• Tartalom
Oldalmenü

1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

2021.03.10.

A Kormány a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezése érdekben

1. egyetért a tatabányai multifunkciós csarnok (a továbbiakban: Beruházás) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával, a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében megjelölt ingatlanokon;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő felépítmény – a felépítmény rendeltetésszerű használatához szükséges ingyenes földhasználati jog önkormányzat általi biztosítása mellett – a Magyar Állam tulajdonába, valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonkezelésébe kerüljön, és ennek érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) a Törvény 4. § (7) és (8) bekezdése alapján a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon a felépítmény Magyar Állam általi tulajdonszerzését biztosító megállapodás megkötéséről,

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a felépítmény és annak tartozékai Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a Beruházás befejezését követően

3.1 a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 29 564 593 698 forintban határozza meg;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímének a 8. Tatabánya multifunkciós csarnok jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. a 3. pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 610 814 098 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. február 29.

9.2

1. melléklet az 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

XI.

Miniszterelnökség

30

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

358951

78

Modern Városok Program

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 610 814 098

XLIII.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

3

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

3

Egyedi magasépítési beruházások

381951

8

Tatabánya multifunkciós csarnok

K6

Beruházások

2 610 814 098

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás (+/-)

A módosításkövetkezőévre áthúzódóhatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

XI.

Miniszterelnökség

30

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

358951

78

Modern Városok Program

-2 610 814 098

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

2 610 814 098

 

2 610 814 098

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 3. pont az 1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.