feladat- és hatáskörrel rendelkező egészségbiztosítási szerv külön megtéríti, és

g) évente egy alkalommal a 10. § (1) bekezdése szerinti alkalmi látogatáskor az állomány tagjának házastársa és juttatásra jogosító gyermeke állomáshelyre történő ki- és hazautazását, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a 9 hónapot.

(2) Az (1) bekezdés d) és g) pontjának alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az állomány tagja részére egy naptári évben ugyanazon hozzátartozó után kizárólag egy alkalommal állapítható meg a jogosultság.

(2a)30 A 14. § (1) bekezdés d) és g) pontját, valamint a 14. § (2) bekezdését kell alkalmazni a 9 hónapot meghaladó, de legfeljebb 12 hónapig terjedő külföldi szolgálat esetén is azzal, hogy szabadságra történő hazautazás vagy alkalmi látogatás céljából az állomány tagja egyazon személy után a külföldi szolgálat időtartama alatt összesen egy alkalommal jogosult támogatásra. Az állomány tagja részére az utazási átalány-költségtérítés az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére benyújtott írásbeli kérelem alapján folyósítható.

(3) Az állomány tagja az (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti utazások alkalmával

a) utazási jegyre jogosult, vagy

b) az a) pont helyett utazási átalány-költségtérítésre jogosult, ha ezt legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig a szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes logisztikai ellátó szervtől írásban kéri.

(4) Az állomány tagja az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti utazások alkalmával

a) utazási jegyre jogosult,

b) az a) pont helyett utazási átalány-költségtérítésre jogosult, ha ezt a hazarendelésről való tudomásszerzésével vagy a hazautazási szándék bejelentésével egyidejűleg a szolgálati elöljáró tájékoztatása mellett az illetékes logisztikai ellátó szervtől írásban kéri, vagy

c) az a) és a b) pont helyett a 61. § és a 64. § szerinti költségtérítésekre jogosult, ha az utazáshoz szolgálati vagy saját gépjárművet vesz igénybe azzal, hogy az utazás időtartamát és útvonalát az engedélyező elöljáró határozza meg.

(5)31 Az állomány tagja az (1) bekezdés d) és g) pontja, valamint a (2a) bekezdés szerinti utazások alkalmával utazási átalány-költségtérítésre jogosult.

(6)32 Az (5) bekezdéstől eltérően az állománynak az NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási jegyre jogosult, ha az utazási átalány-költségtérítésről való lemondásáról és az utazások időpontjáról legkésőbb a tárgyév február 28-áig – a szolgálati elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett – írásban nyilatkozik az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv felé. A tárgyév márciusában kezdődő külföldi szolgálat esetén a nyilatkozatot az állomány tagja legkésőbb tárgyév március 15-éig köteles megtenni. Ettől eltérően, a 9 hónapot meghaladó, de legfeljebb 12 hónapig terjedő külföldi szolgálat esetén a nyilatkozatot az állomány tagja legkésőbb az utazás megkezdése előtti 90. napig köteles megtenni. A Honvédség nemzetközi utazásszervezésért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik az állomány tagja által megadott utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak az állomány tagja részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére.

(7) Az állomány tagja és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy gyógykezelésre történő utazásának és a kísérő kirendelésének szükségességét a Honvédség egészségügyi feladatokat ellátó központi szervezete igazolja.

15. § (1) A Honvédség utazási jegyként

a) Ukrajna és Románia kivételével a Magyarországgal szomszédos országokban, valamint a Cseh Köztársaságban történő szolgálatteljesítés esetén a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint meghatározott osztályú vonatjegyet,

b) az a) pontba nem tartozó országokban történő szolgálatteljesítés esetén a 63. § (2) bekezdése szerinti repülőjegyet vagy az állomány tagja erre irányuló indokolt írásbeli kérelme esetén a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint meghatározott osztályú vonatjegyet,

c) az a) és a b) ponttól eltérően a 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazás esetén a vezénylő külföldi szervezet által meghatározott utazási jegyet, ennek hiányában a b) pont szerinti repülőjegyet

biztosít. Az utazási jegy nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok a naptári évek között nem csoportosíthatók át és nem halmozhatók.

(1a)33 Utazási jegy igénybevétele esetén a helyi közlekedés költsége – így különösen a tömegközlekedési eszköz, a reptéri transzfer, a taxi igénybevételének költsége – az engedélyező elöljáró engedélyével számolható el.

(2) Portugália esetén, vagy ha az állomány tagja állomáshelye szárazföldön megközelíthető, és annak Budapesttől közúton mért távolsága nem haladja meg a 3000 kilométert, az utazási átalány-költségtérítés adott naptári évre érvényes normaösszegét – állomáshelyenként a kilométerben kifejezett távolság, az üzemanyag fogyasztási norma és az üzemanyagár norma figyelembevételével – forintban kell meghatározni.

(3) Tengerentúli, továbbá a (2) bekezdéstől eltérő állomáshelyek esetén az utazási átalány-költségtérítés adott naptári évre érvényes normaösszegét állomáshelyenként, az adott viszonylaton való utazáshoz egyébként szükséges turistaosztályú, teljes árú repülőjegy tárgyévet megelőző év szeptember 1-jén érvényes, főszezonra vonatkozó tarifa szerinti beszerzési értéke alapján, forintban kell meghatározni.

(4) Az utazási átalány-költségtérítés adott naptári évre érvényes személyenkénti normaösszegét állomáshelyenkénti bontásban, évente, legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31-éig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a közzétételt követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik az utazási átalány-költségtérítés meghatározása, az arra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben.

16. § Az utazási átalány-költségtérítést

a) a 14. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtti 5. napig,

b) a 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén soron kívül, de legkésőbb az állomány tagja kérelmének beérkezését követő 5. napig,

c)34 a 14. § (1) bekezdés d) pontja esetén külön kérelem nélkül, tárgyév március 31-éig,

d)35 a 14. § (1) bekezdés g) pontja esetén a hozzátartozó állomáshelyre történő kiérkezéséről szóló, 10. § (1) bekezdés szerinti bejelentést követő 15 napon belül,

e)36 a 14. § (2a) bekezdése esetén legkésőbb az állomány tagja kérelmének beérkezését követő 15. napig

forintban kell átutalni az állomány tagja részére.

10. Szállítási költségek

17. § (1) Az állomány tagja önállóan gondoskodik

a) saját és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója személyi ingóságának és lakásberendezésének a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor történő ki- és hazaszállítása, másik állomáshelyre történő áthelyezés esetén az új állomáshelyre történő átszállítása, az onnan történő hazaszállítása, állomáshelyen belüli átszállítása, az onnan történő hazaszállítása megszervezéséről és a kapcsolódó vámügyintézésről, valamint

b) saját gépjárművének Magyarországról külföldre történő kiviteléről, Magyarországra történő behozataláról és a kapcsolódó vámügyintézésről.

(2) A Honvédség az állomány tagja részére a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor a ki- és hazaszállításhoz, az állomány tagja másik állomáshelyre történő áthelyezése esetén az át- és hazaszállításhoz, továbbá az állomány tagja saját kezdeményezésén vagy önhibáján kívüli okból szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén az át- és hazaszállításhoz kapcsolódóan egy-egy alkalommal megtéríti

a) legfeljebb a személyi ingóság-szállítási normaösszegig a személyi ingóságok szállításának, csomagolásának és rakodásának költségét,

b) legfeljebb a lakásberendezés-szállítási normaösszegig a lakásberendezések szállításának, csomagolásának, rakodásának, szét- és összeszerelésének költségét,

c) a speciális mobil lift használatának lakásberendezés-szállítási normaösszegen felüli költségét, feltéve, hogy annak elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előzetesen engedélyezi, és a nagyobb méretű lakásberendezési tárgyak lakóingatlanba történő bemozgatása másként nem lehetséges, valamint

d) az első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor megállapított szállítási költségtérítéssel arányos vámjellegű költségeket, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően nem téríthető meg

a) a személyi ingóság és a lakásberendezés szállításának költsége, ha a Honvédség a szállításhoz térítésmentesen szállítókapacitást biztosít, és

b)37 a lakásberendezés szállításának költsége a HM megfelelő hatáskörrel rendelkező szakmai elöljárója, illetve szakmai felettese által – a Hvt. 18. § (2) bekezdése alapján – kiadott szakutasításban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan bérlése vagy a 20. § (2) bekezdés b) pontja esetén.

(4) A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást a személyiingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegek alapját képező súlyhatárokig nyújt. Indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője a súlyhatárok kétszereséig engedélyezheti a szállítókapacitás bővítését, ha az a Honvédség részére közvetlen többletköltség-kihatással nem jár.

(5) A (2) bekezdésen felül a repülőgépen történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával a Honvédség terhére a repülőtársaság által személyenként biztosított súlyhatáron felül 20-20 kg, súlyhatár hiányában személyenként összesen 40-40 kg súly számolható el.

(6) Ha a személyi ingóság szállítása konténerrel történik, és a számlázás alapját a szállítótérfogat képezi, a tényleges számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a személyi ingóság-szállítási normaösszeg számolható el.

18. § (1) A tárgyévet megelőző év október 31-éig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni a tárgyévre érvényes személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegeket. Ha a közzétételt követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a személyi ingóság-szállítási és a lakásberendezés-szállítási normaösszeg meghatározása, az azokra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben.

(2) A normaösszegek állomáshelyenként, a ki- és hazaköltözésre, továbbá szállítási módonként eltérően állapíthatók meg azzal, hogy

a) személyi ingóság esetén vasúton, közúton és hajón történő szállítás során az állomány tagja után 300 kg, a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastárs után 200 kg, a juttatásra jogosító gyermekenként 50-50 kg, légi szállítás során az állomány tagja után 200 kg, a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastárs után 150 kg, a juttatásra jogosító gyermekenként 30-30 kg súlyhatár kerül figyelembevételre,

b) a hazaköltözésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kiköltözésre megállapított norma összege,

c) egy állomáshely esetében csak egyféle normaösszeget lehet megállapítani,

d) a lakásberendezés-szállítási normaösszeg megállapításánál figyelembe kell venni a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók számát is, és

e) a tengerentúli szállítások esetén – ha az gazdaságosabb – a konténerrel történő vízi szállítási formát kell figyelembe venni.

(3) Az állomány tagja másik állomáshelyre történő áthelyezése, vagy a saját kezdeményezésén vagy önhibáján kívüli okból szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözése esetén az át- és hazaszállításra a 17. § (2) bekezdés a) és b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elszámolható költségek legmagasabb mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv az átköltözés időpontját megelőzően, esetenként határozza meg az adott szállítási viszonylat sajátosságaira – így különösen a távolságra, az igénybe vehető szállítási formákra, ezek költség- és időigényére – figyelemmel.

11. Lakhatással összefüggő költségek

19. § (1) Az állomány tagja önállóan gondoskodik

a) saját maga és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói számára a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, az állomány tagja feladatkörének, a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók létszámának megfelelő lakóingatlan felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerződés megkötéséről,

c) a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadásáról, továbbá

d) a számára biztosított lakhatási átalány-költségtérítés és vegyes átalány-költségtérítés lakhatási célú felhasználásáról.

(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv az állomány tagja (1) bekezdés szerinti feladataihoz az ellátási tevékenység során összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával csak szakmai támogatást adhat az állomány tagjának kérésére.

(3)38 Az állomány tagja – a 3. § (9a) bekezdése szerinti kivétellel – köteles az állomáshelyen a külföldi szolgálat alatt betöltött beosztásának, a katonai hierarchiában elfoglalt helyének, a lakásigény jogos mértékének, valamint a szolgálati és biztonsági követelményeknek megfelelő lakóingatlant bérelni.

(4)39 A lakásigény jogos mértékének megállapításánál az együtt lakó személyek körében az állomány tagját és a külföldi szolgálat ideje alatt közös háztartásban vele életvitelszerűen együtt lakó, családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági feltételekben bekövetkező valamely változás miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem minősül családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozónak, azonban a jogosultság megszűnését követően is az állomány tagja által bérelt lakóingatlanban tartózkodik életvitelszerűen. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) engedélyezhet.

(5)40 A családi átalány-költségtérítésre való jogosultság külföldi szolgálat alatti megszűnését követően a lakásigény jogos mértékének megállapításánál az a korábban családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó vehető figyelembe, aki után az állomány tagja legalább 6 hónap időtartamban jogosult volt családi átalány-költségtérítésre. Ettől eltérő esetben a lakhatási átalány-költségtérítés összegét a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megszűnésének kezdő napjától a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók száma alapján felül kell vizsgálni, és szükség esetén korrigálni kell. Ettől való eltérést indokolt esetben, így különösen a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó egészségügyi állapotára, Magyarországon tartózkodó hozzátartozó gondozására, illetve az állomány tagja egyéb személyes, szociális körülményeire tekintettel, az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM KÁT engedélyezhet.

(6)41 Az állomány tagja családi, szociális vagy egyéb személyes körülményei alapján benyújtott kérelmére vagy az állomáshely szerinti országon belüli áthelyezés esetén, indokolt esetben a HM KÁT engedélyezheti az állomáshelytől eltérő településen történő lakóingatlan bérlését és az arra vonatkozó lakhatási átalány-költségtérítés megállapítását, ha a lakóingatlantól való távolság alapján az állomány tagja beosztásának ellátása napi munkába járással teljesíthető.

20. § (1) A 19. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével elsődlegesen berendezett lakóingatlant kell kiválasztani és bérelni.

(2)42 Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az állomány tagjának állomáshelyén nem érhető el a HM megfelelő hatáskörrel rendelkező szakmai elöljárója, illetve szakmai felettese által – a Hvt. 18. § (2) bekezdése alapján – kiadott szakutasításban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan, az állomány tagja részére

a) engedélyezhető a saját lakásberendezés Magyarországról történő kiszállítása,

b) engedélyezhető a lakásberendezés helyszíni bérlése,

c) engedélyezhető a lakásberendezésnek az illetékes logisztikai ellátó szerv által történő biztosítása, vagy

d) az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Törökország tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv bútorbeszerzést hajthat végre gazdaságossági vizsgálatot követően, ha az a) és a b) pont szerinti módszer a saját lakásberendezés kiszállításának nem költséghatékony megvalósíthatósága, valamint a helyszíni bérlés lehetőségének hiánya vagy annak – az illetékes logisztikai ellátó szerv gyakorlati tapasztalatai alapján – a szokásosnak tekinthetőnél lényegesen nagyobb költségigénye miatt nem alkalmazható.

(3) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli lakhatási átalány-költségtérítés mértékét állomáshelyenként, a külföldi szolgálat alatt betöltött beosztás vagy a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat, továbbá a 19. § (4) bekezdése szerint együtt lakó személyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31-éig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a közzétételt követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a lakhatási átalány-költségtérítés mértékének meghatározása, annak összegét haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben.

21. § (1) A Honvédség viseli

a) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből eredő költségeket,

b) lakhatási átalány-költségtérítés formájában a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját, együttesen a 20. § (3) bekezdése szerinti mértékben, valamint

c)43 vegyes átalány-költségtérítés formájában a b) pontban fel nem sorolt, egyéb lakhatással összefüggő költségeket az állomány tagja részére havonta 300 euró (a továbbiakban: EUR) összegben, továbbá egy főnél több családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó esetén a második családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozótól hozzátartozónként havonta további 30 EUR összegben.

(1a)44 Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően, azon állomáshelyek tekintetében, ahol az ellátmányalap összege

a) amerikai dollárban (a továbbiakban: USD) került meghatározásra, a vegyes átalány-költségtérítés összege havonta 333 USD, továbbá egy főnél több családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó esetén a második családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozótól hozzátartozónként havonta további 33 USD,

b) kanadai dollárban (a továbbiakban: CAD) került meghatározásra, a vegyes átalány-költségtérítés összege havonta 458 CAD, továbbá egy főnél több családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó esetén a második családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozótól hozzátartozónként havonta további 46 CAD.

(2) A Honvédség megtéríti

a)45 a technikai biztosítás költségét, ha az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói személyi biztonsága érdekében annak szükségességét az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM KÁT megállapítja, valamint

b) az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.

(3) A lakhatási átalány-költségtérítést egész számra kerekítve kell megállapítani.

(4) Az állomány tagja nem jogosult a berendezett lakhatási átalány-költségtérítésre abban az esetben, ha az általa bérelt lakóingatlan honvédségi bútorzattal van ellátva, vagy ha az állomány tagjának saját lakásberendezése Magyarországról kiszállításra került. Ebben az esetben az állomány tagja részére kizárólag a berendezés nélküli lakhatási átalány-költségtérítés állapítható meg.

(5) Berendezett lakóingatlan bérlése esetén, valamint a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az állomány tagja a berendezett lakhatási átalány-költségtérítésre jogosult.

(5a)46 Ha a Honvédség rendelkezik olyan lakóingatlannal vagy lakóingatlan bérleti jogával, amely a 19. § (3) és (4) bekezdésében foglalt szempontoknak megfelel, és az állomány tagja beosztásából adódóan indokolt, az engedélyező elöljáró döntése szerint az állomány tagja köteles a rendelkezésre álló, a számára lakhatás céljából felajánlott lakóingatlant elfogadni, ha az az állomány tagja számára nem okoz indokolatlan többletterhet, ideértve különösen a munkába járás időtartamának, költségének, illetve a közüzemi szolgáltatások díjának az indokolatlan emelkedését. Ebben az esetben az állomány tagja lakhatási átalány-költségtérítésre nem jogosult.

(6) A vegyes átalány-költségtérítés a lakóingatlan bérlése során felmerülő költségekhez, így különösen

a) a bérleti szerződéshez kapcsolódó regisztrációs díj,

b) az ingatlanközvetítői díj,

c) a bútorzat egyszeri szét- és összeszerelésének díja,

d) a lakóingatlan, a garázs és a bútorzat biztosítási díja,

e) a bemeneti és a kimeneti expert vizsgálatok díja,

f) a bérleti szerződés indexálásának és megújításának,

g) a közüzemi mérőórák beszerelésének, cseréjének, névre íratásának,

h) a kötelező karbantartási feladatok, így különösen a kazán és a légkondicionáló karbantartásának, továbbá az előírt takarítási feladatok,

i) a közüzemi szolgáltatások díja,

j) a lakásvisszaadás, továbbá

k) a lakóingatlanra vonatkozó helyi adó

költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott juttatás.

(7)47 A lakhatási átalány-költségtérítés és a vegyes átalány-költségtérítés a lakóingatlan átvételének napjától illeti meg az állomány tagját, amelyekre a 12. § szerinti időtartamokra is változatlan összegben jogosult.

(7a)48 Törthavi lakhatási átalány-költségtérítést és vegyes átalány-költségtérítést kell megállapítani az állomány tagja részére, ha a tárgyhónapnak csak egy részében áll fenn a jogosultsági feltétel, ideértve különösen az ideiglenes elhelyezés, a tárgyhónap közben lezajló ki- és hazatelepülés, továbbá a vegyes átalány-költségtérítés esetén a családi átalány-költségtérítésre való jogosultság megállapításának vagy megszüntetésének esetét. A lakhatási átalány-költségtérítés megállapítása során a lakóingatlan átvételének napjától kell figyelembe venni a 19. § (4) bekezdése szerinti hozzátartozókat akkor is, ha a lakóingatlan átvételének napjától számított 30 napon belül költöznek az állomáshelyre, és válnak családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozókká.

(8)49 A vegyes átalány-költségtérítés összegének megállapítása során a 10. § és a 11. § rendelkezései szerint kell eljárni.

(9)50 A Honvédség kölcsönként megfizeti az állomány tagja részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét.

(10) Az állomány tagja

a)51 a (9) bekezdés szerinti letét összegének biztosítása, továbbá a lakhatási átalány-költségtérítés és a vegyes átalány-költségtérítés megállapítása érdekében a bérleti szerződés másolatát a szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megküldeni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének,

b) a Honvédség részére köteles a (9) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő 60 napon belül, vagy – ha azt az állomáshelyen érvényes helyi sajátosságok indokolják – az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által engedélyezett későbbi időpontig visszafizetni, és

c) a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a lakóingatlanra, a garázsra és a honvédségi tulajdonú lakásberendezési tárgyakra.

(11) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek

a) a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra átengedi az állomány tagja részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik, és

b) külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.

12. Az ideiglenes elhelyezés

22. § (1) A Honvédség az állomány tagja részére a szolgálati és a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági szempontoknak megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosít, vagy annak költségeit megtéríti

a) a külföldi szolgálat megkezdésétől a lakóingatlan átvételének napjáig, de legfeljebb a kiutazástól számított 31 napra, és

b)52 szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében a lakásbérleti szerződés megszűnésétől vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan állomány tagja általi indokolt elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb a bérleti szerződés megszűnésétől vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan indokolt elhagyásától számított 15 napra azzal, hogy az ideiglenes elhelyezés időtartamára az állomány tagja részére lakhatási átalány-költségtérítés és vegyes átalány-költségtérítés nem folyósítható.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője indokolt esetben, a szociális, illetve gazdaságossági szempontok figyelembevételével az állomány tagja kérelmére engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés

a) 31 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha az állomány tagja a kiutazástól számított 31 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból nem tud beköltözni, és

b) folyamatos felügyeletre szoruló, családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozóval történő együttes igénybevételét vagy költségeinek megtérítését.

(3) A Honvédség az ideiglenes elhelyezés biztosítása esetén az állomány tagja kiutazása előtt gondoskodik az ideiglenes elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról.

13. A képviselet-vezetők lakhatásának biztosítása

23. § (1) A képviselet-vezetők tekintetében a 17–21. §-t az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazhatók a 17. és 18. § lakásberendezésre és lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 19. § (1)–(3) bekezdése, a 20. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 21. §.

24. § (1) A képviselet-vezető tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy gondoskodik

a) a képviselet-vezető és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, képviselet-vezetői feladatkörének – ideértve a reprezentációs tevékenységet is –, a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók létszámának, valamint a biztonsági követelményeknek megfelelő rezidencia felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerződés megkötéséről,

c) a bérleti szerződés megszűnésekor a rezidenciának a tulajdonos részére történő visszaadásáról és

d) a rezidencia honvédségi bútorzattal történő ellátásáról, az ehhez szükséges részleges vagy teljes körű bútorzatbeszerzések vagy bútorzatbérlések végrehajtásáról.

(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által kijelölt személy az (1) bekezdés a)–c) pontja tekintetében a képviselet-vezető is lehet, ha azt az adott állomáshelyen irányadó helyi jogszabályi környezet ezt indokolttá teszi. Ez esetben a megkötött bérleti szerződés másolatát a képviselet-vezető a bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldi.

25. § A képviselet-vezető tekintetében a Honvédség viseli

a) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből eredő költségeket,

b) a rezidencia bérleti díját, legfeljebb a 20. § (3) bekezdése szerinti lakhatási átalány-költségtérítés mértékéig,

c) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét, a bérleti szerződés megújításának díját, valamint a rezidencia bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét,

d) a rezidencia biztosítási díját,

e) a rezidenciához kapcsolódó helyi adó díját,

f) a rezidenciában elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha a rezidencia, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a képviselet-vezető tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított részt kell figyelembe venni,

g) a technikai biztosítás költségét,

h) a kötelezően előírt, szükséges karbantartások és tisztasági festések költségeit,

i) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, cseréjének költségét,

j) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a lakásberendezés bérleti díját, a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának költségét és

k) a kertészeti – ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett – szolgáltatás költségét.

26. § (1) A Honvédség a képviselet-vezető részére megtéríti

a) a közüzemi szolgáltatások számlával igazolt díjait havonta utólagos elszámolással,

b) a szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét és

c) a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját, ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját is.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a képviselet-vezető kérelme alapján az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előleg formájában biztosítja az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségeket a képviselet-vezető vagy a képviselet gazdálkodási feladatainak végrehajtására kijelölt személy részére. Ebben az esetben a tárgyhónapra biztosított előleggel az előleget felvevő személy a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles elszámolni az illetékes logisztikai ellátó szerv felé.

14. Egyéb speciális feladatot végzők ellátása

27. § (1) Az állománynak a külföldön betöltött beosztása sajátosságaiból adódóan esetenként műveleti terület feletti légtérben feladatot végrehajtó tagja a külszolgálati ellátmányon túl – a feladatellátással érintett hónapokra, függetlenül az adott hónapban ilyen feladatellátással töltött napok számától – a 45. § (4) bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés biztonsági körülmények szerinti hányadának 30%-ára jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során azt a biztonsági körülmények szerinti kategóriát kell irányadónak tekinteni, amely a repült útvonal alatti műveleti területen feladatot ellátó kontingens vagy csoport tekintetében került meghatározásra. Egy térségben szolgálatot teljesítő több kontingens és csoport esetében a legalacsonyabb besorolású biztonsági kategóriáját kell alapul venni.

28. § (1) A kiküldetés időtartamára az állomány tagja

a)53 a külszolgálati ellátmányra és a családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és átalány-költségtérítésekre,

c) magyarországi kiküldetése esetén, a Magyarországon töltött időre – a belföldi napidíj kivételével – a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti juttatásokra, és

d)54 ha a kiküldetés alatt az étkezést meghatározott helyen és összegben, a gyakorlat jóváhagyott tervezési okmányában előírt kötelező módon kell igénybe venni, az engedélyező elöljáró engedélye alapján étkezési költségeinek megtérítésére

e)55 – ha a részére elrendelt karantén miatt az étkezést meghatározott helyen tudja csak igénybe venni – az engedélyező elöljáró engedélye alapján étkezési költségeinek megtérítésére

jogosult.

(2)56 Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a 67. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – devizában történő folyósítás esetén legalább 100 EUR vagy annak megfelelő összegű – utazási kölcsön nyújtása, valamint annak 67. § (2)–(5) bekezdése szerinti visszafizetése az állomány tagja bankszámlájára történő átutalással, valamint onnan történő visszautalással valósulhat meg.

(3)57 Ha az állomány tagjának ellátmánya a 7. § (5) bekezdése alkalmazásával került megállapításra, a kiküldetés időtartamára vonatkozóan a megállapított ellátmány összegét, a kiküldetés időtartama alatt biztosított térítésmentes élelmezési ellátás figyelembevételével felül kell vizsgálni.

29. § A 28. §-tól eltérően az állománynak az állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre vezényelt tagja a vezénylése idejére

a)58 a külszolgálati ellátmányra és a családi átalány-költségtérítésre jogosító feltételek változatlansága esetén az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és átalány-költségtérítésekre, és

b) a vezénylés időtartamától függetlenül a béketámogató műveletben betöltött beosztása alapulvételével a 45. § (3) és (4) bekezdése, valamint az 51. és az 52. § szerinti juttatásokra

jogosult.

15. Egyes juttatások kifizetésének szabályai

30. § (1)59 A tárgyhavi külszolgálati ellátmányt és átalány-költségtérítést

a) havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni,

b)60 a külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított utolsó napját követő 7. napig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni.

(2)61

16. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó költségek

31. § (1) Az állomány tagja kérelmére a Honvédség hozzájárulhat az állomány tagja családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozójának fogyatékosságával összefüggő gyógyászati segédeszközök és kiegészítő gyógykezelések, így különösen a gyógytorna és a fizikoterápia költségéhez. A költségekhez való hozzájárulást a szakorvos írásos javaslatának figyelembevételével a kiküldő engedélyezheti.

(2)62 Az állomány tagja az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtott kérelmére az 500 EUR-t vagy annak megfelelő összeget meghaladó, az állomány tagja vagy a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója egyszeri egészségügyi ellátása esetén az igazolt költségek Ebtv. alapján megtéríthető hányadának megfelelő összegű kölcsönre jogosult az Ebtv. szerinti elszámolás megtörténtéig. Az állomány tagja a felvett kölcsönt

a)63 az Ebtv. szerinti visszatérítést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kölcsön folyósítását követő 6 hónapon belül, vagy

b) a visszatérítés végleges elmaradása esetén az elszámolás sikertelenségére vonatkozó írásos értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül

egy összegben köteles visszafizetni.

(3)64 Ha a (2) bekezdés b) pontja szerint visszafizetendő összeg meghaladja az állomány tagja havi nettó ellátmányának 25%-át, az állomány tagja írásbeli kérelmére az engedélyező elöljáró a kölcsön visszafizetését 6 havi részletben, de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezheti.

(4)65 Ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat a kölcsön visszafizetése előtt fejeződik be, az állomány tagja a kölcsön fennmaradó részét

a) az állomáshely végleges elhagyása előtt egy összegben, vagy

b) belföldön legkésőbb a külföldi szolgálat befejezésétől számított 30 napon belül forintban

köteles visszafizetni. Ha a fennálló tartozás kiegyenlítése az előírt határidőn belül nem történik meg, akkor a Honvédség a késedelmes napokra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamatot számít fel. A kölcsönből fennmaradó tartozás visszafizetésére a kiküldő kedvezőbb feltételeket akkor állapíthat meg, ha a külföldi szolgálat az állomány tagja önhibáján kívüli okból fejeződött be idő előtt.

(5) A Honvédség természetben biztosítja az állomány tagja és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója részére az állomáshelyre kötelezően előírt védőoltásokat, vagy ennek hiányában megtéríti azok költségét.

17. Iskoláztatási és óvodáztatási költségek

32. § (1) A Honvédség kérelemre hozzájárulhat az állomány tagjának az állomáshelyen óvodai nevelésben részesülő, iskolai előkészítőn részt vevő vagy alap- és középfokú tanulmányait folytató, juttatásra jogosító gyermeke után felmerülő tandíjköltséghez, feltéve, hogy az állomáshelyen nem áll rendelkezésre térítésmentesen igénybe vehető, az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő magyar, angol, német, francia vagy spanyol nyelven képzést folytató óvoda vagy oktatási intézmény (a továbbiakban együtt: megfelelő oktatási intézmény). Ha az állomáshelyen elérhető megfelelő oktatási intézmény, az állomány tagjának juttatásra jogosító gyermek utáni tandíjköltséghez történő hozzájárulásra vonatkozó kérelme csak akkor fogadható be, ha a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő eset fennállását az állomány tagja a kérelemhez csatolt írásbeli nyilatkozattal igazolja.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha

a) a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek korábbi hazai óvodai részvétele vagy tanulmányai során tanult idegen nyelvtől,

b) a külföldi szolgálat ideje alatt, nem az állomány tagja saját elhatározásán alapuló óvoda- vagy iskolaváltás esetén a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek által az állomáshelyen vagy – az állomány tagja áthelyezése esetén – a korábbi állomáshelyen addig látogatott óvoda vagy oktatási intézmény képzési nyelvétől,

c) a KNBSZ szakvéleménye alapján a megfelelő oktatási intézmény nem felel meg az állomáshely szerinti országban az állomány tagja számára ajánlott biztonsági követelményeknek,

d) a megfelelő oktatási intézmény megközelítésére fordított utazási idő összességében a napi 3 órát meghaladja, vagy

e) a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, amely miatt különleges odafigyelést, speciális gondoskodást igényel.

(3) Az állomány tagja kérelmét a szolgálati elöljáróhoz nyújthatja be.

(4)66 A tandíjköltséghez történő hozzájárulásról mérlegelési jogkörben – az állomány tagja külszolgálati ellátmánya és családi átalány-költségtérítése együttes összegének, valamint a szociális és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével – a HM KÁT dönt. A tandíjköltséghez történő hozzájárulásra vonatkozó engedély a feltételek változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes időtartamára szól.

(5)67 A tandíjköltséghez történő hozzájárulás tanévre, illetve nevelési évre vonatkozó mértékét a 3. melléklet tartalmazza. A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékének megállapítása során

a) a kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén elsőként a legalacsonyabb összegű tandíjköltséget kell alapul venni,

b) a negyedik és minden további juttatásra jogosító gyermek esetén ugyanazt a százalékos mértéket kell alkalmazni, mint ami a harmadik gyermek esetén irányadó,

c) a juttatásra jogosító gyermekek számának megállapításánál a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nem kell figyelembe venni, és

d) kettő vagy annál több juttatásra jogosító gyermek esetén – ha a kérelmet az állomány tagja nem ugyanazon tanévben nyújtja be a gyermekekre vonatkozóan – a már jóváhagyott hozzájárulás összegét felül kell vizsgálni, és szükség esetén azt korrigálni kell.

(6) A tandíjköltség tandíjköltség-hozzájáruláson felüli része (a továbbiakban: önerő) az állomány tagját terheli.

(7) Ha az állomány tagja összes juttatásra jogosító gyermeke után fizetendő önerő összege meghaladja az állomány tagja (3) bekezdés szerinti kérelme benyújtásakor érvényes külszolgálati ellátmánya és családi átalány-költségtérítése havi nettó együttes összege tizenkétszeresének 20%-át, az önerő e feletti részével a Honvédség a 3. melléklet szerinti összeget kiegészíti.

(8) Az ugyanazon állomáshelyen külföldi szolgálatot teljesítő házastársak külszolgálati ellátmányát és családi átalány-költségtérítését együttesen kell figyelembe venni.

(9)68 A tandíjköltséghez történő hozzájárulás összegét juttatásra jogosító gyermekenként a kiküldött (3) bekezdés szerinti kérelmében megjelölt EUR, USD vagy CAD pénznemben kell megállapítani és folyósítani. Az EUR-tól eltérő pénznemben felmerülő tandíjköltség összegét a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőző hónap 15. napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani. Az MNB által nem jegyzett, az MNB hivatalos devizalapján nem szereplő, egyéb árfolyamok esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap 1. napján, az MNB által közzétett árfolyamon kell a tandíjköltséget EUR-ra átszámítani.

(10) Az állomány tagja köteles a (3) bekezdés szerinti kérelemben nyilatkozni arról, hogy házastársa ugyanazon gyermek után hasonló juttatásban nem részesül.

(11)69 Ha a tandíjköltséget az állomány tagjának egy összegben kell befizetnie, akkor a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője engedélyezheti a tandíjköltséghez történő hozzájárulás jóváhagyott összegének előlegként történő kifizetését. A folyósított előleggel az állomány tagja a folyósítás napjától számított 30 napon belül, a tárgyév novemberében folyósított előleggel legkésőbb tárgyév december 15-ig köteles elszámolni.

(12)70 A tandíjköltséghez való hozzájárulást a számla beérkezését követő 15 napon belül, a tandíjköltség és a tandíjköltséghez való hozzájárulás engedélyezett éves összege figyelembevételével, arányosan kell kifizetni.

18. Egyéb költségek

33. § Az állomány tagja részére meg kell téríteni

a) a saját és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója vízumköltségét, a vízum kiadásához szükséges orvosi vizsgálat költségét,

b) a szolgálati ügyek intézésével összefüggésben felmerült postaköltséget, továbbá

c) a saját és a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója kötelező egészségügyi szűrővizsgálatával összefüggésben Magyarországon felmerülő, az állomány tagjának magyarországi lakóhelye és a szűrővizsgálat helye közötti utazási költségeket a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint.

19. 71 Előlegek és kölcsönök

34. § (1) Az állomány tagja a külföldi szolgálatot megelőzően, a külföldi szolgálat megkezdése előtt legfeljebb 2 hónappal illetményelőleg folyósítását kérheti.

(2) Az illetményelőleg mértéke legfeljebb a külföldi szolgálat előtt betöltött beosztás alapulvételével a Hjt. 122. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapilletmény 2 havi összege lehet.

(3)72 Az illetményelőleg folyósítását a központi keret terhére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. Az illetményelőleget a külföldi szolgálat időtartama alatt, de legkésőbb a tárgyév december 5-ig kell visszafizetni.

35. §73 (1)74 Az állomány tagja kérelemre, egyszeri alkalommal legfeljebb a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 9 havi összegének megfelelő ellátmánykölcsönre jogosult azzal, hogy az ellátmánykölcsön havi törlesztőrészlete nem haladhatja meg az állomány tagja havi nettó ellátmányának 50%-át.

(2)75 Az ellátmánykölcsön folyósítását az állomány tagja legkorábban a külföldi szolgálat megkezdése előtti 15. naptól és legkésőbb a külföldi szolgálat megkezdését követő 6. hónap végéig írásban kérheti. A kérelmet

a) a külföldi szolgálat megkezdése előtt a külföldi szolgálat alatt betöltésre kerülő beosztás szerinti illetékes pénzügyi ellátó szervhez,

b) a külföldi szolgálat megkezdését követően az illetékes pénzügyi ellátó szervhez

kell benyújtani.

(3)76 Az ellátmánykölcsönt lehetőség szerint soron kívül, de a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben legkorábban a külföldi szolgálat megkezdésekor, de legkésőbb az azt követő 15. napig, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15. napig kell folyósítani.

(4)77 Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően nem jogosult ellátmánykölcsönre az állomány tagja, ha a külföldi szolgálat időtartama az 1 évet nem haladja meg.

36. §78 (1)79 Az ellátmánykölcsön visszafizetése legfeljebb 36 havi részletben, de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezhető.

(2)80 Az ellátmánykölcsön törlesztését legkésőbb a felvételét követő harmadik hónapban kell megkezdeni, és a törlesztésnek – egyenlő részletekben történő levonás vagy befizetés mellett – a külföldi szolgálatból történő végleges hazatérés napjáig be kell fejeződnie.

(3)81 A (2) bekezdéstől eltérően, ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az ellátmánykölcsön visszafizetése előtt fejeződik be, a visszafizetésre a 31. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

37. §82 (1) Az állomány tagja részére – kérelmére – egyszeri alkalommal legfeljebb 2000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy angol font (a továbbiakban: GBP) utazási kölcsönt kell a kiküldött által az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé meghatalmazáson megjelölt devizaszámlára folyósítani a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napját megelőző 10 napon belül.

(2) Az utazási kölcsönt legkésőbb a folyósítást követő 6 hónapon belül kell a Honvédség részére átutalással visszatéríteni.

38. §83 (1)84 Az állomány tagjának írásbeli kérelmére, a külföldi szolgálat alatt egyszeri alkalommal, legfeljebb 6000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD, CAD vagy GBP lakhatási átalány-költségtérítés kölcsön folyósítható az állomány tagja részére.

(1a)85 Az átalány-költségtérítés kölcsönt abban a pénznemben kell folyósítani, amelyben a kiküldött a lakhatási átalány-költségtérítését kapja.

(2)86 Az (1) bekezdés szerinti kölcsön kizárólag a lakásbérleti szerződés megkötésekor, a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díjának – ideértve az első havi lakbért – rendezésére használható fel.

(3)87 Az (1) bekezdés szerinti kölcsönt az állomány tagja legkorábban a külföldi szolgálat megkezdését megelőző 15. napon, legkésőbb a külföldi szolgálat megkezdését követő 60. napon kérheti az illetékes pénzügyi ellátó szervtől, mely a kölcsönt lehetőség szerint soron kívül, de a kérelem külföldi szolgálat megkezdését megelőző benyújtása esetén legkésőbb a külföldi szolgálat megkezdését követő 15. napig, egyéb esetben legkésőbb a kérelem benyújtását követő 15. napig folyósítja az állomány tagja részére.

(4)88 A folyósított lakhatási átalány-költségtérítés kölcsön összege az állomány tagja részére megállapított lakhatási átalány-költségtérítés összegéből kerül levonásra. Az állomány tagja részére lakhatási átalány-költségtérítés mindaddig nem kerül folyósításra, amíg a felvett lakhatási átalány-költségtérítés kölcsönből tartozás áll fenn.

(5)89 A képviselet-vezető esetén az (1)–(3) bekezdés akkor alkalmazható, ha a 24. § (2) bekezdése alapján a képviselet-vezető a rezidencia felkutatására és a bérleti szerződés megkötésére kijelölt személy. A képviselet-vezető a lakhatási átalány-költségtérítés kölcsönt az illetékes logisztikai ellátó szervtől kérheti, és a kölcsön felhasználásáról az illetékes logisztikai ellátó szerv felé számol el.

20. Gépjárműhasználat

39. § (1) Az engedélyező elöljáró az állomány tagjának engedélyezheti

a) szolgálati gépjármű használatát a feladat jellegétől függően vagy magáncélra, ideértve a munkába járással összefüggő utazást is, amelyet az illetékes logisztikai ellátó szerv biztosít, vagy

b) saját gépjármű szolgálati célú igénybevételét, feltéve, hogy az állomány tagja a gépjárműre külföldön is érvényes, teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az állomány tagja a 64. § (1) bekezdése szerinti költségtérítésekre jogosult.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén

a) az állomány tagját terheli a gépjárműre vonatkozó teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás díja, és

b) az állomány tagja jogosult a 64. § (2) bekezdése szerinti költségtérítésekre.

(4)90

(5)91 Az (1) bekezdés szerinti lehetőségek hiányában az állomány tagja részére indokolt esetben, szolgálati feladatai ellátása érdekében, alkalmanként bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető, amelynek költsége a Honvédséget terheli.

(6) A gépjárműhasználat és gépjárműbérlés engedélyezésére és elszámolására – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a honvédségi járművek fenntartásáról szóló miniszteri rendeletet kell alkalmazni.

21. Eljárás a külföldi szolgálat során bekövetkező elhalálozás esetén

40. § (1) Az állomány tagja külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója részére ki kell fizetni az állomány tagja elhalálozása napjáig járó törthavi, továbbá az elhalálozás napját követő 1 hónapra számított külszolgálati ellátmányát és családi átalány-költségtérítését is. A kifizetés csak egy személy részére történhet. Családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó hiányában a halál bekövetkeztéig ki nem fizetett külszolgálati ellátmányt és családi átalány-költségtérítést a hagyatéki eljárás során meghatározott személy vagy személyek részére kell kifizetni.

(2) Az egészségügyi szabadság során bekövetkezett elhalálozás esetén az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány kiszámításánál a 12. § (2)–(4) bekezdése szerint kell eljárni.

(3)92 Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány és családi átalány-költségtérítés előleg- és kölcsönlevonással nem terhelhető.

(4) A családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén az állomány tagja részére ki kell fizetni az elhalálozott hozzátartozó után az elhalálozást követő 1 hónapra számított családi átalány-költségtérítést is.

III. Fejezet

AZ ÁLLOMÁNY NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNÉL TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

22. A juttatások rendszere

41. § E Fejezetet az állomány nemzetközi szervezeteknél a HM rendelet2 1. § 10. pont b) és h) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagjára kell alkalmazni, ha a külföldi tartózkodással összefüggésben ellátását elsősorban a nemzetközi szervezet biztosítja.

42. § (1)93 Az állománynak az EU intézményeinél, intézményközi szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU intézmény) nemzeti szakértőként vagy egyéb beosztásban tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja (a továbbiakban: EU-beosztást betöltő) ellátását a Honvédség az EU által az EU-beosztást betöltő részére nyújtott juttatások igénybevételével biztosítja. Ennek érdekében az EU intézmény és a Honvédség közötti, a külföldi szolgálatot megelőző hivatalos levélváltás során a Honvédség kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra előírt hivatalos adatlapot a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese kiadmányozza.

(2) Az EU-beosztást betöltő az EU által részére ténylegesen kifizetett juttatások mértékéről a külföldi szolgálat megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes személyügyi szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.

43. § (1) Az EU-beosztást betöltő a vezénylés megkezdésének napjától az EU-beosztás átvételét megelőző napig a II. Fejezet alapján jogosult külszolgálati ellátmányra és ideiglenes elhelyezésre vagy az ideiglenes elhelyezés költségeinek megtérítésére.

(2)94 Az EU-beosztást betöltő esetén alkalmazni kell a 14–18. §, valamint a 32. § rendelkezéseit, ha az EU az EU-beosztást betöltő részére hasonló juttatást nem biztosít. Ebben az esetben a 37. §-t is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az utazási kölcsön összege 6000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy GBP, amit legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül kell a Honvédség részére átutalással visszatéríteni.

(3)95 Az EU-beosztást betöltő részére, kérelme alapján, kiegészítő átalány-költségtérítés folyósítható, ha azt az EU-beosztást betöltő számára az EU által folyósított rendszeres juttatások és az állomáshely megélhetési költségeinek mértéke indokolja. A kiegészítő átalány-költségtérítés iránti kérelmet az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslatával ellátva a Magyar Honvédség parancsnokának helyetteséhez kell benyújtani.

(4) Kiegészítő átalány-költségtérítés legfeljebb

a)96 az EU-beosztást betöltő állomáshelye, a beosztásához rendszeresített rendfokozat, valamint a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók figyelembevételével részére a 6. § (2) bekezdése, a 7–9. §, a 10. § (2)–(4) bekezdése, a 11. §, a 12. §, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 21. § (1a) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése, a 21. § (6)–(8) bekezdése szerinti külszolgálati ellátmány, családi átalány-költségtérítés, lakhatási átalány-költségtérítés és vegyes átalány-költségtérítés 1 hónapra számított együttes nettó összege, valamint

b) az EU által az EU-beosztást betöltő részére folyósított rendszeres juttatások 1 hónapra számított együttes nettó összege

különbözetének erejéig nyújtható.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a (4) bekezdés b) pontja szerinti juttatások közül a napi mértékben rögzített juttatásokat 30 napos hónappal számítva kell figyelembe venni.

(6) A kiegészítő átalány-költségtérítés megállapítása és folyósítása során figyelembe kell venni az 5. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 30. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

(7) A kiegészítő átalány-költségtérítés összegét abban a pénznemben kell megállapítani és folyósítani, amelyben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap a 2. mellékletben rögzítésre került. Ha a 2. mellékletben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap pénzneme eltér az EU által folyósított juttatások pénznemétől, az EU által folyósított juttatásokat a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőző hónap 15. napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani.

IV. Fejezet

AZ ÁLLOMÁNY BÉKETÁMOGATÓ MŰVELET KERETÉBEN KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

23. Általános jogosultsági szabályok

44. § (1) E Fejezetet kell alkalmazni

a) az állomány béketámogató műveletben külföldi szolgálatot teljesítő tagjára a külföldi szolgálat időtartamától függetlenül, és

b) az NRF és az EU BG kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység, továbbá a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század állományának járandóságaira – a külföldi szolgálat megkezdésétől annak befejezéséig – műveleti területen teljesített külföldi szolgálat idejére.

(2) Ha az állomány (1) bekezdés a) pontja szerinti tagja külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, az állomány tagja a 34. §, a 37. § és a 49–52. § szerinti juttatásokra, továbbá az V. Fejezetben foglaltak szerint külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult azzal az eltéréssel, hogy

a)97 a 37. § szerinti utazási kölcsön felvételekor az állomány tagja írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett kölcsön törlesztőrészleteinek havonta történő levonását, vagy vállalja annak Honvédség részére történő visszautalását, és

b)98 az állomány tagja az utazási kölcsönt az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek átutalással visszatéríteni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, az állomány azon (1) bekezdés a) pontja szerint Cipruson szolgálatot teljesítő tagjára, akinek a külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, a 47. § (6) bekezdését, a 48. §-t, a 49–52. §-t, továbbá az 54–57. §-t kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány nem műveleti területen teljesített külföldi szolgálata esetén a külföldi szolgálat jellegétől függően a II. Fejezetet vagy a VI. Fejezetet kell alkalmazni.

(5)99 Az állomány e Fejezet hatálya alá tartozó tagjára is alkalmazni kell a 13. §-t, a 28. § (2) bekezdését, a 33. §-t, a 34. §-t és a 40. § (1)–(3) bekezdését.

24. Külszolgálati ellátmány

45. § (1) Az állomány tagja a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra jogosult. A külszolgálati ellátmány alapellátmányból, vezetői ellátmánypótlékból és alapellátmány-kiegészítésből áll.

(2) Az alapellátmány havi nettó összege a külföldi szolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz igazodó, a 4. melléklet „I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma” táblázatában meghatározott szorzószámok és a felszámítási alap szorzatával egyenlő.

(3) Az állomány tiszti és altiszti állománycsoportba tartozó, az adott béketámogató műveletben vezetői beosztást ellátó tagja részére vezetői ellátmánypótlék jár, amelynek mértéke tábornoki rendfokozati csoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 10%-a, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén az alapellátmány 7%-a, egyéb tiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 5%-a, altiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 4%-a.

(4) Az állomány tagja alapellátmány-kiegészítésének havi nettó összege

a) a felszámítási alap és a biztonsági körülményekhez igazodó szorzószám szorzatának, valamint

b) a felszámítási alap és az éghajlati viszonyokhoz igazodó szorzószám szorzatának

együttes összege. A szorzószámokat a 4. melléklet „II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma” táblázata határozza meg.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti biztonsági körülmények megítélése során a belpolitikai viszonyokat, a terror-fenyegetettség szintjét, a ténylegesen kifejtett tevékenység jellegét, a térségben a felfegyverzettség arányát, valamint az anyagi és a személyi sérülések kockázatát kell figyelembe venni.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti éghajlati viszonyok tekintetében a térség éghajlati adottságai, valamint közegészségügyi és járványügyi körülményei hazai viszonyoktól való eltérésének mértékét kell megítélni.

(7) Az (5) és a (6) bekezdés alkalmazása során a kontingenseket – ideértve az egyéni beosztást betöltők állománytáblában vagy állományjegyzéken (a továbbiakban együtt: állományjegyzéken) meghatározott csoportjait is – az adott állományjegyzékkel rendelkező kontingens vagy csoport esetén legjellemzőbbnek tekinthető ismérv szerint kell besorolni. A kontingensek és a csoportok részletes kategóriába sorolását a miniszter utasításban állapítja meg.

46. § (1) A 45. § (1) bekezdésétől eltérően nem jár külszolgálati ellátmány az állomány tagjának a külföldi szolgálat alatti ideiglenes hazatérése időtartamára, kivéve

a) a szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelés és a kiküldetés, valamint

b) az adott béketámogató művelet Egységes Műveleti Szabályaiban foglaltak alapján biztosított műveleti szabadnapok igénybevételének

időtartamát.

(1a)100 Az állomány tagja az egészségügyi szabadsága időtartamára, de legfeljebb az egészségügyi szabadság 90. napjáig, az állomáshelyen tartózkodása alatt az ellátmány 80%-ára jogosult. Az egészségügyi szabadság 90. napját követő időre az állomány tagja ellátmányának folyósítását meg kell szüntetni.

(1b)101 Az (1a) bekezdéstől eltérően, ha az állomány tagja nincs szállítható állapotban, az egészségügyi szabadság 90. napját meghaladóan az állomáshelyen töltött időre, de legfeljebb hazaszállításáig az ellátmány 50%-a illeti meg.

(1c)102 Az (1a) bekezdéstől eltérően az állomány tagja a tartózkodás helyétől függetlenül, a külföldi szolgálat megszüntetéséig az ellátmány 100%-ára jogosult, ha az egészségügyi szabadság szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következménye.

(2) Ha az állomány tagja részére a külföldi szolgálat alatt parancsban az eredetitől eltérő beosztás ellátását írják elő, részére a parancsban meghatározott naptól kezdődően az új beosztása szerint megállapított külszolgálati ellátmányt kell folyósítani.

47. § (1)103 A külszolgálati ellátmány forintban megállapított összegét USD-ban kell az állomány tagja részére folyósítani. Ha az állomáshely sajátosságai az USD-tól eltérő pénznemben történő folyósítást tesznek szükségessé, az engedélyező elöljáró erre irányuló, kontingensenként vagy csoportonként kialakított javaslatáról a művelet irányítási feladatainak ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetőjének javaslata alapján a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete dönt.

(2)104 Az állomány tagja a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati ellátmányából havonta mekkora összeget kér kézhez kifizetni. A nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a külszolgálati ellátmányból havonta a kézhez kért összegen felül a devizaszámlára utalásra kerülő összeg 200 USD-nál – EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál – nem lehet kevesebb, kivéve, ha a külföldi szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati ellátmány összege ennél alacsonyabb.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére kell benyújtani. Az állomány tagja a külföldi szolgálata során egy alkalommal módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti a kézhez kifizetett összeg megváltoztatását.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, ha az állomáshely sajátosságai a készpénzben történő kifizetést nem teszik lehetővé, az állomány tagjának arról kell nyilatkoznia, hogy az 53. § (2) bekezdése alapján mekkora összegű havi előleget kíván felvenni a külföldi szolgálat megkezdése előtt.

(5)105 A (4) bekezdés szerinti állomáshelyeket a Magyar Honvédség Parancsnoksága határozza meg.

(6) A töredék havi külszolgálati ellátmány kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(7) A külszolgálati ellátmány

a) (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban kézhez kért összeget meghaladó részét vagy a (4) bekezdés alapján a külföldi szolgálat előtt tárgyhóra felvett előleggel csökkentett összegét az állomány tagja devizaszámlájára havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell átutalni,

b)106 külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a külföldi szolgálat vezénylésének megszűnését megállapító, vagy megszüntetését elrendelő okmány pénzügyi ellátást végző szervezethez történő megérkezését követő 15 napon belül kell végrehajtani.

48. § (1) Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint jogosult.

(2)107 A külszolgálati ellátmány havi nettó összege a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével az 5. melléklet szerinti szorzószám és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány összege 764 EUR.

(3) A külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során az állomány tagja által külföldön ellátott beosztáshoz állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során az állomány tagja által a külföldi szolgálatot megelőzően utoljára betöltött hazai beosztáshoz állománytáblában rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni.

(4) Ha az állomány tagja teljes napi térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, az ellátmányát 25%-kal csökkentett összegben kell megállapítani. Ha az állomány tagja részleges térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, ellátmányát reggeli igénybevétele esetén 5%-kal, ebéd vagy vacsora igénybevétele esetén 10-10%-kal csökkentett összegben kell megállapítani.

(5) A külszolgálati ellátmányt az állomány tagja részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(6) A külszolgálati ellátmányra az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazni kell a 13. §-t.

25. Kiküldetési költségek

49. § Kiküldetés esetén az állomány tagja a 28. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti költségtérítésekre jogosult, ha részére az ezen juttatásokkal finanszírozandó ellátások a kiküldetés során természetbeni ellátás formájában nem biztosíthatók, és azok költségét a kiküldetést elrendelő nemzetközi szervezet nem téríti meg, vagy egyéb módon nem kompenzálja.

26. Utazási költségek

50. § (1)108 Ha az állomány tagja utazását a Honvédség természetben nem biztosítja, vagy a béketámogató műveletet irányító szervezet azt nem téríti meg, alkalmazni kell a 14. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjának az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit, a 14. § (3) bekezdés a) pontját, a 14. § (4) bekezdés a) és c) pontját, a 14. § (7) bekezdésének az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit és a 15. § (1) és (1a) bekezdését.

(2) Az állomány tagja utazási költségtérítésre az (1) bekezdésben foglaltakon felül évente egy alkalommal, az évi alap- és pótszabadsága letöltése céljából Magyarországra történő haza- és visszautazásakor is jogosult, ha a külföldi szolgálat időtartama – a meghosszabbítás időtartamát is figyelembe véve – a vezénylési okmány vagy annak módosítása szerint az 1 évet meghaladja.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül 1 évet meghaladó külföldi szolgálatnak

a) a Hjt. 204. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítás, és

b) az évi alap- és pótszabadság letöltésének a műveleti szabadnap Hjt. 207. § (4) bekezdése szerinti beszámítása.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti utazásoknál igénybe vehető utazási eszköz típusát az engedélyező elöljáró határozza meg.

27. Szállítási költségek

51. § Az állomány tagja részére a Honvédség megtéríti

a) az állomáshelyre történő első kiutazás és a végleges hazautazás alkalmával – ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezés esetét is – az engedélyező elöljáró által jóváhagyott felszerelés és legszükségesebb személyi ingóságok szállításának költségeit, ha a szállítás nem honvédségi vagy a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet által biztosított szállítóeszközzel történik, és annak költségét a nemzetközi szervezet nem téríti meg, valamint

b) a felmerülő vámjellegű költséget, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.

28. Egészségügyi ellátás költsége

52. § A Honvédséget terhelik a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségek, ha az állomány tagja külföldi egészségügyi ellátása természetben nem biztosítható, és azt a nemzetközi szervezet nem téríti meg.

29. 109 Előleg és kölcsön

53. § (1)110 Az állomány tagja kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR vagy annak megfelelő összegű USD ellátmányelőleget folyósít, legkorábban a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napját megelőző 30. napon, legkésőbb a kiutazást követő 5. napon.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 47. § (4) bekezdése szerinti állomáshelyek esetében az állomány tagja részére a külföldi szolgálat vezénylési okmány szerinti naptári hónapjaira számított, legfeljebb havi 1000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 30 napon belül.

(3) Az (1) bekezdés szerint felvett ellátmányelőleget az első havi külszolgálati ellátmány kifizetésekor kell a Honvédség részére visszatéríteni.

54. §111 Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja a 34. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 37. § szerinti utazási kölcsönre azzal az eltéréssel jogosult, hogy

a) az utazási kölcsön felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a részére folyósított kölcsön törlesztőrészleteinek a külszolgálati ellátmány és az 55. § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő levonását, vagy vállalja annak átutalással történő visszatérítését,

b) az utazási kölcsönt az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a végleges hazautazást követő 15 napon belül köteles a Honvédségnek átutalással visszatéríteni,

c) az utazási kölcsön a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napot megelőzően legfeljebb 30 nappal kerülhet részére folyósításra.

30. Lakhatással összefüggő költségek

55. § (1) Az állomány 44. § (3) bekezdés szerinti tagjának külföldi szolgálat alatti lakhatásával összefüggésben felmerülő költségekhez a Honvédség a 22. §-ban és az (5)–(13) bekezdésben foglaltak szerint hozzájárul.

(2) Az állomány tagja önállóan gondoskodik

a) a külföldi szolgálat alatt tartós elhelyezésül szolgáló, a beosztásához tartozó feladatkörének megfelelő lakóingatlan felkutatásáról és kiválasztásáról,

b) a bérleti szerződés megkötéséről és

c) a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadásáról.

(3) Az illetékes logisztikai ellátó szerv az állomány tagja (2) bekezdés szerinti feladataihoz az ellátási tevékenység során összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával szakmai támogatást ad.

(4) A bérleti szerződés megkötéséhez az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének a szolgálati és a biztonsági követelmények, valamint a gazdaságossági szempontok szerint megadott előzetes felhatalmazása szükséges. A megkötött bérleti szerződés másolatát az állomány tagja köteles a szerződés megkötését követő 8 napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni.

(5) A (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével elsődlegesen berendezett lakóingatlant kell kiválasztani és bérelni, azonban, ha ettől eltérően az állomáshelyen nem érhető el a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően berendezett lakóingatlan, a lakásberendezés helyszíni bérlésének költsége legfeljebb a (6) bekezdés szerinti, a berendezett és a berendezés nélküli lakásbérleti díj különbözetének összegéig elszámolható.

(6) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli legmagasabb lakásbérleti díj mértékét állomáshelyenként, a külszolgálati ellátmány megállapítása során figyelembe vett rendszeresített rendfokozat figyelembevételével, a 20. § (3) bekezdése szerinti lakhatási átalány-költségtérítéssel együtt, de attól elkülönített módon kell közzétenni.

(7) A (6) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékétől eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének döntése alapján a 44. § (3) bekezdése szerinti ország jogszabályában meghatározott értékkövetés – így különösen indexálás, szerződésmegújítás miatti esetleges díjnövekedés – bérbeadó által érvényesített mértékével lehet.

(8) A bérleti szerződésben meghatározott, de legfeljebb a (6) és (7) bekezdés szerinti mértékű bérleti díjnak megfelelő összeg az állomány tagja részére a tárgyhónapot megelőzően kiutalásra kerül.

(9) A Honvédség viseli

a) a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a (6) és (7) bekezdés szerinti lakásbérleti díj mértékéig,

b) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét és

c) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételéből eredő költségeket.

(10) A Honvédség megtéríti

a) a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és az állomány tagja tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,

b) a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,

c)112 a technikai biztosítás költségét, ha az állomány tagja személyi biztonsága érdekében annak szükségességét az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM KÁT megállapítja, és

d) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, cseréjének költségét.

(11)113 A Honvédség kölcsönként megfizeti az állomány tagja részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét.

(12) Az állomány tagja

a) a Honvédség részére köteles a (11) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő 60 napon belül, vagy – ha azt az állomáshelyen érvényes helyi sajátosságok indokolják – az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által engedélyezett későbbi időpontig visszafizetni,

b) a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a honvédségi tulajdonúnak tekintett lakásberendezési tárgyakra,

c) viseli a tulajdonát képező ingóságok, berendezési tárgyak biztosítási díját,

d) viseli a lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját, és

e) köteles megtéríteni a Honvédségnek a közüzemi szolgáltatások tényleges összegét, ha a lakóingatlan bérleti díja a közüzemi szolgáltatások díját is tartalmazza.

(13) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek

a) a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra átengedi az állomány tagja részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik, valamint

b) külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.

31. Egyéb eljárási szabályok

56. § (1) A fogadó fél által az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja részére folyósított pénzbeli juttatásokat elnevezésüktől függetlenül bele kell számítani a külszolgálati ellátmány összegébe.

(2) Az állomány tagja köteles a fogadó fél által biztosított pénzbeli juttatások mértékéről a külföldi szolgálat megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.

(3) A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni az állomány tagját.

57. § (1) Ha a fogadó fél által az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja részére folyósított pénzbeli juttatások együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány összegét, az állomány tagja a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti az állomány tagját.

(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat az állomány tagjától nem lehet elvonni.

V. Fejezet

AZ ÁLLOMÁNY KATONAI MEGFIGYELŐKÉNT KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

58. § (1) A katonai megfigyelő

a) a 6. melléklet szerinti külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult abban az esetben, ha külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, vagy

b)114 az állomáshely szerinti országra a 8. mellékletben meghatározott teljes összegű napidíj 150%-ával megegyező összegű külföldi napidíjra jogosult abban az esetben, ha részére a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosít közvetlen pénzbeli ellátást.

(2) A külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során az állomány tagja által külföldön ellátott beosztáshoz állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során az állomány tagja által legutóbb betöltött hazai beosztáshoz állománytáblában rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni.

(3)115 Az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében a külföldi napidíj-kiegészítésre a 13. §-t, a külföldi napidíjra 60. § (5) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A külföldi napidíj-kiegészítés és a külföldi napidíj tárgyhónapra járó összegét az állomány tagja részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(5) A katonai megfigyelőre alkalmazni kell a 34. §-t és a 37. §-t.

(6) Ha a műveletet irányító nemzetközi szervezet nem biztosítja térítésmentesen vagy nem téríti meg az a)–d) pont szerinti szolgáltatások költségeit, akkor az (1) bekezdés b) pontja szerinti külföldi napidíjra jogosult katonai megfigyelő részére a Honvédség megtéríti

a) a szállással kapcsolatban felmerülő költségeket azzal, hogy a szállás típusát, szálloda esetén annak kategóriáját, továbbá a napi szállásköltség felső határát a kiküldő a vezénylési okmányban előzetesen meghatározza,

b) az állomáshelyre történő első kiutazás és az onnan történő végleges hazautazás – ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is – során felmerülő utazási költségeket a 14. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásával,

c) a szállítással kapcsolatos költségeket, az 51. § a) pontja szerint, és

d) a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségeket.

VI. Fejezet

AZ ÁLLOMÁNY IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

32. Általános jogosultsági szabályok

59. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában e Fejezetet kell alkalmazni az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő tagjára.

(2) Az e Fejezet hatálya alá tartozókra is alkalmazni kell a 39. § (1) bekezdését, a 39. § (3) bekezdés a) pontját és a 39. § (5) bekezdését.

33. Külföldi napidíj

60. §116 (1) Az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő tagja megkezdett naptári naponként az állomáshely szerinti, 8. mellékletben meghatározott

a) I. kategóriába tartozó országban teljesített külföldi szolgálat esetén naponta 50 EUR,

b) II. kategóriába tartozó országban teljesített külföldi szolgálat esetén naponta 60 EUR,

c) III. kategóriába tartozó országban teljesített külföldi szolgálat esetén naponta 70 EUR

összegű külföldi napidíjra jogosult.

(1a)117 Az állomány tagja a 8. mellékletben nem szereplő országokban, illetve térségekben teljesített ideiglenes külföldi szolgálata esetén megkezdett naptári naponként 50 EUR összegű külföldi napidíjra jogosult.

(2) Az ideiglenes külföldi szolgálat kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának átlépése azzal, hogy légi és vízi út esetén az országhatár átlépésének időpontja az állomány tagja

a) ideiglenes külföldi szolgálatra történő kiutazása esetén az indulás időpontját megelőző egy óra, és

b) ideiglenes külföldi szolgálatról történő hazautazása esetén az érkezést követő egy óra.

(3) A külföldi napidíj megállapítása során

a) nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az állomány tagja 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az állomány tagja 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön.

(4) Ha az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő tagja a külföldi szolgálat időtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját ebéd vagy vacsora biztosítása esetén 30%-kal, ebéd és vacsora biztosítása esetén összesen 60%-kal csökkenteni kell.

(5) A külföldi napidíj összege után felmerülő közteher az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő tagját terheli.

34. Szállásköltség-térítés

61. § (1) Az állomány tagja jogosult szállásköltsége – ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát is – megtérítésére, ha feladatát a külföldre érkezés napján befejezni nem tudja, vagy azon a napon hazautazni nem tud.

(2) A szállást, szálloda esetén annak kategóriáját a kiküldő a nemzetközi és a belföldi hazai katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló miniszteri utasításban foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(3) A napi szállásköltség felső határát – gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát – a kiutazás előtt, a gazdaságossági és takarékossági szempontok figyelembevételével meg kell határozni. Ennél magasabb összegű költség csak kivételesen, előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldő utólagos jóváhagyásával számolható el.

35. Utazási költségtérítés

62. § (1) Az állomány tagja a Magyarországgal szomszédos országokba, valamint a Cseh Köztársaságba történő utazások alkalmával vonat, autóbusz, hajó, szolgálati gépjármű vagy saját gépjármű igénybevételére jogosult.

(2) Az Ukrajnába, a Romániába és a Cseh Köztársaságba történő utazásnál a kiküldő az (1) bekezdés helyett indokolt esetben repülőgép igénybevételét engedélyezheti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben fel nem sorolt országokban végrehajtott ideiglenes külföldi szolgálat alkalmával repülőgép vehető igénybe, vagy ha költségmegtakarítás érhető el, és a szolgálati feladat végrehajtását nem akadályozza, a kiküldő dönthet úgy, hogy más közlekedési eszközzel történjen az utazás.

63. § (1) Az állomány tagja vonaton, autóbuszon, hajón történő utazáskor a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti utazási költségtérítésre jogosult. Hálókocsijegy a kiküldő engedélyével számolható el.

(2) Repülőgéppel történő utazás esetén a Honvédség a turistaosztályra érvényes repülőjegyet biztosít az állomány tagja részére.

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérő, magasabb komfortosztály igénybevételét a kiküldő sürgős esetben vagy biztonsági okokból engedélyezheti.

64. § (1) Szolgálati gépjárművel történő utazás esetén a Honvédség megtéríti az üzemanyag-felvétel, a javítás, a parkolás, a gépjárműmosatás és az autópálya-használat ténylegesen felmerült költségeit.

(2) Saját gépjárművel történő utazás esetén

a) az Szja. törvény 3. számú melléklet II. pont 6. alpontja szerinti igazolás nélkül elszámolható összeg, valamint

b) a parkolás, az autópályadíj és a gépjárműmosatás költsége

fizethető ki.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összeg kiszámítása során az üzemanyag-felhasználás mértékének megállapításához a kiutazás előtt meg kell határozni a szolgálati utazás tervezett hosszát.

(4) Saját gépjármű igénybevétele esetén a szolgálati utazás

a) Magyarországon megtett távolsága utáni üzemanyag-felhasználás ellenértékét forintban kell kifizetni,

b) külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét külföldön történt üzemanyag-felvétel esetén – a Korm. rendelet1 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti alapnorma-átalány figyelembevételével – a számlával igazolt üzemanyagár alapján, legfeljebb a számlán szereplő összeg erejéig, külföldi fizetőeszközben kell kifizetni, továbbá

c) külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét, ha külföldön üzemanyag-felvétel nem történt, a (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

(5) Ha a (4) bekezdés b) pontja alapján kifizetett összeg nem éri el a külföldön megtett távolság alapján egyébként járó összeget, a fennmaradó távolságra az üzemanyag-felhasználás ellenértékét a (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

36. Szállítási költségtérítés

65. § (1) Menetrendszerinti autóbusszal, vonattal és hajóval történő kiutazás és hazautazás alkalmával a Honvédség a legszükségesebb személyi ingóságok szállításának költségét 30 kg súlyhatárig téríti meg.

(2) Repülőgépen történő kiutazás és hazautazás alkalmával a repülőtársaság által biztosított súlyhatáron felül a Honvédség terhére 10 kg túlsúly számolható el. A repülőtársaság által biztosított súlyhatár hiányában összesen 30 kg súlyt lehet a Honvédség terhére elszámolni.

37. Egyéb költségek

66. § (1) Az 59–65. § szerinti költségtérítéseken felül a kiküldő a vezénylési okmányban az előzetesen meghatározható, egyéb indokolt költségek megtérítését is engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az előzetesen nem meghatározható, egyéb indokoltan felmerülő költségek a kiküldő utólagos jóváhagyásával – a vezénylési okmány módosítását követően – számolhatók el.

38. Egyéb eljárási szabályok

67. § (1) Az állomány tagja legkorábban az utazás megkezdése előtt 10 nappal

a) a külföldi tartózkodás várható időtartamával arányos külföldi napidíj-előlegre és

b) az ideiglenes külföldi szolgálat során várhatóan felmerülő, e Fejezet szerinti költségek megelőlegezése céljából utazási előlegre

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerint felvett összeget az utazás elmaradása esetén, az erről való értesítéstől számított 10 napon belül kell a Honvédségnek visszafizetni.

(3)118 Az állomány tagja az (1) bekezdés szerint felvett összeggel a hazatéréstől számított 15 napon belül – a tárgyév december 10-ig befejezett utazások esetén legkésőbb december 15-ig – köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé elszámolni, melynek során köteles nyilatkozni arról, hogy a külföldi szolgálat időtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában. A kerekítésből eredő különbözet a havi illetményszámfejtés keretében, forintban kerül elszámolásra és kifizetésre az állomány tagja részére. Az állomány tagja az (1) bekezdés szerint felvett összeggel a módosított munkáltatói döntés aláírásától számított 10 napon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé elszámolni, ha a HM rendelet2 192. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói döntés módosításra került. A külföldi napidíj-előleg felhasználását nem kell számlával igazolni.

(4) Ha az (1) bekezdés szerint felvett összeg meghaladja az e Fejezet szerint jogosan felhasználható összeget, a különbözetet az elszámoláskor a Honvédség részére vissza kell fizetni. Ha az e Fejezet szerint jogosan elszámolható számla a felvett előlegtől eltérő pénznemben került kiállításra, az elszámoláshoz a külföldi valutákat hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján, annak hiányában pedig a tárgyhót megelőző hónap 15. napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani.

(5) Ha a külföldi napidíj-előleg az állomáshely hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben került kiadásra, a Honvédség az átváltás költségét a (3) bekezdés szerinti elszámolás során hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján megtéríti az állomány tagja részére.

(6)119 Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott határidőktől való eltérést indokolt esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv szervezetének vezetője engedélyezhet.

(7)120 A (2) és (3) bekezdésben foglalt határidő be nem tartása esetén az illetékes pénzügyi ellátó szerv szervezetének vezetője írásban tájékoztatja a kiküldő szervezetet a kiküldött elszámolásának elmaradásáról. Ha a kiküldött – neki felróható okból – az ezt követő 10 napon belül sem számol el, az illetékes pénzügyi ellátó szerv az (1) bekezdés szerinti előlegeket a kiküldött havi illetményéből levonja.

VII. Fejezet

AZ ÁLLOMÁNY KÜLFÖLDI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TAGJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

39. Általános jogosultsági szabályok

68. § (1)121 Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagjára is alkalmazni kell az 5. § (4) bekezdését, a 10–13. §-t, a 14. § (1) bekezdés a), c), e), f) pontját, a 14. § (2)–(5) bekezdését, a 14. § (7) bekezdését, a 15–18. §-t, a 22. §-t, a 30–36. §-t és a 40. §-t.

(2)122 A 35. § alkalmazása során az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja részére adható ellátmánykölcsön maximális összegének megállapítása szempontjából a 70. § (1) bekezdése alapján 2,0-ás szorzószámmal számított ellátmányt kell figyelembe venni.

(3) Az e Fejezetben nem szabályozott kérdésekben az állomány ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagjára is alkalmazni kell a 61–67. §-t.

40. Külföldi napidíj, külszolgálati ellátmány

69. § (1) Az állomány ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagja a VI. Fejezetben meghatározottak szerint külföldi napidíjra jogosult.

(2)123 Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja külszolgálati ellátmányra jogosult, amely ellátmányból és a 18 hónapot meghaladó időtartamú képzés esetén ellátmánypótlékból áll.

(3)124

70. §125 (1) Az állomány tagja a 6. § (3) bekezdése, valamint a 7. § (1), (2) és (3) bekezdése szerint jogosult ellátmányra azzal az eltéréssel, hogy az alapellátmánya havi nettó összegének megállapításához szükséges szorzószámot a képzés megkezdését megelőzően utoljára betöltött hazai beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 7. melléklet szerinti szorzószámot térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosított étkezés esetén – az ellátás mértékének figyelembevételével – csökkenteni kell. A csökkentés mértéke reggeli biztosítása esetén a szorzószám 5%-a, ebéd vagy vacsora biztosítása esetén a szorzószám 10%-a, napi háromszori étkezés biztosítása esetén a szorzószám 25%-a.

(3) Az állomány 18 hónapot meghaladó időtartamban külföldi képzésben részt vevő tagja a családi átalány-költségtérítésre jogosító házastársa után a 8. § szerint jogosult ellátmánypótlékra. A 18 hónapos időtartamba nem számítható bele a külföldi képzés érdemi részéhez közvetlenül nem kapcsolódó nyelvi vagy egyéb felkészítés, vagy más jogcímen történő külföldön tartózkodás időtartama, ha 1 hónapnál hosszabb idő telik el a külföldi tartózkodások között.

(4) Ha a külföldi képzés összességében 18 hónapnál hosszabb időtartamra meghosszabbításra kerül, akkor az állomány tagja ellátmánypótlékra a meghosszabbításról szóló vezénylési okmány kiadása napjától jogosult.

71. § Az állomány tagjának a külföldi napidíjából vagy a külszolgálati ellátmányából kell biztosítania különösen

a) az állomáshelyen a helyi és a helyközi közlekedési, ide nem értve az első kiutazás és a végleges hazautazás során felmerülő helyi és helyközi közlekedési,

b) a művelődési, a kulturális, a sport- és szórakozási,

c) az osztálypénz, a különböző – különösen tiszti klubi – tagsági díjak befizetése miatt felmerülő,

d) a külföldi bankszámlanyitás, -vezetés, -tranzakció miatt felmerülő,

e) a tanszer, az írószer beszerzésével kapcsolatos és

f) a mosatási és a személyi higiéniai

kiadásokat.

40/A. 126 Családi átalány-költségtérítés

71/A. § A 18 hónapot meghaladó időtartamú külföldi képzés esetén az állomány tagja a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozói után a 9. § szerint családi átalány-költségtérítésre jogosult.

41. Szállás

72. §127 (1) Az állomány tagja és családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozója elhelyezését elsősorban

a) a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson, vagy

b) az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlanban

kell biztosítani.

(2) A Honvédség megtéríti

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, biztosítási díjat, valamint a szálláshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját,

b) az (1) bekezdés szerinti esetekben az állomány tagja szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.

(3) A Honvédség viseli az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlan igénybevételével kapcsolatban felmerült költségeket.

(4) Az állomány tagja viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, az ezt alátámasztó, a fogadó fél vagy annak hiányában a központi személyügyi szerv által kiállított igazolást az állomány tagja köteles az illetékes logisztikai és pénzügyi ellátó szerv részére az igazolás kiállítását követő 8 napon belül megküldeni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben, továbbá az (1) bekezdés b) pontja szerinti lehetőség hiányában a 19–22. §-t kell alkalmazni.

(7) Ha az állomány tagja saját elhatározásából nem veszi igénybe a fogadó fél által biztosított szállást, illetve az illetékes logisztikai ellátó szerv által bérelt lakóingatlant, részére szállásköltségként legfeljebb az igénybevételre nem kerülő szállás térítési díját kell megtéríteni.

(8) A (2) és (7) bekezdés szerinti költségek számla vagy a fogadó fél hivatalos igazolása alapján számolhatóak el. A (2), a (6) és a (7) bekezdés szerinti elszámolásnál a 76–77. §-t is figyelembe kell venni.

73. §128

42. Egyéb juttatások

74. § (1) Az állomány tagja a tartós külföldi képzés keretében felmerülő – harmadik országba irányuló – kötelező tanulmányi út esetén annak időtartamára a 28. § (1) bekezdés b) és d) pontja, valamint a 28. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel költségtérítésre jogosult, ha a fogadó fél azt nem téríti meg, vagy természetben nem biztosítja.

(2) Ha a fogadó fél vagy a kiküldő nem biztosítja térítésmentesen, az állomány tagja

a) a képzésben való részvételhez elengedhetetlenül szükséges, a fogadó fél által kötelezően előírt, és az állomány tagja részére térítés ellenében biztosított tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és felszerelési tárgyak beszerzési költségének megtérítésére,

b) a képzés helyszínére történő kiutazás, a képzés befejezését követő hazautazás, valamint a legszükségesebb személyi ingóságok szállítási költségeihez való hozzájárulásra és

c) a szabadságra történő hazatéréskor a 15. § (2)–(4) bekezdése szerint utazási átalány-költségtérítésre

ca) a 9 hónapot meghaladó, de legfeljebb 12 hónapig terjedő képzés esetén összesen 1 alkalommal,

cb) a 12 hónapot meghaladó, de legfeljebb 24 hónapig terjedő képzés esetén összesen 2 alkalommal,

cc) a 24 hónapot meghaladó, de legfeljebb 36 hónapig terjedő képzés esetén összesen 3 alkalommal,

cd) a 36 hónapot meghaladó képzés esetén összesen 4 alkalommal

jogosult.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti utazási átalány-költségtérítést az állomány tagja írásbeli kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv a kérelem beérkezését követő 15. napig utalja át az állomány tagja részére.

(4)129 A (2) bekezdés c) pontjától eltérően az állomány NFTC program keretében Kanadában tartós külföldi képzést folytató tagja a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott számú alkalommal utazási jegyre jogosult, ha azt legkésőbb a kiutazást követő 30. napig, majd az azt követő években tárgyév február 28-ig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri. Az utazási jegy igényléséhez az állomány tagja köteles az utazások időpontjáról az azt megelőző 60. napig az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett írásban nyilatkozni az illetékes pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére. A Honvédség nemzetközi utazásszervezésért felelős szerve a nyilatkozat alapján intézkedik az állomány tagja által megadott utazási időpontokra érvényes repülőjegy megvásárlására, és annak az állomány tagja részére az utazás megkezdése előtti 15. napig történő megküldésére.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti haza- és visszautazási lehetőséget az állomány tagja évenként egyszer veheti igénybe, amelynek során igazodnia kell a külföldi oktatási intézményben biztosított tanulmányi szünetek időpontjához. Az utazási lehetőség – a (6) bekezdés kivételével – nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok évek között nem csoportosíthatók át és nem halmozhatók.

(6) A 9 hónapnál hosszabb, de 18 hónapot meg nem haladó időtartamú külföldi képzés esetén a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzájárulás vagy a (4) bekezdés szerinti utazási jegy – az állomány tagja kérelmére – az állomány tagja helyett házastársa vagy a 2. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő, juttatásra jogosító gyermeke utazásához is igénybe vehető.

(7)130 A (2) bekezdés b) és c) pontját, továbbá a (3) és (4) bekezdést a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók tekintetében is alkalmazni kell.

(8) Ha a fogadó fél a képzésen való részvétel alapfeltételeként határozza meg, hogy az állomány tagja a képzés időtartamára érvényes utas-, baleset-, illetve egészségügyi biztosítással rendelkezzen, akkor az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének jóváhagyása esetén a fogadó fél által előírt biztosítási forma díját a Honvédség az állomány tagja részére megtéríti.

(9) Az állomány NFTC program keretében Kanadában külföldi képzésben részt vevő tagja részére az állomáshely szerinti országon belüli, képzéssel összefüggésben indokolt utazások lebonyolítása érdekében bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető. A gépjárműbérlés költségének a Honvédség által megtéríthető legmagasabb összegét a 15. § (4) bekezdése szerinti utazási átalány-költségtérítéssel egy helyen és időben, de attól elkülönített módon kell közzétenni.

(10) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés igénybevétele esetén az állomány tagja az így megtérített eszközöket köteles a képzés befejezését követően az illetékes logisztikai ellátó szerv részére átadni.

43. 131 Kölcsön

75. §132 Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja a 37. § szerint utazási kölcsönre jogosult, amelyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv kérelemre, indokolt esetben legfeljebb kéthavi várható kiadásnak megfelelő összegű kiegészítéssel megemelhet.

44. Egyéb eljárási szabályok

76. § (1)133 A fogadó fél által az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja részére folyósított pénzbeli juttatásokat – elnevezésüktől függetlenül – bele kell számítani a külszolgálati ellátmány, az átalány-költségtérítés, illetve a szállás-költségtérítés együttes összegébe. Nem lehet beszámítani az állomány tagjának a Honvédségtől és a fogadó féltől független szervtől, személytől nem a megélhetéssel összefüggésben biztosított juttatást, így különösen a tanulmányi verseny díját.

(2) A fogadó fél által biztosítandó különféle juttatásokat, azok mértékét a Honvédség központi személyügyi szerve az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére megküldött igazolással igazolja.

(3)134 Az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja a szolgálati út betartásával köteles írásban tájékoztatni a Honvédség központi személyügyi szervét a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokban bekövetkezett változásokról. A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány, átalány-költségtérítés, illetve szállás-költségtérítés összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni az állomány tagját.

(4)135 A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni az állomány ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagja esetén is azzal, hogy a képzés ideje alatti változásokkal összefüggő pénzügyi elszámolást a képzés befejezése után, a hazaérkezést követően kell végrehajtani.

77. § (1)136 Ha a fogadó fél által az állomány tartós külföldi képzésben részt vevő tagja részére folyósított pénzbeli juttatások együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány és az átalány-költségtérítések, illetve szállás-költségtérítés együttes összegét, az állomány tagja a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra, átalány-költségtérítésre, illetve szállás-költségtérítésre nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti az állomány tagját.

(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat az állomány tagjától nem lehet elvonni.

VIII. Fejezet

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

78. § (1) A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonára (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona) e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2) Az önkéntes tartalékos katona esetében nem alkalmazható a VII. és a XIII. Fejezet.

(3) Ha az önkéntes tartalékos katona a KNBSZ-nél teljesít szolgálatot, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a XIII. Fejezetet is alkalmazni kell.

IX. Fejezet

A HONVÉD TISZTJELÖLTEKRE ÉS HONVÉD ALTISZT-JELÖLTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

45. Általános jogosultsági szabályok

79. § (1) A honvéd tisztjelöltre és a honvéd altiszt-jelöltre e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2)137 A honvéd tisztjelölt esetében nem alkalmazható a II., a III., a IV., az V. és a XIII. Fejezet.

(3)138 A honvéd altiszt-jelölt esetében nem alkalmazható a II., a III., a IV., az V., a VI. és a XIII. Fejezet.

(4)139 Ahol e rendelet az utazási költségtérítésekkel kapcsolatban az állomány tagjának szabadságáról rendelkezik, azon a honvéd tisztjelölt esetében a szolgálatteljesítési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesítést kell érteni.

46. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

80. § (1) A külföldi képzésben részt vevő honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében a Honvédség megtéríti az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt teljes költségének az Ebtv. alapján meg nem térített hányadát.

(2)140 A tartós külföldi képzésben részt vevő honvéd tisztjelölt esetében a 70. § (1) bekezdése alkalmazása során az ellátmány kiszámításához a 7. melléklet szerinti szorzószámot a külföldi képzés időtartama alatt a honvédtiszti alapképzésben végzett évfolyamnak megfelelő viselt rendfokozat alapján kell megállapítani.

X. Fejezet

A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK141

47. Általános jogosultsági szabályok

81. § (1)142 Honvédelmi alkalmazott külföldi munkavégzésére, külföldi kiküldetésére és külföldi tanulmányaira e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2) Ahol e rendelet

a)143 ideiglenes külföldi képzést említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmányt, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvételt kell érteni, amelynek időtartama az elrendelésekor tervezetten nem haladja meg a 90 napot,

b)144 ideiglenes külföldi szolgálatot említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében a 90 napot meg nem haladó külföldi munkavégzést kell érteni,

c)145 tartós külföldi képzést említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmány, képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvételt kell érteni, amelynek megszakítás nélküli időtartama az elrendelésekor tervezetten meghaladja a 90 napot,

d)146 tartós külföldi szolgálatot említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében a 90 napot meghaladó külföldi munkavégzést kell érteni,

e)147 állományilletékes parancsnokot említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkört gyakorlót kell érteni,

f)148 egészségügyi szabadságot említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében a keresőképtelenséggel járó betegséget kell érteni,

g)149 alapilletményt említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében az illetményt kell érteni,

h)150 szolgálati kötelmet említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében munkaköri kötelmet kell érteni,

i)151 rész-szolgálatteljesítést említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében részmunkaidőt kell érteni, és

j)152 szolgálatteljesítési időt említ, azon honvédelmi alkalmazott esetében munkaidőt kell érteni.

(3)153 Honvédelmi alkalmazott esetében nem alkalmazható a 14. § (1) bekezdés b) pontja, a 14. § (6) bekezdése, a 27. §, a 29. §, a 74. § (4) és (9) bekezdése, továbbá a III., a IV. és az V. Fejezet.

(4)154 A honvédelmi alkalmazott tartós külföldi szolgálata esetén a II. Fejezetet, ideiglenes külföldi szolgálata esetén a VI. Fejezetet, külföldi képzése esetén a VII. Fejezetet kell alkalmazni.

(5)155 Az állomáshelyen kialakult válsághelyzet esetén a honvédelmi alkalmazottak részére a miniszter utasításban eseti jelleggel, határozott időtartamra külön pótlékot állapíthat meg.

48. Az I. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

82. §156 A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg a honvédelmi alkalmazottól a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 286. § (1) és (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül, írásbeli felszólítással követelhető vissza.

49. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

83. § (1)157 A 7. § (2) bekezdésétől eltérően a honvédelmi alkalmazott tartós külföldi szolgálat alatti alapellátmányát a külföldön betöltött beosztáshoz vagy a fizetési osztályhoz és fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott szorzószám alapulvételével kell megállapítani.

(2)158 Az (1) bekezdéstől eltérően a honvédelmi alkalmazottal feltölthető katonai beosztás ellátására kinevezett honvédelmi alkalmazott alapellátmányát a katonai beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz az 1. mellékletben meghatározott szorzószám alapulvételével kell megállapítani.

(3)159 A 40. § (3) bekezdését honvédelmi alkalmazott esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hvt. 51. §-a szerinti miniszteri döntést kell figyelembe venni.

49/A.160

83/A. §

50. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

84. §161 A 70. § (1) bekezdésétől eltérően a honvédelmi alkalmazott tartós külföldi képzése alatti ellátmányát a képzés megkezdése előtt betöltött beosztás vagy fizetési osztály alapulvételével kell megállapítani.

XI. Fejezet162

A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

51. Általános jogosultsági szabályok

85. § (1)163 Kormánytisztviselő külföldi kiküldetésére és külföldi tanulmányaira a X. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

(2)164 A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységnél foglalkoztatott, tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselő külszolgálattal összefüggő járandóságai tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszoltv.), valamint a II. Fejezetet, a 81. § (2) bekezdés e) és g)–j) pontját az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)165 A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő tartós külszolgálatára nem alkalmazható az 5. § (1)–(3) bekezdése, a 6–21. §, a 23. §, a 27–30. §, a 32. §, a 39. §, a 40. § (2) bekezdése, továbbá a Külszoltv. 23. § (3) és (9) bekezdése, 25. § (13) és (14) bekezdése és 26. § (1a) bekezdése. Képviselet-vezető tartós külszolgálata esetén nem alkalmazható továbbá a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés a) pontja, 25. § (5) bekezdés a) pontja, 25. § (6) bekezdés a) pontja és 25. § (12) bekezdése.

(4)166 A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén, ha a 22. §, a 24–26. §, a 31. §, a 33–38. §, illetve a 40. § (1) bekezdése

a) külszolgálati ellátmányt említ, azon a Külszoltv. 23. § (4) bekezdése szerinti devizailletményt,

b) családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozót említ, azon a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozót,

c) ellátmányt említ, azon a Külszoltv. 23. § (4) bekezdés a) pontja szerinti illetményt

kell érteni.

(4a)167 A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő tekintetében a 38. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy esetében a kölcsön kizárólag forintban folyósítható.

(4b)168 A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén a Külszoltv. 24. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat helyett a 10. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

(5)169 Ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő külföldi napidíjának megállapítására a 60. § nem alkalmazható.

(6)170 A (2) bekezdés szerinti kormánytisztviselő esetén kihelyező szervnek a HM, kihelyező vezetőnek a miniszter minősül, aki a kihelyező okiratban állapítja meg a kormánytisztviselő devizailletményének és átalány-költségtérítéseinek összegét.

52. Az I. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

86. § A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg kormánytisztviselő esetén a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 98. §-a szerinti elévülési időn belül követelhető vissza.

53. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

87. § (1) A Külszoltv. 23. § (5) bekezdés b) pontja szerinti munkaköri osztályhoz tartozó szorzót a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól szóló 6/2016. (X. 12.) KKM rendelet figyelembevételével kell megállapítani.

(2) A MÁNK VPR képviselet-vezető Külszoltv. 23. § (5) bekezdése szerinti illetményét az „első beosztott diplomata, első beosztott konzul” munkakörhöz tartozó szorzó, a MÁEK KK képviselet-vezető Külszoltv. 23. § (5) bekezdése szerinti illetményét a „beosztott diplomata” munkakör I. osztályú tanácsosi ranghoz meghatározott szorzó alapján kell megállapítani.

(3)171 A tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőnek a 33. § c) pontja szerinti utazási költségeit a HM rendelet1 honvédelmi alkalmazottak belföldi szolgálati kiküldetésére vonatkozó szabályai szerint kell megtéríteni.

87/A. §172

54. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

88. §173 A 70. § (1) bekezdésétől eltérően a kormánytisztviselő tartós külföldi képzése alatti ellátmányát a képzés megkezdése előtt betöltött álláshely besorolási kategóriájának alapulvételével kell megállapítani.

XII. Fejezet

A MUNKAVÁLLALÓKRA ÉS A HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBA NEM TARTOZÓ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

89. § (1)174 A Honvédség által az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes külföldi szolgálatára a 2. § (2) bekezdés e) pontját, a 61. §-t, a 62. §-t, a 63. § (1) bekezdés honvédelmi alkalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, a 63. § (2) és (3) bekezdését, a 64–66. §-t, a 67. § (1) bekezdés b) pontját, a 67. § (2)–(6) bekezdését, valamint a 81. § (2) bekezdés b) pontját kell alkalmazni.

(2)175 A VI. Fejezetet kell alkalmazni a Honvédséggel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló olyan személyre, akit a kiküldő kér fel a kiutazó delegáció hivatalos tagjának, ide nem értve az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet III. fejezete hatálya alá tartozó személyeket.

XIII. Fejezet

A KNBSZ ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

55. Általános jogosultsági szabályok

90. § (1) A KNBSZ hivatásos állományú tagjára e rendeletnek az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2)176 A KNBSZ honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló tagja külföldi szolgálatára és külföldi képzésére a X. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A KNBSZ főigazgatójára és helyettesére e rendeletet az állami vezetők juttatásaira vonatkozó jogszabály által nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

56. A II. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

91. § (1) A Hjt. 196. § (2) bekezdése alapján beosztásba helyezett állomány az e rendeletben meghatározott juttatásokra és költségtérítésekre jogosult. A jogosultsági feltételek megállapítását követően részére költségtérítés, illetve a külszolgálati ellátmány részeként kiegészítő juttatás állapítható meg, ha elmarad a betöltött beosztás alapján megállapított havi nettó juttatása, illetve költségtérítése e rendelet szerinti járandóságaitól. A kiegészítő juttatás és költségtérítés megállapításának és folyósításának rendjét a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg.

(2)177 Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja és a KNBSZ honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló tagja esetében

1.178 a 7. § (3) bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés összegének megállapításához a 2. mellékletben meghatározott élhetőségi indexnél a KNBSZ főigazgatója intézkedésben magasabb élhetőségi indexet is megállapíthat,

1a.179 a 14. § (7) bekezdése szerinti igazolást a KNBSZ egészségügyért felelős szervezeti egységének vezetője állítja ki,

2. a 14. § (1) bekezdés a)–f) pont szerinti utazások esetében a KNBSZ főigazgatója intézkedésben szabályozza az utazási jegy, az utazási átalány-költségtérítés vagy a 61. § és a 64. § szerinti költségtérítési forma alkalmazási rendjét,

3. a 16. § c) pontja szerinti utazási átalány-költségtérítés átutalásának határidejét a KNBSZ főigazgatója határozza meg,

4.180 a KNBSZ főigazgatója engedélyezhet a 19. § (4)–(6) bekezdésében foglaltaktól eltérést,

5. a 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állomáshelyektől eltérő állomáshelyen történő bútorbeszerzésről a KNBSZ főigazgatója dönt,

6. a berendezett és berendezés nélküli lakhatási átalány-költségtérítés mértékét a 20. § (3) bekezdésétől eltérően a KNBSZ főigazgatója határozza meg,

7.181 a 21. § (1) bekezdés c) pontja és 21. § (1a) bekezdése szerinti vegyes átalány-költségtérítés mértékét a KNBSZ főigazgatója a jogos lakásigény mértékén felüli reprezentációs feladatok miatt arányosan, de legfeljebb 25%-os mértékben megemelheti,

8. a technikai biztosítás költsége megtérítésének 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szükségességét a KNBSZ főigazgatója állapítja meg,

9.182 a KNBSZ megtéríti a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,

10. a 19–26. §-ban foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg,

11. a KNBSZ állományának (3) bekezdés szerinti tagja esetén a 24. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 24. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében is lehet a képviselet-vezető az illetékes logisztikai ellátó szerv által kijelölt személy,

12. a 30. § szerinti kifizetéseknél a KNBSZ főigazgatója engedélyezheti az állomáshelyen a készpénzben történő kifizetést,

13. a 31. § (3) bekezdése szerinti engedélyezési jogkört a KNBSZ főigazgatója gyakorolja,

14.183 a tandíjköltséghez történő hozzájárulásról a KNBSZ főigazgatója dönt, valamint engedélyezheti a jóváhagyott összeg előlegként történő kifizetését,

15.184 a 35. §-ban foglaltak helyett az ellátmánykölcsön kifizetésének rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg,

16.185 a 35. § (4) bekezdése nem alkalmazható, azonban a 35. § (1) bekezdése alapján folyósítható ellátmánykölcsön összege nem haladhatja meg a kiküldött kiküldetésének időtartamára összességében folyósított nettó ellátmány 50%-át,

17.186 a 37. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem alapján biztosított utazási kölcsönt a kiutazást megelőző 8 napon belül kell kifizetni, és

18. a gépjárműhasználat és gépjárműbérlés engedélyezésére és elszámolására a 39. § (6) bekezdésétől eltérően a KNBSZ főigazgatójának intézkedését kell alkalmazni.

(3) A katonadiplomáciai tevékenységet ellátó, az 1. melléklet szerinti

a) katonai, légügyi, véderő attasék és

b) ezredes vagy alezredes rendszeresített rendfokozatú beosztást betöltő kiküldöttek

esetében a KNBSZ főigazgatója jelöli ki azon személyi kört, akik reprezentációs feladataik miatt rezidenciai ellátásra jogosultak, és esetükben a 17–21. § helyett a 23–26. §-t kell alkalmazni.

(4)187 Az 1. melléklet alapján

a) a katonai, légügyi, véderő attasék ellátmányát a dandártábornoki rendszeresített rendfokozatú,

b) a katonai, légügyi, véderő attasé-helyettesek ellátmányát az alezredesi (vezetői beosztás) rendszeresített rendfokozatú,

c) az attaséhivatali titkár-gyakornokok ellátmányát az őrnagyi rendszeresített rendfokozatú, és

d) az altiszti titkárok ellátmányát a törzszászlósi rendszeresített rendfokozatú

beosztáshoz tartozó szorzószám alapján kell megállapítani.

57. A III. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

92. § (1) A 42. § (1) bekezdésétől eltérően az állomány HM rendelet2 185. § e) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében az EU-s adatlapot a KNBSZ főigazgatója küldi meg az EU illetékes szervezeti egysége részére.

(1a)188 A 43. § (3) bekezdésétől eltérően az állomány HM rendelet2 185. § e) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetén a kiegészítő átalány-költségtérítés iránti kérelmet a KNBSZ főigazgatójához kell benyújtani.

(2) Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében a nemzetközi szervezet által biztosított ellátáson felül az állomány tagja szolgálati feladatával összefüggő kiadások elszámolásáról a KNBSZ főigazgatója dönt.

58. A IV. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

93. § Az 55. § (10) bekezdés c) pontjától eltérően a technikai biztosítás költsége megtérítésének szükségességét az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja esetén a KNBSZ főigazgatója állapítja meg.

59. A VI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

94. §189 Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja tekintetében a 67. § (6) és (7) bekezdése szerinti eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója intézkedésben állapítja meg.

60. A VII. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések

95. § (1) Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagjának külföldi képzésével összefüggésben a Honvédség megtéríti a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatásoknak a díját, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja.

(2)190 Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja külföldi képzése tekintetében a 72. § (3) bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg.

XIV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

96. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

97. § A tartós külföldi szolgálatot teljesítők esetén a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet3) 2018. június 30-án hatályos rendelkezései alapján megállapított rendszeres juttatások együttes havi nettó összege, az EU-beosztást betöltők esetén ideértve az EU által folyósított rendszeres juttatások havi nettó összegét is – a családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozók számának változása miatti csökkenés esetének kivételével – nem csökkenhet.

98. § A 32. §-t a 2018/2019-es tanév kezdetétől kell alkalmazni.

99. § (1) E rendeletet a hatálybalépése előtt megkezdett külföldi szolgálatot teljesítő állomány esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a lakhatási átalány-költségtérítés 2018. évre vonatkozó összegét 2018. július 15-ig kell közzétenni,

b) a lakhatási átalány-költségtérítés 2018. július hónapra vonatkozó összegét a 30. § (2) bekezdésétől eltérően 2018. augusztus 5-ig kell folyósítani, amelynek számfejtése és kifizetése során a 2018. júniusban kifizetett lakhatási célú előleg összegét be kell számítani,

c) a vegyes átalány-költségtérítés 2018. július hónapra vonatkozó összegét a 30. § (2) bekezdésétől eltérően 2018. augusztus 5-ig kell folyósítani,

d) a tandíjköltséghez történő hozzájárulások e rendelet hatálybalépése előtt megállapított mértékét a jogosult erre vonatkozó kérelme alapján felül kell vizsgálni, és

e) részükre – a b) pontban foglaltakra tekintettel – a 2018. június hónap vonatkozásában a HM rendelet3 2018. június 30-án hatályos 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti juttatást kell biztosítani.

(2) A külföldi szolgálatot 2018. július hónapban megkezdő állomány esetén a lakhatási átalány-költségtérítés és a vegyes átalány-költségtérítés 2018. július hónapra vonatkozó összegét a 30. § (2) bekezdésétől eltérően 2018. augusztus 5-ig kell folyósítani.

100. §191 E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2018. (IX. 27.) HM rendelettel megállapított 7. § (2a) bekezdését 2018. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

101. §192 (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 2/2019. (I. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet4) megállapított 2. § (1) bekezdés 4a. pontját, 2. § (6) bekezdését, 14. § (2a) bekezdését, 15. § (1a) bekezdését, 16. § e) pontját, 19. § (5) bekezdését, 21. § (1a) bekezdését, 40/A. alcímét, 49/A. alcímét, valamint 91. § (4) bekezdését 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek a HM rendelet4 38. § c) pontjával megállapított 7. mellékletét a 2019. március 1-jét követően megkezdett tartós külföldi képzések esetén kell alkalmazni.

(4) E rendeletnek a HM rendelet4 6. §-ával megállapított 11. § (3) bekezdésének és a HM rendelet4 37. § 6. pontjával megállapított 11. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodás 2019. évi időtartamába a házastárs által a 2019. január 1-je és a HM rendelet4 hatálybalépése között az állomáshely szerinti országon kívül eltöltött alap- és pótszabadság, illetve szülés miatti távollét időtartamát nem kell beszámítani.

(5) E rendeletnek a HM rendelet4 17. §-ával megállapított 32. § (9) bekezdését, a HM rendelet4 18. §-ával megállapított 35. §-át, a HM rendelet4 19. §-ával megállapított 36. §-át, valamint a HM rendelet4 20. §-ával megállapított 38. §-át a HM rendelet4 hatálybalépését193 követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(6) E rendeletnek a HM rendelet4 24. §-ával megállapított 67. § (3) bekezdését a HM rendelet4 hatálybalépését194 követően befejezett ideiglenes külföldi szolgálatok esetén kell alkalmazni.

(7) E rendeletnek a HM rendelet4 szerint módosított, illetve megállapított rendelkezései alapján az állomány tagja, a közalkalmazott és a honvédelmi alkalmazott részére a 2019. január, február és március hónapra megállapított külszolgálati ellátmány, átalány-költségtérítés és külföldi napidíj összegét 2019. április 5. napjáig kell kifizetni azzal, hogy a kifizetésre kerülő összeget a 2019. január, február és március hónapokra kifizetett juttatás összegével csökkenteni kell.

102. §195 (1)196 E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet5) megállapított 60. § (1a) bekezdését 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a HM rendelet5-tel megállapított 72. §-át kizárólag a HM rendelet5 hatálybalépését197 követően megkezdett tartós külföldi képzések esetén kell alkalmazni.

103. §198 (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2021. (I. 14.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet6) megállapított 3. § (3) bekezdését és 28. § (1) bekezdés e) pontját 2020. március 11-től kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a HM rendelet6-tal megállapított 2. § (5) bekezdését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A Honvédség kérelemre legfeljebb egy havi lakhatási átalány-költségtérítésnek megfelelő összegű, egyszeri kölcsönt biztosít. Az egyszeri kölcsönt a külföldi szolgálat időtartama, de legfeljebb 6 hónap alatt kell visszafizetni.

(4) A (3) bekezdés szerinti egyszeri kölcsön iránti kérelmet legkésőbb 2021. február 1-ig kell az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére megküldeni.

(5) A (3) bekezdés szerinti egyszeri kölcsönt az illetékes pénzügyi ellátó szerv legkésőbb a 2021. március havi külszolgálati ellátmánnyal együtt folyósítja.

104. §199 (1) E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet7) megállapított 2. § (5) bekezdését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a HM rendelet7-tel megállapított 2. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1. és a HM rendelet7 hatálybalépése200 közötti időszakra járó növekményt legkésőbb a HM rendelet7 hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.

105. §201 (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2022. (X. 18.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet8) megállapított 85. § (3) bekezdésének a képviselet-vezető vegyes költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseit 2022. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 2022. augusztus 1. és a HM rendelet8 hatálybalépése202 közötti időszakra járó növekményt legkésőbb a HM rendelet8 hatálybalépését követő hónapra járó devizailletménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.

106. §203 (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 18/2023. (IX. 6.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet9) megállapított 6. mellékletében foglalt táblázat E oszlopát 2023. június 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 2023. június 1. és a HM rendelet9 hatálybalépése204 közötti időszakra járó külföldi napidíj-kiegészítést legkésőbb a HM rendelet9 hatálybalépését követő hónapra járó külföldi napidíj-kiegészítéssel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.

1. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez205

A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők, továbbá a tartós külföldi szolgálatot teljesítő honvédelmi alkalmazottak ellátmánya szorzószámainak mértéke

A

B

C

1.

Hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák (rendszeresített rendfokozat)

Honvédelmi alkalmazottak
(beosztás, fizetési osztály / fizetési fokozat,
vezetői megbízás)

Ellátmány szorzószáma

2.

altábornagy

3,0

3.

vezérőrnagy

2,9

4.

dandártábornok

2,8

5.

ezredes

fizetési osztálytól függetlenül magasabb vezető

2,6

6.

alezredes (vezetői beosztás)

– HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kirendeltségvezető
– fizetési osztálytól függetlenül vezető

2,5

7.

alezredes (nem vezetői beosztás)

„H”–„J” fizetési osztály

2,4

8.

őrnagy

G/5–G/17

2,3

9.

százados

G/1–G/4
F/3–F/17

2,2

10.

főhadnagy

F/2

2,1

11.

hadnagy

F/1

2,0

12.

főtörzszászlós–törzszászlós

„E” fizetési osztály

2,0

13.

zászlós–főtörzsőrmester

„D” fizetési osztály

1,8

14.

törzsőrmester–őrmester

„C” fizetési osztály

1,5

15.

legénységi állománycsoport

„A”–„B” fizetési osztály

1,3

2. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez206

A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők, a tartós külföldi szolgálatot teljesítő honvédelmi alkalmazottak, továbbá a tartós külföldi képzésben részt vevők ellátmányalapjának havi nettó összege és élhetőségi indexe országonként

A

B

C

D

1.

Állomáshely szerinti ország

Ellátmányalap összege

Pénznem

Élhetőségi index

2.

AFRIKA

3.

Algéria

896

EUR

20%

4.

Angola

1274

EUR

15%

5.

Dél-afrikai Köztársaság

890

EUR

20%

6.

Egyiptom

799

EUR

30%

7.

Etiópia

982

EUR

20%

8.

Ghána

1033

EUR

5%

9.

Kenya

952

EUR

15%

10.

Líbia

878

EUR

40%

11.

Marokkó

893

EUR

5%

12.

Nigéria

937

EUR

45%

13.

Tunézia

927

EUR

20%

14.

AMERIKA

15.

Amerikai Egyesült Államok

1223

USD

30%

16.

Argentína

1026

EUR

10%

17.

Brazília

1001

EUR

20%

18.

Chile

962

EUR

5%

19.

Ecuador

958

EUR

15%

20.

Kanada

1577

CAD

10%

21.

Kolumbia

893

EUR

15%

22.

Kuba

1019

EUR

15%

23.

Mexikó

921

EUR

30%

24.

Peru

986

EUR

15%

25.

Venezuela

947

EUR

18%

26.

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

27.

Ausztrália

1006

EUR

5%

28.

Új-Zéland

1100

EUR

0%

29.

ÁZSIA

30.

Afganisztán

991

EUR

34%

31.

Azerbajdzsán

827

EUR

20%

32.

Egyesült Arab Emírségek

1030

EUR

10%

33.

Fülöp-szigetek

948

EUR

20%

34.

Grúzia

885

EUR

10%

35.

India

911

EUR

30%

36.

Indonézia

967

EUR

20%

37.

Irak

1213

USD

40%

38.

Irán

1025

EUR

30%

39.

Izrael

1058

EUR

30%

40.

Japán

1064

EUR

30%

41.

Jordánia

974

EUR

10%

42.

Katar

968

EUR

5%

43.

Kazahsztán

947

EUR

30%

44.

Kína

1000

EUR

45%

45.

Dél-Korea

1059

EUR

20%

46.

Kuvait

1206

USD

5%

47.

Libanon

1311

USD

20%

48.

Malajzia

918

EUR

10%

49.

Mongólia

924

EUR

20%

50.

Pakisztán

944

EUR

45%

51.

Palesztina

944

EUR

23%

52.

Szaúd-Arábia

973

EUR

20%

53.

Szingapúr

1039

EUR

5%

54.

Szíria

997

EUR

29%

55.

Tajvan

1000

EUR

5%

56.

Thaiföld

959

EUR

10%

57.

Törökország

851

EUR

45%

58.

Üzbegisztán

993

EUR

15%

59.

Vietnam

921

EUR

10%

60.

EURÓPA

61.

Albánia

895

EUR

10%

62.

Ausztria

1025

EUR

15%

63.

Belgium

1027

EUR

20%

64.

Bosznia-Hercegovina

857

EUR

10%

65.

Bulgária

880

EUR

10%

66.

Ciprus

849

EUR

0%

67.

Csehország

880

EUR

30%

68.

Dánia

1035

EUR

5%

69.

Egyesült Királyság

1053

EUR

30%

70.

Észtország

948

EUR

0%

71.

Fehéroroszország

951

EUR

10%

72.

Finnország

972

EUR

5%

73.

Franciaország

1024

EUR

20%

74.

Görögország

870

EUR

10%

75.

Hollandia

962

EUR

5%

76.

Horvátország

901

EUR

30%

77.

Írország

909

EUR

0%

78.

Koszovó

889

EUR

15%

79.

Lengyelország

823

EUR

30%

80.

Lettország

982

EUR

0%

81.

Litvánia

931

EUR

0%

82.

Luxemburg

1027

EUR

0%

83.

Macedónia

905

EUR

10%

84.

Moldova

904

EUR

20%

85.

Montenegró

896

EUR

5%

86.

Németország

943

EUR

30%

87.

Norvégia

1043

EUR

5%

88.

Olaszország

1009

EUR

15%

89.

Oroszország

1065

EUR

35%

90.

Portugália

951

EUR

0%

91.

Románia

877

EUR

35%

92.

Spanyolország

931

EUR

15%

93.

Svájc

1196

EUR

5%

94.

Svédország

1037

EUR

5%

95.

Szerbia

889

EUR

35%

96.

Szlovákia

890

EUR

30%

97.

Szlovénia

889

EUR

30%

98.

Ukrajna

905

EUR

45%

99.

Vatikán

1009

EUR

5%

3. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez

A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Tandíj-
költség
mértéke

1 gyermek
esetében

2 gyermek esetében

3 vagy több gyermek esetében

Fogyatékos
gyermek
esetében

2.

0–10 000
EUR-ig

50%

1.
50%

2.
60%

1.
50%

2.
60%

3.
70%

80%

3.

10 001–
15 000
EUR-ig

5 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
40%-a

5 000 EUR és a 10 001–
15 000 EUR közötti rész
40%-a

6 000 EUR és a 10 001–
15 000 EUR közötti rész
50%-a

5 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
40%-a

6 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
50%-a

7 000 EUR és a 10 001– 15 000 EUR közötti rész
60%-a

8 000 EUR
és a 10 001–
15 000 EUR
közötti rész
80%-a

4.

15 001–
20 000
EUR-ig

7 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
30%-a

7 000 EUR és a 15 001–
20 000 EUR közötti rész
30%-a

8 500 EUR
és a 15 001-
20 000 EUR közötti rész
40%-a

7 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
30%-a

8 500 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR közötti rész
40%-a

10 000 EUR és a 15 001– 20 000 EUR közötti rész
50%-a

12 000 EUR
és a 15 001–
20 000 EUR
közötti rész
80%-a

5.

20 000 EUR
felett

8 500 EUR

8 500 EUR

10 500 EUR

8 500 EUR

10 500 EUR

12 500 EUR

16 000 EUR

4. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez

A béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők ellátmányának havi mértéke (a felszámítási alap szorzatában meghatározva)

I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma

A

B

1.

Missziós beosztáshoz rendszeresített rendfokozat

Alapellátmány szorzószáma

2.

vezérőrnagy

14,85

3.

dandártábornok

13,75

4.

ezredes

12,65

5.

alezredes

11,22

6.

őrnagy

10,34

7.

százados

9,68

8.

főhadnagy

9,38

9.

hadnagy

9,04

10.

főtörzszászlós

7,22

11.

törzszászlós

7,06

12.

zászlós

6,91

13.

főtörzsőrmester

6,57

14.

törzsőrmester

6,16

15.

őrmester

5,83

16.

legénységi állománycsoport

5,45

II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma

1. Első szempont: biztonsági körülmények

A

B

1.

Kategória

Szorzószám

2.

1. mérsékelten veszélyeztetett

0,00

3.

2. veszélyeztetett

1,76

4.

3. fokozottan veszélyeztetett

2,75

5.

4. jelentősen veszélyeztetett

4,40

6.

5. kiemelten veszélyeztetett

7,04

7.

6. különösen veszélyeztetett

7,84

8.

7. magasfokon veszélyeztetett

8,80

9.

8. rendkívüli veszélyeztetettségű

9,70

2. Második szempont: éghajlati viszonyok

A

B

1.

Kategória

Szorzószám

2.

1. hazánkhoz hasonló

0,00

3.

2. hazánktól eltérő

0,44

4.

3. hazánktól szélsőségesen eltérő

1,32

5.

4. extrém

2,42

5. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez

Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja ellátmányának szorzószámai

A

B

1.

Hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák (rendszeresített rendfokozat)

Ellátmány szorzószáma

2.

vezérezredes

4,2

3.

altábornagy

4,0

4.

vezérőrnagy

3,8

5.

dandártábornok

3,5

6.

ezredes

3,2

7.

alezredes

2,8

8.

őrnagy

2,6

9.

százados

2,3

10.

főhadnagy

2,3

11.

hadnagy

2,2

12.

főtörzszászlós

2,2

13.

törzszászlós

2,1

14.

zászlós

2,0

15.

főtörzsőrmester

1,9

16.

törzsőrmester

1,8

17.

őrmester

1,6

18.

legénységi állománycsoport

1,3

6. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez207

A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege

A

B

C

D

E

1.

Rendszeresített rendfokozat

UNIFIL
(Libanon)

MINURSO
(Nyugat-Szahara)

MINUSCA
(Közép-afrikai Köztársaság)

UNMIK
(Koszovó)

2.

vezérezredes–ezredes

41,5 USD

72,0 USD

59,0 USD

59,0 USD

3.

alezredes–őrnagy

29,5 USD

60,0 USD

48,0 USD

47,0 USD

4.

százados–hadnagy

19,0 USD

49,5 USD

41,0 USD

35,0 USD

5.

altiszti és legénységi állománycsoport

10,0 USD

39,0 USD

30,0 USD

15,0 USD

7. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez208

A tartós külföldi képzésben részt vevők ellátmánya szorzószámainak mértéke

A

B

C

D

E

1.

Hivatásos és szerződéses katonák
(a képzés megkezdése előtti beosztáshoz rendszeresített rendfokozat) a honvéd tisztjelöltek kivételével

Honvédelmi alkalmazottak
(a képzés megkezdése előtti beosztás, fizetési osztály, vezetői megbízás)

Honvéd tisztjelöltek
(évfolyamnak megfelelő viselt rendfokozat) és honvéd altiszt-jelöltek

Kormány-tisztviselők
(a képzés megkezdése előtti besorolási fokozat)

Ellátmány szorzószáma

2.

vezérezredes

2,00

3.

altábornagy

1,90

4.

vezérőrnagy

1,85

5.

dandártábornok

főosztályvezető

1,80

6.

ezredes

fizetési osztálytól függetlenül magasabb vezető

1,75

7.

alezredes

– „H”–„J” fizetési osztály
– fizetési osztálytól függetlenül vezető

osztályvezető

1,70

8.

őrnagy

vezető-kormány- főtanácsos

1,65

9.

százados

„G” fizetési osztály

kormány-főtanácsos

1,60

10.

főhadnagy

„F” fizetési osztály

vezető-kormány- tanácsos

1,55

11.

hadnagy

„E” fizetési osztály

kormánytanácsos

1,50

12.

főtörzszászlós

1,45

13.

törzszászlós

„D” fizetési osztály

1,40

14.

zászlós

hallgató zászlós (tisztjelölt)

1,35

15.

főtörzsőrmester

hallgató főtörzsőrmester (tisztjelölt)

1,30

16.

törzsőrmester

„C” fizetési osztály

hallgató törzsőrmester (tisztjelölt)

1,25

17.

őrmester

hallgató őrmester (tisztjelölt)

1,20

18.

legénységi állománycsoport

„A”–„B” fizetési osztály

1,15

19.

honvéd altiszt-jelölt

1,00

20.

21.

8. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez209

Az állomány ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő és ideiglenes külföldi képzésben részt vevő tagjai külföldi napidíjához tartozó kategóriák országonként

I. Az I. kategóriába tartozó országok

A

1.

Albánia

2.

Algéria

3.

Azerbajdzsán

4.

Bosznia-Hercegovina

5.

Bulgária

6.

Ciprus

7.

Csehország

8.

Dél-afrikai Köztársaság

9.

Egyiptom

10.

Görögország

11.

Georgia

12.

Horvátország

13.

Kolumbia

14.

Koszovó

15.

Lengyelország

16.

Líbia

17.

Marokkó

18.

Montenegró

19.

Örményország

20.

Románia

21.

Szerbia

22.

Szlovákia

23.

Szlovénia

24.

Törökország

II. A II. kategóriába tartozó országok

A

1.

Afganisztán

2.

Brazília

3.

Chile

4.

Dominikai Köztársaság

5.

Ecuador

6.

Észtország

7.

Etiópia

8.

Fehéroroszország

9.

Finnország

10.

Fülöp-szigetek

11.

Hollandia

12.

India

13.

Indonézia

14.

Írország

15.

Jordánia

16.

Katar

17.

Kazahsztán

18.

Kenya

19.

Kína

20.

Lettország

21.

Litvánia

22.

Macedónia

23.

Malajzia

24.

Mexikó

25.

Moldova

26.

Mongólia

27.

Németország

28.

Nigéria

29.

Pakisztán

30.

Palesztina

31.

Peru

32.

Portugália

33.

Spanyolország

34.

Svédország

35.

Szaúd-Arábia

36.

Szíria

37.

Tajvan

38.

Thaiföld

39.

Tunézia

40.

Ukrajna

41.

Üzbegisztán

42.

Venezuela

43.

Vietnam

III. A III. kategóriába tartozó országok

A

1.

Amerikai Egyesült Államok

2.

Angola

3.

Argentína

4.

Ausztrália

5.

Ausztria

6.

Belgium

7.

Dánia

8.

Dél-Korea

9.

Egyesült Arab Emírségek

10.

Egyesült Királyság

11.

Franciaország

12.

Ghána

13.

Irak

14.

Irán

15.

Izrael

16.

Japán

17.

Kanada

18.

Kuba

19.

Kuvait

20.

Libanon

21.

Luxemburg

22.

Norvégia

23.

Olaszország

24.

Oroszország

25.

Svájc

26.

Szingapúr

27.

Új-Zéland

28.

Vatikán

9. melléklet a 8/2018. (VI. 22.) HM rendelethez210

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 2. pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 3. pontját a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (1) bekezdés 4a. pontját a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés 9. pontja a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés 10. pontja a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés 15. pontja a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. § (5) bekezdése a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. § (6) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 4. §-a iktatta be, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 3. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (3) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (9) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (9a) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 5. §-a iktatta be.

19

A 3. § (11) bekezdését a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 7. § (2a) bekezdését a 17/2018. (IX. 27.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

21

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 2. §-ával megállapított, a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 34. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 11. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

25

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 12. § (2) bekezdés b) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 12. § (3) bekezdése a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 13. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 14. § (1) bekezdés e) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

30

A 14. § (2a) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

31

A 14. § (5) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 14. § (6) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

33

A 15. § (1a) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

34

A 16. § c) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 16. § d) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 16. § e) pontját a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 10. §-a iktatta be.

37

A 17. § (3) bekezdés b) pontja a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 19. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

39

A 19. § (4) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

40

A 19. § (5) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § c) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 19. § (6) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 21. § (1) bekezdés c) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

44

A 21. § (1a) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 14. §-a iktatta be.

45

A 21. § (2) bekezdés a) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 21. § (5a) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 15. §-a iktatta be.

47

A 21. § (7) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 36. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 21. § (7a) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 36. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 21. § (8) bekezdése a 17/2018. (IX. 27.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

50

A 21. § (9) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 21. § (10) bekezdés a) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 36. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 22. § (1) bekezdése b) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 28. § (1) bekezdés a) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 28. § (1) bekezdése d) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 28. § (1) bekezdés e) pontját a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

56

A 28. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 12. pontja, a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 28. § (3) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 37. § (2) bekezdése iktatta be.

58

A 29. § a) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

59

A 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 30. § (1) bekezdés b) pontja a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

61

A 30. § (2) bekezdését a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 6–7. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 31. § (2) bekezdés a) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 31. § (3) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 8–9. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 31. § (4) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 4. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 32. § (4) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § c) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 32. § (5) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 32. § (9) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

69

A 32. § (11) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 39. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

70

A 32. § (12) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 39. § (2) bekezdése iktatta be.

71

A 19. alcím címe a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 10. pontjával megállapított szöveg.

72

A 34. § (3) bekezdése a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

73

A 35. § a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

74

A 35. § (1) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 11–12. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 35. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

76

A 35. § (3) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 35. § (4) bekezdése a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 36. § a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

79

A 36. § (1) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

80

A 36. § (2) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 36. § (3) bekezdése a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 37. § a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

83

A 38. § a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

84

A 38. § (1) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

85

A 38. § (1a) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 40. §-a iktatta be, szövege a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 6. pontja szerint módosított szöveg. [Ez utóbbi módosító rendelet 12. § 15. pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

86

A 38. § (2) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

87

A 38. § (3) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

88

A 38. § (4) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 14. és 16. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 38. § (5) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 6. és 8. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 39. § (4) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 39. § (5) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § f) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 40. § (3) bekezdése a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

93

A 42. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 43. § (2) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 14. pontja, a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 43. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 43. § (4) bekezdés a) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

97

A 44. § (2) bekezdés a) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 18. pontja, a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 44. § (2) bekezdés b) pontja a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 6. pontja, a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

99

A 44. § (5) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

100

A 46. § (1a) bekezdését a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

101

A 46. § (1b) bekezdését a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

102

A 46. § (1c) bekezdését a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

103

A 47. § (1) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 19. pontja, a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § g) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 47. § (2) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 47. § (5) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 47. § (7) bekezdés b) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított, a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

107

A 48. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

108

Az 50. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

109

A 29. alcím címe a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

110

Az 53. § (1) bekezdése a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

111

Az 54. § a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

112

Az 55. § (10) bekezdés c) pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § c) pontja szerint módosított szöveg.

113

Az 55. § (11) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

114

Az 58. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

115

Az 58. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 60. § a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

117

A 60. § (1a) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 43. §-a iktatta be.

118

A 67. § (3) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

119

A 67. § (6) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

120

A 67. § (7) bekezdését a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

121

A 68. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

122

A 68. § (2) bekezdése a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

123

A 69. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

124

A 69. § (3) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

125

A 70. § a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

126

A 40/A. alcímet (71/A. §) a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 27. §-a iktatta be.

127

A 72. § a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

128

A 73. §-t a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

129

A 74. § (4) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

130

A 74. § (7) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

131

A 43. alcím címe a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 21. pontjával megállapított szöveg.

132

A 75. § a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

133

A 76. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

134

A 76. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

135

A 76. § (4) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

136

A 77. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

137

A 79. § (2) bekezdése a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

138

A 79. § (3) bekezdését a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 33. § (2) bekezdése iktatta be.

139

A 79. § (4) bekezdését a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 33. § (2) bekezdése iktatta be.

140

A 80. § (2) bekezdése a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

141

A X. fejezet címe a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 24. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

142

A 81. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 25. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

143

A 81. § (2) bekezdés a) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

144

A 81. § (2) bekezdés b) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

145

A 81. § (2) bekezdés c) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

146

A 81. § (2) bekezdés d) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

147

A 81. § (2) bekezdés e) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

148

A 81. § (2) bekezdés f) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

149

A 81. § (2) bekezdés g) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

150

A 81. § (2) bekezdés h) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

151

A 81. § (2) bekezdés i) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

152

A 81. § (2) bekezdés j) pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

153

A 81. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 30. §-ával megállapított, a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 49. § b) pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

154

A 81. § (4) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 27. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

155

A 81. § (5) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 28. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

157

A 83. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 27. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

159

A 83. § (3) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 26. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 6. és 13. pontja szerint módosított szöveg.

160

A 49/A. alcímet (83/A. §) a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 31. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 49. § c) pontja.

162

A XI. fejezet (85–88. §) a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

163

A 85. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 49. § d) pontja szerint módosított szöveg.

164

A 85. § (2) bekezdése a 14/2022. (X. 18.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

165

A 85. § (3) bekezdése a 14/2022. (X. 18.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

166

A 85. § (4) bekezdése a 14/2022. (X. 18.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

167

A 85. § (4a) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 45. §-a iktatta be, szövege a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § i) pontja szerint módosított szöveg.

168

A 85. § (4b) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 45. §-a iktatta be.

169

A 85. § (5) bekezdése a 14/2022. (X. 18.) HM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

170

A 85. § (6) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § h) pontja szerint módosított szöveg.

171

A 87. § (3) bekezdését a 14/2022. (X. 18.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

172

A 87/A. §-t a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

173

A 88. § a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § i) pontja szerint módosított szöveg.

174

A 89. § (1) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 31. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

175

A 89. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 32. pontja, a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 48. § j) pontja szerint módosított szöveg.

176

A 90. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 33. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

177

A 91. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 33. pontja, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

178

A 91. § (2) bekezdés 1. pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 46. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

179

A 91. § (2) bekezdés 1a. pontját a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 46. § (2) bekezdése iktatta be.

180

A 91. § (2) bekezdés 4. pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 34. pontja szerint módosított szöveg.

181

A 91. § (2) bekezdés 7. pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 35. pontja szerint módosított szöveg.

182

A 91. § (2) bekezdés 9. pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 37. § 36. pontja szerint módosított szöveg.

183

A 91. § (2) bekezdés 14. pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 46. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

184

A 91. § (2) bekezdés 15. pontja a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

185

A 91. § (2) bekezdés 16. pontja a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 33. §-ával megállapított, a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

186

A 91. § (2) bekezdés 17. pontja a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

187

A 91. § (4) bekezdését a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 34. §-a iktatta be.

188

A 92. § (1a) bekezdését a 17/2018. (IX. 27.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

189

A 94. § a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 12. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

190

A 95. § (2) bekezdése a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

191

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 17/2018. (IX. 27.) HM rendelet 4. §-a iktatta be.

192

A 101. §-t a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 36. §-a iktatta be.

193

A hatálybalépés időpontja 2019. február 1.

194

A hatálybalépés időpontja 2019. február 1.

195

A 102. §-t a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 47. §-a iktatta be.

196

A 102. § (1) bekezdése a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

197

A hatálybalépés időpontja 2020. december 13.

198

A 103. §-t a 3/2021. (I. 14.) HM rendelet 11. §-a iktatta be.

199

A 104. §-t a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 27. §-a iktatta be.

200

A hatálybalépés időpontja 2022. február 18.

201

A 105. §-t a 14/2022. (X. 18.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

202

A hatálybalépés időpontja 2022. október 19.

203

A 106. §-t a 18/2023. (IX. 6.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

204

A hatálybalépés időpontja 2023. szeptember 7.

205

Az 1. melléklet a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 38. § a) pontjával megállapított, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 16. és 17. pontja szerint módosított szöveg.

207

A 6. melléklet a 18/2023. (IX. 6.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

208

A 7. melléklet a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 38. § c) pontjával megállapított, a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 35. §-a, a 26/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

209

A 8. melléklet a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 38. § d) pontjával megállapított szöveg.

210

A 9. mellékletet a 2/2019. (I. 31.) HM rendelet 39. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére