• Tartalom

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § (3) bekezdés és a 7. § (4) bekezdés f) pont tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jogállása és szervezete

1. § A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § A Főigazgatóság központi szervre és területi egységekre (a továbbiakban: igazgatóságok) tagozódik. A központi szerv és az igazgatóságok illetékességi területét az 1. melléklet állapítja meg.

3. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti. A főigazgatót feladatai ellátásában általános főigazgató-helyettes és gazdasági főigazgató-helyettes segíti. A főigazgatót és a főigazgató-helyetteseket határozatlan időre a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott igazgatóságokat igazgatók vezetik. Az igazgatókat a főigazgató nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a főigazgató-helyettesek és az igazgatók felett az egyéb munkáltatói jogokat.

3/A. §1 A roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1297/2022. (VI. 17.) Korm. határozattal kinevezett kormánybiztos gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott hatásköröket a Főigazgatóság 4. § (1), (2), (4) és (6) bekezdésében meghatározott feladatai tekintetében.

2. A Főigazgatóság feladatai

4. § (1) A Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. Ennek keretében

a) az esélyteremtés fejlesztése érdekében

aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét, és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat,

ab) működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot,

ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;

b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja

ba) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,

bb) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében;

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében

ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,

cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat,

cc) a képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat;

d) társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg;

e) képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében

ea) jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben,

eb) kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást nyújt a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat,

ec) társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt,

ed) társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki,

ee) társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a társadalmi felzárkózással kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat,

ef) gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésről, továbbképzésről;

f) a területi felzárkózás elősegítése érdekében a Kormány által kijelölt településeken célzott felzárkóztató programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást segítő programok végrehajtását;

g) határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti.

(2)2 A Főigazgatóság ellátja a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. A Főigazgatóság e feladatai ellátása tekintetében a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

(3) A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/A. § (4)–(8) bekezdése szerinti „Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetésére.

(4) A Főigazgatóság ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal kapcsolatos feladatokat.

(5) A Főigazgatóság a költségvetési fejezetet irányító szervvel kötött lebonyolítói megállapodások alapján ellátja a társadalmi felzárkózást elősegítő költségvetési támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(6) A Főigazgatóság közreműködik a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásában.

3. A Főigazgatóság jogutódlási feladatai

5. § (1)3 A Főigazgatóság a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságból (a továbbiakban: SZGYF) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (3a) bekezdése szerinti kiválás útján jön létre. A Főigazgatóság a 4. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott, 2019. július 31-ig az SZGYF által ellátott feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök vonatkozásában 2019. augusztus 1-től az SZGYF jogutódja.

(2)4 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai (a feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. július 1-től a Főigazgatósághoz kerülnek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése szerinti, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, európai uniós forrásból finanszírozott, kormányhatározatban meghatározott, fenntartás vagy megvalósítás alatt álló, 2019. július 31-ig az SZGYF által kezelt kiemelt projektek tekintetében az SZGYF mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től a Főigazgatóság.

(4) A (3) bekezdés szerinti, megvalósítás alatt álló kiemelt projekteket a 2. melléklet határozza meg.

(5)5 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az EMET között, a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítása vonatkozásában létrejött, 2020. június 30-ig nem teljesített lebonyolító szervi megállapodások esetében az EMET jogai és kötelezettségei tekintetében 2020. július 1-től a Főigazgatóság az EMET jogutódja.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §6

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1)7

(2)8

(3)9

(4)10

6. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. §11

7. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. §12

8. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 4. § (1)–(4) és (6) bekezdése, a 6. §, a 7. § (1) és (4) bekezdése, a 8. §, a 9. § és az 1. és 4. melléklet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3)13 Az 5. § (2) és (5) bekezdése 2020. június 30-án lép hatályba.

(4)14 A 4. § (5) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez15

I. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A

B
Székhely

C
Illetékességi terület

1.

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Budapest

Budapest és Pest vármegye

II. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóságai

A
Igazgatóság megnevezése

B
Igazgatóság székhelye

C
Igazgatóság
illetékességi területe

1.

Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

2.

Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Debrecen

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

3.

Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Kecskemét

Békés vármegye, Csongrád-Csanád vármegye, Bács-Kiskun vármegye

4.

Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Pécs

Baranya vármegye, Tolna vármegye, Somogy vármegye

5.

Észak és Nyugat Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Székesfehérvár

Zala vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Fejér vármegye

2. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez


Az európai uniós forrásból finanszírozott, megvalósítás alatt álló kiemelt projektek, amelyek esetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság:

A
Projekt azonosító száma

B
Projekt megnevezése

C
Átvevő

1.

EFOP-1.1.2-16-2016-00001

Nő az esély – képzés és foglalkoztatás

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

2.

VEKOP-7.1.1-16

Nő az esély

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

3.

EFOP-1.3.2-16-2016-00001

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

4.

EFOP-1.4.1-15-2016-00001

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

5.

EFOP-1.6.1-VEKOP-16-
2016-00001

Felzárkózási együttműködések támogatása

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

6.

EFOP-3.7.1-17-2017-00001

Aktívan a tudásért

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

3. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez16

4. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez17

3

Az 5. § (1) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (5) bekezdése a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § (3) bekezdése a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

14

A 10. § (4) bekezdése a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 297. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére