• Tartalom

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2022.04.27.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a)1 a központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, valamint a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység,

2. ad hoc támogatás: nem támogatási program keretében nyújtott támogatás,

3. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

4. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény,

5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

6. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontjának megfelelő támogatás,

7. átlagos éves utasforgalom: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 148. pontja szerinti utasforgalom,

8. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

9. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

10. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

11. belvízi kikötő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 156. pontja szerinti kikötő,

12. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

13. bruttó támogatási egyenérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti összeg,

13a.2 csatlakoztatható helyszín: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139a. pontja szerinti helyszín,

13b.3 digitalizáció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103c. pontja szerinti fejlesztés,

14. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

14a.4 egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (17) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,

15. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,

16. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti módszer alkalmazása,

17. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

18. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

19. energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

20. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,

21. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és távhűtés,

22. élelmiszer-alapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,

23. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

24. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés,

25. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,

26. foglalkoztatottak számának nettó növekedése>foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

27. földi kiszolgálás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 151. pontja szerinti szolgáltatások,

28. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

28a.5 halászati és akvakultúra-termékek: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek,

29. hatékony együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 90. pontja szerinti együttműködés,

30. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

31. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

32. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

33. hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti sporttevékenység,

34. hozzáférési infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 159. pontja szerinti infrastruktúra,

35. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

36. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,

37. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

38. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

39. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

40. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

41. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,

42. kikötő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 154. pontja szerinti vízi és szárazföldi részből álló terület,

43. kikötői felépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 158. pontja szerinti felépítmény,

44. kikötői infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 157. pontja szerinti infrastruktúra és létesítmény,

44a.6 kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103e. pontja szerinti vállalkozás,

45. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

46. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

47. kotrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 160. pontja szerinti tevékenység,

48. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

49. központosított földi kiszolgálási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 149. pontja szerinti infrastruktúra,

50. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

51. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti támogatás,

52. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,

53. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,

54. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár, és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ,

54a.7 lakóépület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103a. pontja szerinti épület,

55. légitársaság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 145. pontja szerinti légitársaság,

56. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

57. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

58. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

59. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

60. mezőgazdasági ágazat: a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége,

61. mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át,

62. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

63. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

64. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

64a.8 mezőgazdasági üzem: a 702/201/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,

65. minőségrendszer: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 2014–2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) II. rész 1.1.9. pont (282) bekezdésében meghatározott rendszerek,

66. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

67. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

68. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege, az összeszámítási szabályt figyelembe véve, jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

69. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés,

70. nagysebességű vasút: 200 km/h-nál magasabb sebességet elérni képes vonat,

71. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

72.9 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdés szerinti vállalkozás,

73. nem repüléstechnikai tevékenységek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 152. pontja szerinti kereskedelmi szolgáltatások,

73a.10 növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,

73b.11 okosfunkció-fogadási alkalmasság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103d. pontja szerinti jellemző,

74. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

75.12

76. regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás,

77. regionális repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 153. pontja szerinti repülőtér,

78. repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 146. pontja szerinti jogalany vagy jogalanyok csoportja,

79. repülőtéri infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 144. pontja szerinti infrastruktúra és felszerelés,

80. repülőtéri szolgáltatások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 147. pontja szerinti a repülőtér vagy leányvállalatai által a légitársaságoknak nyújtott szolgáltatások,

81. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

82. szállítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti személyszállítás vagy szolgáltatás,

83. szállítási költségek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti költségek,

84. széles sávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat,

85. széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 134. pontja szerinti munka,

86. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

87. személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás,

88. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű, A és B csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

89. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti eljárás,

89a.13 szociális szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103b. pontja szerinti szolgáltatás,

90. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

91. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

92. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

93a.14 társadalmi-gazdasági fókuszpont: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139b. pontja szerinti jogalany,

94. termelői csoport és szervezet: az agrár- és erdészeti iránymutatás (35) bekezdés 22. pontja szerinti csoport vagy szervezet,

95. termékágazat: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)–w) pontjában szereplő ágazat,

95a.15 természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,

95b.16 természeti katasztrófához hasonlító kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,

96. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás,

97. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,

98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

99. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § (1)17 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcímben költségvetési kiadási előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben előirányzatként megállapított központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 3. melléklet tartalmazza. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

(2) Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

(2a)18

(2b)19

(2c)20 E rendelet 1. melléklet 21. sora, valamint 3. melléklet 7. és 9. sora vonatkozásában az irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

(3)21 Az e rendelet hatálya alá tartozó,

a)22 elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenység támogatása esetén a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, egyéb tevékenység támogatása esetén az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából,

b) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából,

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról, kedvezményezettek esetében az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából

d)23 a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott egyedi támogatásokról – amennyiben azok támogatástartalma elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 60 000 eurónak, egyéb esetekben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget – a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából,

e)24 az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott egyedi támogatásokról – amennyiben azok támogatástartalma akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget – az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából

a támogatást nyújtónak adatot kell szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az Atr. 18/A–18/D. §-a szerint kell teljesíteni.

(5) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a támogatás odaítélést követő 3 hónapon belül teljesíti az alábbi adatokról:

a) a kedvezményezett neve, székhelye, adószáma,

b) a kedvezményezett agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35) bekezdés 13. és 14. alpont szerinti típusa (kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),

c) a kedvezményezett főtevékenysége a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint, egyéni vállalkozó esetén ÖVTJ-kódok szerint,

d) támogatás összege,

e) támogatástartalom,

f) támogatás formája,

g) támogatás célja,

h) támogatást nyújtó hatóság megnevezése.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az európai uniós támogatásoknak való megfelelés

4. §25 Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

1.26 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12. és 24.. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;

2. 3., 6., 8., és 10. sora alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;

3. 3., 4., 7., 10. és 13. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás;

4. 3. és 4. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;

5.27 7., 10. és 12. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;

6.28 7., 10. és 12. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás;

7. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás;

8. 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;

9. 6., 7. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás;

10. 6., 7. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;

11. 6., 7. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás;

12. 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innováció támogatása;

13. 4. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;

14. 6. és 10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti a jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;

15. 6. és 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás;

16. 6. és 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás;

17. 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás;

18. 7. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás;

19. 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;

20. 6. és 8. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás;

21. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikke szerinti széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás;

22. 10. és 12. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;

23.29 6., 10. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;

24.30 3. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló támogatás, vagy az Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az Európai Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) szerinti támogatás;

25. 6. sora alapján az 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti Éghajlat-politika alprogram (a továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektek vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok önrész összegéhez nyújtott támogatás;

26. 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikke szerinti uniós környezetvédelmi szabvány túlteljesítését vagy a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás

27.31 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12., 13. és 24. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatás;

28.32 3. sora alapján SA.59448 sz. bizottsági határozat szerinti vasúti egyes kocsi teherfuvarozásra nyújtott támogatás;

29.33 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikke szerinti belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás.

nyújtható.

4/A. §34 Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat

1. 8., 12., 13. és 15. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;

2. 13. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

3. 6., 8. és 15. sora alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;

4. 13. és 15. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás;

5. 13. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;

6. 13., 15. és 18. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;

7. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás;

8. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás;

9. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozások vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás;

10. 13. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

11. 12., 13., 15. és 18. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás;

12. 13., 15. és 18. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;

13. 13. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás;

14. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás;

15. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;

16. 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti, a jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;

17. 13. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás;

18. 13. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás;

19. 13. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;

20. 15. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás;

21. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikke szerinti széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás;

22. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás;

23. 13. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;

24. 13., 14. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;

25. 13. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban: SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás;

26. 13. sora alapján SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás;

27. 13. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;

28. 13. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.37599 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;

29. 6., 8., 12., 13., 15. és 18. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatás;

30. 13. sora alapján a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti, az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás;

31. 13. sora alapján az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikke szerinti halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás;

32. 8. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló támogatás, vagy az Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az Európai Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) szerinti támogatás

nyújtható.

4/B. §35 Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás a 3. mellékletben foglalt táblázat 18. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható.

4. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

5. § (1)36 A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1388/2014/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrzi.

(3) Nem ítélhető támogatás

a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b)37 – a 41. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 20. alcím, – a 43. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 22–24 alcím, – a 74/B. § (4) és (5) bekezdés figyelembevételével – a 40. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 7–8., 11–17., 19–25., 28–30. és 32–34. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 6., 19–21., 23–24., 28. és 30. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás,

e) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

h)38 a 42. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásoknak, amelyek az 508/2014/EU rendelet 10. cikkének (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt okok miatt nem igényelhetnek támogatást az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból,

i)39 a 42. alcím szerinti támogatás az 508/2014/EU rendelet 11. cikke szerint kizárt műveletekhez.

(5) Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(6)40 A 6. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére, a 7., 26. és – a 65. § (4) bekezdés a) pontja figyelembevételével – a 34. és a 42. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás részére nyújtható.

(7) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás kivételével – csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(7a)41 A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(7b)42 Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(7c)43 A (7) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

(7d)44 A (7a) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

(7e)45 A (7b) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

(8) Az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás – a 65. § (4) bekezdés b), c) és d) pontja kivételével – csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás 71. pontjában meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(9) A nagyvállalkozásnak a (8) bekezdés szerinti támogatási kérelemben a kötelező tartalmi elemeken kívül ki kell fejtenie, hogy milyen helyzet állt volna elő a támogatás igénybevétele nélkül, és ezt alá kell támasztania.

(10) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(11) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(12) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, 4–7., 20., valamint 22. alcím szerinti támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(13) Az azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező, 7–9., 11–17., 25–27., 32–34. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott, 22. alcím szerinti támogatással az ezen alcímekre vonatkozó támogatási intenzitásig halmozható.

(14) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtti összegben kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(15) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően fizethető ki.

(16) A 32–34. alcím szerinti támogatások esetén az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

(17) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikk (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti iránymutatásban megállapított intenzitást vagy összeget.

6. § A 7. § 10. pontja szerinti esetben a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladhatja meg

a) azt a minimális összeget, amellyel a beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a beruházó megvalósítsa, vagy

b) azt a többletköltséget, ami a beruházásnak az adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült fel az alternatív – más, a beruházás megvalósításának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található – helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a fejlettség szintjét a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.

7. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

1. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

2. kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az a)–c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatásfejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják, amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni, és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

f) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

3. a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

4. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

5. eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

6. az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, valamint az energiatermelő létesítményhez nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás, valamint környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

7. az elosztóhálózathoz nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

8. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

9. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

10. regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

11. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

12. a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

13. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

14. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

15. széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás esetében projektenként 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

16. helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében egyazon infrastruktúra esetében meghaladja a 10 millió eurónak vagy 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

17. regionális repülőterekre irányuló támogatás esetében meghaladja a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokban meghatározott mértéket,

18. belvízi kikötőkre irányuló támogatás esetében meghaladja projektenként a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

8. §46 A széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy pénzügyi eszköz formájában odaítélt támogatás esetén, ha a kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke bármely projekt esetén meghaladja a 150 millió eurót.

8/A. §47 Az Atr. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha kedvezményezettenként és projektenként az összköltség meghaladja az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

8/B. §48 Az Atr. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás esetében előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha a projekt összköltsége meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy amelyek esetében a támogatás összege kedvezményezettenként több mint évi 1 millió euró.

9. §49 E rendelet alapján

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén – a regionális beruházási támogatás kivételével – 2024. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,

c) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. december 31-ig,

d)50 közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,

e) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,

f)51 az SA.46515 számú bizottsági határozat szerinti támogatás esetében 2022. december 31-ig,

g) az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatása esetén 2024. december 31-ig,

h)52 a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján 2023. június 30-ig

i)53 az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2023. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

5. 54 Kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb költségtámogatás és kezességi díjtámogatás

10. §55 (1)56 A 2. melléklet szerint a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében nyújtott kamattámogatás, kezelési költségtámogatás és egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás a támogatott ügylet jellegétől függően a 20. alcímben meghatározott csekély összegű támogatásnak, a 22. alcímben meghatározott mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy az Európai Bizottságnak az SA.57285 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata, az SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata, az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata és ezen bizottsági határozatok érintett módosító határozatai szerinti, a 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősül.

(2)57 A 2. melléklet szerinti intézményi kezességi díjtámogatás, és a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében nyújtott kezességi díjtámogatás a támogatott ügylet jellegétől függően a 20. alcímben meghatározott csekély összegű támogatásnak, a 22. alcímben meghatározott mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak, az Európai Bizottságnak az SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú határozata, az SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata szerinti támogatásnak, valamint az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata szerinti átmeneti támogatásnak minősül az érintett bizottsági határozatok mindenkori módosításainak figyelembevételével.

(3) Csekély összegű támogatás alkalmazása esetén a megítélt csekély összegű támogatás összegébe a hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó támogatástartalom összege számít bele.

(4)58 Csekély összegű támogatásként nyújtott intézményi kezességi díjtámogatás esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében csekély összegű támogatásként nyújtott támogatások esetén a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos lapjában való kihirdetésre, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét, az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

(5)59 A kedvezményezett számára az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti konstrukciók keretében megítélt átmeneti támogatás összegébe a hitel támogatott futamidejének időszakára eső kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatása, valamint a (2) bekezdés szerinti, 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás összege számít bele.

(6)60 A Széchenyi Kártya Program átmeneti konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és a 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás esetén a KAVOSZ Zrt. írásban tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy átmeneti támogatásban részesült az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (HL C 91, 2020.03.20., 1. o., a továbbiakban: átmeneti keretszabály) 3.1. szakasza alapján elfogadott bizottsági határozatok szerint. A tájékoztatásban rögzíteni kell az átmeneti támogatás támogatástartalmát, amely megfelel a teljes odaítélt kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és a 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás összegének, jelenérték számítása nélkül. A Széchenyi Kártya Program keretében az átmeneti keretszabály 3.2. szakasza alapján, kedvezményes kezességként nyújtott támogatásról a kezességvállaló intézmény írásban értesíti a kedvezményezettet. A (2) bekezdésben meghatározott intézményi kezességi díjtámogatás esetén és a 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás esetén – a Széchenyi Kártya Program kivételével – a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság írásban tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy támogatásban részesült az átmeneti keretszabály 3.1. vagy 3.2. szakasza alapján.

6. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

11. § (1) Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a) nem vette át egy másik vállalkozás tevékenységét,

b) még nem osztott nyereséget, és

c) nem összefonódás útján jött létre.

(2) Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét, vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az (1) bekezdés alapján támogathatónak minősülő vállalkozások közötti összefonódás útján létrejött vállalkozások az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésének időpontjától számított legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek.

12. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem haladhatja meg

a) az 1 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre vonatkozó legmagasabb összeggel.

13. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg

a) az 1,5 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

14. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőke-befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg

a) a 0,4 millió eurót,

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

15. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 12–14. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának meghatározásához.

(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 12–14. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

7. A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás

16. § (1) A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatásfejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatásfejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatásfejlesztési kategóriák közé.

17. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatásfejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 16. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi vagy a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 16. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) az alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) az ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) a kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) a megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával vagy legalább két tagállamban vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

8. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

19. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével, és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében a támogatónak ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust kell alkalmaznia.

9. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

10. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

11. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

22. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

23. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

24. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, e beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

12. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

25. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

13. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A vállalkozások energiamegtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

26/A. §61 (1) A 26. § (4) bekezdésétől eltérően az elszámolható költség a nagyobb energiahatékonyság eléréséhez szükséges teljes beruházási költség, ha a beruházás

a) lakóépületben valósul meg,

b) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületben valósul meg,

c) a közigazgatáshoz, az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez vagy a tűzoltási tevékenységekre, vagy ezen tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre használt épületben valósul meg, vagy

d) olyan épületben valósul meg, amelyben az a)–c) pontban meghatározott tevékenységektől eltérő tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35%-át foglalják el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az energiahatékonysági célú beruházás a beruházás előtti primerenergia-igény legalább 20%-os csökkenését eredményezze, új épület esetén pedig a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan, az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) szerint meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10% primerenergia-megtakarítást biztosítson.

(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 12. pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell megállapítani.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott épületekben végrehajtott, a (2) és (3) bekezdés feltételeinek megfelelő energiahatékonysági célú beruházás elszámolható költsége növelhető

a) a megújuló energiaforrásból villamos energiát vagy hőt termelő integrált helyszíni létesítmények beruházási költségeivel,

b) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és a kapcsolódó infrastruktúra beruházási költségeivel, vagy

c) az épület digitalizációját – elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését – célzó beruházások költségeivel, így különösen adathálózatok esetén az épületen vagy az épülethez tartozó telken belül a passzív hálózat vagy a strukturált kábelezés költségeivel.

26/B. §62 A 26. § és a 26/A. § szerinti támogatási feltételektől függetlenül energiahatékonyság-alapú szerződések elősegítéséhez is nyújtható állami támogatás, ha

a) a támogatás kedvezményezettje energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés keretében nyújtó kis- és középvállalkozásnak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatnak minősülő szolgáltató,

b) az e szakasz szerinti teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg
a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és

c) az állami támogatást a 26/A. § (1) bekezdése szerinti épületek energiahatékonyságát javító, az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 27. pontja szerinti energiahatékonyság-alapú szerződések megkötéséhez nyújtják.

14. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszer-alapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszer-alapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

28. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 30. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 30. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

29. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

30. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kis méretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

15. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

31. § Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez vagy elosztóhálózathoz kapcsolódó beruházáshoz nyújtható.

32. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 19. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási költsége számolható el.

33. § (1) Elosztóhálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztóhálózat működési eredménye közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségből.

(3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

16. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

34. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározóprojektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

17. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

35. § (1)63 A 11–16. és 39. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.

(4)64 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

18. Az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatás

36. § (1) Az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat önrész összegéhez támogatás azon Magyarországon bejegyzett jogi személy számára nyújtható, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy éghajlat-politikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el.

(2) Az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy az Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat esetében nem nyújtható támogatás a külföldi illetőségű partnerek önrész összegéhez.

37. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a pályázat 45%-os, teljes önrész összegét.

(2) A támogatási intenzitás egy nyertes pályázó esetében az önerő teljes összegéig növelhető.

(3) Ha az adott költségvetési évben nincs nyertes pályázó, akkor a korábbi nyertes LIFE éghajlat-politikai projektet végrehajtó koordináló kedvezményezett vagy társult kedvezményezett szervezetek részére is nyújtható támogatás a támogatási összeg kimerüléséig.

19. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

38. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

39. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

40. § (1) A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint a tárgyi eszköz és az immateriális javak költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

20. A csekély összegű támogatás

41. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

21. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

42. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

22. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

43. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az adott csekély összegű támogatásról szóló rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

23. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

44. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható, kivéve a hulladékgazdálkodási szolgáltatás ideiglenes ellátása esetén, mivel a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 292/2013. Korm. rendelet) szerinti Koordináló szerv a 292/2013. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint – az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő – igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

24. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

45. § (1) A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és Mellékletében foglaltakkal.

(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint 50%-át maga nyújtja.

(5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások működtetésére.

(6) A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági előnye nem származhat.

25. A regionális beruházási támogatás

46. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás

valósít meg.

(2) A nagyvállalkozások esetén a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja a korszerűsítendő tevékenységhez kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(4) A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első, jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) az a)–c) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

47. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(5) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatás odaítélését megelőzően – a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben – a kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

(6)65 A 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.

48. § Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 49. §-ban meghatározott feltételekkel,

i) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve az 51. §-ban meghatározott feltételekkel.

49. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

50. § (1) A támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, és

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek, legfeljebb a fenntartási időszak végéig tartó bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége és

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja, és

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(8a)66 Nem minősül a (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti fenntartási kötelezettség megsértésének, ha a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket 2020. január 1. és
2021. június 30. között szüntette meg.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, e tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

51. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon biztosítják.

52. § (1) A támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

(2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosítja a támogatott infrastruktúrához.

(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs hozzáférési hálózat esetén fizikai átengedés révén biztosítja.

(4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján dönt.

26. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

53. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(3) A támogatás keretében

a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,

b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,

c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja

számolható el.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.

(6) A beruházás megkezdésének napja a 46. § (4) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

27. A képzési támogatás

54. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű költsége azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) – a képzési projekthez való hozzájárulásuk arányában – az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, különösen a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége és

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, mint például adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek, azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

28. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

55. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállítóhelyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

29. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

56. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez.

30. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

57. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó program, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások alkotása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

58. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

59. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

60. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege az 58. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az 59. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

61. § (1) Az 57. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

31. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatások közös szabályai

62. § (1) A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: támogatás)

a) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez és

b) tanácsadási szolgáltatásokhoz

vehető igénybe.

(2) A támogatást a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő valamennyi kedvezményezett igénybe veheti.

(3) A technikai segítségnyújtást termelői csoport vagy egyéb szerv is végezheti, azzal, hogy ebben az esetben a tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személy által az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás mértékének a szolgáltatásnyújtás költségeire kell korlátozódnia.

32. Tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

63. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához, valamint a demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó tevékenység költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége napidíja és

c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség

számolható el.

(2) A támogatási intenzitás az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti támogatás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

33. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

64. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) alapján a kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatkímélőbbé és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele érdekében.

(2) A tanácsadásnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell, és ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91–95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint 43–47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ideértve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet

a) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal

összefüggő kérdésekre is.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

34. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

65. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) célja olyan promóciós tevékenység támogatása, amely a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására vagy a gazdasági szereplőknek, illetve fogyasztóknak a szóban forgó mezőgazdasági termék megvásárlásának ösztönzésére irányul.

(2) A promóciós tevékenységnek a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre kell összpontosítania, vagy általános jellegűnek kell lennie, és az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia. A promóciós tevékenységnek meg kell felelnie a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.

(3) Promóciós tevékenységet termelői csoport vagy egyéb szervezet is végrehajthat, de ebben az esetben nem szabható feltételéül az e csoportban vagy szervezetben való tagság. Továbbá az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás mértékének a promóciós intézkedés végrehajtásának költségeire kell korlátozódnia.

(4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül

a) a kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett vonatkozásban a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésével és az azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a támogatás – objektív módon meghatározott feltételek mellett – elérhető az érintett területen működő valamennyi jogosult számára:

aa) részvételi díj;

ab) útiköltség és az állat szállításának költsége;

ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége;

ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége;

ae) jelképes díj, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg értékben, amely – a díj kiosztásának igazolását követően – a promóciós intézkedés végrehajtójának is kifizethető, feltéve, ha a díjat ténylegesen kiosztották;

b) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott és az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége, azzal a feltétellel, hogy a közzétett információk részrehajlástól mentesek, és valamennyi termelő azonos feltételekkel kerülhet be az ismertető anyagba;

c) a tudományos ismeret és tényszerű információ terjesztésének költsége:

ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló minőségrendszer;

cb) generikus mezőgazdasági termék és táplálkozástani előny, valamint ajánlott felhasználása;

d) a médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett, célzott fogyasztói promóciós kampány, valamint a közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag költsége.

(5) A támogatási intenzitás

a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át;

b) a (4) bekezdés d) pontjában említett, 8. § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító promóciós kampányok esetében a kampány elszámolható költségeinek 50%-a, de ha az adott ágazat legalább 50%-ban hozzájárul a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától függetlenül az elszámolható költségek 100%-a;

c) az általános jellegű promóciós kampányok esetében az elszámolható költségek 100%-a.

(6) A támogatás természetben vagy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének formájában nyújtható.

(7) Természetben nyújtott támogatás esetében a támogatás keretében nem nyújthatók közvetlen kifizetések a kedvezményezettek számára, és azt a promóciós intézkedések végrehajtója számára kell kifizetni.

(8) Az 5 000 000 euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós kampányt az agrár- és erdészeti iránymutatásnak megfelelően egyedileg kell bejelenteni az Európai Bizottság részére.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában említett promóciós tevékenység és a (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampány és különösen az általános jellegű, az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló promóciós tevékenység során nem említhető meg semmilyen konkrét vállalat, márkanév vagy származás. A (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampányt nem lehet egy vagy több konkrét vállalat termékeire szűkíteni.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amelyek a 8. § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre összpontosítanak, és amennyiben

a) a promóciós tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezésre összpontosít, feltéve, hogy a hivatkozás pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással;

b) a tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezéseken alapuló minőségrendszertől eltérő minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre feltéve, hogy az az üzenetben másodlagos, vagy annak fogyasztására való ösztönzésre irányul.

35. 67 Széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

66. § (1) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás).

(2) A támogatás elszámolható költsége a vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítésének, irányításának és üzemeltetésének bármely költsége lehet.

(3) A beruházáshoz nyújtható maximális támogatási összeget a 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben versenypályázat alapján kell megállapítani.

(4) Ha a támogatás odaítélése a 69. § (3) bekezdésével összhangban versenypályázat nélkül történik, a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget, amelyet megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

67. § (1) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez a háztartások és a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására olyan területeken, ahol nincs olyan már meglévő hálózat, vagy ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül nem helyeznek üzembe olyan, hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatot, amely megbízhatóan képes legalább

a) 30 Mbps vagy

b) 100 Mbps

letöltési sebességet biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatott hálózatnak a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább az (1) bekezdés szerinti letöltési sebesség megbízható biztosítására.

(3) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez a társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására olyan területeken, ahol csak egy olyan, már meglévő hálózat van, amely képes legalább 100 Mbps, de 300 Mbps-nál kisebb letöltési sebesség biztosítására, vagy ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn,
de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül legfeljebb egy ilyen hálózat lesz elérhető.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatott hálózatnak a már meglévő vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább 1 Gbps letöltési sebesség megbízható biztosítására.

68. § (1) A 67. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését feltérképezés és nyilvános konzultáció útján
kell ellenőrizni.

(2) A feltérképezés során azonosítani kell a támogatással lefedni tervezett földrajzi célterületeken már elérhető hálózatokat. A feltérképezést tisztán vezetékes hálózatok esetében a csatlakoztatható helyszínek címe alapján, a vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében pedig a csatlakoztatható helyszínek címe vagy maximum 100×100 méteres rácsok alapján kell elvégezni.

(3) A feltérképezést követően a támogatást nyújtó vagy más kijelölt hatóság nyilvános konzultációt köteles lefolytatni, amelynek keretében közzéteszi a támogatást nyújtó honlapján a tervezett intézkedést és a feltérképezés részletes adatait.

(4) Az adatok és a tervezett intézkedés közzétételétől számítva legalább 30 napig zajló konzultáció keretében az érdekelt piaci szereplők észrevételezhetik az intézkedés tervezetét és a feltérképezés eredményét, továbbá jelezhetik a célterületen már létező vagy a 67. § (1) és (3) bekezdése szerinti időn belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat.

69. § (1) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló versenypályázat alapján dönt.

(2) A kedvezményezett kiválasztásakor az igényelt támogatási összeg mellett a támogatást nyújtó által előzetesen megállapított, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi kritériumok is figyelembe vehetők, azzal, hogy műszakilag egyenértékű minőségi feltételek esetén a támogatást a legalacsonyabb összegű támogatást igénylő pályázónak kell odaítélni.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a támogatás közvetlenül is odaítélhető egy hatóságnak vagy egy hatóság
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja szerinti – szervezetének, azzal, hogy a kedvezményezett a támogatott hálózatot kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához használhatja, és köteles a támogatott hálózat üzemeltetéséhez felhasznált forrásokról külön számviteli nyilvántartást vezetni.

(4) A (3) bekezdés szerint odaítélt támogatásból kiépítendő hálózat kiépítésével és működtetésével harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat útján, a technológiasemlegesség követelménye betartásával lehet.

69/A. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához, beleértve a támogatott infrastruktúra kiépítéséhez felhasznált meglévő hálózati elemeket is.

(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés útján is biztosítani köteles.
Ha a nemzeti szabályozó hatóság a virtuális átengedést a fizikai átengedéssel egyenértékűnek fogadja el, az átengedés virtuális formában is biztosítható.

(3) A hálózat üzemeltetője az aktív nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. A fizikai infrastruktúrához, így különösen az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

(4) A nagykereskedelmi hozzáférést nem érintheti a hálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének személyében beállt változás.

(5) Ha a támogatást alépítmény építéséhez is nyújtják, a támogatott alépítményt úgy kell kialakítani, hogy legalább három kábelhálózatnak és különböző hálózati topológiáknak is helyet tudjon adni.

69/B. § (1) A nagykereskedelmi hozzáférés díját az üzemeltető Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területei vonatkozásában közzétett vagy szabályozott nagykereskedelmi árak átlaga alapján határozza meg. Ilyen információk hiányában a nemzeti szabályozó hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában meghatározott nagykereskedelmi árak alkalmazandók.

(2) Ha a nagykereskedelmi hozzáférés díja az (1) bekezdés szerinti referenciaértékek alapján nem állapítható meg, az üzemeltető költségalapú árképzésen alapuló, az ágazati szabályozással összhangban levő árazást alkalmaz.

(3) A nagykereskedelmi hozzáféréssel és árképzéssel kapcsolatos viták esetén a nemzeti szabályozó hatósághoz lehet fordulni.

69/C. § (1) A támogatásnak minőségi teljesítménynövekedést kell eredményeznie a már létező, valamint a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatokhoz képest.

(2) A minőségi ugrás feltétele akkor teljesül, ha a támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást valósítanak meg a széles sávú hálózatban és a támogatott infrastruktúra jelentős új képességeket vezet be a piac számára a széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest.

69/D. § A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásban részesült projektek esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.

36. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

70. § (1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.

(3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.

(4)68 A támogatott létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(5)69 A támogatott létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani.

(6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

37. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

71. § (1) A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) belvízi kikötő

a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére irányuló beruházáshoz, valamint

b) kotrásához

nyújtható.

(2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, beleértve a tervezés költségeit.

(3) Nem számolhatók el a szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a kikötő területén működő ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a kikötői felépítményekhez kapcsolódó költségek.

72. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás működési eredményének a különbségét.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

levonni az elszámolható költségekből.

(3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

73. § (1) A kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a kikötői infrastruktúrát bérbe adni vagy a kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. A versenyeztetés során a megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.

(2) Ha a kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül az elektronikus hírközlésről szóló törvény és a vonatkozó jogszabályok betartásával kerülhet sor.

(3) A kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.

38. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

74. § (1) A repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Fizikailag korlátozott kapacitás esetén az allokálásra releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kerül sor.

(2) Nem nyújtható támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is.

(3) Az érintett beruházás nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.

(4) Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő és onnan gépjárművön, buszon, vonaton vagy nagysebességű vonaton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek.

(5) A (3) és (4) bekezdés nem alkalmazandó azokra a repülőterekre, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 000 főt, amennyiben a beruházási támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma valószínűsíthetően nem emelkedik 200 000 fő fölé a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben. Az ilyen repülőtereknek nyújtott beruházási támogatásnak vagy a (11) bekezdésnek vagy a (13) és (14) bekezdéseknek kell megfelelnie.

(6) A (4) bekezdés nem alkalmazandó, ha a beruházási támogatást meglévő, az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőterektől 100 kilométeren belül elhelyezkedő repülőtérnek nyújtják, feltéve, hogy az érintett többi meglévő repülőtér mindegyike és a támogatásban részesülő repülőtér közötti teljes utazási idő szükségképpen tengeri úton legalább 90 perc, vagy ahhoz légi közlekedést kell igénybe venni.

(7) Nem nyújtható beruházási támogatás olyan repülőtérnek, amelynek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a hárommillió főt. A beruházási támogatás a tényleges odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.

(8) Nem nyújtható támogatás azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma az e paragrafus szerinti támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 tonnát. A támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves teherforgalmának 200 000 tonna fölé emelkedését.

(9) A beruházási támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(10) Az elszámolható költségek a repülőtéri infrastruktúrába eszközölt befektetésekhez kapcsolódó költségek, beleértve a tervezési költségeket is.

(11) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg

a) az elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult;

b) az elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.

(12) Távoli területeken elhelyezkedő repülőterek esetében a (11) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

(13) Nem nyújtható működési támogatás olyan repülőtérnek, amelynek átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 főt.

(14) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási időszak során keletkezett működési veszteséget és észszerű nyereséget fedező összeget. A támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített időszakos részletfizetés formájában, amely esetében a részletek összege a támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető, vagy a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.

(15) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári évre vonatkozóan, amely során a repülőtér átlagos éves utasforgalma meghaladja a 200 000 főt.

(16) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást kell kötnie bizonyos légitársaságokkal a repülőtéri díjakról, a marketing jellegű kifizetésekről vagy a légitársaságok adott repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.

39. 70 A hulladék-újrafeldolgozás és -újrahasználathoz irányuló támogatás

74/A. § (1) A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához nyújtható, ha a támogatott beruházás technológiája meghaladja az általánosan elterjedt, nyereségesen alkalmazható technológiát.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.

(3) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a támogatott beruházás beruházási költsége és a támogatás hiányában megvalósítható, azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.

(5) A támogathatóság feltétele, hogy a beruházás hiányában a beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.

(6) Nem nyújtható támogatás

a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,

b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.

(7) A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.

(8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység növelése nélkül.

40. 71 Átmeneti támogatás

74/B. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti keretszabály 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(2) A támogatás az 5. § (10)–(13) bekezdések szerint halmozható egyéb állami támogatással.

(3)72 A támogatásról támogatási döntés az átmeneti támogatásról rendelkező bizottsági határozatok hatálya alatt hozható.

(4) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amelyek 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

74/C. § (1)73 A támogatás támogatástartalma az átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozásnak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) is figyelembe véve – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)74 A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma az átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)75 A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma az átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4)76

74/D. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 74/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 74/C. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(3)77 A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

74/E. §78 (1)79 Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 74/C. § (1) bekezdése és a 74/C. § (2)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 74/C. § (2)–(3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet a 74/C. § (1)–(3) bekezdése szerint maximális támogatási összeg túllépéséhez.

74/F. §80 A támogatást nyújtó a 2020. december 31-ig odaítélt támogatások esetén 2021. február 1-ig, az ezt követően odaítélt támogatások esetén pedig az Atr. 18/C. § (3) bekezdése szerinti határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából.

41. 81 Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

74/G. § (1) Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,

b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.

(3) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás – ideértve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is – megszegésével.

(4) A támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra azzal, hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek kizárhatók a támogatás alkalmazási köréből.

74/H. § (1) A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- vagy energiafogyasztását,

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló beruházás esetén

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény átlagos éves fogyasztását, és

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(2) Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell meghatározni.

(3) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(4) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

74/I. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,

b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép-dunántúli és a nyugat-dunántúli régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető

a) a fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő esetén, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évben kezdte meg tevékenységét,

b) a kollektív beruházás, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt több intézkedésre is kiterjedő integrált projekt esetén,

c) a természeti és egyéb sajátos hátránnyal rendelkező területeken megvalósuló beruházás esetén,

d) a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről szóló bizottsági közlemény (COM/2012/079) alapján támogatott műveletek esetén, vagy

e) a 74/G. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó beruházás esetén kizárólag arra a többletköltségre vonatkozóan, amely a hatályos uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez szükséges a termelési kapacitás növekedésének eredményezése nélkül.

(3) A támogatási intenzitás mindannyiszor növelhető a (2) bekezdés szerinti értékkel, ahány eset a (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározottak közül fennáll. A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 90%-áig növelhető.

(4) A támogatási intenzitás legfeljebb

a) a 74/G. § (1) bekezdés d) és e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az elszámolható költségek 100%-áig,

b) a 74/G § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódó beruházás esetén

ba) az elszámolható költségek 80%-áig, vagy

bb) ha a beruházást több kedvezményezett közösen valósítja meg, az elszámolható költségek 100%-áig növelhető.

74/J. § (1) A támogatás keretében

1. a) ingatlan építése, vásárlása – ideértve a lízinget is – vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gép és berendezés vásárlása – ideértve a lízinget is – kapcsán annak piaci értéke,

c) a lízing kivételével az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége, valamint

e) a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel az a) és b) pont szerinti költség –,

2. a 74/G. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,

3. az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha

a) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,

b) a vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti – a vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő – a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns intézkedéseket,

c) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és

d) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,

4. a 74/G. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciál károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,

5. a 74/G. § (1) bekezdés f) pontja szerinti intézkedés költsége számolható el.

(2) Nem támogatható az (1) bekezdés 3. pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.

(3) Az (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni

a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,

b) tározó létrehozására irányuló,

c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló

beruházásra.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,

b) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,

c) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők számára a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás kivételével,

d) állatok vásárlásának finanszírozásához a 74/G. § (1) bekezdés e) és f) pontjához kapcsolódó beruházás kivételével.

42. 82 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás

74/K. § (1) A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló olyan beruházáshoz nyújtható, mely megfelel az 508/2014/EU rendelet 69. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatási intenzitás legfeljebb a művelet összes elszámolható költségének 50%-a.

43. 83 Az állami szakképző intézmények a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása

74/L. § (1) A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) terhére az állami szakképző intézmények – a szakképzésről szóló
2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti – ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása céljából nyújtott támogatása vissza nem térítendő normatív támogatás.

(2) Az állami szakképző intézmény – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a szakképzési centrum vagy állami felsőoktatási intézmény fenntartásában lévő szakképző intézmény esetében a felsőoktatási intézmény – (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) a képzésben részt vevő személy részére az Szkt. 3. §-a szerinti ingyenesen nyújtott

a) szakmai oktatással (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: oktatás),

b) szakmai képzéssel (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: képzés),

c) a technikumban az érettségi bizonyítvány megszerzését célzó felkészítéssel

összefüggésben – erre irányuló támogatási kérelem és elszámolás alapján – támogatásra jogosult.

(3) Az előirányzat terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a fejezetet irányító szervvel megkötött kezelői megállapodás alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogató) látja el.

(4) A költségvetési évre a támogatási kérelem alapján meghatározásra kerülő tárgyévi támogatás összege

a) oktatás esetén a kedvezményezett által a támogatási kérelemben megjelölt, a tárgyévet megelőző évben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevők létszáma, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 332/A. § (2) bekezdése szerinti, a szakmára alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált, a központi költségvetési törvényben meghatározott önköltség 14 százaléka, a képzési időszak időtartamának az évhez viszonyított arányának és az (5) bekezdés szerinti súlyszorzó szorzatának a 70 százaléka,

b) képzés esetén a kedvezményezett által a támogatási kérelemben megjelölt, a tárgyévet megelőző évben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevők létszáma, az Szkr. 332/A. § (2) bekezdése szerinti, a szakképesítés programkövetelményében megjelölt ágazatra alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált, a központi költségvetési törvényben meghatározott önköltség 27,5 százaléka, a képzés elvégzéséhez szükséges, a programkövetelményben meghatározott minimális foglalkozás számnak és képzés tervezett összes óraszámának hányadosa, és a költségvetési évben tervezett képzési óraszám 1000 órához viszonyított aránya szorzatának
a 70 százaléka,

c) a technikum kétéves, kizárólag érettségi vizsgára felkészítő képzésében, a tárgyévet megelőző évben felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személyenként 360 000 forint/év és a képzési időszak időtartamának az évhez viszonyított arányának szorzata.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatás összegének számításakor alkalmazott súlyszorzó értéke 2,
ha az oktatás időtartamából és a ténylegesen megtartott óraszámból adódó intenzitás legalább kétszeres. A súlyszorzó értéke egyéb esetben 1.

(6) A (4) bekezdés szerinti támogatás összegének számításakor – ha az ágazat vagy az ágazathoz tartozó szakmaszorzó az Szkr. vagy a programkövetelmények alapján nem határozható meg – a szakmaszorzó értéke 2,4.

(7) A (4) bekezdés b) pontja szerinti támogatás akár több költségvetési évet érintő összegének számításaikor alkalmazott összes képzési óraszám a programkövetelményben meghatározott minimális foglalkozás számnál
több nem lehet.

(8) A (4) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összegének számításakor alkalmazott szakmaszorzót a szakképesítésnek a Magyar Képesítési Keretrendszer szintje határozza meg, oly módon, hogy a legfeljebb 4-es szintű szakképesítés esetén a 4-es szinthez, a legalább 5-ös szintű szakképesítés esetén az 5-ös szinthez meghatározott szakmaszorzót kell alkalmazni.

(9) A támogatási kérelmet a támogató által meghatározott formanyomtatványon a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a tárgyév január 15-ig kell benyújtani.

(10) A támogatási kérelem alapján a támogató megállapítja a kedvezményezett részére az adott költségvetési évre folyósítandó támogatás – ezer forintra kerekített – összegét, a támogatás két részletben történő folyósításának határidejét, és erről támogatói okiratot ad ki.

74/M. § (1) A kedvezményezettet az elszámolási kötelezettségének évente, a támogató által meghatározott tartalmú szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a képzésben részt vevők megelőző évi tényleges létszámait tartalmazó jelentés támogató részére a tárgyévet követő év január 15-ig történő benyújtásával tesz eleget.

(2) Az elszámolás alapján megállapításra kerülő támogatási jogosultság összege egyenlő a tárgyévi, felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevők létszámát, és – képzés esetén – a költségvetési évben ténylegesen megvalósult képzési óraszám 1000 órához viszonyított arányát alapul véve a 74/L. § (4) bekezdésében meghatározott számítási módszer szerint meghatározott összeg, valamint az oktatást és képzést a tárgyévben sikeres szakmai vagy képesítő vizsgával zárók létszámát alapul véve a 74/L. § (4) bekezdése szerint a teljes oktatásra és képzésre számított normatíva 30 százalékának összegével.

(3) A kedvezményezett kiegészítő támogatásra jogosult, ha az elszámolás alapján megállapításra kerülő támogatási jogosultság összege meghaladja a kedvezményezett részére a 74/L. § (4) bekezdése szerint adott időszakra biztosított támogatás összegét.

(4) A kedvezményezettnek az elszámolás alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ha a kedvezményezett részére a 74/L. § (4) bekezdése szerint adott időszakra biztosított támogatás összege meghaladja az elszámolás alapján megállapításra kerülő támogatási jogosultság összegét.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatások és visszafizetési kötelezettségek összegeit kedvezményezettenként évente az elszámolások alapján szükséges ezer forintra kerekítve összesíteni, és az összesítés egyenlege és a vonatkozó támogatói okirat módosítása alapján a kiegészítő támogatást folyósítani, vagy visszafizetési kötelezettséget előírni. Az egyenlegrendezés megvalósulhat a tárgyévet követő évre eső támogatói okirat szerinti összeg elszámolással történő korrekcióján keresztül.

(6) A támogatás az oktatással vagy képzéssel összefüggésben felmerülő kiadásokra használható fel, beleértve

a) az alkalmazottak személyi juttatásait,

b) a munkáltatót a személyi juttatásokkal összefüggésben terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót,

c) szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok kiadásait,

d) reklámkiadásokat,

e) az a)–d) pontban fel nem sorolt működési kiadásokat, így különösen

ea) a közüzemi díjakat,

eb) az elektronikus kommunikációs szolgáltatások kiadásait,

ec) a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásait,

ed) az ea)–ec) alpontban fel nem sorolt egyéb szolgáltatások kiadásait,

ee) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásait,

ef) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjakat,

f) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök, ingóságok beszerzésének kiadásait,

g) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó felújítások, beruházások kiadásait, valamint

h) a szakmai vizsga és a képesítő vizsga díját.

(7) A támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, valamint a kérelemben, az elszámolásban közölt adatok megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A tárgyévben tervezett ellenőrzésekről a támogató ellenőrzési tervet készít.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

75. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

75/A. §84 (1)85 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése86 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)87

(3) Az e rendelet 2020. december 31. napján hatályban lévő 75/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatást a tanulói jogviszonyban felnőttoktatásban részt vevők után a képzések kifutásáig a rendelet 2020. december 31. napján hatályban lévő vonatkozó rendelkezései szerint kell biztosítani.

(4)88 Az e rendelet alapján 2021. évben a 74/L. § (2) bekezdése szerint nyújtott támogatások egyenlegrendezésére a 2021. évben hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.

75/B. §89

76. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d)90 a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156, 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14. cikke, 17. cikke, 18. cikke, 19. cikke, 22. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 28. cikke, 29. cikke, 31. cikke, 36. cikke, 37. cikke, 38. cikke, 41. cikke, 46. cikke, 47. cikke, 48. cikke, 49. cikke, 52. cikke, 53. cikke, 55. cikke, 56. cikke, 56a. cikke, 56c. cikke,

e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7, 2012.1.11., 3. o.),

f) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315, 2007.12.3., 1. o.),

g)91

h) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.46515 sz. bizottsági határozat,

i) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke,

j) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.37599 sz. bizottsági határozat

k)92 az Európai Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásáról szóló közleménye (2014/C99/03)

l)93 az Európai Bizottságnak az SA.57285 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata és az SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata és az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata,

m)94 az Európai Bizottságnak az SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú határozata, és az SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata és az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C (2020) 7138 final számú határozata,

n)95 az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza

o)96 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) 14. cikke,

p)97 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369. 37. o, 2014.12.24.) 42. cikke

q)98 az Európai Bizottságnak az SA.59448 (2020/N) számú ügyben hozott C(2021) 4103 final számú határozata,

r)99 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i (EU) 2021/1237 bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

77. §100

78. §101

1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez102

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jogcím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete


2.


280490


20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3.

30269132 Közlekedési ágazati programok

Az előirányzat forrást biztosít a közlekedési infrastruktúra gazdasági fellendüléséhez, amelynek keretében az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javításához, a gyorsforgalmi hálózatba történő bekötéséhez, az új fejlesztések mellett a már meglévő hálózat felújításához és működésének fenntartásához, valamint a közlekedési hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósításához mind a szárazföldi, mind a légi- és vízi közlekedés terén.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    a közúthálózat fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
2.    az útdíj rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
3.    a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos és szakképzési feladatok ellátása során felmerült költségekre,
4.    a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ellátása során felmerült költségekre,
5.    a határ menti közúti fejlesztések előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására,
6.    a tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
7.    a kerékpáros létesítmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
8.    a közösségi közlekedés összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátására,
9.    a légiszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására,
10.    a belvízi hajózási alapprogrammal kapcsolatos feladatok ellátására,
11.    a regionális repülőterek működésének támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
12.    a határkikötők működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
13.    a folyami információs szolgáltatások üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
14.    a zajtérképezés EU tagállami feladatai ellátása során felmerült költségekre,
15.    a légiközlekedési terep és akadály adatbázisainak létrehozásával és aktualizálásával kapcsolatos feladatok ellátására,
16.    az egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására,
17.    a TEN-T projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
18.    a közúthálózat felújításával kapcsolatos feladatok ellátására,
19.    a Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására,
20.    az intermodális csomópontok fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására,
21.    a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek fedezetére,
22.    pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztésére,
23.    a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozására, a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztésére, valamint
24.    a Közlekedési ágazati programok fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1-2: gazdasági társaság
3: gazdasági társaság, civil szervezet, egyéb jogi személy, központi költségvetési szerv
4: nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet, központi költségvetési szerv
5: gazdasági társaság
6: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó
7: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, közbeszerzési eljárás során nyertes partnerek, civil szervezet
8: gazdasági társaság, civil szervezet, költségvetési szerv, köztestület
9: gazdasági társaság
10: Magyar hajólajstromban szereplő áruszállító és tolóhajók tulajdonosai, üzembentartói
11: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
12: gazdasági társaság
13: gazdasági társaság, civil szervezet
14-16: gazdasági társaság
17: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv
18: gazdasági társaság
19: gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat
20: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
21: helyi önkormányzat
22-23: gazdasági társaság
24: központi költségvetési szerv

1-2: kérelem alapján vagy beszerzési, közbeszerzési eljárással
3-5: kérelem alapján
6:kérelem alapján vagy beszerzési, közbeszerzési eljárással
7-9: kérelem alapján, Korm. határozat alapján
10: pályázati úton
11: kérelem alapján
12: kérelem alapján, közbeszerzés alapján
13-14: kérelem alapján
15: jogszabály alapján, kérelem alapján
16-18: kérelem alapján
19-21: kérelem alapján, Korm. határozat alapján
22-23: kérelem alapján, Korm. határozat alapján
24: -

1-9: előleg biztosítható
10: -
11-23: előleg biztosítható
24: -1-8: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítmésarányos kifizetéssel
9: részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
10-16: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
17: részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
18-23: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
24: -

1-18: -
19: kötelezettség-vállalás dokumentu-
mában meghatáro-
zott határidőig
20-24: -

1-5: azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: beszedési megbízás)
6: -
7-8: beszedési megbízás
9: készfizető kezesség
10-22: beszedési megbízás
23-24: -


-

1-18: -
19: igénybe vehető
20-24: -


-

4.

302757

 

34 Info-
kommunikációs ágazati feladatok

Az előirányzat forrást biztosít az információs társadalom folyamatos fejlesztéséhez, a digitálisan írástudók számának növeléséhez, a kis- és középvállalkozások informatizáltsági szintjének emeléséhez, új információs technológiák bevezetésének elősegítéséhez, valamint Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítéséhez és elérhetővé tételéhez, az iskolai sávszélesség kiépítéséhez, fejlesztéséhez, fenntartásához; a hatékony frekvenciagazdálkodás előmozdításához, az audiovizuális politikával kapcsolatos egyes feladatok ellátásához, a Microsoft licencek biztosításához a köznevelésben tanulók, illetve a tanárok számára, valamint nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatáshoz a köznevelés és felsőoktatás részére, Nemzeti Adatgazdaság Tudásközpont és Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának megvalósításával, továbbá a digitális agrárstratégiával összefüggő feladatok ellátásához, továbbá nemzetközi szakmai együttműködésekből fakadó feladatok ellátásához.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    az infokommunikációs szolgáltatások, és a konszolidációs feladat ellátására,
2.    a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásával kapcsolatos feladatokhoz,
3.    a Infokommunikációs ágazati feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1-2: költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, közalapítvány, felsőoktatási intézmény
3: költségvetési szerv

1-2: kérelem alapján, pályázati úton
3: -

1-2: előleg biztosítható
3: -

1-2: egy összegben, részletekben időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
3: -

-

1-2. beszedési megbízás
3: -

-

1-2. igénybe vehető
3: -

-

5.

302779

 

35 Energetika és fenntarthatósági ágazati feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

386640

 

 

1 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok

Az előirányzat forrást biztosít az energia-, a bányászati- és klímapolitikai projektek megvalósítására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    az épületenergetikai pályázati program feladataival kapcsolatos költségek biztosítására,
2.    az épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére,
3.    az uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárításával kapcsolatos feladatok ellátására,
4.    a bányanyitási feladatok kiadásainak fedezetére,
5.    a LIFE Program önerő támogatással kapcsolatos feladatok ellátására,
6.    a Karolina bánya külfejtési tájrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására,
7.    a bányabezárásokkal kapcsolatos feladatok ellátására,
8.    a fenntartható fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
9.    az energiafelhasználási hatékonyság javítására,
10.    az energiahatékonyság javításának támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
11.    a fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzésével kapcsolatos feladatok ellátására,
12.    az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, egyházi jogi személy
2: gazdasági társaság, központi költségvetési szerv
3: gazdasági társaság
4: központi költségvetési szerv
5: gazdasági társaság, Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el, Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt
6: gazdasági társaság
7: központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
8: költségvetési szerv, helyi önkormányzat
9: gazdasági társaság
10: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet, egyházi jogi személy
11: helyi önkormányzat, gazdasági társaság
12: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján, pályázati úton
2: kérelem alapján
3-4: kérelem alapján
5: kérelem alapján, pályázati úton
6-8: kérelem alapján
9: -
10: kérelem alapján, pályázati úton
11: kérelem alapján, pályázati úton, Korm. határozat alapján
12: -


1-11: előleg biztosítható
12: -

1-7: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
8: egy összegben
9-11: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
12: -

-

1: beszedési megbízás, zálogjog, garancia
2-4: beszedési megbízás
5: beszedési megbízás, garancia
6-9: beszedési megbízás
10: beszedési megbízás, zálogjog, garancia, kezesség, óvadék
11: beszedési megbízás, zálogjog, garancia
12: -

-

1: igénybe vehető
2-4: -
5: igénybe vehető
6-8:-
9-12: --

7.

386651

 

 

3 Fenntart-
hatósági feladatok és közmű-
szolgáltatá-
sok

Az előirányzat forrást biztosít a termékdíjköteles termékek hulladékainak gyűjtéséhez és hasznosításához, valamint a kapcsolódó hulladékgazdálkodási fejlesztések támogatásához, lakossági szemléletformálási feladatok ellátásához; a hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzéseket meghatározó dokumentumokban meghatározottakkal összefüggő tervezési és fejlesztési feladatok ellátásához; a hulladékgazdálkodási és víziközműprojektek támogatásához, kiemelt gazdasági övezetek közműfejlesztéseinek finanszírozásához; a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozásához.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást biztosít:
1.    a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja feladatainak ellátásához,
2.    a hulladék-gazdálkodási feladatok támogatásával kapcsolatban felmerült költségekre,
3.    az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához,
4.    az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatainak ellátásához,
5.    a Komárom ipari park víziközmű-hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásához,
6.    Szikszó és térsége fejlesztésének támogatásához,
7.    a hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségeinek és az azokhoz kapcsolódó kártalanítási feladatokra,
8.    a hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok ellátásához,
9.    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásához,
10.    az illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatásával kapcsolatban felmerült feladatokra,
11.    a Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatokra, valamint
12.    a Fenntarthatósági feladatok és közmű-
szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
2: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, egyházi jogi személy
3: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, civil szervezet, helyi önkormányzat, önkormányzatok társulása, köztestület,
közalapítvány,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás,
hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet
4: gazdasági társaság
5: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
6: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
7: gazdasági társaság, költségvetési szerv, ideiglenes közszolgáltatási ellátást biztosító gazdálkodó szervezet, ideiglenes közszolgáltatással összefüggő kártalanításra jogosult gazdálkodó szervezet
8: költségvetési szerv, az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató, egyéni vállalkozó, civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a katasztrófavédelmi szerv kártalanítást megállapító határozatában foglalt gazdálkodó szervezet, köztestület
9: hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a feladatellátásban közreműködő gazdálkodó szervezetek
10: gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet, egyházi jogi személy
11: gazdasági társaság, köztestület, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény
12: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján, pályázati úton
2: kérelem alapján, pályázati úton, beszerzési/közbe-
szerzési eljárással
3: kérelem alapján, pályázati úton
4.: kérelem alapján
5-6: Korm. határozat alapján, kérelem alapján
7: kérelem alapján
8: kérelem alapján, pályázati úton
9: kérelem alapján, jogszabály alapján
10: kérelem alapján, pályázati úton, Korm. határozat alapján
11: kérelem alapján
12: –1-11: előleg biztosítható
12: -

1-11: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
12: -

-

1: beszedési megbízás
2: beszedési megbízás, óvadék,
garancia, kezesség, zálogjog, kötbér
3: beszedési megbízás, óvadék,
garancia, kezesség, zálogjog
4-6: beszedési megbízás
7: beszedési megbízás, garancia, kezesség, zálogjog, a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgató-
ság esetében
az Ávr. 84. §
(1) bekezdés b) pontja alapján nem kerül biztosíték kikötésre
8: beszedési megbízás, óvadék, garancia, kezesség, zálogjog
9: beszedési megbízás, garancia, kezesség, zálogjog
10-11: beszedési megbízás
12: -

-

1-3: igénybe vehető
4: -
5: igénybe vehető
6-8: -
9-11: igénybe vehető
12: -

-

8.

300657

 

 

7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtá-
sának feladatai

Az előirányzat forrást biztosít a Zöldberuházási Rendszer végrehajtásának feladataira.

Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.az épület-energiahatékonyság növelésére,
2. a megújuló energia felhasználásának növelésére,
3.a távfűtő rendszerek hatékonyságának növelésére,
4. az energiaközösségek kialakítására,
5. az alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
6. világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációjára,
7. a nyelők létesítésének elősegítésére,
8. a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentésére,
9. környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre történő csere támogatására, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra,
10. a kamattámogatásra,
11. az egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítására.
Az előirányzat legfeljebb 2,5%-ig felhasználható az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a kvótavevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására) lebonyolító szerv vagy egyéb szerv által – szükség szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján.
Az előirányzat forrást biztosít továbbáa Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladataifejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

belföldi székhelyű gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház, lakásszövetkezet, természetes személy, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy

kérelem alapján,
pályázati úton

előleg biztosítható

egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel

-

beszedési megbízás, garancia

igénybe vehető

-

9.

302824

 

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

386673

 

 

1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a szakmai és társadalmi szervezetek támogatására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    a lovassport projektek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
2.    a nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos feladatok támogatására,
3.    a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
4.    a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
5.    a gazdasági társaságok feladatellátásának támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
6.    a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
7.    a honvédelmi törvény alapján az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatainak támogatására,
8.    a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával kapcsolatos költségek fedezetére,
9.    az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság támogatására,
10.    az Ágazati Párbeszéd Bizottságok szakmai programjainak támogatására,
11.    a Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat feladatainak támogatására,
12.    a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat feladatainak támogatására,
13.     az Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatására,
14.     a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására,
15.    a 2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia, World Robot Olympiad támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
16.    a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatására,
17.    a magyar találmányok külföldi bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátására,
18.     a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására,
19.    a munkavédelmi célú támogatások finanszírozására, valamint
20.    a Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, civil szervezet
2: közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és területfejlesztési, ipari és kereskedelmi és a Minisztérium egyéb szakterületeinek illetékességébe tartozó nemzetközi szervezet
3: köztestület
4: gazdasági társaság, civil szervezet
5: gazdasági társaság
6: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (szakmai kamara), köztestület
7: gazdasági társaság
8: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (szakmai kamara), köztestület
9: gazdasági társaság
10: gazdasági társaság, civil szervezet, szakszervezet, szakszervezeti szövetség, munkáltatói érdekképviselet
11-12: -
13: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, szakmai érdekképviselet,
14: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv
15: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, felsőoktatási intézmény, nonprofit szervezet, költségvetési szerv, civil szervezet, köztestület, közalapítvány,
16: helyi önkormányzat, költségvetési szerv
17: gazdasági társaság, természetes személy, egyéni vállalkozó
18: gazdasági társaság, költségvetési szerv
19: gazdasági társaság, költségvetési szerv
20: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -
3: kérelem alapján, jogszabály alapján
4: kérelem alapján, pályázati úton
5: kérelem alapján, Korm. határozat alapján
6: kérelem alapján
7: kérelem alapján
8-10: kérelem alapján
11-12: -
13: kérelem alapján, pályázati úton
14-15: kérelem alapján
16: kérelem alapján, Korm. határozat alapján
17-18: kérelem alapján
19: pályázati úton
20: -

1: előleg biztosítható
2: -
3-10: előleg biztosítható
11-12: -
13-16: előleg biztosítható
17: -
18-19: előleg biztosítható
20: -

1: egy összegben
2: nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozási dokumentumok alapján, a számla vagy egyéb dokumentumok szerint
3-5: egy összegben
6-8: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
9-10: egy összegben
11-12: -
13-16: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
17: egy összegben
18-19: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
20: -

1-4: -
5: kötelezettség-
vállalás dokumentu-
mában meghatáro-
zott határidőig
6-20: -

1: beszedési megbízás
2: -
3-10: beszedési megbízás
11-12: -
13-17: beszedési megbízás
18: beszedési megbízás, bankgaran-
cia,
óvadék,
biztosítók által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
19: beszedési megbízás
20: -

-

1-3: -
4: igénybe vehető
5-14: -
15: igénybe vehető
16-20: -

-

11.

386695

 

 

2 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvé-
nyek, valamint
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrende-
zésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.     a 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
2.     a Lovas EB feladatainak támogatására,
3.    az Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatokra, valamint
4.    a Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, egyéni vállalkozó, közalapítvány, kamara
2: civil szervezet, gazdasági társaság
3: gazdasági társaság, költségvetési szerv
4: központi költségvetési szerv

1-3: kérelem alapján
4: -

1-3: előleg biztosítható
4: -

1-3: egy összegben történő kifizetéssel
4: -

-

1-3: beszedési megbízás
4: -

-

-

-

12.

386973

 

 

3 Kormányzati szakpolitikák

Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati szintű médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások finanszírozásához. Az előirányzat forrást biztosít:
1.    a kormányzati szakpolitikai feladatok ellátására, valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató feladatok ellátására,
2.    az év közben jelentkező állami többletfeladatok ellátására, valamint
3.    a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: közbeszerzésen nyertes pályázó, illetve pályázók, a legmegfelelőbb ajánlatot tevő partnerek, gazdasági társaság
2: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány, természetes személy
3: központi költségvetési szerv

1: Korm. határozat, kérelem alapján
2: kérelem alapján
3: -

1-2: előleg biztosítható
3: -

1-2: egy összegben, részletekben,
időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
3: -

1: -
2: kötelezettség-
vállalás dokumentu-
mában meghatáro-
zott határidőig
3: -

1-2: beszedési megbízás
3: -

-

-

-

13.

362028

 

 

4 Kilátó Piarista Pályaorien-
tációs és Munkaerő-
piaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése

Az előirányzat forrást biztosít a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetésére.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
2.    a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok kiadására,
3.    a Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztésének előkészítési feladataira, valamint
4.    a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: egyházi jogi személy, civil szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat
2: civil szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági társaság
3: civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság
4: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: kérelem alapján, jogszabály alapján, pályázati úton
3: kérelem alapján
4: -

1-3: előleg biztosítható
4: -

1-3: egy összegben
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4: -

1-3: beszedési megbízás
4: -

1-2: igénybe vehető
3-4: -

-

14.

394062

 

 

5. Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Budapest Diákváros gazdasági és infrastrukturális feltételeinek megvalósításáért, lebonyolításáért felelős gazdasági társaság részére költségvetési támogatás nyújtására.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá – a törvényi rendelkezés alapján 2022. végéig az Országgyűlés számára elkészülő beszámolóra figyelemmel az előkészítésről és a várható költségekről – egyes kiemelt képzési területek, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, valamint a képzésben részt vevők támogatása érdekében létrehozott Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére az alapító okiratában meghatározott célok megvalósításának elősegítése érdekében nyújtandó pénzbeli vagyoni juttatás teljesítésére.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    az Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatására, valamint
2.    az Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, vagyonkezelő alapítvány
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján, jogszabály vagy kormányhatározat alapján
2: -

1: előleg biztosítható
2: -

1: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2: -

-

1: támogatási jogviszony létrehozása esetén beszedési megbízás
2: -

-

-

15.

381939

 

67 Felsőoktatási feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

386340

 

1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a nem állami fenntartású – egyházi és magán – felsőoktatási intézmények hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatásához az államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma alapján, a fogyatékossággal élők normatív támogatásához, a doktori képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíjához,
a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok költségvetési támogatásához, a német anyanyelvű államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzések folytatásához, az állam által alapított közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott felsőoktatási intézmények által ellátott közfeladatok finanszírozásához, valamint a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház, továbbá a Kormánnyal a felsőoktatási feladatok ellátására megállapodást kötő egyház, egyházi felsőoktatási intézmény fentieken túl meghatározott támogatására figyelemmel az egyház fenntartásában lévő felsőoktatási intézmény, valamint azok intézményeinek támogatására is.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a nem állami felsőoktatási intézmények és azok intézményei támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásra,
2. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
(a továbbiakban: Közalapítvány) támogatásához kapcsolódó és a Közalapítvány által fenntartott egyetem finanszírozására is felhasználható feladatok ellátására,
3. közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve az általa fenntartott intézmény és azok intézményei feladatainak ellátására és fejlesztési céljainak megvalósítására,
4. a Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: egyházi, magán és alapítványi felsőoktatási intézmények, egyházi jogi személyek, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmény
2: közalapítvány
3: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény
4: központi költségvetési szerv

1: Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. törvény
(a továbbiakban: 1997. évi CXXIV. törvény) 10/B. §
(8) bekezdés d) pontja szerinti közfeladat-finanszírozási szerződés alapján, kérelem alapján, pályázati úton, Felsőoktatási Információs Rendszerből kinyerhető adatok alapján, diákotthon vagy a diákotthon fenntartója által benyújtott létszámjelentés, valamint egyszerűsített költségterv alapján
2: kérelem alapján, pályázati úton
3: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban:
KEKVA tv.) 20. §
(1) bekezdése szerinti keretmegállapodás alapján, Korm. határozat alapján, kérelem alapján, pályázati úton, Felsőoktatási Információs Rendszerből kinyerhető adatok alapján
4: –

1–3: előleg biztosítható
4: –

1–3: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4: –

1–3: beszedési megbízás
4: –

17.

302891

 

2 Felsőoktatás speciális feladatai

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatás speciális feladatainak finanszírozására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen
a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási, kutatási, kutatásfejlesztési és innovációs feladatok ellátásához, programok megvalósításához nyújt fedezetet:
1. felsőoktatás speciális feladatainak ellátása
2. felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapjához kapcsolódó feladatok ellátása
3. ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatásához kapcsolódó feladatok ellátása
4. Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
5. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásához kapcsolódó feladatok ellátása
6. MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához kapcsolódó feladatok ellátása
7. a Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény, valamint ezek intézményei, egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, civil szervezet, köztestület, közalapítvány, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság
2: állami felsőoktatási intézmények
3: gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény
4–5: központi költségvetési szerv
6: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény
7: központi költségvetési szerv

1: KEKVA tv. 20. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás alapján, kérelem alapján, pályázati úton, jogszabály vagy Korm. határozat alapján
2–6: kérelem alapján, pályázati úton, jogszabály vagy
Korm. határozat alapján
7: –

1–6: előleg biztosítható
7: –

1–4: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
5: egy összegben
6: egy összegben
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
7: –

1: beszedési megbízás
2: –
3: államház-
tartáson kívüli kedvezmé-
nyezett esetén beszedési megbízás
4–5: –
6: beszedési megbízás
7: –

1–7: –

18.

348651

 

 

4 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudomány-egyetemen

Az előirányzat fedezetet biztosít a Francia Egyetem kialakítására a Szegedi Tudományegyetemen.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít fedezetet:
1.    a Francia Egyetem kialakításának megvalósításához, valamint
2.    a Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: állami felsőoktatási intézmény
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosítható
2: -

1: egy összegben
2: -

-

-

-

-

-

19.

386351

 

 

7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosírt a Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen a következő felsőoktatási feladatok ellátásához, programok megvalósításához biztosít forrást:
1.    határon túli felsőoktatási feladatok támogatásához kapcsolódó feladatok ellátása,
2.    nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programokhoz kapcsolódó feladatok ellátása,
3.    Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programokhoz kapcsolódó feladatok ellátása,
4.    a Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1-2: közalapítvány, civil szervezet, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény, köztestület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli és magyarországi köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye, központi költségvetési szerv
3: költségvetési szerv, Tempus Közalapítvány
4: központi költségvetési szerv

1-3: kérelem alapján, pályázati úton
4: -

1-3: előleg biztosítható
4: -

1-3: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4: –

-

1-2: nem határon túli államháztar-
táson kívüli szervezet: beszedési megbízás
3: államháztar-
táson kívüli szervezet: beszedési megbízás
4: -

1: igénybe vehető
2-4: -

-

20.

380362

 

 

12 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

Az előirányzat fedezetet biztosít a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozására, valamint
2.    a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: helyi önkormányzat
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosítható
2: -

1: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2: -

-

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

-

20a.

398073

 

13 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések

Az előirányzat forrást biztosít a felsőoktatási intézmények, valamint az innovációs ökoszisztéma fejlesztésében részt vevő egyéb szervezetek infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma-fejlesztésének finanszírozására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma-fejlesztésekre,
2. az Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény, közalapítvány, gazdasági társaság, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv
2: központi költségvetési szerv

1: KEKVA tv. 20. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás, illetve közfeladat-finanszírozás alapján, Korm. határozat alapján, kérelem alapján
2: –

1: előleg biztosítható
2: –

1: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2: –

1: jogszabály alapján biztosítékadás alól mentesülő kedvezmé-
nyezettek kivételével beszedési megbízás
2: –

21.

393017

 

68 Védelmi ipari feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

393028

 

 

1 A Védelmi ipari kapacitások-
hoz, azok fenntartásá-
hoz és fejlesztésé-
hez szükséges feladatok támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a védelmi ipari kapacitásokhoz, valamint azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    a védelmi ipari beszállító-fejlesztési programban meghatározott feladatok ellátására, valamint,
2.    aA Védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerül kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1. gazdasági társaság
2. központi költségvetési szerv

1.    kérelem alapján, pályázati úton
2.    -

1.    előleg biztosít-
ható
2.    -

1.    egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2.    -

-

1.    beszedési megbízás
2.    -

1-2. -

1.igénybe vehető
2.    -

-

23.

393084

 

69 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

393095

 

 

1 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások

Az előirányzat fedezetet nyújt a Beruházási Alap rendszerében finanszírozott közlekedési beruházások,
így különösen fejlesztések, korszerűsítések, felújítások, átalakítások előkészítéséhez és megvalósításához, továbbá az e projektekhez szükséges ingatlanszerzésekhez.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a Beruházási Alapból finanszírozott közútfejlesztésekkel összefüggő beruházásokra,
2. a Beruházási Alapból finanszírozott közúthálózat-felújításokkal összefüggő beruházásokra,
3. a Beruházási Alapból finanszírozott vasútfejlesztésekkel és felújításokkal összefüggő beruházásokra,
4. a Beruházási Alapból finanszírozott kerékpáros fejlesztésekkel összefüggő beruházásokra,
5. a Beruházási Alapból finanszírozott repülőtér-fejlesztésekkel összefüggő beruházásokra,
6. a Beruházási Alapból finanszírozott kikötő- és víziközlekedéssel kapcsolatos fejlesztésekkel összefüggő beruházásokra, valamint
7. a Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1-4: gazdasági társaság
5: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
6: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, civil szervezet
7: központi költségvetési szerv

1--6: kérelem alapján
7: -

1-6: előleg biztosítható
7: -

1-6: egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
7: -

1-6: kötelezett-
ségvállalás dokumen-
tumában meghatáro-
zott határidőig

7: -

1-2: beszedési megbízás
3. beszedési megbízás,
az Ávr. 84. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a MÁV Zrt. és a MÁV START Zrt. mentesül
a biztosíték adási kötelezett-
ség alól
4-6: beszedési megbízás
7: -

-

25.

393106

 

 

2 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó felsőoktatási beruházások

Az előirányzat fedezetet nyújt a Beruházási Alap rendszerében finanszírozott felsőoktatási, szakképzési és innovációs beruházások, így különösen fejlesztések, korszerűsítések, felújítások, átalakítások előkészítéséhez, területszerzéséhez és megvalósításához.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1:a Beruházási Alapból finanszírozott felsőoktatási beruházásokkal kapcsolatos támogatások biztosítására,
2: a Beruházási Alapból finanszírozott Tudományos és Innovációs Parkok megvalósításához, az innovációs ökoszisztéma véglegesítéséhez, támogatásához szükséges projektek finanszírozására,
3: a Beruházási Alapból finanszírozott szakképzési beruházásokkal kapcsolatos támogatások biztosítására,
4. a Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó felsőoktatási beruházások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: központi költségvetési szerv, egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, közalapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
2: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, közalapítvány, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság
3: központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, civil szervezet, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott szakképző intézmény
4. központi költségvetési szerv

1: Korm. határozat alapján, kérelem alapján
2: Korm. határozat alapján, kérelem alapján
3: Korm. határozat alapján, kérelem alapján
4:-

1-3: előleg biztosítható
4:-

1-3: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4:-

1-3:
kötelezettség-
vállalás dokumen-
tumában meghatáro-
zott határidőig
4: -

1-3: államház-
tartáson kívüli kedvezmé-
nyezettel létesített támogatási jogviszony esetén beszedési megbízás
4:-


-

26.

393117

 

 

3 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások

Az előirányzat fedezetet nyújt a Beruházási Alap rendszerében finanszírozott egyéb ágazati beruházások megvalósítására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a Beruházási Alapból finanszírozott védelmi ipari fejlesztésekre, valamint
2.a Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat
2: költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosítható
2: -

1: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2: -

1: kötelezettség-
vállalás dokumen-
tumában meghatáro-
zott határidőig
2: -

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

-

2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez103

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete


2.


387051


2 Fejezeti kezelésű előirányzatok3.

387651

 

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

387073

 

 

1 Közlekedési fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

387084

 

 

 

1 Közúti fejlesztések

Az előirányzat forrást biztosít a közúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra tervezéséhez, fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, átalakításához, továbbá a városi közúti közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében, Magyarország gazdaságfejlesztési célkitűzéseit figyelembe véve különösen az alábbi feladatokra biztosít forrást:
1. kiemelt közúti projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
2. városi közúti projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
3. gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
4. kiemelt közúti beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
5. a Közúti fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1-4: gazdasági társaság
5: központi költségvetési szerv

1-4: kérelem alapján
5: -

1-4: előleg biztosít-
ható
5: -

1-4: egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
5: -

1-4: beszedési megbízás
5: -

-

-

6.

386540

 

 

 

2 Vasúti fejlesztések

Az előirányzat forrást biztosít a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra tervezéséhez, fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, átalakításához.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósulására biztosít forrást:
1.    a keskeny nyomtávú vasúti fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
2.    a vasúthálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
3.    a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújításával kapcsolatos feladatok ellátása,
4.    a vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
5.    a Vasúti fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: helyi önkormányzat, gazdasági társaság
2: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, civil szervezet
3-4: gazdasági társaság
5: központi költségvetési szerv

1-3: kérelem alapján
4: Korm. határozat alapján,
kérelem alapján
5: -

1-4: előleg biztosít-
ható
5: -

1-4: egyösszegben, részletekben,
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
5: -

1-3: -
4: kötelezett-
ségvállalás dokumen-
tumában meghatá-
rozott határidőig
5: -

1-3: beszedési megbízás;
az Ávr. 84. §
(1) bekezdés
g) pontja értelmében
a MÁV Zrt. mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól
4: beszedési megbízás
5: -

-

-

-

7.

387562

 

 

 

3 Kerékpáros fejlesztések

Az előirányzat a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kerékpáros útvonalak fejlesztését a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat alapján. Az előirányzat forrást biztosít az országos turisztikai, és a térségi kerékpárutak fejlesztésére, továbbá a kerékpárutak tervezésére és építését szabályozó műszaki előírások, szabványok és útmutatók elkészítésére, a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésére, valamint a kerékpáros hálózat nyilvántartására szolgáló térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztésére.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít fedezetet:
1.    a kerékpáros létesítmények fejlesztésére, valamint
2.    a Kerékpáros fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján, pályázati úton
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

8.

 

 

 

 

5 Repülőterek fejlesztése

Az előirányzat forrást biztosít a repülőterek fejltesztésének megvalósítására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít fedezetet:
1. a vidéki repülőterek fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
2: a Repülőterek fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

-

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

-

9.

393451

 

 

 

6 Térségi közúti beruházások

Az előirányzat forrást biztosít a térségi közúti beruházások megvalósítására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a 2021. évtől felmerült térségi közútfejlesztési projektek finanszírozására, valamint
2. a Térségi közúti beruházások fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben, részletekben
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

-

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

-

10.

395917

 

 

 

7 Országos közúthálózat felújítása

Az előirányzat forrást biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.

Az előirányzat az alábbi feladatokra biztosít forrást:
1: a közúthálózat felújításával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
2: az Országos közúthálózat felújítása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: –

1: előleg biztosít-
ható
2: –

1: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: –

1: beszedési megbízás
2: –

-

11.

302713

 

 

2 Gazdaságfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

386584

 

 

 

1 Autó-
motorsport támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1398/2020. (VII.15.) Korm. határozat alapján a Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot terhelő rendezői jogdíjjal egyező összegű támogatás nyújtásához, valamint a kiemelt rendezvények technikai feltételeit biztosítókiadások támogatásához.
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá az autó-motorsport fejlesztésével és a közlekedésbiztonság kiemelt kezelésével összefüggő feladatok támogatásához, mely feladatok támogatása térség- és gazdaságfejlesztési célokat is szolgál a szakpolitikai stratégia megvalósítása mellett.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:

1-2.: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, civil szervezet, költségvetési szerv
3: központi költségvetési szerv

1-2: Korm. határozat alapján, kérelem alapján
3: -

1-2: előleg biztosít-
ható
3: -

1-2: egy összegben, részletekben időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
3: -

1-2: beszedési megbízás
3: -

-

-

 

 

 

 

 

 

1.    A Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében:
a)    Formula-1 Magyar Nagydíj jogdíjának finanszírozására;
b)    kiemelt rendezvények sikeres lebonyolításának, megszervezésének, elő- és utómunkálatainak időszakára eső költségek finanszírozására, melyek szorosan kapcsolódnak a rendezvények megszervezéséhez;
c)    kiemelt rendezvények megrendezését biztosító versenypálya infrastruktúra üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrafejlesztések támogatására.
2.    Auto-motorsporthoz kapcsolódó feladatok keretében:
a)    utánpótlásnevelési, közlekedésbiztonsági, mobilitási, vezetéstechnikai készségfejlesztést szolgáló intézkedések támogatására,
b)    autó-motorsporthoz kapcsolódó műszaki mérnökképzés, egyéb autó-motorsporthoz tartozó képzések, oktatások és kapcsolódó infrastruktúráik támogatására,
c)    nemzetközi versenyszériák magyarországi megrendezésének és hazai autó-motorsport rendezvények támogatására, valamint a sportdiplomáciai feladatok ellátására,
d)    járműiparban vagy autó- és motorsporthoz kapcsolódó szektorban tevékenykedő szervezetek kutatás-fejlesztési, innovációs és tudástranszfer tevékenységének, termékfejlesztésének támogatására,
e)    autó-motorsportot érintő kormányzati döntések, fejlesztések előkészítésének, megvalósításának támogatására.

3. AzAutó-motorsport támogatása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

386595

 

 

2 Gazdaság-
fejlesztési programok

Az előirányzat fedezetet nyújt a Széchenyi Kártya Program részeként működő hitel- és lízingkonstrukciókhoz kapcsolódó támogatásokra; a pénzügyi intézmények, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, de annak 9. § (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását, illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (ezen előirányzat esetén a továbbiakban együttesen: pénzügyi intézmények) által a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok részére nyújtott hitelek vagy hitelkiváltások kölcsönösszegére a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) által vállalt készfizető kezesség díjának részbeni állami támogatásához a vonatkozó kormányhatározatokban meghatározott feltételek szerint; egyes területfejlesztési és területrendezési szakmai feladatok megvalósításához; beszállító-fejlesztési komplex program keretében a magyar vállalkozások versenyképességének növeléséhez technológiafejlesztő, kapacitásbővítő, modern ipar 4.0-technológiákat megvalósító, innovációs, képzési, kutatás- és szervezetfejlesztési programok megvalósításán keresztül; az egységes szabványok kialakításához; a hazai ipar fejlesztéséhez az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakulásán keresztül, ipari beruházásokhoz, amelyek hosszú távon Magyarország versenyképességének növekedését eredményezik, valamint a Központi vállalkozásfejlesztési ügynökség működtetésének támogatására.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében

1: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv-
törvény) szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, a kkv-törvény 19. §
5. pontjában meghatározott vállalkozások – amennyiben a kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb költségtámogatás és kezességi díjtámogatás iránti Igénylési lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Aretv.) szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt –, költségvetési szerv, gazdasági társaság.
2: A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő mikro-, kis- és középvállalkozás vagy olyan nagyvállalat lehet, amely tőkéjének vagy szavazati jogainak közvetlenül vagy közvetve egy állami szerv

1: A vállalkozásoknak nyújtott hitel- vagy lízingszerződésekhez biztosított kamattámogatás, a kezelési költségtámogatás, az egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és a kezességvállaló intézmények által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatás, csoportos támogatói okirat kiállítása és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal, havonkénti vagy negyedévi bontásban való közzététele alapján a hitel- vagy lízingszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
A támogatói okirat

1–2: –
3–12: előleg biztosítható
13: –

1–12: egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
13: –

1–2: A pénzügyi intézmény
a támogató megbízásából
a támogatás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. §
(2) bekezdése szerinti összegével megterhelheti
a kedvezménye-
zettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját vagy fizetési felszólítás vagy felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján érvényesíti az összeget a kedvezménye-
zettel szemben.
3–4: beszedési megbízás
5: beszedési megbízás; végső kedvezményezett esetében:
a) beszedési megbízás és
b) pénzügyi

1–2: igénybe vehető
3: igénybe vehető
4: –
5: igénybe vehető
6: –
7–9: igénybe vehető
10: –
11–12: igénybe vehető
13: –

 

 

 

 

 

különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzattal összefüggő feladatok ellátására,
2. intézményi kezességi díjtámogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására,
3. hazai fejlesztési programok célelőirányzattal összefüggő feladatok ellátására,
4. Balaton-fejlesztési feladatok támogatásával összefüggő feladatok ellátására,
5. Beszállítói-fejlesztési Programmal kapcsolatos feladatok ellátására,
6. nemzetközi szabványosítási feladatok fedezetére,
7. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
8. Ipar 4.0 programmal kapcsolatos feladatok ellátására,
9. az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
10. Záhony logisztikai és ipari övezettel kapcsolatos feladatok ellátására,
11. ipari parkok infrastrukturális beruházásaival kapcsolatos feladatok ellátására,
12. kisbenzikutak támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
13. a Gazdaságfejlesztési programok előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

egyedi vagy több állami szerv együttes tulajdonában és ellenőrzése alatt álló része nem érheti el a 25%-ot (a 2. pont alkalmazásában
a továbbiakban együtt: vállalkozás). A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje kizárólag olyan vállalkozás lehet, amelynek
a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy adóstársként nem áll az Aretv. szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt. A kifizetés teljesítése
a kedvezményezett vállalkozással szerződéses jogviszonyban álló és a kedvezményezett vállalkozás részére a díjtámogatást megelőlegező pénzügyi intézmény részére történik.
A támogatás biztosítása a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a támogató részére megküldött jelentések alapján kiállított csoportos támogatói okirat útján történik.
3: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány
4: térségi fejlesztési tanács,

közzététele a támogatói okirat kedvezményezettel való közlésének minősül.
A pénzügyi intézmény a támogatásra
való jogosultság fennállása esetén
a kedvezményezettől csak a kamatnak, kezelési költségnek, egyéb költségnek és kezességi díjnak csak a támogatással csökkentett részét szedi be. A különbözetet a támogató a pénzügyi intézménynek a KAVOSZ Zrt. – mint az előirányzat felhasználásában közreműködői feladatokat ellátó szervezet, amely a konstrukciók lebonyolítása és működtetése során ellátja a Széchenyi Kártya Programon belül a támogató jóváhagyásával kiadott, a konstrukciók részletes szabályait tartalmazó, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program

 

 

 

intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék vagy
e) zálogjog
6: beszedési megbízás
7: beszedési megbízás; végső kedvezményezett esetében
a beszedési megbízás
mellett:
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség vagy óvadék
8–12: beszedési megbízás
13: –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány
5: gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet
6: Magyar Szabványügyi Testület
7: gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet
8: gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, államilag elismert szakképző iskolának minősülő köznevelési intézmény,
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutatóhely
9: mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, építőipari szakmai szervezetek,

Üzletszabályzatában és annak részét képező Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzatban és Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Szabályzatban meghatározott feladatokat – részére benyújtott beszámoló alapján kerülhet lehívásra legkésőbb a kamattámogatással,
kezelési költségtámogatással, egyéb költségtámogatással és kezességi díjtámogatással érintett, adott évre eső támogatási időszak leteltét követő hatodik hónap utolsó napjáig.
2: A kezességi díjtámogatás a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel megkötött egyedi közreműködői megállapodás mellékletében rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyesületek, továbbá az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása, hatékonyságának növelésére irányuló támogatási programok megvalósításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társaság
10: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
11: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, térségi fejlesztési tanács, gazdasági társaság
12: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet
13: központi költségvetési szerv

jogosultsági feltételek fennállása esetén a kezességvállalási szerződés hatálybalépésének napjától annak bármely okból történő megszűnéséig illeti meg
a kedvezményezettet.
3–4: kérelem alapján, pályázati úton
5–12: Korm. határozat alapján, kérelem alapján
13: –

 

 

 

 

 

 

 

14.

386995

 

 

3 Térségi fejlesztési feladatok

Az előirányzat forrást biztosít a tervezett térségi fejlesztések megvalósításához, melyek legfontosabb célkitűzései
az érintett területek népességmegtartó erejének növelése, infrastrukturális, gazdasági és kulturális fejlesztése, továbbá versenyképességének erősítése.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a gödi ipari-innovációs fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátására,
2. Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
3. az iváncsai ipari-innovációs fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátására,
4. Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának fejlesztésére,
5. a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztésére,
6. Zalaegerszeg északi ipari park közműfejlesztésének támogatására,
7. Litér községben megvalósuló kommunális
víziközmű-fejlesztéssel összefüggő feladatokra,
8. Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztésével összefüggő feladatokra,
9. a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokra,
10. a Térségi fejlesztési feladatok előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1–2: gazdasági társaság, helyi önkormányzat
3–5: gazdasági társaság
6–9: helyi önkormányzat, gazdasági társaság
10: központi költségvetési szerv

1–9: kérelem alapján, Korm. határozat alapján
10: –

1–9: előleg biztosít-
ható
10: –

1–9: egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
10: –

1–8: –
9: nyújtható,
a kötelezett-
ségvállalás dokumen-
tumában meghatá-
rozott határidőig
10: –

1–2: beszedési megbízás
3: beszedési megbízás vagy bankgarancia
4–5: beszedési megbízás
6: beszedési megbízás vagy bankgarancia
7–9: beszedési megbízás
10: –

15.

338306

 

 

3 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer

Az előirányzat forrást biztosít az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére, azok megkötésére. Az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében teljesíthető kifizetés elektromobilitási, energiahatékonysági, innovációs és egyéb fenntarthatósági fejlesztésekhez, beruházásokhoz, intézkedésekhez, kutatásokhoz és szemléletformálási tevékenységekhez az energiahatékonyság, a közlekedés zöldítése, az újrahasznosítás jegyében.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. az energia- és klímapolitikai modernizációs rendszerrel kapcsolatos feladatokra, valamint
2. az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: természetes személy, belföldi székhelyű gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, nemzetközi szervezet, helyi önkormányzat, felsőoktatási intézmény, közalapítvány
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján, pályázati úton, Korm. határozat alapján
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben,
részletekben,
időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

1: nyújtható
a kötelezett-
ségvállalás dokumen-
tumában meghatá-
rozott határidőig
2: -

1: beszedési megbízás, zálogjog, garancia
2: -

-

1: igénybe vehető
2: -

-

16.

353795

 

 

4 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

Az előirányzat forrást biztosít az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatosan az állami, illetve közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok megvalósításához, melyek legfontosabb célja a PPP konstrukciókkal kapcsolatos kötelezettségek megszüntetése vagy csökkentése, valamint a felsőoktatási intézményeknél kialakult finanszírozási nehézségek megoldása.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1. a felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok ellátására, valamint
2. a Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: központi költségvetési szerv, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint az általa fenntartott felsőoktatási intézmény
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

-

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

-

17.

359084

 

 

5 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása

Az előirányzat a szakképzési centrumok és más, állami szakképző intézmények a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti közfeladat ellátásának (nem nappali rendszerben folyó ingyenes képzések) stabil finanszírozhatóságát biztosítja.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    az állami szakképző intézmények a szakképzésről szóló 2019. évi
LXXX. törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozására, valamint
2.    az Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1-2: központi költségvetési szerv

1: jogszabály alapján, kérelem alapján
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

-

-

1: Nem-
zeti Szak-
képzési és Felnőtt-
képzési Hivatal
2: -

-

-

18.

391706

 

 

6 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-
Oltóanyaggyár megvalósítása

Az előirányzat a Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítására biztosít forrást.
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:
1.    a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításának finanszírozásával összefüggő feladatok ellátására, valamint
2.    a Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.

1: gazdasági társaság, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény
2: központi költségvetési szerv

1: kérelem alapján, KEKVA tv. 20. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás alapján
2: -

1: előleg biztosít-
ható
2: -

1: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítés-
arányos kifizetéssel
2: -

-

1: beszedési megbízás
2: -

-

-

-

3. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez104

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2022. évi központi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

358706

21 Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a.

349195

 

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b.

393184

 

1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat fedezetet nyújt:
a) a Minisztérium által gazdasági társaságnak az állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének,
b) a Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére történő tőkeemelés, pótbefizetés és tulajdonosi támogatás
finanszírozására.

a Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok, adásvétellel érintett szerződéses partnerek

tulajdonosi joggyakorló határozat, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Előleg biztosítható.

alapítás, részesedésszerzés esetén szerződés vagy egyéb dokumentumok alapján, tőkeemelés, pótbefizetés esetén a tulajdonosi joggyakorló határozata alapján, tulajdonosi támogatás esetén a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint egy összegben, részletekben, idő- vagy teljesítés-
arányosan

pótbefizetés esetén a tulajdonosi joggyakorló határozata alapján, tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti lehet-
séges biztosí-
tékok

3.

393128

 

6 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások és bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

393139

 

 

1 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos forrásjuttatások

Az előirányzat célja a HUMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HUMDA Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásainak biztosítása.

gazdasági társaság

tulajdonosi joggyakorló határozat, Kormány döntése alapján kiadott támogatói okirat, vagy támogatási szerződés

-

tőkeemelés, pótbefizetés esetén
a tulajdonosi joggyakorló határozata alapján, tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint egy összegben, részletekben

pótbefizetés esetén
a tulajdonosi joggyakorló határozata alapján, tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint

-

HUMDA Zrt.

-

-

5.

393040

 

7 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

393051

 

 

2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat célja a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.)tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásainak biztosítása.

gazdasági társaság

tulajdonosi joggyakorló határozat, Kormány döntése alapján kiadott támogatói okirat, vagy támogatási szerződés

-

tőkeemelés, pótbefizetés esetén
a tulajdonosi joggyakorló határozata alapján, tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint egy összegben, részletekben

pótbefizetés esetén
a tulajdonosi joggyakorló határozata alapján, tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint

-

Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.

-

-

7.

397384

 

8 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

397395

 

 

1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
a) a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BGSZC) által gazdasági társaságnak az állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének,
b) a BGSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére történő tőkeemelés, pótbefizetés és tulajdonosi támogatás
finanszírozására.

a BGSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok, adásvétellel érintett szerződéses partnerek

Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges.

Alapítás, részesedésszerzés esetén szerződés vagy egyéb dokumentumok alapján.
Tőkeemelés,
pótbefizetés esetén tulajdonosi határozat alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Pótbefizetés esetén szerződés szerint.
Tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti lehet-
séges biztosí-
tékok

BGSZC

9.

397417

 

9 Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

397406

 

 

1 Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
a) a Debreceni Szakképzési Centrum (a továbbiakban: DSZC) által gazdasági társaságnak az állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének,
b) a DSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére történő tőkeemelés, pótbefizetés és tulajdonosi támogatás
finanszírozására.

a DSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok, adásvétellel érintett szerződéses partnerek

Az Áht. 45.§ (2) bekezdése alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges.

Alapítás, részesedésszerzés esetén szerződés vagy egyéb dokumentumok alapján.
Tőkeemelés,
pótbefizetés esetén tulajdonosi határozat alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Pótbefizetés esetén szerződés szerint.
Tulajdonosi támogatás esetén
a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti lehet-
séges biztosí-
tékok

DSZC

11.

397428

 

10 Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

397439

 

 

1 Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
a) a Kecskeméti Szakképzési Centrum (a továbbiakban: KSZC) által gazdasági társaságnak az állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének,
b) a KSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére történő tőkeemelés, pótbefizetés és tulajdonosi támogatás
finanszírozására.

a KSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok, adásvétellel érintett szerződéses partnerek

Az Áht. 45. § (2) bekezdése alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges.

Alapítás, részesedésszerzés esetén szerződés vagy egyéb dokumentumok alapján.
Tőkeemelés,
pótbefizetés esetén tulajdonosi határozat alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Pótbefizetés esetén szerződés szerint.
Tulajdonosi támogatás esetén a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti lehet-
séges biztosí-
tékok

KSZC

13.

398651

 

11 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

398662

 

 

1 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
a) a Miskolci Szakképzési Centrum (a továbbiakban: MSZC) által gazdasági társaságnak az állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének,
b) a MSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére történő tőkeemelés, pótbefizetés és tulajdonosi támogatás
finanszírozására.

az MSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok, adásvétellel érintett szerződéses partnerek

Az Áht. 45. § (2) bekezdése alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges.

Alapítás, részesedésszerzés esetén szerződés vagy egyéb dokumentumok alapján.
Tőkeemelés,
pótbefizetés esetén tulajdonosi határozat alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben,
idő- vagy teljesítés-
arányosan.

Pótbefizetés esetén szerződés szerint.
Tulajdonosi támogatás esetén a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti lehet-
séges biztosí-
tékok

MSZC

15.

397028

 

14 Villamos energia termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

397039

 

 

1 Villamosenergia- termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

Az előirányzat forrást biztosít kompenzációs algoritmus alapján számított, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által ellenőrzött és évenkénti kormányhatározatban foglalt költségvetési ellentételezésre, a Mátrai Erőmű III., IV. és V. blokkját üzemeltető villamos energia termelői működési engedélyes MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére közszolgáltatási szerződés útján történő villamosenergia-termeléshez.

gazdasági társaság

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által validált kérelem alapján megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés

egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítmény-
arányos kifizetéssel

17.

395939

 

15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

395940

 

 

1 Távhőszolgáltatók
kompenzációjával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai távhőszolgáltató társaságok finanszírozását szolgáló ún. távhőkassza kompenzációjára, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatás céljából az átviteli rendszerirányító (MAVIR ZRT.) elkülönített számláján a nem lakossági villamosenergia-felhasználók által befizetett kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj (távhőfillér) bevételek összegének fedezethiány miatti esetenkénti – kormányhatározatban előírt összegű – kiegészítése útján.

gazdasági társaság

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által validált kérelem alapján megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés

egy összegben,
részletekben, időarányos vagy teljesítmény-
arányos kifizetéssel

1

Az 1. § a) pontja a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § 13a. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § 13b. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § 14a. pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § 28a. pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § 44a. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § 54a. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § 64a. pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § 72. pontja az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § 73a. pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

11

A 2. § 73b. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § 75. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. § 89a. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

14

A 2. § 93a. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

15

A 2. § 95a. pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

16

A 2. § 95b. pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § (2a) bekezdését a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 14. § b) pontja.

19

A 3. § (2b) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 14. § b) pontja.

20

A 3. § (2c) bekezdését a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

21

A 3. § (3) bekezdés záró szövegrésze az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. § (3) bekezdés d) pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 3. § (3) bekezdés e) pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 4. § az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. § 5. pontja a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 4. § 6. pontja a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. § 23. pontja a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 4. § 24. pontja a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § g) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 4. § 27. pontját a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § i) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 4. § 28. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be.

33

A 4. § 29. pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § j) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 4/A. §-t az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 4/B. §-t a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

36

Az 5. § (1) bekezdése az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § n) pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 5. § (4) bekezdés h) pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

39

Az 5. § (4) bekezdés i) pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

40

Az 5. § (6) bekezdése az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 5. § (7a) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

42

Az 5. § (7b) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

43

Az 5. § (7c) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

44

Az 5. § (7d) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

45

Az 5. § (7e) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

46

A 8. § a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

47

A 8/A. §-t az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

48

A 8/B. §-t az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

49

A 9. § az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

50

A 9. § d) pontja a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § o) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 9. § f) pontja a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 9. § h) pontja a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 9. § i) pontját a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

54

Az 5. alcím címe a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 10. § a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

56

A 10. § (1) bekezdése a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 7–8. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 10. § (2) bekezdése a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 7. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 10. § (4) bekezdése a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 10. § (5) bekezdése a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 10. § (6) bekezdése a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

61

A 26/A. §-t a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

62

A 26/B. §-t a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

63

A 35. § (1) bekezdése a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 35. § (4) bekezdése a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. § p) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 47. § (6) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 9. §-a iktatta be.

66

Az 50. § (8a) bekezdését a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 7. §-a iktatta be.

67

A 35. alcím (66–69/D. §) a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

68

A 70. § (4) bekezdése a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 70. § (5) bekezdése a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 39. alcímet (74/A. §) a 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be.

71

A 40. alcímet (74/B–74/F. §) a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be.

72

A 74/B. § (3) bekezdése az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 10. §-ával megállapított, a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

76

A 74/C. § (4) bekezdését az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

77

A 74/D. § (3) bekezdését a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be.

78

A 74/E. § az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

80

A 74/F. § a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

81

A 41. alcímet (74/G–74/J. §) az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 12. §-a iktatta be.

82

A 42. alcímet (74/K. §) az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 12. §-a iktatta be.

83

A 43. alcímet (74/L–74/M. §-t) az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

84

A 75/A. §-t a 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

85

A 75/A. § (1) bekezdése a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

86

A hatálybalépés időpontja 2022. április 27.

87

A 75/A. § (2) bekezdését a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 75/A. § (4) bekezdését a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 10. §-a iktatta be.

89

A 75/B. §-t a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 18. § (2) bekezdése.

90

A 76. § d) pontja a 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 76. § g) pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 76. § k) pontját a 49/2019. (XII. 30.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

93

A 76. § l) pontját a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 76. § m) pontját a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet 7. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

95

A 76. § n) pontját a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet 8. §-a iktatta be.

96

A 76. § o) pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 15. §-a iktatta be.

97

A 76. § p) pontját az 59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 15. §-a iktatta be.

98

A 76. § q) pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 11. §-a iktatta be.

99

A 76. § r) pontját a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 11. §-a iktatta be.

100

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 1. melléklet a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított, a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 2. melléklet a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § (5) bekezdésével megállapított, a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 3. mellékletet a 70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be, szövege e módosító rendelet 12. § (6) bekezdésével megállapított, a 14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére