• Tartalom
Oldalmenü

1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat

Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről

2019.04.23.

A Kormány

1.1 egyetért Kratochvil Károly tábornok Balatonszepezd belterületén 431 és 432 helyrajzi szám alatt található egykori lakóházának (a továbbiakban: Ingatlan) interaktív hadtörténeti központtá történő átalakításával;

2. támogatja Balatonszepezd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), annak érdekében, hogy az Ingatlant megvásárolja és felújítsa;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 28. Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. pont szerinti támogatási cél megvalósításához a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére 150 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 28. Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: 2019. április 1.

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatás terhére az Önkormányzat részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó – vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa az érintett önkormányzat számára;

7. felhívja a honvédelmi minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Ingatlan interaktív hadtörténeti emlékközponttá alakításáról, valamint annak költségigényéről készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: honvédelmi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. április 30.

1. melléklet az 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozathoz

 

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai

XV. Pénzügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379184

 

28

 

 

 

 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-150 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

egyéb:

azonnal

150 000 000

 

150 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

Az 1. pont az 1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.