• Tartalom

9/2018. (IV. 25.) BM rendelet

9/2018. (IV. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.05.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 3. alcím, valamint a 8–11. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. §2

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

2–5. §3

6. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

43. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálati beosztásától függően az Országgyűlési Őrség jogszabályban meghatározott feladatainak folyamatos ellátása érdekében
a) hivatali,
b) váltásos I.,
c) váltásos II.,
d) vezényléses vagy
e) kombinált
szolgálati időrendszerben teljesíti szolgálatát.
(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka állományparancsban határozza meg azt, hogy a hivatásos állomány tagja milyen szolgálati időrendszerben teljesít szolgálatot.
(3) A szolgálatteljesítési idő az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgálati időrendszerben foglalkoztatottak részére a naptári év kezdetétől számított kéthavi szolgálatteljesítési időkeretben kerül meghatározásra.
(4) Ha a szolgálati viszony létesítésére vagy módosítására a megkezdett szolgálatteljesítési időkereten belül kerül sor, az időkeret a hivatásos állomány érintett tagja részére időarányosan kerül megállapításra.”

7. § Az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 43/A–43/E. §-sal egészül ki:

43/A. § (1) Hivatali szolgálati időrendszerben az teljesíthet szolgálatot, akinek a szolgálati beosztásához tartozó szolgálati feladatai csak a nappali időszak meghatározott részében igényli a szolgálat ellátását.
(2) A hivatali szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési napok naptári hetenként – a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet eltérő rendelkezése kivételével – hétfőtől péntekig tartanak. A heti szolgálatteljesítési idő 40 óra, a napi szolgálatteljesítési idő hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. Heti pihenőnap a szombat és a vasárnap.
(3) A hivatali szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő szolgálatkezdésének és a szolgálat befejezésének időpontját az Országgyűlési Őrség parancsnoka – szolgálati érdekből vagy kérelemre – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
43/B. § (1) A váltásos I. szolgálati időrendszerben 12 óra szolgálat után 24 óra szabadidő, további 12 óra szolgálat után 48 óra szabadidő kerül elrendelésre váltásonként.
(2) A váltásos II. szolgálati időrendszerben 24 óra szolgálat után 72 óra szabadidő kerül elrendelésre váltásonként.
(3) Váltásos szolgálati időrendszer a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztásokban, az őr- és a készenléti jellegű szolgálati beosztásokban alkalmazható.
(4) A váltásos szolgálati időrendszerben a szabadidő eltérően is kiadható, azonban a Hszt. 136. § (3) bekezdésében meghatározott pihenőidőt ebben az esetben is biztosítani kell. A tervezett szabadidőtől való eltérés önmagában nem jelent túlszolgálatot.
(5) A váltásos szolgálati időrendszerben dolgozóknál, ahol a szolgálatteljesítést naponta azonos helyen két fő egymás utáni beosztásával rendelik el, az eligazítás, a váltás, valamint a szolgálati felszerelések felvétele és leadása érdekében a szolgálatteljesítési idő legfeljebb 30 perccel meghosszabbítható.
(6) A váltásos szolgálati időrendszerben a heti pihenőnapoknak naptári hónaponként legalább egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői pihenőnap kapcsolódjon.
(7) Ha a hivatásos állomány tagjának napi szolgálatteljesítési ideje a 24 órát eléri – a Hszt. 136. § (2) bekezdésében meghatározott munkaközi szüneten felül –, a halaszthatatlan intézkedést igénylő esetet kivéve – az erre alkalmas helyiségben, ruházatának könnyítése mellett – 4 órát a szolgálatteljesítési idő terhére pihenéssel tölthet.
43/C. § (1) Vezényléses szolgálati időrendszer abban a szolgálati beosztásban alkalmazható, amelyet olyan feladatokra rendszeresítettek, ahol a szolgálatteljesítési feladat ellátása időszakonként eltérő létszámot igényelhet, továbbá ahol a szolgálati feladatok rendes szolgálatteljesítés keretében történő ellátása előreláthatóan a hét bármely napján, annak bármely időpontjában szükségessé válhat.
(2) A vezényléses szolgálati időrendszerben a napi szolgálatteljesítési idő legalább 4 óra, legfeljebb 12 óra lehet. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, az őr- és a készenléti jellegű szolgálati beosztások esetén a napi szolgálatteljesítési idő 12 óránál hosszabb lehet.
(3) A vezényléses szolgálati időrendszerben a heti pihenőnapoknak naptári hónaponként legalább egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői pihenőnap kapcsolódjon.
43/D. § (1) A kombinált szolgálati időrendszerben a 43. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgálati időrendszerek közül két szolgálati időrendszer kombinált alkalmazására kerül sor. Az alkalmazott két szolgálati időrendszert az Országgyűlési Őrség parancsnoka állományparancsban határozza meg.
(2) Az alkalmazott két szolgálati időrendszer közötti váltást a szolgálatban töltött napot követő első naptári nap letelte után lehet végrehajtani.
(3) A kombinált szolgálati időrendszerek esetében a szolgálatteljesítési időt dokumentáló informatikai rendszerben (a továbbiakban: szolgálatvezénylési informatikai rendszer) fel kell tüntetni azt is, hogy a tényleges szolgálatteljesítésre a 43. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott szolgálati időrendszerek közül melyik időrendszer alkalmazásával került sor.
43/E. § (1) A szolgálatot – a szolgálati érdekre, a célszerűségre, a költségtakarékossági szempontokra és a hivatásos állomány személyi körülményeire figyelemmel – úgy kell megtervezni és megszervezni, hogy a feladatok maradéktalanul végrehajthatóak legyenek.
(2) A szolgálatvezénylési terv készítése a munkaköri leírása szerint szolgálatszervezést végző személy (a továbbiakban: szolgálatszervezést végző személy) feladata. A hivatásos állomány tagjai részére szolgálatvezénylési tervet kell készíteni.
(3) A szolgálatvezénylési terv a naptári napoknak megfelelően tartalmazza a szolgálatteljesítési időbeosztást – ezen belül a szolgálati időrendszernek megfelelő munkanap megjelölését, a szolgálatkezdés és a szolgálat befejezésének időpontját –, a pihenőidőt, a heti pihenőnapot, a munkaszüneti napot, a szabadságot, valamint az egyéb távollétet.
(4) A szolgálatszervezést végző személy a szolgálatvezénylési informatikai rendszerben készíti el a tárgyhónapra vonatkozó szolgálatvezénylési tervet a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig.
(5) A szolgálatvezénylési informatikai rendszerből kinyomtatott, a szolgálatszervezést végző személy által aláírt szolgálatvezénylési tervet a szolgálatszervezést végző személy vezetője hagyja jóvá. A szolgálatvezénylést az állomány által is követhetően, rögzített módon kell nyilvántartani.
(6) A hivatásos állomány tagja által ténylegesen teljesített szolgálati időt a szolgálatszervezést végző személy a szolgálat befejezését követően utólag, haladéktalanul rögzíti a szolgálatvezénylési informatikai rendszerben.
(7) A hivatásos állomány tagjával közölt szolgálatteljesítési időbeosztástól kizárólag akkor lehet eltérni, ha azt a szolgálat szervezésekor előre nem látható, soron kívüli esemény szükségessé teszi, továbbá a hivatásos állomány tagjának erre irányuló, indokolt kérelme esetén, ha az a szolgálati érdekkel összeegyeztethető.
(8) A (7) bekezdés szerinti, a közölt szolgálatteljesítési időbeosztástól történt eltérést legalább 24 órával a szolgálat tervezett megkezdését megelőzően kell közölni a hivatásos állomány tagjával.
(9) A vezetői ellenőrzéseknek – havonta legalább egy alkalommal – ki kell terjednie a szolgálatvezénylés szabályszerű vezetésére. A vezetői ellenőrzés megtörténtét és annak lényeges tapasztalatait az ellenőrzési naplóban rögzíteni kell.
(10) A tényleges szolgálatteljesítést tartalmazó, a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló szolgálatvezénylést a szolgálatszervezést végző személy a tárgyhónap utolsó napján kinyomtatja a szolgálatvezénylési informatikai rendszerből, vezetője pedig aláírásával hitelesíti azt.
(11) A szolgálattervezéshez, szolgálatvezényléshez kapcsolódó, papíralapú okmányokat az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni.
(12) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a szolgálatot át lehet szervezni úgy, hogy a hivatásos állomány tagja legfeljebb 2 órán keresztül legyen kitéve a feladat végrehajtását általában jellemző körülményektől eltérő körülményeknek, különösen a szélsőséges időjárási viszonyoknak. Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a szervezeti elem vezetője – a feladat végrehajtásának veszélyeztetése nélkül – legalább 2 óránként munkaközi szünet biztosításáról rendelkezhet.”

8–17. §4

a)–b)5

c) 42. § (5) bekezdésében a „Váltásos szolgálati időrendszerben” szövegrész helyébe a „Váltásos I. és váltásos II. szolgálati időrendszerben (a továbbiakban együtt: váltásos szolgálati időrendszer)” szöveg,

d)–i)6

lép.

19. §7

3. Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

20–33. §8

4. Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

34–55. §9

5. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

56–65. §10

6. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

66. §11

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet módosítása

67–69. §12

8. Záró rendelkezések

70. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 6. §, a 7. § és a 18. § c) pontja 2018. május 1-jén lép hatályba.

1–11. melléklet a 9/2018. (IV. 25.) BM rendelethez13

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. május 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 18. § d)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 56–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1–11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére