• Tartalom

17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

2020.08.01.

A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – alapfeladatként – felel az egységes külképviseleti rendszer, valamint a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásáért.

(2) Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter felel Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáért, az 5. §-ban meghatározott eltérésekkel.

2. § A miniszter az 1. § szerinti felelősségi körében – szakmai alapfeladataként – az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózatot érintően az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) keretein belül

a) gondoskodik a külképviseletekhez kötődő központi jogi, támogatási és beszerzési, közbeszerzési feladatok ellátásáról,

b) gondoskodik a külképviseleti hálózatot érintő belső ellenőrzési feladatok ellátásáról,

c) biztosítja a külképviseleti gazdálkodási, számviteli és bérszámfejtési feladatok ellátását,

d) ellátja és irányítja a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti tartós külszolgálattal kapcsolatos személyügyi műveleteket, e feladatkörében:

da) koordinálja és végzi a kihelyezésekkel és berendelésekkel kapcsolatos személyügyi műveleteket,

db) gondoskodik a tartós külszolgálattal kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről,

dc) ellátja a tartós külszolgálatra kihelyezésre kerülők külszolgálati felkészüléséhez és felkészítéséhez kapcsolódó személyügyi és humánpolitikai feladatokat,

dd) irányítja és működteti a tartós külszolgálattal kapcsolatos külügyi-diplomáciai pályázati és felkészítési rendszert,

de) közreműködik a külszolgálati személyügyi műveleteket és adminisztrációt, a tartós külszolgálati pályázati rendszert, valamint a tartós külszolgálati felkészítést támogató elektronikus szakrendszerek, illetve alkalmazások fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

df) közreműködik a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló, tartós külszolgálatra kihelyezettek, illetve a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően átmeneti belföldi felkészülési állományba tartozó kormánytisztviselők álláshelyeinek nyilvántartásával kapcsolatos koordinatív és adminisztratív feladatok ellátásában,

dg) gondoskodik a tartós külszolgálati személyzetpolitikát, a pályázati és kiválasztási rendszert és a tartós külszolgálati felkészítést érintően a szakmai módszertani anyagok és útmutatók kiadásáról.

3. § (1) A miniszter a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások működtetésének támogatása körében

a) gondoskodik a konzuli ügyeleti, tájékoztatási és értesítési feladatok ellátásárról,

b) közreműködik a konzuli tisztviselők és konzuli ügyintézők tartós külszolgálatra történő – ügyeleti és tájékoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos – szakmai felkészítésében,

c) működteti a konzuli ügyfélszolgálatot, valamint a Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központot,

d) közreműködik a diplomáciai és konzuli futárszolgálat működtetésében.

(2) A miniszter az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok ellátása keretében

a) közreműködik a minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingó és ingatlan vagyonelemekkel kapcsolatos adminisztratív, technikai feladatok ellátásában, valamint ezen vagyonelemek felmérésében, nyilvántartásában, kezelésében és fenntartásában, továbbá üzemeltetésében és létesítménygazdálkodási feladataiban,

b) közreműködik a minisztérium vagyonkezelési jogához kapcsolódó megállapodások megkötéséhez, módosításához szükséges engedélyeztetési feladatok ellátásában,

c) kapcsolatot tart a Kormány irányítása alá tartozó szervezetek központi beszerző szervezetével,

d) együttműködik a Kormány irányítása alá tartozó szervezetek központi beszerző szervezete által üzemeltetett belföldi állami tulajdonú, a minisztérium használatában álló épületek üzemeltetési feladatainak ellátásában, és ellátja annak koordinációját,

e) közreműködik a külképviseletek jogszabályban meghatározott feladatai technikai lebonyolításában,

f) közreműködik a diplomáciai protokolláris kiegészítő feladatok ellátásában és a minisztérium protokolláris ajándékraktárának működtetésében,

g) ellátja a minisztériumnak és a külképviseleteknek a munkavédelemről szóló törvény, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény szerinti tűz- és munkavédelmi szaktevékenységét, ennek érdekében elkészíti, aktualizálja a minisztérium és a külképviseletek tűz- és munkavédelmi szabályzatát, gondoskodik a tűz- és munkavédelmi oktatással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(3) A miniszter az egységes külképviseleti rendszer és külképviseleti hálózat fenntartásával kapcsolatban a biztonságos működés érdekében, valamint a minisztérium egyes – a kötelezően központi szolgáltató által nyújtott központosított informatikai szolgáltatások kivételével – informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszereinek üzemeltetésével kapcsolatban

a) közreműködik a minisztérium távközlési és telekommunikációs eszközeinek működtetésében,

b) közreműködik a külképviseleti választási és népszavazási eljárások informatikai lebonyolításában,

c) közreműködik a külképviseleti ügyeletekkel kapcsolatos adminisztratív és technikai feladatok, illetve az ezzel kapcsolatos koordináció ellátásában.

(4) A miniszter az egységes külképviseleti rendszer és külképviseleti hálózat fenntartásával kapcsolatos iratkezelési és irattovábbítási tevékenységének támogatásával összefüggésben

a) közreműködik a külképviseleti hálózatot érintő adminisztratív és minősített iratok kézbesítésében az ahhoz szükséges nyilvántartások vezetése mellett,

b) közreműködik a titkos ügykezelői hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokban,

c) közreműködik a postai szolgáltató által kézbesítendő postai küldemények szállításában,

d) közreműködik a Magyarország szerződéstárával kapcsolatos feladatok ellátásában.

4. § (1)1 A miniszter a 3. § szerinti feladatokat a KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) közreműködésével látja el.

(2) A miniszter a 3. § szerinti feladatok ellátására a Társasággal közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köt.

5. § A külpolitikáért felelős miniszter felel az EU ÁK tekintetében – külön megállapodásban foglaltak szerint – a 3. § (3) bekezdés a), c) pontja, valamint a 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátásáért.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §2

8. §3

1

A 4. § (1) bekezdése a 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére