• Tartalom
Oldalmenü

1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról

2019.05.27.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. a Kvtv. 19. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a falu és tanyagondnoki szolgálatok bővítése érdekében – elrendeli:

a) a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport terhére 1 551 350 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport terhére 71 300 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport javára, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. december 30.

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont a) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatására, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújtson 2019. december 31-i felhasználási határidővel;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő, illetve vizsgálja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítását annak érdekében, hogy

a) a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó lakosságszámhatár 600 főről két lépésben 1000 főre emelkedjen az alábbiak szerint:

aa) 2020. január 1-jétől 800 fő és az alatti lakosságszámú településeken,

ab) 2022. január 1-jétől 1000 fő és az alatti lakosságszámú településeken

lehessen a szolgáltatást működtetni,

b) a falugondnoki szolgálat tartalmi fejlesztésével a szolgáltatás hatékonyan ki tudja szolgálni a kistelepülések aktív korú lakosainak munkába jutásával összefüggő szállítási szükségleteket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvénytervezet előkészítése során

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, valamint a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával

a) vizsgálja meg a falu- és tanyagondnoki szolgálatok lakosságszám szerinti differenciált finanszírozásának lehetőségét,

b) az a) alpont szerinti vizsgálat eredményének figyelembevételével gondoskodjon a falu- és tanyagondnoki szolgálatok megemelt támogatásához szükséges 2020. évi forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – gondoskodjon az 5. pont a) alpontja teljesítéséhez szükséges források rendelkezésre állásáról a 2020. és 2022. költségvetési évben.

Felelős: pénzügyminiszter

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: a 2020. és 2022. évi központi költségvetés tervezése során

1. melléklet az 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozathoz

 

 

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XV. Pénzügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380439

 

35

 

 

 

 

 

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 551 350 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Miniszériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244201

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

71 300 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271734

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Országvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 622 650 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Miniszériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244201

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

71 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb: azonnal

 

 

1 622 650 000

 

1 622 650 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozathoz

Sorszám

Megye

Önkormányzat

Szolgálatok száma

Támogatás összege
(forintban)

1

Bács-Kiskun

Ágasegyháza

2

2 300 000

2

Bács-Kiskun

Bácsalmás

1

1 150 000

3

Bács-Kiskun

Bácsszentgyörgy

1

1 150 000

4

Bács-Kiskun

Bácsszőlős

1

1 150 000

5

Bács-Kiskun

Ballószög

2

2 300 000

6

Bács-Kiskun

Balotaszállás

2

2 300 000

7

Bács-Kiskun

Bócsa

2

2 300 000

8

Bács-Kiskun

Borota

1

1 150 000

9

Bács-Kiskun

Bugac

2

2 300 000

10

Bács-Kiskun

Bugacpusztaháza

1

1 150 000

11

Bács-Kiskun

Csengőd

2

2 300 000

12

Bács-Kiskun

Csikéria

1

1 150 000

13

Bács-Kiskun

Csólyospálos

1

1 150 000

14

Bács-Kiskun

Drágszél

1

1 150 000

15

Bács-Kiskun

Dunafalva

1

1 150 000

16

Bács-Kiskun

Dunatetétlen

1

1 150 000

17

Bács-Kiskun

Érsekhalma

1

1 150 000

18

Bács-Kiskun

Fülöpháza

2

2 300 000

19

Bács-Kiskun

Fülöpjakab

2

2 300 000

20

Bács-Kiskun

Gátér

1

1 150 000

21

Bács-Kiskun

Harkakötöny

1

1 150 000

22

Bács-Kiskun

Helvécia

3

3 450 000

23

Bács-Kiskun

Homokmégy

1

1 150 000

24

Bács-Kiskun

Imrehegy

1

1 150 000

25

Bács-Kiskun

Jakabszállás

2

2 300 000

26

Bács-Kiskun

Jászszentlászló

2

2 300 000

27

Bács-Kiskun

Kalocsa

1

1 150 000

28

Bács-Kiskun

Kelebia

2

2 300 000

29

Bács-Kiskun

Kéleshalom

1

1 150 000

30

Bács-Kiskun

Kerekegyháza

2

2 300 000

31

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyháza

4

4 600 000

32

Bács-Kiskun

Kiskunhalas

2

2 300 000

33

Bács-Kiskun

Kisszállás

2

2 300 000

34

Bács-Kiskun

Kömpöc

1

1 150 000

35

Bács-Kiskun

Kunadacs

1

1 150 000

36

Bács-Kiskun

Kunbaracs

1

1 150 000

37

Bács-Kiskun

Kunfehértó

1

1 150 000

38

Bács-Kiskun

Kunpeszér

1

1 150 000

39

Bács-Kiskun

Kunszállás

1

1 150 000

40

Bács-Kiskun

Ladánybene

1

1 150 000

41

Bács-Kiskun

Lajosmizse

1

1 150 000

42

Bács-Kiskun

Lakitelek

2

2 300 000

43

Bács-Kiskun

Madaras

1

1 150 000

44

Bács-Kiskun

Mátételke

1

1 150 000

45

Bács-Kiskun

Mélykút

1

1 150 000

46

Bács-Kiskun

Nyárlőrinc

1

1 150 000

47

Bács-Kiskun

Ordas

1

1 150 000

48

Bács-Kiskun

Orgovány

2

2 300 000

49

Bács-Kiskun

Öregcsertő

1

1 150 000

50

Bács-Kiskun

Páhi

1

1 150 000

51

Bács-Kiskun

Pálmonostora

2

2 300 000

52

Bács-Kiskun

Pirtó

1

1 150 000

53

Bács-Kiskun

Soltvadkert

2

2 300 000

54

Bács-Kiskun

Szabadszállás

1

1 150 000

55

Bács-Kiskun

Szakmár

1

1 150 000

56

Bács-Kiskun

Szentkirály

2

2 300 000

57

Bács-Kiskun

Tabdi

1

1 150 000

58

Bács-Kiskun

Tázlár

1

1 150 000

59

Bács-Kiskun

Tompa

2

2 300 000

60

Bács-Kiskun

Újtelek

1

1 150 000

61

Bács-Kiskun

Zsana

1

1 150 000

62

Baranya

Almamellék

1

1 150 000

63

Baranya

Alsómocsolád

1

1 150 000

64

Baranya

Aranyosgadány

1

1 150 000

65

Baranya

Babarcszőlős

1

1 150 000

66

Baranya

Bakóca

1

1 150 000

67

Baranya

Bánfa

1

1 150 000

68

Baranya

Bár

1

1 150 000

69

Baranya

Baranyahídvég

1

1 150 000

70

Baranya

Baranyajenő

1

1 150 000

71

Baranya

Baranyaszentgyörgy

1

1 150 000

72

Baranya

Belvárdgyula

1

1 150 000

73

Baranya

Besence

1

1 150 000

74

Baranya

Bezedek

1

1 150 000

75

Baranya

Bicsérd

1

1 150 000

76

Baranya

Birján

1

1 150 000

77

Baranya

Bisse

1

1 150 000

78

Baranya

Boda

1

1 150 000

79

Baranya

Bodolyabér

1

1 150 000

80

Baranya

Bogádmindszent

1

1 150 000

81

Baranya

Bogdása

1

1 150 000

82

Baranya

Boldogasszonyfa

1

1 150 000

83

Baranya

Borjád

1

1 150 000

84

Baranya

Bosta

1

1 150 000

85

Baranya

Botykapeterd

1

1 150 000

86

Baranya

Bükkösd

1

1 150 000

87

Baranya

Bürüs

1

1 150 000

88

Baranya

Cún

1

1 150 000

89

Baranya

Csebény

1

1 150 000

90

Baranya

Cserdi

1

1 150 000

91

Baranya

Csertő

1

1 150 000

92

Baranya

Csonkamindszent

1

1 150 000

93

Baranya

Dencsháza

1

1 150 000

94

Baranya

Dinnyeberki

1

1 150 000

95

Baranya

Drávacsepely

1

1 150 000

96

Baranya

Drávafok

1

1 150 000

97

Baranya

Drávaiványi

1

1 150 000

98

Baranya

Drávakeresztúr

1

1 150 000

99

Baranya

Drávapiski

1

1 150 000

100

Baranya

Drávasztára

1

1 150 000

101

Baranya

Egyházasharaszti

1

1 150 000

102

Baranya

Ellend

1

1 150 000

103

Baranya

Endrőc

1

1 150 000

104

Baranya

Erzsébet

1

1 150 000

105

Baranya

Feked

1

1 150 000

106

Baranya

Gerde

1

1 150 000

107

Baranya

Gerényes

1

1 150 000

108

Baranya

Gilvánfa

1

1 150 000

109

Baranya

Gordisa

1

1 150 000

110

Baranya

Gödre

1

1 150 000

111

Baranya

Görcsönydoboka

1

1 150 000

112

Baranya

Gyöngyfa

1

1 150 000

113

Baranya

Gyöngyösmellék

1

1 150 000

114

Baranya

Hásságy

1

1 150 000

115

Baranya

Hegyhátmaróc

1

1 150 000

116

Baranya

Hegyszentmárton

1

1 150 000

117

Baranya

Helesfa

1

1 150 000

118

Baranya

Hetvehely

1

1 150 000

119

Baranya

Illocska

1

1 150 000

120

Baranya

Ivánbattyán

1

1 150 000

121

Baranya

Ivándárda

1

1 150 000

122

Baranya

Kacsóta

1

1 150 000

123

Baranya

Kákics

1

1 150 000

124

Baranya

Kárász

1

1 150 000

125

Baranya

Katádfa

1

1 150 000

126

Baranya

Kisasszonyfa

1

1 150 000

127

Baranya

Kisbeszterce

1

1 150 000

128

Baranya

Kisbudmér

1

1 150 000

129

Baranya

Kisdér

1

1 150 000

130

Baranya

Kisdobsza

1

1 150 000

131

Baranya

Kishajmás

1

1 150 000

132

Baranya

Kisharsány

1

1 150 000

133

Baranya

Kisherend

1

1 150 000

134

Baranya

Kisjakabfalva

1

1 150 000

135

Baranya

Kislippó

1

1 150 000

136

Baranya

Kisnyárád

1

1 150 000

137

Baranya

Kistamási

1

1 150 000

138

Baranya

Kistótfalu

1

1 150 000

139

Baranya

Kisvaszar

1

1 150 000

140

Baranya

Kisszentmárton

1

1 150 000

141

Baranya

Kórós

1

1 150 000

142

Baranya

Köblény

1

1 150 000

143

Baranya

Kölked

1

1 150 000

144

Baranya

Lapáncsa

1

1 150 000

145

Baranya

Liget

1

1 150 000

146

Baranya

Lippó

1

1 150 000

147

Baranya

Liptód

1

1 150 000

148

Baranya

Lothárd

1

1 150 000

149

Baranya

Lúzsok

1

1 150 000

150

Baranya

Magyarhertelend

1

1 150 000

151

Baranya

Magyarlukafa

1

1 150 000

152

Baranya

Magyarmecske

1

1 150 000

153

Baranya

Magyarszék

1

1 150 000

154

Baranya

Magyartelek

1

1 150 000

155

Baranya

Mánfa

1

1 150 000

156

Baranya

Markóc

1

1 150 000

157

Baranya

Marócsa

1

1 150 000

158

Baranya

Márok

1

1 150 000

159

Baranya

Martonfa

1

1 150 000

160

Baranya

Mecsekpölöske

1

1 150 000

161

Baranya

Mekényes

1

1 150 000

162

Baranya

Merenye

1

1 150 000

163

Baranya

Mindszentgodisa

1

1 150 000

164

Baranya

Mohács

1

1 150 000

165

Baranya

Molvány

1

1 150 000

166

Baranya

Monyoród

1

1 150 000

167

Baranya

Mozsgó

1

1 150 000

168

Baranya

Nagybudmér

1

1 150 000

169

Baranya

Nagycsány

1

1 150 000

170

Baranya

Nagydobsza

1

1 150 000

171

Baranya

Nagypall

1

1 150 000

172

Baranya

Nagytótfalu

1

1 150 000

173

Baranya

Nagyváty

1

1 150 000

174

Baranya

Nemeske

1

1 150 000

175

Baranya

Óbánya

1

1 150 000

176

Baranya

Ócsárd

1

1 150 000

177

Baranya

Ófalu

1

1 150 000

178

Baranya

Okorág

1

1 150 000

179

Baranya

Orfű

1

1 150 000

180

Baranya

Oroszló

1

1 150 000

181

Baranya

Ózdfalu

1

1 150 000

182

Baranya

Palkonya

1

1 150 000

183

Baranya

Páprád

1

1 150 000

184

Baranya

Patapoklosi

1

1 150 000

185

Baranya

Pettend

1

1 150 000

186

Baranya

Piskó

1

1 150 000

187

Baranya

Pócsa

1

1 150 000

188

Baranya

Romonya

1

1 150 000

189

Baranya

Rózsafa

1

1 150 000

190

Baranya

Sámod

1

1 150 000

191

Baranya

Sárok

1

1 150 000

192

Baranya

Siklósbodony

1

1 150 000

193

Baranya

Somogyapáti

1

1 150 000

194

Baranya

Somogyhárságy

1

1 150 000

195

Baranya

Somogyhatvan

1

1 150 000

196

Baranya

Somogyviszló

1

1 150 000

197

Baranya

Sósvertike

1

1 150 000

198

Baranya

Sumony

1

1 150 000

199

Baranya

Szágy

1

1 150 000

200

Baranya

Szalánta

1

1 150 000

201

Baranya

Szalatnak

1

1 150 000

202

Baranya

Szaporca

1

1 150 000

203

Baranya

Szárász

1

1 150 000

204

Baranya

Szemely

1

1 150 000

205

Baranya

Szentdénes

1

1 150 000

206

Baranya

Szentegát

1

1 150 000

207

Baranya

Szentkatalin

1

1 150 000

208

Baranya

Szigetvár

1

1 150 000

209

Baranya

Szilágy

1

1 150 000

210

Baranya

Szilvás

1

1 150 000

211

Baranya

Szőkéd

1

1 150 000

212

Baranya

Szűr

1

1 150 000

213

Baranya

Tékes

1

1 150 000

214

Baranya

Teklafalu

1

1 150 000

215

Baranya

Tésenfa

1

1 150 000

216

Baranya

Téseny

1

1 150 000

217

Baranya

Tormás

1

1 150 000

218

Baranya

Töttös

1

1 150 000

219

Baranya

Udvar

1

1 150 000

220

Baranya

Várad

1

1 150 000

221

Baranya

Varga

1

1 150 000

222

Baranya

Vásárosbéc

1

1 150 000

223

Baranya

Vázsnok

1

1 150 000

224

Baranya

Velény

1

1 150 000

225

Baranya

Villánykövesd

1

1 150 000

226

Baranya

Zádor

1

1 150 000

227

Baranya

Zaláta

1

1 150 000

228

Baranya

Zengővárkony

1

1 150 000

229

Baranya

Zók

1

1 150 000

230

Békés

Békéscsaba

2

2 300 000

231

Békés

Békésszentandrás

1

1 150 000

232

Békés

Csabacsűd

1

1 150 000

233

Békés

Csabaszabadi

1

1 150 000

234

Békés

Csárdaszállás

1

1 150 000

235

Békés

Gyula

4

4 600 000

236

Békés

Kamut

1

1 150 000

237

Békés

Kardoskút

1

1 150 000

238

Békés

Kaszaper

1

1 150 000

239

Békés

Kisdombegyház

1

1 150 000

240

Békés

Kötegyán

1

1 150 000

241

Békés

Magyardombegyház

1

1 150 000

242

Békés

Medgyesbodzás

1

1 150 000

243

Békés

Mezőberény

1

1 150 000

244

Békés

Mezőhegyes

3

3 450 000

245

Békés

Orosháza

2

2 300 000

246

Békés

Örménykút

1

1 150 000

247

Békés

Pusztaföldvár

1

1 150 000

248

Békés

Szarvas

5

5 750 000

249

Békés

Szeghalom

1

1 150 000

250

Békés

Tarhos

1

1 150 000

251

Békés

Tótkomlós

1

1 150 000

252

Békés

Újszalonta

1

1 150 000

253

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaújalpár

1

1 150 000

254

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaújkér

1

1 150 000

255

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaújlak

1

1 150 000

256

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaújszolnok

1

1 150 000

257

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaújvár

1

1 150 000

258

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abod

1

1 150 000

259

Borsod-Abaúj-Zemplén

Aggtelek

1

1 150 000

260

Borsod-Abaúj-Zemplén

Alsódobsza

1

1 150 000

261

Borsod-Abaúj-Zemplén

Alsógagy

1

1 150 000

262

Borsod-Abaúj-Zemplén

Alsóregmec

1

1 150 000

263

Borsod-Abaúj-Zemplén

Alsószuha

1

1 150 000

264

Borsod-Abaúj-Zemplén

Alsótelekes

1

1 150 000

265

Borsod-Abaúj-Zemplén

Arka

1

1 150 000

266

Borsod-Abaúj-Zemplén

Balajt

1

1 150 000

267

Borsod-Abaúj-Zemplén

Baskó

1

1 150 000

268

Borsod-Abaúj-Zemplén

Becskeháza

1

1 150 000

269

Borsod-Abaúj-Zemplén

Beret

1

1 150 000

270

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bódvalenke

1

1 150 000

271

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bódvarákó

1

1 150 000

272

Borsod-Abaúj-Zemplén

Boldogkőújfalu

1

1 150 000

273

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodgeszt

1

1 150 000

274

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bózsva

1

1 150 000

275

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkaranyos

1

1 150 000

276

Borsod-Abaúj-Zemplén

Büttös

1

1 150 000

277

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csenyéte

1

1 150 000

278

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cserépváralja

1

1 150 000

279

Borsod-Abaúj-Zemplén

Damak

1

1 150 000

280

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dámóc

1

1 150 000

281

Borsod-Abaúj-Zemplén

Debréte

1

1 150 000

282

Borsod-Abaúj-Zemplén

Detek

1

1 150 000

283

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dövény

1

1 150 000

284

Borsod-Abaúj-Zemplén

Égerszög

1

1 150 000

285

Borsod-Abaúj-Zemplén

Emőd

1

1 150 000

286

Borsod-Abaúj-Zemplén

Erdőhorváti

1

1 150 000

287

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fáj

1

1 150 000

288

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fancsal

1

1 150 000

289

Borsod-Abaúj-Zemplén

Felsőberecki

1

1 150 000

290

Borsod-Abaúj-Zemplén

Felsőgagy

1

1 150 000

291

Borsod-Abaúj-Zemplén

Felsőregmec

1

1 150 000

292

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fony

1

1 150 000

293

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fulókércs

1

1 150 000

294

Borsod-Abaúj-Zemplén

Füzér

1

1 150 000

295

Borsod-Abaúj-Zemplén

Füzérkajata

1

1 150 000

296

Borsod-Abaúj-Zemplén

Füzérkomlós

1

1 150 000

297

Borsod-Abaúj-Zemplén

Füzérradvány

1

1 150 000

298

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gagyapáti

1

1 150 000

299

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gagybátor

1

1 150 000

300

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gagyvendégi

1

1 150 000

301

Borsod-Abaúj-Zemplén

Galvács

1

1 150 000

302

Borsod-Abaúj-Zemplén

Garadna

1

1 150 000

303

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gesztely

1

1 150 000

304

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gibárt

1

1 150 000

305

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gömörszőlős

1

1 150 000

306

Borsod-Abaúj-Zemplén

Háromhuta

1

1 150 000

307

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hegymeg

1

1 150 000

308

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejce

1

1 150 000

309

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőkürt

1

1 150 000

310

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádbűd

1

1 150 000

311

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádcéce

1

1 150 000

312

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádkak

1

1 150 000

313

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádkércs

1

1 150 000

314

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádpetri

1

1 150 000

315

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádszentandrás

1

1 150 000

316

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádszurdok

1

1 150 000

317

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hét

1

1 150 000

318

Borsod-Abaúj-Zemplén

Imola

1

1 150 000

319

Borsod-Abaúj-Zemplén

Irota

1

1 150 000

320

Borsod-Abaúj-Zemplén

Jósvafő

1

1 150 000

321

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kács

1

1 150 000

322

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kány

1

1 150 000

323

Borsod-Abaúj-Zemplén

Karcsa

1

1 150 000

324

Borsod-Abaúj-Zemplén

Karos

1

1 150 000

325

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kéked

1

1 150 000

326

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kelemér

1

1 150 000

327

Borsod-Abaúj-Zemplén

Keresztéte

1

1 150 000

328

Borsod-Abaúj-Zemplén

Királd

1

1 150 000

329

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kiscsécs

1

1 150 000

330

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kisgyőr

1

1 150 000

331

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kishuta

1

1 150 000

332

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kiskinizs

1

1 150 000

333

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kisrozvágy

1

1 150 000

334

Borsod-Abaúj-Zemplén

Komjáti

1

1 150 000

335

Borsod-Abaúj-Zemplén

Komlóska

1

1 150 000

336

Borsod-Abaúj-Zemplén

Korlát

1

1 150 000

337

Borsod-Abaúj-Zemplén

Krasznokvajda

1

1 150 000

338

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kupa

1

1 150 000

339

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kurityán

1

1 150 000

340

Borsod-Abaúj-Zemplén

Lácacséke

1

1 150 000

341

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ládbesenyő

1

1 150 000

342

Borsod-Abaúj-Zemplén

Léh

1

1 150 000

343

Borsod-Abaúj-Zemplén

Lénárddaróc

1

1 150 000

344

Borsod-Abaúj-Zemplén

Litka

1

1 150 000

345

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mályinka

1

1 150 000

346

Borsod-Abaúj-Zemplén

Martonyi

1

1 150 000

347

Borsod-Abaúj-Zemplén

Meszes

1

1 150 000

348

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mikóháza

1

1 150 000

349

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mogyoróska

1

1 150 000

350

Borsod-Abaúj-Zemplén

Monaj

1

1 150 000

351

Borsod-Abaúj-Zemplén

Muhi

1

1 150 000

352

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nagybarca

1

1 150 000

353

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nagyhuta

1

1 150 000

354

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nagykinizs

1

1 150 000

355

Borsod-Abaúj-Zemplén

Négyes

1

1 150 000

356

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nyésta

1

1 150 000

357

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nyíri

1

1 150 000

358

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nyomár

1

1 150 000

359

Borsod-Abaúj-Zemplén

Onga

1

1 150 000

360

Borsod-Abaúj-Zemplén

Oszlár

1

1 150 000

361

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pamlény

1

1 150 000

362

Borsod-Abaúj-Zemplén

Parasznya

1

1 150 000

363

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pere

1

1 150 000

364

Borsod-Abaúj-Zemplén

Perecse

1

1 150 000

365

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pusztafalu

1

1 150 000

366

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pusztaradvány

1

1 150 000

367

Borsod-Abaúj-Zemplén

Rakacaszend

1

1 150 000

368

Borsod-Abaúj-Zemplén

Regéc

1

1 150 000

369

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajógalgóc

1

1 150 000

370

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajómercse

1

1 150 000

371

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajónémeti

1

1 150 000

372

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajópüspöki

1

1 150 000

373

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajósenye

1

1 150 000

374

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sárazsadány

1

1 150 000

375

Borsod-Abaúj-Zemplén

Semjén

1

1 150 000

376

Borsod-Abaúj-Zemplén

Serényfalva

1

1 150 000

377

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sima

1

1 150 000

378

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sóstófalva

1

1 150 000

379

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szakácsi

1

1 150 000

380

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szakáld

1

1 150 000

381

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szászfa

1

1 150 000

382

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szegi

1

1 150 000

383

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szegilong

1

1 150 000

384

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szemere

1

1 150 000

385

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szendrő

1

1 150 000

386

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szentistvánbaksa

1

1 150 000

387

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szinpetri

1

1 150 000

388

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szőlősardó

1

1 150 000

389

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szuhafő

1

1 150 000

390

Borsod-Abaúj-Zemplén

Teresztenye

1

1 150 000

391

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszabábolna

1

1 150 000

392

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszadorogma

1

1 150 000

393

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszatardos

1

1 150 000

394

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszavalk

1

1 150 000

395

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tomor

1

1 150 000

396

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tornabarakony

1

1 150 000

397

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tornakápolna

1

1 150 000

398

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tornaszentandrás

1

1 150 000

399

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tornaszentjakab

1

1 150 000

400

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tornyosnémeti

1

1 150 000

401

Borsod-Abaúj-Zemplén

Trizs

1

1 150 000

402

Borsod-Abaúj-Zemplén

Uppony

1

1 150 000

403

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vágáshuta

1

1 150 000

404

Borsod-Abaúj-Zemplén

Varbóc

1

1 150 000

405

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vilyvitány

1

1 150 000

406

Borsod-Abaúj-Zemplén

Viszló

1

1 150 000

407

Borsod-Abaúj-Zemplén

Zádorfalva

1

1 150 000

408

Borsod-Abaúj-Zemplén

Zalkod

1

1 150 000

409

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ziliz

1

1 150 000

410

Csongrád

Ambrózfalva

1

1 150 000

411

Csongrád

Árpádhalom

1

1 150 000

412

Csongrád

Ásotthalom

5

5 750 000

413

Csongrád

Balástya

4

4 600 000

414

Csongrád

Bordány

3

3 450 000

415

Csongrád

Csanádalberti

1

1 150 000

416

Csongrád

Csanytelek

4

4 600 000

417

Csongrád

Csengele

4

4 600 000

418

Csongrád

Derekegyház

1

1 150 000

419

Csongrád

Deszk

13

14 950 000

420

Csongrád

Domaszék

1

1 150 000

421

Csongrád

Eperjes

1

1 150 000

422

Csongrád

Fábiánsebestyén

1

1 150 000

423

Csongrád

Forráskút

2

2 300 000

424

Csongrád

Hódmezővásárhely

1

1 150 000

425

Csongrád

Klárafalva

1

1 150 000

426

Csongrád

Kövegy

1

1 150 000

427

Csongrád

Makó

1

1 150 000

428

Csongrád

Mártély

1

1 150 000

429

Csongrád

Mindszent

1

1 150 000

430

Csongrád

Mórahalom

7

8 050 000

431

Csongrád

Nagymágocs

1

1 150 000

432

Csongrád

Nagytőke

1

1 150 000

433

Csongrád

Óföldeák

1

1 150 000

434

Csongrád

Ópusztaszer

3

3 450 000

435

Csongrád

Öttömös

1

1 150 000

436

Csongrád

Pusztamérges

1

1 150 000

437

Csongrád

Ruzsa

3

3 450 000

438

Csongrád

Sándorfalva

3

3 450 000

439

Csongrád

Szatymaz

2

2 300 000

440

Csongrád

Szegvár

1

1 150 000

441

Csongrád

Szentes

5

5 750 000

442

Csongrád

Üllés

3

3 450 000

443

Csongrád

Zsombó

1

1 150 000

444

Fejér

Bodmér

1

1 150 000

445

Fejér

Csákvár

1

1 150 000

446

Fejér

Csókakő

1

1 150 000

447

Fejér

Igar

1

1 150 000

448

Fejér

Martonvásár

1

1 150 000

449

Győr-Moson-Sopron

Acsalag

1

1 150 000

450

Győr-Moson-Sopron

Árpás

1

1 150 000

451

Győr-Moson-Sopron

Bakonygyirót

1

1 150 000

452

Győr-Moson-Sopron

Bakonypéterd

1

1 150 000

453

Győr-Moson-Sopron

Bezi

1

1 150 000

454

Győr-Moson-Sopron

Bodonhely

1

1 150 000

455

Győr-Moson-Sopron

Cirák

1

1 150 000

456

Győr-Moson-Sopron

Csáfordjánosfa

1

1 150 000

457

Győr-Moson-Sopron

Csapod

1

1 150 000

458

Győr-Moson-Sopron

Csér

1

1 150 000

459

Győr-Moson-Sopron

Csikvánd

1

1 150 000

460

Győr-Moson-Sopron

Dénesfa

1

1 150 000

461

Győr-Moson-Sopron

Dunasziget

1

1 150 000

462

Győr-Moson-Sopron

Edve

1

1 150 000

463

Győr-Moson-Sopron

Fehértó

1

1 150 000

464

Győr-Moson-Sopron

Fenyőfő

1

1 150 000

465

Győr-Moson-Sopron

Fertőd

1

1 150 000

466

Győr-Moson-Sopron

Gyóró

1

1 150 000

467

Győr-Moson-Sopron

Győrasszonyfa

1

1 150 000

468

Győr-Moson-Sopron

Győrság

1

1 150 000

469

Győr-Moson-Sopron

Halászi

1

1 150 000

470

Győr-Moson-Sopron

Hövej

1

1 150 000

471

Győr-Moson-Sopron

Kisbabot

1

1 150 000

472

Győr-Moson-Sopron

Koroncó

1

1 150 000

473

Győr-Moson-Sopron

Lázi

1

1 150 000

474

Győr-Moson-Sopron

Maglóca

1

1 150 000

475

Győr-Moson-Sopron

Magyarkeresztúr

1

1 150 000

476

Győr-Moson-Sopron

Markotabödöge

1

1 150 000

477

Győr-Moson-Sopron

Mérges

1

1 150 000

478

Győr-Moson-Sopron

Nyalka

1

1 150 000

479

Győr-Moson-Sopron

Páli

1

1 150 000

480

Győr-Moson-Sopron

Pásztori

1

1 150 000

481

Győr-Moson-Sopron

Pusztacsalád

1

1 150 000

482

Győr-Moson-Sopron

Rábacsanak

1

1 150 000

483

Győr-Moson-Sopron

Rábacsécsény

1

1 150 000

484

Győr-Moson-Sopron

Rábasebes

1

1 150 000

485

Győr-Moson-Sopron

Rábaszentandrás

1

1 150 000

486

Győr-Moson-Sopron

Rábaszentmihály

1

1 150 000

487

Győr-Moson-Sopron

Rábaszentmiklós

1

1 150 000

488

Győr-Moson-Sopron

Rábcakapi

1

1 150 000

489

Győr-Moson-Sopron

Répceszemere

1

1 150 000

490

Győr-Moson-Sopron

Románd

1

1 150 000

491

Győr-Moson-Sopron

Sarród

1

1 150 000

492

Győr-Moson-Sopron

Sikátor

1

1 150 000

493

Győr-Moson-Sopron

Sobor

1

1 150 000

494

Győr-Moson-Sopron

Sopronnémeti

1

1 150 000

495

Győr-Moson-Sopron

Szakony

1

1 150 000

496

Győr-Moson-Sopron

Tarjánpuszta

1

1 150 000

497

Győr-Moson-Sopron

Tárnokréti

1

1 150 000

498

Győr-Moson-Sopron

Tét

1

1 150 000

499

Győr-Moson-Sopron

Und

1

1 150 000

500

Győr-Moson-Sopron

Vadosfa

1

1 150 000

501

Győr-Moson-Sopron

Vág

1

1 150 000

502

Győr-Moson-Sopron

Vásárosfalu

1

1 150 000

503

Győr-Moson-Sopron

Völcsej

1

1 150 000

504

Győr-Moson-Sopron

Zsebeháza

1

1 150 000

505

Hajdú-Bihar

Bedő

1

1 150 000

506

Hajdú-Bihar

Bihardancsháza

1

1 150 000

507

Hajdú-Bihar

Biharkeresztes

1

1 150 000

508

Hajdú-Bihar

Bocskaikert

2

2 300 000

509

Hajdú-Bihar

Bojt

1

1 150 000

510

Hajdú-Bihar

Ebes

1

1 150 000

511

Hajdú-Bihar

Egyek

1

1 150 000

512

Hajdú-Bihar

Folyás

1

1 150 000

513

Hajdú-Bihar

Fülöp

1

1 150 000

514

Hajdú-Bihar

Görbeháza

1

1 150 000

515

Hajdú-Bihar

Hajdúbagos

1

1 150 000

516

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

1

1 150 000

517

Hajdú-Bihar

Hajdúdorog

1

1 150 000

518

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

1

1 150 000

519

Hajdú-Bihar

Hosszúpályi

1

1 150 000

520

Hajdú-Bihar

Komádi

1

1 150 000

521

Hajdú-Bihar

Mezőpeterd

1

1 150 000

522

Hajdú-Bihar

Nagykereki

1

1 150 000

523

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

1

1 150 000

524

Hajdú-Bihar

Nyíracsád

1

1 150 000

525

Hajdú-Bihar

Nyíradony

3

3 450 000

526

Hajdú-Bihar

Szerep

1

1 150 000

527

Hajdú-Bihar

Told

1

1 150 000

528

Hajdú-Bihar

Újléta

1

1 150 000

529

Hajdú-Bihar

Újszentmargita

1

1 150 000

530

Hajdú-Bihar

Vekerd

1

1 150 000

531

Heves

Bátor

1

1 150 000

532

Heves

Ivád

1

1 150 000

533

Heves

Kisfüzes

1

1 150 000

534

Heves

Mátraszentimre

1

1 150 000

535

Heves

Parádsasvár

1

1 150 000

536

Heves

Újlőrincfalva

1

1 150 000

537

Heves

Váraszó

1

1 150 000

538

Jász-Nagykun-Szolnok

Cibakháza

2

2 300 000

539

Jász-Nagykun-Szolnok

Cserkeszőlő

3

3 450 000

540

Jász-Nagykun-Szolnok

Hunyadfalva

1

1 150 000

541

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászágó

1

1 150 000

542

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberény

1

1 150 000

543

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászfelsőszentgyörgy

1

1 150 000

544

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászivány

1

1 150 000

545

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászszentandrás

2

2 300 000

546

Jász-Nagykun-Szolnok

Karcag

1

1 150 000

547

Jász-Nagykun-Szolnok

Kengyel

1

1 150 000

548

Jász-Nagykun-Szolnok

Kétpó

1

1 150 000

549

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunszentmárton

1

1 150 000

550

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőhék

1

1 150 000

551

Jász-Nagykun-Szolnok

Nagyrév

1

1 150 000

552

Jász-Nagykun-Szolnok

Szelevény

1

1 150 000

553

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

5

5 750 000

554

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszabura

1

1 150 000

555

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszainoka

1

1 150 000

556

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszakürt

1

1 150 000

557

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaszentimre

1

1 150 000

558

Komárom-Esztergom

Bábolna

1

1 150 000

559

Komárom-Esztergom

Csatka

1

1 150 000

560

Komárom-Esztergom

Kisbér

5

5 750 000

561

Komárom-Esztergom

Kömlőd

1

1 150 000

562

Komárom-Esztergom

Várgesztes

1

1 150 000

563

Komárom-Esztergom

Vértestolna

1

1 150 000

564

Nógrád

Alsótold

1

1 150 000

565

Nógrád

Bér

1

1 150 000

566

Nógrád

Bokor

1

1 150 000

567

Nógrád

Cserháthaláp

1

1 150 000

568

Nógrád

Cserhátszentiván

1

1 150 000

569

Nógrád

Csitár

1

1 150 000

570

Nógrád

Debercsény

1

1 150 000

571

Nógrád

Dorogháza

1

1 150 000

572

Nógrád

Egyházasdengeleg

1

1 150 000

573

Nógrád

Erdőkürt

1

1 150 000

574

Nógrád

Etes

1

1 150 000

575

Nógrád

Felsőtold

1

1 150 000

576

Nógrád

Garáb

1

1 150 000

577

Nógrád

Herencsény

1

1 150 000

578

Nógrád

Hollókő

1

1 150 000

579

Nógrád

Hont

1

1 150 000

580

Nógrád

Horpács

1

1 150 000

581

Nógrád

Iliny

1

1 150 000

582

Nógrád

Ipolytarnóc

1

1 150 000

583

Nógrád

Kétbodony

1

1 150 000

584

Nógrád

Kisbárkány

1

1 150 000

585

Nógrád

Kisecset

1

1 150 000

586

Nógrád

Kozárd

1

1 150 000

587

Nógrád

Kutasó

1

1 150 000

588

Nógrád

Legénd

1

1 150 000

589

Nógrád

Magyargéc

1

1 150 000

590

Nógrád

Nagykeresztúr

1

1 150 000

591

Nógrád

Nagylóc

1

1 150 000

592

Nógrád

Nógrádmegyer

1

1 150 000

593

Nógrád

Ősagárd

1

1 150 000

594

Nógrád

Pusztaberki

1

1 150 000

595

Nógrád

Sámsonháza

1

1 150 000

596

Nógrád

Szalmatercs

1

1 150 000

597

Nógrád

Szanda

1

1 150 000

598

Nógrád

Szarvasgede

1

1 150 000

599

Nógrád

Szátok

1

1 150 000

600

Nógrád

Szécsénke

1

1 150 000

601

Nógrád

Szécsényfelfalu

1

1 150 000

602

Nógrád

Szente

1

1 150 000

603

Nógrád

Szilaspogony

1

1 150 000

604

Nógrád

Szuha

1

1 150 000

605

Nógrád

Szügy

2

2 300 000

606

Nógrád

Terény

1

1 150 000

607

Nógrád

Vizslás

1

1 150 000

608

Nógrád

Zabar

1

1 150 000

609

Pest

Csemő

4

4 600 000

610

Pest

Csévharaszt

1

1 150 000

611

Pest

Inárcs

1

1 150 000

612

Pest

Kocsér

2

2 300 000

613

Pest

Kosd

1

1 150 000

614

Pest

Lórév

1

1 150 000

615

Pest

Nyársapát

2

2 300 000

616

Pest

Péteri

1

1 150 000

617

Pest

Ráckeve

1

1 150 000

618

Pest

Tatárszentgyörgy

1

1 150 000

619

Pest

Tésa

1

1 150 000

620

Pest

Törtel

1

1 150 000

621

Pest

Újszilvás

1

1 150 000

622

Pest

Váckisújfalu

1

1 150 000

623

Pest

Vasad

2

2 300 000

624

Somogy

Alsóbogát

1

1 150 000

625

Somogy

Andocs

1

1 150 000

626

Somogy

Bakháza

1

1 150 000

627

Somogy

Balatonfenyves

1

1 150 000

628

Somogy

Balatonszentgyörgy

1

1 150 000

629

Somogy

Balatonújlak

1

1 150 000

630

Somogy

Balatonvilágos

1

1 150 000

631

Somogy

Bálványos

1

1 150 000

632

Somogy

Bárdudvarnok

1

1 150 000

633

Somogy

Bedegkér

1

1 150 000

634

Somogy

Bélavár

1

1 150 000

635

Somogy

Bodrog

1

1 150 000

636

Somogy

Bolhás

1

1 150 000

637

Somogy

Bonnya

1

1 150 000

638

Somogy

Bőszénfa

1

1 150 000

639

Somogy

Buzsák

1

1 150 000

640

Somogy

Büssü

1

1 150 000

641

Somogy

Csákány

1

1 150 000

642

Somogy

Cserénfa

1

1 150 000

643

Somogy

Csombárd

1

1 150 000

644

Somogy

Csömend

1

1 150 000

645

Somogy

Csurgónagymarton

1

1 150 000

646

Somogy

Drávagárdony

1

1 150 000

647

Somogy

Drávatamási

1

1 150 000

648

Somogy

Ecseny

1

1 150 000

649

Somogy

Edde

1

1 150 000

650

Somogy

Felsőmocsolád

1

1 150 000

651

Somogy

Fiad

1

1 150 000

652

Somogy

Fonó

1

1 150 000

653

Somogy

Gadány

1

1 150 000

654

Somogy

Gálosfa

1

1 150 000

655

Somogy

Gamás

1

1 150 000

656

Somogy

Gige

1

1 150 000

657

Somogy

Gölle

1

1 150 000

658

Somogy

Görgeteg

1

1 150 000

659

Somogy

Gyékényes

1

1 150 000

660

Somogy

Gyugy

1

1 150 000

661

Somogy

Hács

1

1 150 000

662

Somogy

Hajmás

1

1 150 000

663

Somogy

Hedrehely

1

1 150 000

664

Somogy

Heresznye

1

1 150 000

665

Somogy

Homokszentgyörgy

1

1 150 000

666

Somogy

Hosszúvíz

1

1 150 000

667

Somogy

Juta

1

1 150 000

668

Somogy

Kánya

1

1 150 000

669

Somogy

Kaposgyarmat

1

1 150 000

670

Somogy

Kaposhomok

1

1 150 000

671

Somogy

Kaposkeresztúr

1

1 150 000

672

Somogy

Kaposmérő

1

1 150 000

673

Somogy

Kastélyosdombó

1

1 150 000

674

Somogy

Kaszó

1

1 150 000

675

Somogy

Kazsok

1

1 150 000

676

Somogy

Kelevíz

1

1 150 000

677

Somogy

Kercseliget

1

1 150 000

678

Somogy

Kereki

1

1 150 000

679

Somogy

Kisasszond

1

1 150 000

680

Somogy

Kisbajom

1

1 150 000

681

Somogy

Kisberény

1

1 150 000

682

Somogy

Kisgyalán

1

1 150 000

683

Somogy

Kiskorpád

1

1 150 000

684

Somogy

Komlósd

1

1 150 000

685

Somogy

Kőkút

1

1 150 000

686

Somogy

Lad

1

1 150 000

687

Somogy

Lakócsa

1

1 150 000

688

Somogy

Lengyeltóti

1

1 150 000

689

Somogy

Magyaratád

1

1 150 000

690

Somogy

Magyaregres

1

1 150 000

691

Somogy

Marcali

1

1 150 000

692

Somogy

Mernye

1

1 150 000

693

Somogy

Miklósi

1

1 150 000

694

Somogy

Nagybajom

1

1 150 000

695

Somogy

Nagyberki

1

1 150 000

696

Somogy

Nagykorpád

1

1 150 000

697

Somogy

Nagyszakácsi

1

1 150 000

698

Somogy

Nemesdéd

1

1 150 000

699

Somogy

Nemeskisfalud

1

1 150 000

700

Somogy

Nikla

1

1 150 000

701

Somogy

Nyim

1

1 150 000

702

Somogy

Orci

1

1 150 000

703

Somogy

Öreglak

2

2 300 000

704

Somogy

Őrtilos

1

1 150 000

705

Somogy

Pamuk

1

1 150 000

706

Somogy

Patalom

1

1 150 000

707

Somogy

Patca

1

1 150 000

708

Somogy

Patosfa

1

1 150 000

709

Somogy

Péterhida

1

1 150 000

710

Somogy

Polány

1

1 150 000

711

Somogy

Porrog

1

1 150 000

712

Somogy

Porrogszentkirály

1

1 150 000

713

Somogy

Potony

1

1 150 000

714

Somogy

Pusztakovácsi

1

1 150 000

715

Somogy

Pusztaszemes

1

1 150 000

716

Somogy

Rinyabesenyő

1

1 150 000

717

Somogy

Rinyakovácsi

1

1 150 000

718

Somogy

Rinyaszentkirály

1

1 150 000

719

Somogy

Rinyaújlak

1

1 150 000

720

Somogy

Sántos

1

1 150 000

721

Somogy

Segesd

1

1 150 000

722

Somogy

Simonfa

1

1 150 000

723

Somogy

Somodor

1

1 150 000

724

Somogy

Somogyacsa

1

1 150 000

725

Somogy

Somogyaracs

1

1 150 000

726

Somogy

Somogyaszaló

1

1 150 000

727

Somogy

Somogybabod

1

1 150 000

728

Somogy

Somogycsicsó

1

1 150 000

729

Somogy

Somogydöröcske

1

1 150 000

730

Somogy

Somogyegres

1

1 150 000

731

Somogy

Somogyfajsz

1

1 150 000

732

Somogy

Somogygeszti

1

1 150 000

733

Somogy

Somogymeggyes

1

1 150 000

734

Somogy

Somogysámson

1

1 150 000

735

Somogy

Somogysárd

1

1 150 000

736

Somogy

Somogysimonyi

1

1 150 000

737

Somogy

Somogyudvarhely

1

1 150 000

738

Somogy

Somogyvámos

1

1 150 000

739

Somogy

Somogyvár

2

2 300 000

740

Somogy

Somogyzsitfa

1

1 150 000

741

Somogy

Szabás

1

1 150 000

742

Somogy

Szegerdő

1

1 150 000

743

Somogy

Szenna

1

1 150 000

744

Somogy

Szenta

1

1 150 000

745

Somogy

Szentgáloskér

1

1 150 000

746

Somogy

Szenyér

1

1 150 000

747

Somogy

Szilvásszentmárton

1

1 150 000

748

Somogy

Tapsony

1

1 150 000

749

Somogy

Táska

1

1 150 000

750

Somogy

Teleki

1

1 150 000

751

Somogy

Tengőd

1

1 150 000

752

Somogy

Tikos

1

1 150 000

753

Somogy

Torvaj

1

1 150 000

754

Somogy

Törökkoppány

1

1 150 000

755

Somogy

Újvárfalva

1

1 150 000

756

Somogy

Varászló

1

1 150 000

757

Somogy

Várda

1

1 150 000

758

Somogy

Visnye

1

1 150 000

759

Somogy

Zákány

1

1 150 000

760

Somogy

Zics

1

1 150 000

761

Somogy

Zimány

1

1 150 000

762

Somogy

Zselickislak

1

1 150 000

763

Somogy

Zselicszentpál

1

1 150 000

764

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Apagy

1

1 150 000

765

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bátorliget

1

1 150 000

766

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beregsurány

1

1 150 000

767

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Császló

1

1 150 000

768

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Darnó

1

1 150 000

769

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Érpatak

1

1 150 000

770

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fülesd

1

1 150 000

771

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fülpösdaróc

1

1 150 000

772

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Garbolc

1

1 150 000

773

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gávavencsellő

1

1 150 000

774

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Géberjén

1

1 150 000

775

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gelénes

1

1 150 000

776

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gemzse

1

1 150 000

777

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gyügye

1

1 150 000

778

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gyüre

1

1 150 000

779

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hermánszeg

1

1 150 000

780

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kálmánháza

1

1 150 000

781

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kékcse

1

1 150 000

782

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kérsemjén

1

1 150 000

783

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisnamény

1

1 150 000

784

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kispalád

1

1 150 000

785

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisvárda

1

1 150 000

786

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisszekeres

1

1 150 000

787

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Komlódtótfalu

1

1 150 000

788

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kótaj

1

1 150 000

789

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kömörő

1

1 150 000

790

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Magosliget

1

1 150 000

791

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Magy

1

1 150 000

792

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mánd

1

1 150 000

793

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Márokpapi

1

1 150 000

794

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagycserkesz

1

1 150 000

795

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyhódos

1

1 150 000

796

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagykálló

4

4 600 000

797

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyszekeres

1

1 150 000

798

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyvarsány

1

1 150 000

799

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírbogát

1

1 150 000

800

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírlugos

1

1 150 000

801

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírmeggyes

1

1 150 000

802

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírpazony

1

1 150 000

803

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtelek

3

3 450 000

804

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírtura

1

1 150 000

805

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Olcsvaapáti

1

1 150 000

806

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ömböly

1

1 150 000

807

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Rápolt

1

1 150 000

808

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szamosangyalos

1

1 150 000

809

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szamosbecs

1

1 150 000

810

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szamoskér

1

1 150 000

811

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szamostatárfalva

1

1 150 000

812

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szamosújlak

1

1 150 000

813

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tákos

1

1 150 000

814

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Terem

1

1 150 000

815

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszacsécse

1

1 150 000

816

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszadob

1

1 150 000

817

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszaeszlár

1

1 150 000

818

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszakóród

1

1 150 000

819

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszanagyfalu

1

1 150 000

820

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszarád

1

1 150 000

821

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavid

1

1 150 000

822

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tivadar

1

1 150 000

823

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Uszka

1

1 150 000

824

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vaja

1

1 150 000

825

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vámosatya

1

1 150 000

826

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vámosoroszi

1

1 150 000

827

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vásárosnamény

1

1 150 000

828

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Záhony

2

2 300 000

829

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zajta

1

1 150 000

830

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zsarolyán

1

1 150 000

831

Tolna

Belecska

1

1 150 000

832

Tolna

Bonyhád

1

1 150 000

833

Tolna

Bölcske

1

1 150 000

834

Tolna

Diósberény

1

1 150 000

835

Tolna

Dombóvár

1

1 150 000

836

Tolna

Dunaföldvár

1

1 150 000

837

Tolna

Fácánkert

1

1 150 000

838

Tolna

Fadd

1

1 150 000

839

Tolna

Iregszemcse

1

1 150 000

840

Tolna

Izmény

1

1 150 000

841

Tolna

Kalaznó

1

1 150 000

842

Tolna

Kapospula

1

1 150 000

843

Tolna

Keszőhidegkút

1

1 150 000

844

Tolna

Kistormás

1

1 150 000

845

Tolna

Kisvejke

1

1 150 000

846

Tolna

Kisszékely

1

1 150 000

847

Tolna

Koppányszántó

1

1 150 000

848

Tolna

Kölesd

1

1 150 000

849

Tolna

Lengyel

1

1 150 000

850

Tolna

Medina

1

1 150 000

851

Tolna

Miszla

1

1 150 000

852

Tolna

Mőcsény

1

1 150 000

853

Tolna

Mucsfa

1

1 150 000

854

Tolna

Mucsi

1

1 150 000

855

Tolna

Murga

1

1 150 000

856

Tolna

Nagykónyi

1

1 150 000

857

Tolna

Nagyszékely

1

1 150 000

858

Tolna

Nak

1

1 150 000

859

Tolna

Pálfa

1

1 150 000

860

Tolna

Pusztahencse

1

1 150 000

861

Tolna

Regöly

1

1 150 000

862

Tolna

Sárszentlőrinc

1

1 150 000

863

Tolna

Szakadát

1

1 150 000

864

Tolna

Szakály

1

1 150 000

865

Tolna

Szárazd

1

1 150 000

866

Tolna

Szedres

1

1 150 000

867

Tolna

Tamási

1

1 150 000

868

Tolna

Tengelic

1

1 150 000

869

Tolna

Udvari

1

1 150 000

870

Tolna

Újireg

1

1 150 000

871

Tolna

Várdomb

1

1 150 000

872

Tolna

Varsád

1

1 150 000

873

Tolna

Závod

1

1 150 000

874

Tolna

Zomba

1

1 150 000

875

Vas

Alsószölnök

1

1 150 000

876

Vas

Andrásfa

1

1 150 000

877

Vas

Bajánsenye

1

1 150 000

878

Vas

Bejcgyertyános

1

1 150 000

879

Vas

Borgáta

1

1 150 000

880

Vas

Bögöt

1

1 150 000

881

Vas

Bögöte

1

1 150 000

882

Vas

Chernelházadamonya

1

1 150 000

883

Vas

Csánig

1

1 150 000

884

Vas

Csehi

1

1 150 000

885

Vas

Csehimindszent

1

1 150 000

886

Vas

Csempeszkopács

1

1 150 000

887

Vas

Csipkerek

1

1 150 000

888

Vas

Csönge

1

1 150 000

889

Vas

Döbörhegy

1

1 150 000

890

Vas

Döröske

1

1 150 000

891

Vas

Duka

1

1 150 000

892

Vas

Egervölgy

1

1 150 000

893

Vas

Egyházashetye

1

1 150 000

894

Vas

Egyházashollós

1

1 150 000

895

Vas

Felsőmarác

1

1 150 000

896

Vas

Felsőszölnök

1

1 150 000

897

Vas

Gasztony

1

1 150 000

898

Vas

Gyanógeregye

1

1 150 000

899

Vas

Halastó

1

1 150 000

900

Vas

Halogy

1

1 150 000

901

Vas

Harasztifalu

1

1 150 000

902

Vas

Hegyháthodász

1

1 150 000

903

Vas

Hegyhátsál

1

1 150 000

904

Vas

Hegyhátszentjakab

1

1 150 000

905

Vas

Hegyhátszentpéter

1

1 150 000

906

Vas

Iklanberény

1

1 150 000

907

Vas

Ispánk

1

1 150 000

908

Vas

Jákfa

1

1 150 000

909

Vas

Kám

1

1 150 000

910

Vas

Keléd

1

1 150 000

911

Vas

Kemestaródfa

1

1 150 000

912

Vas

Kenéz

1

1 150 000

913

Vas

Kercaszomor

1

1 150 000

914

Vas

Kerkáskápolna

1

1 150 000

915

Vas

Kisrákos

1

1 150 000

916

Vas

Kiszsidány

1

1 150 000

917

Vas

Kondorfa

1

1 150 000

918

Vas

Köcsk

1

1 150 000

919

Vas

Kőszegpaty

1

1 150 000

920

Vas

Magyarnádalja

1

1 150 000

921

Vas

Magyarszecsőd

1

1 150 000

922

Vas

Magyarszombatfa

1

1 150 000

923

Vas

Megyehíd

1

1 150 000

924

Vas

Mesterháza

1

1 150 000

925

Vas

Meszlen

1

1 150 000

926

Vas

Mikosszéplak

1

1 150 000

927

Vas

Molnaszecsőd

1

1 150 000

928

Vas

Nagygeresd

1

1 150 000

929

Vas

Nagykölked

1

1 150 000

930

Vas

Nagymizdó

1

1 150 000

931

Vas

Nagyrákos

1

1 150 000

932

Vas

Nemescsó

1

1 150 000

933

Vas

Nemeskeresztúr

1

1 150 000

934

Vas

Nemeskocs

1

1 150 000

935

Vas

Nemeskolta

1

1 150 000

936

Vas

Nemesmedves

1

1 150 000

937

Vas

Nemesrempehollós

1

1 150 000

938

Vas

Nick

1

1 150 000

939

Vas

Nyőgér

1

1 150 000

940

Vas

Olaszfa

1

1 150 000

941

Vas

Ólmod

1

1 150 000

942

Vas

Őrimagyarósd

1

1 150 000

943

Vas

Őriszentpéter

1

1 150 000

944

Vas

Pácsony

1

1 150 000

945

Vas

Pankasz

1

1 150 000

946

Vas

Pápoc

1

1 150 000

947

Vas

Petőmihályfa

1

1 150 000

948

Vas

Pinkamindszent

1

1 150 000

949

Vas

Porpác

1

1 150 000

950

Vas

Pósfa

1

1 150 000

951

Vas

Pusztacsó

1

1 150 000

952

Vas

Rábatöttös

1

1 150 000

953

Vas

Rádóckölked

1

1 150 000

954

Vas

Rátót

1

1 150 000

955

Vas

Rönök

1

1 150 000

956

Vas

Sárfimizdó

1

1 150 000

957

Vas

Sorkikápolna

1

1 150 000

958

Vas

Szakonyfalu

1

1 150 000

959

Vas

Szalafő

1

1 150 000

960

Vas

Szarvaskend

1

1 150 000

961

Vas

Szatta

1

1 150 000

962

Vas

Szemenye

1

1 150 000

963

Vas

Szergény

1

1 150 000

964

Vas

Szőce

1

1 150 000

965

Vas

Telekes

1

1 150 000

966

Vas

Tompaládony

1

1 150 000

967

Vas

Tömörd

1

1 150 000

968

Vas

Vámoscsalád

1

1 150 000

969

Vas

Vasalja

1

1 150 000

970

Vas

Vásárosmiske

1

1 150 000

971

Vas

Vasasszonyfa

1

1 150 000

972

Vas

Vasegerszeg

1

1 150 000

973

Vas

Vashosszúfalu

1

1 150 000

974

Vas

Velemér

1

1 150 000

975

Vas

Viszák

1

1 150 000

976

Vas

Zsédeny

1

1 150 000

977

Vas

Zsennye

1

1 150 000

978

Veszprém

Ábrahámhegy

1

1 150 000

979

Veszprém

Apácatorna

1

1 150 000

980

Veszprém

Bakonykoppány

1

1 150 000

981

Veszprém

Bakonyoszlop

1

1 150 000

982

Veszprém

Bakonypölöske

1

1 150 000

983

Veszprém

Bakonyság

1

1 150 000

984

Veszprém

Bakonyszentiván

1

1 150 000

985

Veszprém

Bakonytamási

1

1 150 000

986

Veszprém

Balatonhenye

1

1 150 000

987

Veszprém

Balatonszepezd

1

1 150 000

988

Veszprém

Balatonszőlős

1

1 150 000

989

Veszprém

Barnag

1

1 150 000

990

Veszprém

Bazsi

1

1 150 000

991

Veszprém

Béb

1

1 150 000

992

Veszprém

Békás

1

1 150 000

993

Veszprém

Bodorfa

1

1 150 000

994

Veszprém

Borszörcsök

1

1 150 000

995

Veszprém

Csabrendek

2

2 300 000

996

Veszprém

Csehbánya

1

1 150 000

997

Veszprém

Csesznek

1

1 150 000

998

Veszprém

Dabronc

1

1 150 000

999

Veszprém

Dabrony

1

1 150 000

1000

Veszprém

Devecser

1

1 150 000

1001

Veszprém

Doba

1

1 150 000

1002

Veszprém

Döbrönte

1

1 150 000

1003

Veszprém

Dörgicse

1

1 150 000

1004

Veszprém

Egeralja

1

1 150 000

1005

Veszprém

Egyházaskesző

1

1 150 000

1006

Veszprém

Farkasgyepű

1

1 150 000

1007

Veszprém

Felsőörs

1

1 150 000

1008

Veszprém

Ganna

1

1 150 000

1009

Veszprém

Gecse

1

1 150 000

1010

Veszprém

Gic

1

1 150 000

1011

Veszprém

Gyepükaján

1

1 150 000

1012

Veszprém

Hárskút

1

1 150 000

1013

Veszprém

Hegyesd

1

1 150 000

1014

Veszprém

Hegymagas

1

1 150 000

1015

Veszprém

Hetyefő

1

1 150 000

1016

Veszprém

Hidegkút

1

1 150 000

1017

Veszprém

Iszkáz

1

1 150 000

1018

Veszprém

Kamond

1

1 150 000

1019

Veszprém

Kapolcs

1

1 150 000

1020

Veszprém

Káptalantóti

1

1 150 000

1021

Veszprém

Kékkút

1

1 150 000

1022

Veszprém

Kemeneshőgyész

1

1 150 000

1023

Veszprém

Kisberzseny

1

1 150 000

1024

Veszprém

Kiscsősz

1

1 150 000

1025

Veszprém

Kispirit

1

1 150 000

1026

Veszprém

Köveskál

1

1 150 000

1027

Veszprém

Küngös

1

1 150 000

1028

Veszprém

Lesencefalu

1

1 150 000

1029

Veszprém

Lesenceistvánd

1

1 150 000

1030

Veszprém

Lókút

1

1 150 000

1031

Veszprém

Lovas

1

1 150 000

1032

Veszprém

Magyargencs

1

1 150 000

1033

Veszprém

Malomsok

1

1 150 000

1034

Veszprém

Marcalgergelyi

1

1 150 000

1035

Veszprém

Marcaltő

1

1 150 000

1036

Veszprém

Megyer

1

1 150 000

1037

Veszprém

Mencshely

1

1 150 000

1038

Veszprém

Mindszentkálla

1

1 150 000

1039

Veszprém

Monoszló

1

1 150 000

1040

Veszprém

Nagyalásony

1

1 150 000

1041

Veszprém

Nagydém

1

1 150 000

1042

Veszprém

Nagygyimót

1

1 150 000

1043

Veszprém

Nagypirit

1

1 150 000

1044

Veszprém

Nemeshany

1

1 150 000

1045

Veszprém

Nemesvita

1

1 150 000

1046

Veszprém

Németbánya

1

1 150 000

1047

Veszprém

Óbudavár

1

1 150 000

1048

Veszprém

Oroszi

1

1 150 000

1049

Veszprém

Öcs

1

1 150 000

1050

Veszprém

Paloznak

1

1 150 000

1051

Veszprém

Pápadereske

1

1 150 000

1052

Veszprém

Pécsely

1

1 150 000

1053

Veszprém

Pénzesgyőr

1

1 150 000

1054

Veszprém

Porva

1

1 150 000

1055

Veszprém

Pula

1

1 150 000

1056

Veszprém

Pusztamiske

1

1 150 000

1057

Veszprém

Raposka

1

1 150 000

1058

Veszprém

Rigács

1

1 150 000

1059

Veszprém

Salföld

1

1 150 000

1060

Veszprém

Sáska

1

1 150 000

1061

Veszprém

Somlójenő

1

1 150 000

1062

Veszprém

Somlóvecse

1

1 150 000

1063

Veszprém

Sümegprága

1

1 150 000

1064

Veszprém

Szentantalfa

1

1 150 000

1065

Veszprém

Szentbékkálla

1

1 150 000

1066

Veszprém

Szentgál

1

1 150 000

1067

Veszprém

Szentimrefalva

1

1 150 000

1068

Veszprém

Szőc

1

1 150 000

1069

Veszprém

Tagyon

1

1 150 000

1070

Veszprém

Tótvázsony

1

1 150 000

1071

Veszprém

Tüskevár

1

1 150 000

1072

Veszprém

Ukk

1

1 150 000

1073

Veszprém

Vanyola

1

1 150 000

1074

Veszprém

Várkesző

1

1 150 000

1075

Veszprém

Vászoly

1

1 150 000

1076

Veszprém

Vigántpetend

1

1 150 000

1077

Veszprém

Vinár

1

1 150 000

1078

Veszprém

Vöröstó

1

1 150 000

1079

Veszprém

Zalaerdőd

1

1 150 000

1080

Veszprém

Zalagyömörő

1

1 150 000

1081

Veszprém

Zalahaláp

1

1 150 000

1082

Veszprém

Zalameggyes

1

1 150 000

1083

Veszprém

Zalaszegvár

1

1 150 000

1084

Zala

Alibánfa

1

1 150 000

1085

Zala

Almásháza

1

1 150 000

1086

Zala

Alsópáhok

1

1 150 000

1087

Zala

Alsórajk

1

1 150 000

1088

Zala

Alsószenterzsébet

1

1 150 000

1089

Zala

Babosdöbréte

1

1 150 000

1090

Zala

Baktüttös

1

1 150 000

1091

Zala

Balatonmagyaród

1

1 150 000

1092

Zala

Barlahida

1

1 150 000

1093

Zala

Batyk

1

1 150 000

1094

Zala

Becsvölgye

1

1 150 000

1095

Zala

Bezeréd

1

1 150 000

1096

Zala

Bocska

1

1 150 000

1097

Zala

Bókaháza

1

1 150 000

1098

Zala

Boncodfölde

1

1 150 000

1099

Zala

Böde

1

1 150 000

1100

Zala

Csapi

1

1 150 000

1101

Zala

Csatár

1

1 150 000

1102

Zala

Csonkahegyhát

1

1 150 000

1103

Zala

Csöde

1

1 150 000

1104

Zala

Csörnyeföld

1

1 150 000

1105

Zala

Dióskál

1

1 150 000

1106

Zala

Dobri

1

1 150 000

1107

Zala

Dobronhegy

1

1 150 000

1108

Zala

Döbröce

1

1 150 000

1109

Zala

Dötk

1

1 150 000

1110

Zala

Egeraracsa

1

1 150 000

1111

Zala

Esztergályhorváti

1

1 150 000

1112

Zala

Fűzvölgy

1

1 150 000

1113

Zala

Gelsesziget

1

1 150 000

1114

Zala

Gétye

1

1 150 000

1115

Zala

Gombosszeg

1

1 150 000

1116

Zala

Gősfa

1

1 150 000

1117

Zala

Hagyárosbörönd

1

1 150 000

1118

Zala

Hahót

1

1 150 000

1119

Zala

Homokkomárom

1

1 150 000

1120

Zala

Hosszúvölgy

1

1 150 000

1121

Zala

Hottó

1

1 150 000

1122

Zala

Iborfia

1

1 150 000

1123

Zala

Iklódbördőce

1

1 150 000

1124

Zala

Kacorlak

1

1 150 000

1125

Zala

Kálócfa

1

1 150 000

1126

Zala

Kányavár

1

1 150 000

1127

Zala

Kávás

1

1 150 000

1128

Zala

Kemendollár

1

1 150 000

1129

Zala

Keménfa

1

1 150 000

1130

Zala

Kerecseny

1

1 150 000

1131

Zala

Kerkabarabás

1

1 150 000

1132

Zala

Kerkafalva

1

1 150 000

1133

Zala

Kerkaszentkirály

1

1 150 000

1134

Zala

Kerkateskánd

1

1 150 000

1135

Zala

Kilimán

1

1 150 000

1136

Zala

Kisbucsa

1

1 150 000

1137

Zala

Kiscsehi

1

1 150 000

1138

Zala

Kisgörbő

1

1 150 000

1139

Zala

Kiskutas

1

1 150 000

1140

Zala

Kistolmács

1

1 150 000

1141

Zala

Kisvásárhely

1

1 150 000

1142

Zala

Kustánszeg

1

1 150 000

1143

Zala

Külsősárd

1

1 150 000

1144

Zala

Lakhegy

1

1 150 000

1145

Zala

Lasztonya

1

1 150 000

1146

Zala

Ligetfalva

1

1 150 000

1147

Zala

Lispeszentadorján

1

1 150 000

1148

Zala

Liszó

1

1 150 000

1149

Zala

Lovászi

1

1 150 000

1150

Zala

Magyarszentmiklós

1

1 150 000

1151

Zala

Magyarszerdahely

1

1 150 000

1152

Zala

Maróc

1

1 150 000

1153

Zala

Márokföld

1

1 150 000

1154

Zala

Mihályfa

1

1 150 000

1155

Zala

Mikekarácsonyfa

1

1 150 000

1156

Zala

Milejszeg

1

1 150 000

1157

Zala

Misefa

1

1 150 000

1158

Zala

Nagybakónak

1

1 150 000

1159

Zala

Nagygörbő

1

1 150 000

1160

Zala

Nagykutas

1

1 150 000

1161

Zala

Nagylengyel

1

1 150 000

1162

Zala

Nagypáli

1

1 150 000

1163

Zala

Nemesapáti

1

1 150 000

1164

Zala

Nemeshetés

1

1 150 000

1165

Zala

Nemesnép

1

1 150 000

1166

Zala

Nemespátró

1

1 150 000

1167

Zala

Nemesrádó

1

1 150 000

1168

Zala

Nemessándorháza

1

1 150 000

1169

Zala

Németfalu

1

1 150 000

1170

Zala

Óhíd

1

1 150 000

1171

Zala

Oltárc

1

1 150 000

1172

Zala

Orosztony

1

1 150 000

1173

Zala

Ozmánbük

1

1 150 000

1174

Zala

Pacsa

2

2 300 000

1175

Zala

Padár

1

1 150 000

1176

Zala

Pálfiszeg

1

1 150 000

1177

Zala

Pat

1

1 150 000

1178

Zala

Petrikeresztúr

1

1 150 000

1179

Zala

Petrivente

1

1 150 000

1180

Zala

Pórszombat

1

1 150 000

1181

Zala

Pölöskefő

1

1 150 000

1182

Zala

Pötréte

1

1 150 000

1183

Zala

Pusztaederics

1

1 150 000

1184

Zala

Pusztamagyaród

1

1 150 000

1185

Zala

Rédics

3

3 450 000

1186

Zala

Rezi

1

1 150 000

1187

Zala

Rigyác

1

1 150 000

1188

Zala

Salomvár

1

1 150 000

1189

Zala

Sand

1

1 150 000

1190

Zala

Semjénháza

1

1 150 000

1191

Zala

Sénye

1

1 150 000

1192

Zala

Sümegcsehi

1

1 150 000

1193

Zala

Szalapa

1

1 150 000

1194

Zala

Szécsisziget

1

1 150 000

1195

Zala

Szentgyörgyvár

1

1 150 000

1196

Zala

Szentgyörgyvölgy

1

1 150 000

1197

Zala

Szentliszló

1

1 150 000

1198

Zala

Szentmargitfalva

1

1 150 000

1199

Zala

Szentpéterfölde

1

1 150 000

1200

Zala

Szilvágy

1

1 150 000

1201

Zala

Tekenye

1

1 150 000

1202

Zala

Tilaj

1

1 150 000

1203

Zala

Tormafölde

1

1 150 000

1204

Zala

Tornyiszentmiklós

1

1 150 000

1205

Zala

Újudvar

1

1 150 000

1206

Zala

Valkonya

1

1 150 000

1207

Zala

Vállus

1

1 150 000

1208

Zala

Várfölde

1

1 150 000

1209

Zala

Vasboldogasszony

1

1 150 000

1210

Zala

Vaspör

1

1 150 000

1211

Zala

Vindornyafok

1

1 150 000

1212

Zala

Vindornyalak

1

1 150 000

1213

Zala

Vindornyaszőlős

1

1 150 000

1214

Zala

Vöckönd

1

1 150 000

1215

Zala

Zajk

1

1 150 000

1216

Zala

Zalabaksa

1

1 150 000

1217

Zala

Zalaboldogfa

1

1 150 000

1218

Zala

Zalacséb

1

1 150 000

1219

Zala

Zalaháshágy

1

1 150 000

1220

Zala

Zalaigrice

1

1 150 000

1221

Zala

Zalaistvánd

1

1 150 000

1222

Zala

Zalaköveskút

1

1 150 000

1223

Zala

Zalalövő

1

1 150 000

1224

Zala

Zalamerenye

1

1 150 000

1225

Zala

Zalaszántó

1

1 150 000

1226

Zala

Zalaszentgyörgy

1

1 150 000

1227

Zala

Zalaszentjakab

1

1 150 000

1228

Zala

Zalaszentlőrinc

1

1 150 000

1229

Zala

Zalaszentmárton

1

1 150 000

1230

Zala

Zalatárnok

1

1 150 000

1231

Zala

Zalavég

1

1 150 000

1232

Zala

Zebecke

1

1 150 000