• Tartalom
Oldalmenü

1/2019. (III. 5.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról1

2019.03.06.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pont c) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) E rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról szóló 1/2018. (II. 13.) PTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról szóló 1/2019. (III. 5.) PTNM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (III. 5.) PTNM rendelethez

A XI. Miniszterelnökség fejezetbe sorolt, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó 2019. évi központi kezelésű előirányzat feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

ÁHT
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosí-
tásának
módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Vissza-
fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

359251

32 Központi kezelésű előirányzatok

3

349306

32/5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

4

349351

32/5/1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXCIV. törvény) 13. §
(4) bekezdés d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között
a Magyarország Kormányának
a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás rendelkezéseire

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetlenül, esetenként
a 2011. évi
CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontja szerint, az Államadósság Kezelő
Központ Zrt. útján

egyösszegű vagy részletekben történő teljesítéssel, figyelemmel
a 2011. évi
CXCIV. törvény
13. § (4) bekezdés
d) pontjára is

alapítói határozat alapján

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás