• Tartalom

195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról1

2021.01.01.

A Kormány

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3) bekezdésében,

a 22. § tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. melléklet z) pontja szerinti kiadványok (a továbbiakban: kiadvány) kiadóira,

b) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontja szerinti filmalkotások, továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 22. pont d) alpontjában felsorolt kiadványok (a továbbiakban együtt: film) filmelőállítóira, filmgyártó vállalkozásaira és forgalmazóira,

c) a Magyarországon működő nyomdákra, valamint az egyéb kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett szervezetekre,

d) a kötelespéldányokból részesülő szervezetekre, valamint

e) a filmkészítéshez támogatást nyújtó szervezetekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) a Magyarországon előállított és kiadott magyar és idegen nyelvű kiadványra, beleértve azt is,

aa) amelynek nyilvános hozzáférhetővé tételét az ügyészség vagy a bíróság – részben vagy egészben – felfüggesztette vagy megtiltotta,

ab) amely a kiadó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik,

b) a külföldön előállított és Magyarországon kiadott kiadványra,

c) a magyar nyelvű, külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott kiadványra.

(3) Nem terjed ki a rendelet tárgyi hatálya

a) az időszaki kiadvány kivételével gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy működésével kapcsolatban keletkezett, annak irattárában, kép- és hangfelvételtárában őrzött kiadványra,

b) az ügykezelésre szánt hivatali és üzleti nyomtatványra,

c) a tervdokumentációra, a műszaki rajzra, a cikklistára, a kódszámjegyzékre, a vizsgakérdésre, a tételjegyzékre, a termékcsomagoláson lévő címkére, a kezelési útmutatóra, a havi rendszerességnél sűrűbben megjelenő kereskedelmi katalógusra, a termékismertetőre,

d) a névjegyre,

e) a külföldi kiadású, Magyarországon előállított, nem magyar nyelvű, nyomtatott kiadványra,

f) a közösségi tartalomszolgáltatón közzétett kiadványra,

g) azon kiadványra, amelynek nyilvánosságra hozatalához a szerzői jogról szóló törvény alapján a szerző nem adott engedélyt, az engedélyt visszavonta, vagy megtiltotta a további felhasználást, valamint

h) azon kiadványra, amely minősített adatot tartalmaz.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény szerinti audiovizuális kötelespéldány szolgáltatására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. diafilm: diapozitív állóképekből álló, azonos tárgykörből vett – hangrögzítéses vagy anélküli – rendszerint 16 vagy 35 mm széles filmre rögzített képsor, amelyet képről képre haladva vetítenek;

2. dubpozitív: az a mozivetítésre alkalmatlan reproduktív anyag, amely dubnegatívon keresztül a további pozitív kópiák gyártásához szükséges, egyben az eredeti negatív védelmére is szolgál;

3. elektronikus kiadvány: az Mttv. 203. § 22. pontja szerinti kiadvány fizikai adathordozón megjelent vagy kiadó által online közzétett elektronikus eszközön megjeleníthető formája;

4. film eredeti kép- és hangnegatívja: a filmalkotás megvágott, végleges változatának mozivetítésre alkalmatlan, eredeti kép- és hangnegatívja, a további reproduktív kellékanyagok, így különösen a dubpozitív és a dubnegatív, továbbá a pozitív gyártás kiinduló anyaga;

5. film pozitívja: a filmalkotás végleges változatának eredeti kép- és hangnegatívjáról vagy reproduktív kellékanyagáról készült pozitív, mozivetítésre alkalmas példány;

6. fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány: optikai vagy digitális adathordozón tartósan tárolt kiadvány, amely lehetővé teszi az adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését;

7. helyi kiadvány: az adott településen vagy megyében a kiadó székhelye szerinti megjelenési helyen kiadott kiadvány;

8. igény szerint nyomtatott kiadvány: elektronikus formában létrejött, nyomtatott formában forgalmazásra kerülő kiadvány, amelynek nyomtatott példányszámát a piaci igény határozza meg;

9. kartográfiai kiadvány: a Földet vagy bármely égitestet egészben vagy részben, bármilyen méretarányban, kartográfiai módszerekkel ábrázoló, nyomtatott és elektronikus kiadvány, így különösen a statikus elektronikus térkép, bármely földrajzi koordinátához kötött tematikus információt, téradatot tartalmazó online térképészeti adatbázis, téradatbázis, továbbá a földgömb, valamint az éggömb;

10. kiadás: valamely mű azonos szedéssel egy időben sokszorosított összes példánya, amely lehet eredeti, javított, bővített vagy átdolgozott kiadás;

11. kiadási változat: a nyelvi változat, valamint az eltérő kötéstípussal vagy eltérő borítóval kiadott változatlan tartalmú kiadvány;

12. kisnyomtatvány: négy ívnél kisebb terjedelmű kiadvány;

13. magyar nyelvű kiadvány: magyar nyelvű címoldallal vagy címképernyővel rendelkező kiadvány, valamint az a kiadvány, amelynek írott vagy hangzó szöveges része legalább 50%-ban magyar nyelvű, idetartozik továbbá a magyar nyelvű szójegyzékkel is rendelkező többnyelvű szótár, valamint a magyar nyelvű tartalommal is rendelkező poliglott és bilingvis kiadvány;

14. nemzetiségi kiadvány: a magyarországi nemzetiségek anyanyelvén vagy a nemzetiségi szerzők magyar nyelven megjelent szépirodalmi kiadványa, ezek műfordításai, továbbá a magyarországi nemzetiségekről szóló szakirodalom és zenei kiadványok;

15. nemzetközi azonosító szám:

a) könyv, térkép, elektronikus kiadvány,

b) időszaki kiadvány és a folyamatosan frissülő integráló dokumentum,

c) speciális jelrendszerrel, hangjegyekkel rögzített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő zenemű, kotta, valamint

d) Magyarországon gyártott vagy forgalmazott film

azonosítására és nyilvántartására szolgáló nemzetközi dokumentumazonosító szám;

16. nyelvi változat: a kiadással egyidejűleg kiadott idegen nyelvű kiadási változat;

17. online elektronikus kiadvány: elektronikus formában létrehozott és az interneten – ingyenesen vagy térítés fejében hozzáférhetővé tett – nyilvánosságra hozott kiadvány;

18. terjesztési korlátozás: egy kiadvány nyilvános terjesztésének leszűkítése kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett által meghatározott felhasználói körre, forgalmazási módra, illetve 8 évnél nem hosszabb időtartamra;

19. videótermék: optikai vagy más fizikai adathordozón lakossági kereskedelmi forgalomba került film;

20. lekérhető médiaszolgáltatás: az Mttv. 203. § 35. pontja szerinti, a filmek lakossági terjesztésére szolgáló médiaszolgáltatás.

3. A kötelespéldányra jogosult és a kötelespéldány szolgáltatására kötelezett

3. § (1) Kötelespéldányra jogosult (a továbbiakban: jogosult):

a) nyomtatott kiadványok esetében

aa) az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK),

ab) a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár,

ac) budapesti székhelyű kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: FSZEK),

b)2 diafilm és diakép esetében a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum Igazgatósága (a továbbiakban: MNFA),

c) elektronikus kiadványok esetében – a d) pont kivételével – az OSZK,

d) film-, videótermék és lekérhető médiaszolgáltatáson megjelenő film esetében az MNFA,

e) a szabványok esetében a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT),

f) a szabadalmi leírás esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH).

(2) Az OSZK jogosult átvenni az önkéntesen felajánlott, külföldön kiadott kiadványokat.

4. § (1) A kötelespéldány szolgáltatására kötelezett (a továbbiakban: szolgáltató):

a) az analóg kiadvány és annak elektronikus nyomdai változata esetében – a b) pont kivételével – a kiadó,

b) a kisnyomtatványok esetében a nyomda,

c) fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány esetében a kiadó,

d) online elektronikus kiadvány esetében az első magyarországi kiadó,

e) online térképészeti adatbázis, téradatbázis esetén az első magyarországi előállító,

f) film esetében a magyar filmelőállító és a magyar filmgyártó vállalkozás a 6. alcímben foglaltaknak megfelelően,

g) a magyar nyelvű, külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott vagy bemutatott film esetében az első magyarországi forgalmazó,

h) jogutódlással történő megszűnés esetén az a)–f) pontokban foglalt szolgáltatók jogutódja,

i) jogutód nélküli megszűnés esetén a szolgáltató tagja, alapítója.

(2) A kötelespéldányt a szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja a jogosult részére. A kötelespéldány szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szolgáltatót terhelik.

(3) A kiadó megállapodhat a nyomdával, hogy a kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét a nyomda viseli, a szolgáltatás teljesítéséért azonban a kiadó köteles helytállni.

4. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai nyomtatott kiadványok esetében

5. § (1) A nyomtatott kiadvány szolgáltatásával egy időben a kiadványnak tartalmilag és képileg mindenben megegyező, elektronikus nyomdai változatát is szolgáltatni kell egy példányban az OSZK számára fizikai adathordozón vagy online feltöltéssel.

(2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott kiadvány valamennyi kiadási változatából. Nem kell kötelespéldányt szolgáltatni a kiadási változatnak nem minősülő, változatlan tartalmú és formájú tárgyévi új kiadásból.

(3) A nyomtatott kiadvány azon kiegészítő részeiből vagy mellékleteiből, amelyek önálló kiadványként nem tartoznak szolgáltatási kötelezettség alá, kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha azok szolgáltatási kötelezettség alá eső kiadványok kiegészítő részei vagy mellékletei.

(4) Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes, archiválásra alkalmas példány szolgáltatható.

(5) A jogosult a kötelespéldányként szolgáltatott nyomtatott kiadványokat a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználás körében használhatja fel.

6. § (1) A nyomtatott kiadványból – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – hat kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK számára.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a helyi kiadványból – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egy kötelespéldányt kell szolgáltatni a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár, budapesti székhelyű kiadó esetén a FSZEK számára.

(3) Kettő kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK számára

a) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott és a kormányzati portálon közzétett kisnyomtatványtípusokból,

b) a kiadási változatból,

c) a külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott, nyomtatott, de nem Magyarországon kiadott magyar nyelvű kiadványból,

d) a legfeljebb 50 példányban sokszorosított, nemzetközi azonosító számmal rendelkező nyomtatott kiadványból, valamint az egyedi igény alapján nyomtatott kiadványból.

(4) A szabványokból egy példányt kötelespéldányként archivál az MSZT, a szabadalmi leírásból egy példányt kötelespéldányként őriz az SZTNH.

7. § (1) A kötelespéldányokat legkésőbb a nyomtatott kiadvány megjelenésének napját követő 15. napig kell a jogosult számára megküldeni vagy hozzá közvetlenül benyújtani.

(2) A kötelespéldányokat két példányban kiállított szállítólevéllel együtt kell szolgáltatni, amely tartalmazza

a) a szolgáltató szervezet nevét,

b) a szolgáltató szervezet címét,

c) a kiadvány címét,

d) a kiadvány szerzőjének nevét,

e) időszaki kiadvány esetében a részegység számát,

f) a kiadvány nemzetközi azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval,

g) a kötelespéldányként szolgáltatott példányszámot,

h) a kiadvány megjelenési példányszámát,

i) a kiadvány árát vagy értékét, valamint

j) a kézbesítés dátumát.

(3) A kötelespéldány szolgáltatója – a 2. § 15. pont a) és c) alpontja szerinti kiadványokhoz és zeneművekhez tartozó nemzetközi azonosító szám számcsoportján belül saját kiadói azonosító számmal nem rendelkező kiadó kivételével – a tárgyévben megjelent kiadványairól éves jelentést küld elektronikus úton egy példányban az OSZK részére a megjelenési évet követő év március 15-ig.

(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza

1. a szolgáltató szervezet nevét,

2. a szolgáltató szervezet címét,

3. az adatszolgáltatásért felelős személy nevét,

4. a kiadvány címét,

5. a kiadvány szerzőjének nevét,

6. a kiadás számát,

7. időszaki kiadvány esetében a részegység számát,

8. a kiadvány alakját, terjedelmét,

9. a kiadvány megjelenési példányszámát,

10. a kiadvány nemzetközi azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval,

11. a nyomda nevét és postacímét,

12. a szerzői jog jogosultjának nevét és elérhetőségét,

13. a kiadvány kiadására jogosult nevét és elérhetőségét,

14. a kiadási jog lejártának időpontját,

15. a kiadvány árát vagy értékét, valamint

16. a nemzetközi dokumentumazonosító számmal rendelkező, de meg nem jelent kiadványok felsorolását.

(5) Terjesztési korlátozás esetén a szolgáltató a korlátozás tényéről és tartalmáról a kötelespéldány szolgáltatásával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat.

8. § (1) Az OSZK a 6. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott hat kötelespéldány közül

a) egy példányt archivál,

b) egy példányból a nyilvános könyvtári szolgáltatásait és az igazgatási feladatokat látja el,

c) egy példányt biztosít a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára számára (a továbbiakban: DEENK) a nyilvános könyvtári szolgáltatásai, valamint az Országos Dokumentumellátási Rendszerben (a továbbiakban: ODR) nyújtott szolgáltatásai céljára,

d) egy példányt biztosít a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárnak (a továbbiakban: KSH Könyvtár) a 9. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatás céljára,

e) egy példányt biztosít gyűjtőkörének megfelelően az Országgyűlési Könyvtárnak (a továbbiakban: OGYK) a 9. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás céljára, amelyből a Magyarországon kiadott, nemzetiségi kiadványokra az Országos Idegennyelvű Könyvtár jogosult,

f) egy példányt biztosít szolgáltatás céljára a gyűjtőköri megosztás figyelembevételével a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontnak (a továbbiakban: PTE EK TK) vagy a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárnak (a továbbiakban: SZTE Klebelsberg Könyvtár).

(2) Az OSZK az át nem vett példányokat a használat biztosítása céljára az országos szakkönyvtárak és az egyetemi könyvtárak között osztja szét a miniszter által meghatározott gyűjtőköri szempontokra figyelemmel.

(3) A kötelespéldányok OSZK-ból történő elszállításáról az (1) és (2) bekezdés alapján kötelespéldányban részesülő könyvtárak gondoskodnak, és viselik annak költségét.

9. § (1) Az OGYK kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége elsősorban az Országgyűlés bizottságainak, képviselőcsoportjainak, az országgyűlési képviselőknek, szakértőiknek és az Országgyűlés Hivatalának szakirodalmi ellátása, továbbá az ODR szolgáltató könyvtári feladatainak ellátása, továbbá az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a legújabb kori magyar és egyetemes történelem hazai szakirodalmának, valamint az Országgyűlés dokumentumainak hozzáférhetővé tétele az ODR-en belül. A Magyarországon kiadott nemzetiségi kiadványokat az ODR-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtár szolgáltatja.

(2) A KSH Könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a nyilvános könyvtári és országos szakkönyvtári feladatok, valamint az ODR szolgáltató könyvtári feladatainak ellátása, továbbá e kötelezettségével összefüggésben a KSH Könyvtár ellátja a könyvkiadásra vonatkozó országos statisztikai számbavétel feladatait.

(3) Az országos szakkönyvtár és az egyetemi könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettségként országos szakbibliográfiát épít, továbbá biztosítja a kötelespéldányok hozzáférhetővé tételét az ODR szolgáltató könyvtáraként.

10. § Az OSZK a 7. § (3) bekezdése szerinti jelentést minden év március 31-éig megküldi a területileg illetékes megyei hatókörű városi könyvtárnak, Budapesten a FSZEK-nek és a DEENK-nek.

11. § (1) A nemzetközi azonosító szám kezelőjének nyilvántartása alapján a jogosult a nemzetközi azonosító számmal rendelkező kiadvány kódjának ellenőrzésével, valamint az éves szolgáltatói jelentések összehasonlításával vizsgálja a kötelespéldány-szolgáltatás megfelelő teljesítését.

(2) A jogosult a Kultv. 59. § (2c) bekezdésében meghatározott esetben, az ott meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása előtt legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül a szolgáltató köteles a hibátlan példányra kicserélt vagy kiegészített hibás vagy nem teljes példányt, illetve a szolgáltatni elmulasztott kötelespéldányt a jogosult részére megküldeni vagy hozzá közvetlenül benyújtani.

12. § (1) A nyilvánosan hozzáférhetővé tett kiadvány kötelespéldányának felhasználását megtiltani vagy korlátozni csak hatósági vagy bírósági határozat, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti, a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján lehet.

(2) Ha a szerző a nyilvánosságra hozatalhoz az engedélyt a kiadvány megjelenése és a kötelespéldány szolgáltatása után vonja vissza, az OSZK két példányt a szerző által meghatározott terjesztési korlátozás szerint kezel, a többi kötelespéldányt visszavonja a kedvezményezett könyvtáraktól.

(3) A könyvtár az (1) bekezdés szerinti hatósági vagy bírósági határozatnak, illetve a terjesztési korlátozásnak megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a minősített adat kutatási szabályainak megfelelően biztosítja.

13. § (1) A jogosult a kötelespéldányt nyilvántartásba veszi, feltárja és a nyilvános könyvtári ellátás rendszerében hozzáférhetővé teszi.

(2) A kötelespéldányokból részesülő könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó kötelespéldányokat köteles archiválni. Az archiválási kötelezettség alá nem tartozó kötelespéldány a használati adatok csökkenésének kimutatása esetén, a miniszter engedélyével törölhető az állomány-nyilvántartásból, és fel kell ajánlani a könyvtárak számára átvételre.

(3) Az archivált kötelespéldány muzeális könyvtári dokumentum.

5. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai elektronikus kiadványok esetében

14. § (1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az elektronikus kiadványból, ha az

a) Magyarországon bejegyzett domainnév vagy magyarországi szolgáltató által külföldön bejegyeztetett domainnév alatt jelent meg, és magyar nyelvű vagy Magyarországgal kapcsolatos kulturális, oktatási vagy tudományos tartalmú,

b) hazai költségvetési forrásból létrehozott vagy támogatott, határon túli, a Kultv. 1. számú melléklet d) pontja szerinti hungarikum (a továbbiakban: hungarikum), valamint

c) nyomtatott kiadvány elektronikus változata.

(2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott kiadvány fizikai adathordozón megjelent, digitális, valamint az internetről letölthető elektronikus változatából, kivéve az elektronikus változat tárgyévi változatlan kiadását.

(3) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a kartográfiai kiadvány elektronikus változatából.

(4) Az elektronikus kiadványból a kiadvány megjelenítését lehetővé tevő és azt nem korlátozó, szabványos nyílt formátumok valamelyikére konvertált elektronikus változatban kell kötelespéldányt szolgáltatni. Az elektronikus kiadvány szolgáltatásának technikai részleteiről miniszteri jóváhagyást követően az OSZK útmutatót tesz közzé a honlapján, amelyet a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük.

(5) Kötelespéldányként elektronikus eszközön megjeleníthető, megtekintést, további feldolgozást nem korlátozó, jogvédelmet biztosító műszaki intézkedést nem tartalmazó példány szolgáltatható.

(6) Az online elektronikus kiadványt a szolgáltató elektronikus úton szolgáltatja a kiadvány leíró adataival együtt.

(7) A nem vagy nem megfelelően megjeleníthető formátum kiterjesztését a Kultv. 59. § (2c) bekezdésében foglaltak szerint az OSZK elvégezheti.

15. § (1) A fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványból hat példányt, online elektronikus kiadványból egy példányt kell a 14. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott módon az OSZK rendelkezésére bocsátani a kiadvány megjelenésétől számított 15 napon belül.

(2) Az OSZK a fizikai adathordozón megjelent kiadványokból két példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít, egy példányt a DEENK részére, egy példány a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján a KSH Könyvtár részére küld meg, a fennmaradó 2 példányt gyűjtőkör szerint az OGYK, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, a PTE EK TK és az SZTE Klebelsberg Könyvtár között osztja szét.

(3) Az online elektronikus kiadvány esetében a kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása esetén a kötelespéldány OSZK általi beszerzése megvalósulhat a kötelespéldány ingyenes letöltésével is.

(4) Az elektronikus kiadványokat az OSZK archiválja.

(5) Az elektronikus kiadványok kötelespéldányait az OSZK a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével teszi hozzáférhetővé a könyvtárhasználók számára a kötelespéldány-szolgáltatás kedvezményezett könyvtáraiban kialakított zárt hálózaton keresztül. Az online elektronikus kiadványt az OSZK egyidejűleg legfeljebb hat példányban teheti hozzáférhetővé.

6. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai film esetében

16. § (1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az MNFA számára

a) a Magyarországon előállított és bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,

b) a külföldön előállított és Magyarországon bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,

c) a külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott, az Mttv. vagy az Mktv. szerinti támogatásban részesült filmből,

d) a film Magyarországon fizikai adathordozón kiadott vagy online megjelent elektronikus, digitális és online változatából, ha az

da) lakossági kereskedelmi forgalomba került,

db) 50 darab feletti példányszámban zártkörű, reprezentatív terjesztésre került, vagy

dc) egyéb, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá eső, az Mttv. 203. § 22. pont a)–c) alpontja szerinti nyomtatott kiadvány kiegészítő része vagy melléklete,

e) az online bemutatott, a)–c) pont szerinti film, valamint

f) lakossági kereskedelmi forgalomba került diafilm és diakép.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti film fizikai adathordozón kiadott változatából egy példányt az MNFA átad az OSZK számára.

(3) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az (1) bekezdésben meghatározott film minden bemutatott változatából, beleértve a fizikai adathordozón megjelent, analóg, digitális, valamint az internetről letölthető változatot is, kivéve fizikai adathordozó esetén a tárgyévi változatlan utánnyomást.

(4) Online bemutatás vagy forgalmazás esetén kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha a film

a) Magyarországon bejegyzett domainnév vagy magyarországi szolgáltató által külföldön bejegyzett domainnév alatt jelent meg, és az magyar nyelvű vagy Magyarországgal kapcsolatos, kulturális, oktatási vagy tudományos tartalmú,

b) hazai költségvetési forrásból létrehozott vagy támogatott, határon túli hungarikum.

(5) Kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha a film

a) nyilvános hozzáférhetővé tételét az ügyészség vagy a bíróság – részben vagy egészben – felfüggesztette vagy megtiltotta,

b) a filmelőállító vagy a forgalmazó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik.

(6) Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes, lejátszóeszközön megjeleníthető, megtekintést, további feldolgozást, átmentést nem korlátozó, jogvédelmet biztosító műszaki intézkedést nem tartalmazó, archiválásra és reprodukálásra alkalmas példány szolgáltatható.

(7) A szolgáltatandó anyagok körének a 17. § (2) bekezdése szerinti szabályait és azok változásait az MNFA saját honlapján közzéteszi.

(8) A filmelőállító megállapodhat a filmgyártó vállalkozással, hogy a kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét a filmgyártó vállalkozás viseli.

(9) A kötelespéldány-szolgáltatás technikai részleteiről miniszteri jóváhagyást követően az MNFA útmutatót tesz közzé a honlapján, amelyet a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük.

17. § (1) A Magyarországon előállított film (2) bekezdés szerint archiválandó anyagait a magyarországi bemutatót követő 8 héten belül kell a (2) bekezdés szerinti számban és formátumban együttesen szolgáltatni.

(2) Együttesen kell szolgáltatni

a) a digitális konverzió alapját képező, legrészletesebb információtartalmú, végleges kellékeket, amelyek tartalmazzák

aa) a képfájlokat,

ab) az eredeti, kevert és nemzetközi hangfájlokat,

ac) az aa) és ab) alpont szerinti fájlokhoz illeszkedő feliratfájlokat,

ad) az aa–ac) alpont szerinti fájlokra vonatkozó részletes írásbeli technikai dokumentációt,

ae) az analóg filmes technológia alkalmazása esetén véglegesített eredeti kép- és hangnegatív, dubpozitív, ennek hiányában teleprintkópiát,

b) a teljes és végleges, vetítésre és bemutatásra alkalmas,

ba) egy darab digitális,

bb) két darab kutatásra alkalmas megtekintő,

bc) celluloid alapú végtermék esetén egy darab végleges és hibátlan állapotú, az eredeti negatívról készített pozitív

kópiát,

c) a plakátot, filmszínházi plakátot és műsorfüzetet két nyomtatott és a nyomdai változattal megegyező egy elektronikus példányát,

d) egy darab forgatókönyvet, továbbá a forgatókönyv – a forgatás megkezdésekor érvényes – filmgyártás során készült végleges nyelvi változatának egy-egy példányát, animációs filmalkotások esetén a képes forgatókönyv egy példányát és a karaktertervek egy példányát,

e) a dialóg listákat, továbbá a dialóg lista kópiagyártás során készült végleges nyelvi változatának egy-egy példányát,

f) a díszlettervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,

g) a látványtervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,

h) a jelmeztervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,

i) a diafilmek és diaképek négy eredeti példányát, valamint

j) fényképtípusonként legalább tizenkettő darabot, különösen a forgatás során készült stand- és werk-, illetve promóciós fotó egy-egy előhívott példányát.

(3) A (2) bekezdés i) pontja szerinti diafilmek és diaképek közül az OSZK kettő példányra jogosult.

(4) A külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott film (2) bekezdés szerinti archiválandó anyagait az MNFA által meghatározott és a honlapján közzétett vagy vele egyeztetett formátumban az első bemutatót követő 8 héten belül kell szolgáltatni.

(5) A külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott film (2) bekezdés szerinti archiválandó anyagait az MNFA által meghatározott, de legalább egy példányban és az MNFA által meghatározott és a honlapján közzétett vagy vele egyeztetett formátumban – ha a forgalmazási szerződés másképp nem rendeli – a bemutatástól számított 2 éven belül, a határozott időre forgalomba hozott filmből a forgalmazási jog lejárta után 30 napon belül kell szolgáltatni.

(6) A 16. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott film, valamint f) pontjában meghatározott diafilm kötelespéldányát a forgalomba hozataltól számított 30 napon belül kell szolgáltatni.

18. § (1) A szolgáltató köteles a kötelespéldány-szolgáltatás tárgyát képező filmekről évente, az előállítás évét követő év március 15. napjáig jelentést küldeni az MNFA-nak, amelynek tartalmaznia kell

a) a szolgáltató nevét, címét,

b) az adatszolgáltatásért felelős személy nevét,

c) a film címét, műfaját, hosszát,

d) a film nemzetközi azonosító számát,

e) a film rendezőjét, forgatókönyvíróját, a dialógus szerzőjét, alapul szolgáló mű íróját és a kifejezetten a film céljára készült zene szerzőjét,

f) a film vége főcím szerinti évszámot,

g) a filmelőállító és a forgalmazó nevét,

h) a termék műszaki adatait, ideértve a forgatás, az utómunka és a forgalmazási kópia technikai adatait,

i) filmelőállító országát, valamint

j) a kötelespéldányként szolgáltatott példányszámot.

(2) Fizikai adathordozón vagy online megjelenő film esetében a jelentésnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) a kiadvány címét,

b) a kiadványon közölt film eredeti címét, gyártási évét, gyártó országát, rendezőjét és műfaját,

c) a kiadvány megjelenési formátumát,

d) a kiadvány megjelenési példányszámát,

e) amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval, a kiadvány nemzetközi azonosító számát, valamint

f) a kiadás számát.

(3) Terjesztési korlátozás esetén a szolgáltató a korlátozás tényéről és tartalmáról a kötelespéldány szolgáltatásával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat.

19. § (1) Filmek esetében az MNFA a Magyarországon gyártott vagy forgalmazott filmekhez tartozó magyar és nemzetközi azonosító számokkal regisztrált filmek kódjának ellenőrzésével, valamint az éves szolgáltatói jelentések összehasonlításával vizsgálja a kötelespéldány-szolgáltatás megfelelő teljesítését, ellenőrzi a szolgáltatott darabszámot és a fizikai adathordozó minőségét, lejátszhatóságát.

(2) A hibás, nem teljes vagy e rendeletben meghatározottaktól eltérő, nem megjeleníthető, illetve védelemmel ellátott példány szolgáltatása vagy a szolgáltatás elmulasztása esetén legfeljebb 30 napos határidő tűzésével az MNFA felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.

(3) A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató köteles hibátlan példányra kicserélni vagy kiegészíteni.

(4) A szolgáltatni elmulasztott, illetve a (3) bekezdés alapján kicserélt vagy kiegészített kötelespéldányt a (2) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az MNFA részére személyesen vagy postai úton szolgáltatni.

(5) Film esetében a kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő teljesítése esetén a kötelespéldányra jogosult beszerezheti a kiadványt, vagy a kiadványról archiválás céljából, a szerzői jogról szóló törvény szabályainak megfelelően másolatot készíthet. A kötelespéldányra jogosult a kötelespéldány pótlásával kapcsolatosan felmerült költségeit a kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettjére terhelheti.

20. § (1) A film kötelespéldányokat az MNFA archiválja, nyilvántartásba veszi, feltárja, tárolja, megőrzi.

(2) Az MNFA a film kötelespéldányt a fizikai adathordozó állagromlási idejének figyelembevételével, a várható elhasználódás megelőzése érdekében szükség esetén felújítja.

(3) Ha az archivált kiadvány szerzői jogi jogosultja nem korlátozta, az MNFA a tárolt anyagokból kutatás céljára átadott megtekintő példányt tesz helyben hozzáférhetővé.

(4) Az MNFA a filmre vonatkozó, hatósági vagy bírósági határozatban meghatározott korlátozásnak, illetve a terjesztési korlátozásnak megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a minősített adat kutatási szabályainak megfelelően biztosítja.

(5) A nyilvánosan hozzáférhetővé tett kiadvány kötelespéldányának felhasználását utólag megtiltani vagy korlátozni csak hatósági vagy bírósági határozat, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti, a mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján lehet.

7. Záró rendelkezések

21. §3

22. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében az 1653. nyilvántartási számú adatgyűjtésnél az „Országos Széchényi Könyvtár” szövegrész helyébe a „Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár” szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet.

1

A rendelet a 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján nem lép hatályba.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

3

A 21. § a 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba. A rendelet a 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére