• Tartalom

19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet

a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól

2019.02.19.

A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) az MTA Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján a kiemelkedő tudományos teljesítmény és tudományos életút iránti tisztelete kifejezéseképpen rendszeres díjazást (a továbbiakban: tudományos alkotói járadék) nyújt a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény (a továbbiakban: Díj tv.) 3/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek részére.

2. § A nemzetpolitikáért felelős miniszter a Díj tv. 7/A. § (2) bekezdése alapján a díj adományozását követő 5 munkanapon belül megküldi a Titkárságnak az elismerésben részesült személynek a Díj tv. 7/A. § (1) bekezdése szerinti adatait.

3. § (1) A tudományos alkotói járadék iránti igényt írásban kell kérelmezni a Titkárságon, az MTA honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét és tartózkodási helyét, fizetési számla számát és az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, a Titkársággal való kapcsolattartását szolgáló telefonszámát, e-mail-címét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét;

b) a kérelmező nyilatkozatát, miszerint

ba) kéri a tudományos alkotói járadék megállapítását és folyósítását,

bb) kijelenti, hogy a tudományos alkotói járadék megállapítását kizáró ok a kérelem elbírálása tekintetében nem áll fenn, annak bekövetkezése esetén e tényről a Titkárságot 15 napon belül értesíti,

bc) kijelenti, hogy a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondása vagy visszavonás esetén e tényről a Titkárságot 15 napon belül írásban értesíti, valamint

bd) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelmében foglaltak a valóságnak megfelelnek.

4. § (1) A tudományos alkotói járadékot a Titkárság a kérelem benyújtásának időpontjára visszamenőleg, időarányosan állapítja meg azzal, hogy a jogosultság kezdete nem lehet korábbi a jogosult 65. életéve betöltésének napjánál. A Titkárság a tudományos alkotói járadékot az arról szóló határozata meghozatalát követő hónappal kezdődően, a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja.

(2) A tudományos alkotói járadékra jogosult köteles a Titkárságnak annak ismertté válásától, illetve a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot vagy ezekben történt változást, amely a juttatásra való jogosultságát érinti.

(3) A tudományos alkotói járadék folyósítása megszűnik, ha a tudományos alkotói járadékra jogosult személy

a) részéről kizáró ok merül fel, a bekövetkezést követő hónap első napjától,

b) a tudományos alkotói járadékról lemond, a Titkárságnál írásban tett lemondását követő hónap első napjától,

c) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.

(4) Aki a tudományos alkotói járadékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére