• Tartalom

82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.06.01.

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 2. § d) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1) 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerinti, üveghulladékra vonatkozó kötelezettségét az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakított átvételi helyen teljesíti.”

2. § Az R.1

a) 9. § (2) bekezdésében a „törvény 24. §-a” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Ht.) 24. §-a”,

b) 10. § (1) bekezdésében az „üzletenként legalább” szövegrész helyébe az „üzletenként – a Ht. 12. § (2b) bekezdésében meghatározott kivétellel – legalább”,

c) 10. § (3) bekezdésében a „visszavételt a csomagolt” szövegrész helyébe a „visszavételt – a Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint gyűjtött üveghulladék esetén a (3a) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a csomagolt”,

d) 14. § (3) bekezdésében a „bekezdésében és az 5. §-ban” szövegrész helyébe a „bekezdésében, az 5. §-ban, és a 10. §-ban

szöveg lép.

2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2) 11. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Csomagolási hulladék átvételére kialakított átvételi helyen a gyűjtőedénybe, konténerbe csak az a hulladék helyezhető el, amelyre a gyűjtőedény, konténer szerinti jelzés, felirat vonatkozik. Az átvételi hely üzemeltetője gondoskodik a gyűjtőedény, konténer tisztán tartásáról, karbantartásáról, elhasználódása vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó megrongálódása esetén cseréjéről. Ha a gyűjtőedény vagy konténer az üzlet nyitvatartási idején kívül is megközelíthető, akkor a bedobónyílás a nyitvatartási időn kívüli időszakra lezárható.
(8) A Ht. 12. § (2b) bekezdése szerint gyűjtött üveg csomagolási hulladék (a továbbiakban: fogyasztói üveghulladék) átvételi helyét a forgalmazó
a) az üzlethez tartozó, üzleten kívüli saját területen,
b) ha az a) pont szerinti kialakítás – saját rendelkezésű terület hiányában vagy településrendezési, illetve településkép-védelmi okból – nem lehetséges, a Ht. 37/C. §-a szerint közterületen vagy
c) ha a b) pont szerinti kialakítás településrendezési, illetve településkép-védelmi okból nem lehetséges, az üzleten belül
alakítja ki.
(9) A fogyasztói üveghulladék átvételi helyen az üzleten kívül a gyűjtőedényt vagy konténert – lehetőleg a bejárathoz közel – úgy kell elhelyezni, hogy az alkalmas legyen a gyalogosan és a gépjárművel történő megközelítésre, valamint az elszállítás lehetőleg gépi rakodással megvalósítható legyen.
(10) Az átvételi helyen a gyűjtőedénybe vagy konténerbe a fogyasztói üveghulladék csak
a) szennyeződéstől és idegen tárgytól mentesen,
b) kupak, dugó vagy lapkafedő nélkül és
c) szín szerint elkülönített átvétel esetén a gyűjtőedényen vagy konténeren elhelyezett jelzésnek, feliratozásnak megfelelően
helyezhető el.”

4. § Az R.2

a) 11. § (3) bekezdésében a „tanuló kivételével” szövegrész helyébe a „tanuló, valamint a csomagolási hulladékot átadó kivételével”,

b) 11. § (4) bekezdésében a „konténerben” szövegrész helyébe a „konténerben vagy gyűjtőedényben”

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére