• Tartalom

1/2019. (I. 31.) HM rendelet

1/2019. (I. 31.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól1

2019.02.02.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a honvédségi szervezetekre, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. HKR: honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer, amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képező, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az országos katasztrófavédelmi feladatokhoz való közreműködés érdekében létrehozott, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) meglévő képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekből felépülő, ideiglenes szervezet,

2. katasztrófavédelmi terv: az a dokumentum, amely meghatározza – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) rendelkezéseinek megfelelően – a katasztrófaveszély, valamint a veszélyhelyzet esetén az MH katasztrófavédelmi tevékenysége tervezésére, szervezésére, működésére, riasztására, részleges vagy teljes aktivizálására és ezek végrehajtására vonatkozó feladatokat,

3. objektumvédelmi terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekben tartózkodó személyi állomány mentése, a haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre és a mentési feladatokat elősegítő adatszolgáltatásra vonatkozó terv,

4. SMK: a Stratégiai Művelet Központ az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) vezetési elemének helyhez kötött eleme, a HKR MH-n belüli, összhaderőnemi katonai képességeket igénylő, a katasztrófaveszély, valamint a veszélyhelyzet esetén az MHP bázisán megalakított stratégiai és hadműveleti szintű, ideiglenes katonai vezetési szerve,

5. TÖVE: a Telepíthető Összhaderőnemi Vezetési Elem az MHP vezetési elemének telepíthető eleme, a HKR MH-n belüli, összhaderőnemi katonai képességeket igénylő, a katasztrófaveszély, valamint a veszélyhelyzet esetén az MHP bázisán megalakított stratégiai és hadműveleti szintű, ideiglenes, telepíthető katonai vezetési szerve.

2. A HKR rendeltetése

3. § (1) A HKR kijelölt elemei közreműködnek a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülésben, a Kat. 3. § 9. pontja szerinti katasztrófaveszély időszaki tevékenységekben, a katasztrófa időszakában történő védekezésben, a következmények felszámolásában, a helyreállításban, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

(2) A HKR feladata a honvédelmi ágazatot érintő veszélyhelyzet, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett személyi állomány és vagyoni javak megóvása, mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ágazaton belüli felszámolása, valamint a Kormány döntése, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) vagy a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja, valamint a védelmi igazgatási szervek felkérése alapján közreműködés a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

4. § A HKR elemei katasztrófa bekövetkezésekor vagy katasztrófaveszély esetén kerülnek aktivizálásra.

5. § Az MH Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszere katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén vegyi adatokat szolgáltat az SMK részére a Magyarország területén kialakult esetleges vegyi helyzetről.

3. A HKR felépítése

6. § (1) A HKR-nek a HM-ben működő eleme a Honvédelmi Igazgatási Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: HIKKSZ).

(2) A HKR MH-ban működő elemei

a) az SMK,

b) a TÖVE,

c) a műveletvezetési központ,

d) a vezetési pont,

e) a végrehajtó erők,

f) az Ágazati Információs Központ,

g) az MH Járványügyi Védekezési Csoport.

4. A HKR működtetésével összefüggő feladatok a katasztrófa időszakában

7. § A HM honvédelmi államtitkára a katasztrófa időszakában

a) irányítja a HIKKSZ-t,

b) jóváhagyásra előterjeszti a miniszternek a katasztrófaveszély esetén alkalmazandó intézkedések, a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések ágazaton belüli érvényesülésének szabályait, továbbá – különleges jogrend idejét kivéve – a katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokat, és

c) felterjeszti a miniszternek az MH parancsnoka jogkörét meghaladó kirendelésekre vonatkozó javaslatokat, előkészíti a tájékoztatót az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága részére.

8. § Az MH parancsnoka a katasztrófa időszakában

a) dönt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 37. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó erők kirendeléséről,

b) vezeti az MH katasztrófavédelmi tevékenységét, és

c) irányítja az SMK-t és a TÖVE-t.

9. § (1) A HIKKSZ a HKR HM-ben működő, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi közreműködésével kapcsolatos védelmi igazgatási, valamint külső-belső koordinációs feladatokat ellátó szerve, amely a HM honvédelmi államtitkára döntéseinek előkészítéséért, a miniszter részére felterjesztésre kerülő javaslatok szakmai kidolgozásáért, az MH-hoz beérkező igények pontosításáért, a pontosított igények SMK felé történő továbbításáért, valamint a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központtal történő minisztériumi szintű együttműködésért felel, támogatva ezzel az MH katasztrófavédelmi tevékenységét.

(2) A HIKKSZ a HM honvédelmi államtitkára intézkedése alapján, az MH parancsnoka egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra. Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, a HIKKSZ vezetőjének döntése alapján – a HM honvédelmi államtitkára tájékoztatása mellett – is aktivizálásra kerülhet.

(3) A HIKKSZ a katasztrófa időszakában

a) kidolgozza a HM honvédelmi államtitkára KKB-ban való képviseletével összefüggő, a honvédelmi ágazatra háruló feladatok végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,

b) előkészíti a miniszter és a HM honvédelmi államtitkára döntéseit,

c) a HM honvédelmi államtitkára által meghatározottak szerint koordinálja a minisztériumi szintű feladatok végrehajtását,

d) kijelölt ágazati szakértőjén keresztül a HM nevében folyamatos kapcsolatot tart fenn a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjával, a védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel, a védelmi igazgatás területi és helyi szerveivel, valamint a honvédelemben közreműködő szervekkel, elemzi az információkat, végzi a szükséges HM-en belüli és kívüli minisztériumi szintű koordinációt,

e) közreműködik a védelmi igazgatás területi szerveinek hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és végrehajtásában, és

f) folyamatosan együttműködik az SMK-val, és visszaellenőrzés által pontosított információkkal látja el az SMK-t az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában.

10. § Az SMK a HKR MH-n belüli felsőszintű katonai vezetési feladatokat ellátó eleme, amely részleges vagy teljes állománnyal az MH parancsnokának intézkedése alapján, a HM honvédelmi államtitkára egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.

11. § (1) Az SMK parancsnok feladatait, valamint az SMK szakmai feladatait az MH parancsnoka által kijelölt személyek látják el.

(2) Az SMK a katasztrófa időszakában

a) összegyűjti és feldolgozza a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges információkat,

b) riasztja a katasztrófavédelemre kijelölt honvédségi erőket,

c) kezdeményezi a végrehajtó erők igénybevételét,

d) az MH parancsnoka vagy a miniszter döntése alapján kirendeli a riasztott erőket,

e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont honvédségi erőket,

f) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történő kivonását,

g) javaslatot tesz a HKR-be kijelölt erők alkalmazására, esetleges megerősítésére, váltására, valamint a katasztrófavédelembe bevonandó erők kijelölésére és felkészítésére,

h) időszakos és eseti jelentések formájában információt biztosít a HIKKSZ-en keresztül a HM állami vezetői részére a honvédségi erők védekezésben való közreműködéséről,

i) kijelölt ágazati szakértőjén keresztül az MH nevében folyamatos kapcsolatot tart fenn a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjával, és

j) előkészíti az MH parancsnokának a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseit.

(3) A TÖVE szakmai feladatait az MH parancsnoka által kijelölt személyek látják el. A TÖVE az SMK megerősítéseként vagy kikülönítve, a műveletvezetési központok megerősítéseként hajtja végre a részére meghatározott katasztrófavédelmi feladatokat.

12. § (1) A műveletvezetési központ a HKR MH-n belüli középszintű katonai vezetési szerve, amely teljes állománnyal az MH parancsnokának vagy az SMK parancsnok intézkedése alapján kerül aktivizálásra.

(2) A műveletvezetési központok a katasztrófa időszakában az SMK irányítása alapján az alárendeltségükben lévő honvédségi szervezetek vezetési pontjain keresztül vagy közvetlenül vezetik a végrehajtó erőket.

13. § A katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az SMK parancsnok vagy a műveletvezetési központokat működtető szervezetek vezetőinek javaslata alapján a HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen kialakított munkacsoportoktól eltérő végrehajtó szervezetek is kialakíthatóak, és felkészítés után alkalmazhatóak.

14. § A végrehajtó erők a HKR aktivizálását követően a várható következmények előre jelzésére, megelőzésére, a védekezésben, a következmények felszámolásában és a helyreállításban történő közreműködésre kijelölt és felkészített erők, munkacsoportok.

15. § (1) A végrehajtó erők feladata

a) a nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzése, felmérésére ellenőrző és jelző szervezet működtetése, mérési adatok folyamatos szolgáltatása Magyarország területén a gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi riasztás adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez, és

b) közreműködés az SMK és a műveletvezetési központok feladatszabása alapján a katasztrófák elleni védekezésben.

(2) A katasztrófavédelmi tevékenységet végző végrehajtó erők vezetése az MH Művelet Vezetési Rendszer vezetési rendje szerint történik. A katasztrófavédelmi munkák helyszínén a kirendelt végrehajtó erők szakmai feladatait parancsnokaik útján a helyi védelemvezető határozza meg.

(3) A feladatok végrehajtásában csak a kijelölt és felkészített, munkavédelmi oktatásban részesített, a szükséges egyéni védőeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott erők vehetnek részt.

(4) Az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szervezete az SMK útján hajtja végre a katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosítását, ellátja a katasztrófavédelmi tervben meghatározott közegészségügyi-járványügyi feladatokat.

(5) Az MH geoinformációkat szolgáltató szervezete adatot biztosít a katasztrófák elleni védelem megszervezéséhez.

16. § Az Ágazati Információs Központ végrehajtja a 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat – nukleáris, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben –, értékelt adatokat szolgáltat az SMK döntései előkészítéséhez, és azonnal értesíti a közvetlenül veszélyeztetett honvédelmi szervezeteket.

5. Együttműködés a KKB munkaszerveivel

17. § (1) A KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjában ágazati szakértőként és összekötőként részt vesz párhuzamosan 1 fő a HIKKSZ kijelölt állományából a HM képviseletében, valamint 1 fő az SMK kijelölt állományából az MH képviseletében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személyek feladatkörükben folyamatosan információt szolgáltatnak a HIKKSZ, illetve az SMK részére, valamint a HM és az MH részéről a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ részére.

18. § A KKB Tudományos Tanácsába és annak Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekciójába ágazati szakértőt a HM honvédelmi államtitkára jelöl ki.

6. Katasztrófavédelmi riasztás, aktivizálás

19. § A HKR riasztása történhet

a) az országos katasztrófavédelmi rendszer riasztásra jogosult szervei által,

b) a honvédelmi ágazaton belüli súlyos szerencsétlenség, veszélyhelyzet, valamint az ágazaton kívüli veszélyhelyzet esetén a honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője, illetve az ügyeleti szolgálatok jelentése, vagy

c) az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet értesítése

alapján.

20. § (1) A KKB-tól, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjától, valamint annak működése eléréséig a védelmi igazgatás területi szerveitől érkező katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködésre történő felkérés esetén a HIKKSZ-t, valamint a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjába beosztott minisztériumi ágazati szakértőt az ágazat központi ügyeleti szerve riasztja. A HIKKSZ riasztáson keresztül történő aktivizálását a HM honvédelmi államtitkára rendeli el.

(2) A KKB-tól, a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjától, valamint annak működése eléréséig a védelmi igazgatás területi szerveitől érkező katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködésre történő felkérés esetén az MH-tól a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjába beosztott ágazati szakértőt, valamint a HKR MH-n belüli elemeit az ágazat központi ügyeleti szerve riasztja. Az MH-tól a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjába beosztott ágazati szakértő, valamint a HKR MH-n belüli elemeinek riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását az MH parancsnoka rendeli el a HM honvédelmi államtitkára tájékoztatása mellett.

(3) A HKR teljes aktivizálását a miniszter rendeli el a HM honvédelmi államtitkára és az MH parancsnokának együttes szakmai javaslatára.

(4) A HKR MH-n belüli elemeinek riasztását, és a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását – azonnali intézkedést igénylő esetben az MH parancsnokának tájékoztatása mellett – az SMK parancsnoka is jogosult elrendelni.

21. § (1) A HIKKSZ, az SMK, a műveletvezetési központok állománya, az Ágazati Információs Központ kijelölt állománya, valamint a kijelölt végrehajtó erők meghatározott munkacsoportjai laktanyán kívüli katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot látnak el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott készenléti szolgálatok részleges vagy teljes aktivizálását a jogosultak az arra okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti értékelése alapján rendelik el. A szakmai értékelés kiterjed különösen a kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére, a fenyegetett személyek és anyagi javak körére, valamint a honvédségi közreműködés mértékére.

7. A honvédelmi erők ágazaton kívüli igénybevételének rendje

22. § A végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából való kirendelésének általános rendje szerint a katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű irányító szerv, illetve a védelmi igazgatás területi szerve a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérését a KKB-hez vagy annak operatív munkaszervéhez terjeszti fel. A KKB vagy a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja az igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szervének. Ha a KKB vagy a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja nem kerül összehívásra, a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerve részére kell megküldeni, amely erről haladéktalanul értesíti az SMK parancsnokát és a HIKKSZ vezetőjét. A kijelölt végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából történő kirendeléséről a miniszter vagy az MH parancsnoka dönt.

23. § (1) Rendkívüli esetben, ha a katasztrófa következtében az élet- és vagyonmentés indokolja az azonnali intézkedést és katonai képességek közreműködését, a védelmi igazgatási, rendvédelmi vagy az Országos Mentő Szolgálathoz tartozó szervek igénye alapján vagy ha az ebből adódó késedelem súlyos következménnyel járna, közvetlenül az érintett által felkért honvédségi szervezet parancsnoka a regionális együttműködés kereteire figyelemmel saját hatáskörben dönt a segítségnyújtásról, amelynek során a közreműködés mértéke és jellege nem veszélyeztetheti az adott honvédségi szervezet alaprendeltetés szerinti feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a készenlét fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét.

(2) A rendkívüli kirendelés időtartama kizárólag a közvetlen életveszély és a jelentős anyagi kár bekövetkezte közvetlen veszélyének fennállásáig vagy a védekezésben részt vevő társszervek, szervezetek részére történő feladatátadásig tarthat.

8. A HKR működési feltételei biztosításának feladatai a védekezésre történő felkészülés időszakában

24. § A miniszter a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) kiadja a HKR Szervezeti és Működési Szabályzatát, és

b) szabályozza a HM katasztrófavédelmi készenléti szolgálata vezénylésének rendjét.

25. § (1) A HM honvédelmi államtitkára a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) gondoskodik a HKR felkészítéséről,

b) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi együttműködést,

c) a HM közigazgatási államtitkárával egyetértésben kijelöli a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központba a HM-et képviselő ágazati szakértőket, és

d) meghatározza a HIKKSZ szakmai összetételét.

(2) A HM közigazgatási államtitkára a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) gondoskodik a HKR minisztériumi szintű szabályozóinak kidolgozásáról és naprakészen tartásáról,

b) a HKR részére történő dedikált költségvetési előirányzat biztosításával gondoskodik a HKR működőképességéről és lehetőségeken belüli fejlesztéséről, és

c) a katasztrófavédelmi ágazati költségvetés felhasználása irányelveinek – a HM honvédelmi államtitkárával egyetértésben való – jóváhagyásával meghatározza a HKR működésének, valamint fejlesztésének fő irányait, továbbá gondoskodik a HKR feladatok során alkalmazandó egyes speciális eszközök és felszerelések biztosításáról.

26. § Az MH parancsnoka a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) szabályozza a végrehajtásban részt vevő honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi alkalmazási terveinek kidolgozását,

b) kijelöli a műveletvezetési központokat, a tervezett végrehajtó erőket,

c) jóváhagyja a katasztrófavédelmi tervet,

d) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erők igénybevételi feltételeinek folyamatos meglétét,

e) szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, a HKR riasztási feltételeit,

f) gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök hadrafoghatóságáról,

g) kijelöli az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet HKR részeként működő elemeit, szabályozza a működésük rendjét,

h) meghatározza az SMK és a TÖVE szakmai összetételét, és

i) kijelöli a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központba az MH-t képviselő ágazati szakértőket.

27. § (1) A HM katasztrófavédelmi költségvetés tervezést koordináló és a HKR HM szintű szabályozásáért felelős önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) felelős a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai előkészítéséért – a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége bevonásával –,

b) előkészíti a HKR Szervezeti és Működési Szabályzatát,

c) előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó irányelveket, a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,

d) végzi a HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai koordinációját, éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,

e) meghatározott szakállományának katasztrófavédelmi készenléti szolgálatba vezénylésével biztosítja a HIKKSZ működését,

f) a HM védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége felkérésére szakállományával részt vesz a katasztrófavédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken, és

g) részt vesz a HIKKSZ állományának szakmai felkészítésében.

(2) A HM védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) koordinálja a HM honvédelmi államtitkára KKB tagságából adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi és védelmi igazgatási feladatokat,

b) szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,

c) a katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve részt vesz a védelmi igazgatás területi szerveinek elnökei részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,

d) javaslatot tesz a HM honvédelmi államtitkára részére a központi államigazgatási szervekkel való katasztrófavédelmi és védelmi igazgatási szakmai kapcsolattartás rendjére,

e) meghatározott állományának katasztrófavédelmi készenléti szolgálatba vezénylésével biztosítja a HIKKSZ működését,

f) biztosítja a HIKKSZ működésének infrastrukturális feltételeit,

g) koordinálja a KKB szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a HM-et a katasztrófavédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,

h) végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok minisztériumi szintű koordinációs feladatait, és

i) tervezi, valamint végrehajtja a HIKKSZ állomány szakmai felkészítését.

(3) Az MHP-nak az SMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) összeállítja a katasztrófavédelmi tervet,

b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében,

c) összehangolja a más magasabb szintű parancsnokság, az MH parancsnoka közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív tervező és kidolgozó munkáját, irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését,

d) biztosítja az SMK és a TÖVE riasztási, aktivizálási feltételeit,

e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének és készenlétének ellenőrzését, és

f) előkészíti, valamint levezeti az SMK katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.

(4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége

a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minősítésének nyilvántartását, és

b) működteti az ágazati veszélyes anyag és veszélyes objektum adatbázist.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti adatbázis felhasználhatóságát a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége biztosítja az MHP-nak az SMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége és az Ágazati Információs Központot működtető honvédségi szervezet részére.

9. Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése

28. § A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre az ágazati létesítmény parancsnoka objektumvédelmi tervet készít.

10. Segítségnyújtás nemzetközi katasztrófavédelmi feladatokhoz

29. § (1) A katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a Kormány döntéseinek és az Országgyűlés határozatainak előkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok ágazati koordinációját a HM honvédelmi államtitkára végzi.

(2) A HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban közreműködő erői és eszközei kijelölésével, felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kormány döntéséből adódó feladatokat – az érintett honvédelmi szervezetekkel együttműködésben – az MH parancsnoka végzi.

11. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés

30. § (1) A HM honvédelmi államtitkára irányítást gyakorol a HIKKSZ felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint gyakorlatokon történő részvétele felett.

(2) Az MH parancsnoka

a) irányítást gyakorol az MH-n belüli HKR elemek katasztrófavédelmi felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint gyakorlatokon történő részvétele felett,

b) intézkedik a katasztrófavédelemre kijelölt alárendeltségében lévő állomány felkészítési rendszere, módszere, tematikája kidolgozására,

c) irányítja az MH-n belüli katasztrófavédelmi felkészítést, kiképzést és a gyakorlatok tervezését,

d) biztosítja az országos katasztrófavédelmi rendszer, nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködés keretében szervezett közös kiképzéseken, gyakorlatokon az MH részvételét, és

e) jóváhagyja az MHP-nak az SMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége által az SMK katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó felkészítési tervét.

(3) A katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés kiterjed a katasztrófavédelmi munkavédelem és baleset-elhárítás különös szabályaira is.

12. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követő intézkedések

31. § A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követően haladéktalanul fel kell mérni, és elkülönítetten nyilván kell tartani a keletkezett károkat, a vagyoni hátrányokozást, a védekezésben részt vevők egészségkárosodását, a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mértékét.

13. A lakosság tájékoztatása

32. § (1) A HM kommunikációs tevékenységéért felelős szervezete

a) végzi a lakosságtájékoztatás, a társadalommal és a sajtóval való kapcsolattartás minisztériumi szintű feladatait,

b) elkészíti az ágazati lakossági tájékoztatási tervet, és

c) nukleáris veszélyhelyzetben működteti a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportot.

(2) A lakosságtájékoztatás, a társadalommal és a sajtóval való kapcsolattartás MH szintű feladatait az MHP kommunikációs tevékenységéért felelős szerve végzi.

14. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

34. §2

1

A rendeletet a 26/2021. (XII. 17.) HM rendelet 35. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 18. napjával.

2

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére