• Tartalom

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről

2021.06.03.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1.1 aktív hálózati elem: hálózati (adat-, hang- és képátvitel, valamint kapcsolódó szolgáltatások) feladatokat ellátó hardver-, firmware- és szoftvereszköz, amely biztosítja a felhasználói végpontok közötti kommunikációt. Ide tartoznak különösen a helyi számítógép-hálózati (LAN) eszközök, a nagytávolságú hálózati (WAN) eszközök, az optikai átviteli eszközök (CWDM, DWDM), az IP alapú eszközök, a wireless eszközök, a hálózatbiztonsági célhardverek, továbbá a hálózati menedzsment megoldások;

2.2 alkalmazás: a beszerzési igény felmerülése alapján kifejlesztett egyedi felhasználású,

a) az 1., 4., 5., 6a., 7., 12., 13. és 15. pont szerinti eszközök és berendezések elemeinek működtetését,

b) a rendszerek együttműködését, illetve a felhasználók igényeinek megfelelő feladatokat

elvégző eljárások, utasítások, állományok, valamint a használathoz kapcsolódó szellemi termékek, ideértve az alkalmazás licenszét, forráskódját, egyéb használatához kapcsolódó dokumentációját is;

3. alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatás: az alkalmazások körébe tartozó termékhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amely a felhasználó gépparkjára vagy az általa használt virtuális környezetben telepítendő vagy arra telepített, azokon üzemelő alkalmazások megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve a tervezés, fejlesztés, tesztelés, integráció, migráció, üzembe helyezés, oktatás, bővítés, garanciális szolgáltatások, karbantartás, támogatás, üzemeltetés szolgáltatásokat;

4. beszédcélú kapcsoló és készülék: olyan elektronikus programozható berendezés, amely lehetővé teszi, hogy egy magánhálózat felhasználói végpontjai rácsatlakozhassanak a köz-, külön- vagy zártcélú telefonhálózatokra, illetve az ezen hálózatokról bejövő hívások szétosztását biztosítja elektronikus úton vagy kezelő segítségével a hívott egyéni végberendezésekre, valamint az ilyen eszközhöz kapcsolódó végberendezés;

5.3 digitális vizuáltechnikai eszköz: elektronikus dokumentumok vagy más, digitalizált formátumú tartalmak (szöveges, grafikai, multimédiás: álló- és mozgóképi) – az adott alkalmazás céljának megfelelő méretű, felbontású és minőségű felületen történő – vizuális megjelenítését végző eszköz, ideértve különösen a monitorokat, a projektorokat, a plazma-, LCD- vagy LED-technológiára épülő megjelenítőket, vizuális megjelenítőket, az interaktív táblákat, valamint ezek kiegészítőit és kellékanyagait is;

6. digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatás: olyan, a digitális vizuáltechnikai eszközök körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, ami a felhasználó eszközei, eszközrendszerei, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítja, ideértve a tervezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, garancia, karbantartás, támogatás, valamint fejlesztés, bővítés szolgáltatásokat;

6a.4 egyéb informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver: elektronikus adatgyűjtés és adatfeldolgozás elvégzéséhez szükséges eszköz, alkalmazás vagy szoftver, a más kategóriába nem sorolt informatikai eszköz, alkalmazás vagy szoftver, ideértve különösen az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközöket, alkalmazásokat vagy szoftvereket vagy más, általános célú, egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai eszközöket, alkalmazásokat vagy szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is;

7.5 hardver: a szoftver és alkalmazás fizikai szintű megvalósítási egysége, így különösen a biztonságos működtetéséhez szükséges és használt fizikai eszközök, amelyek használata a hozzájuk tartozó szoftverekkel lehetséges, valamint a szükséges alkatrészek, kellékanyagok, kiegészítők és segédanyagok. Hardvernek minősül továbbá minden olyan fizikai eszköz vagy programozható célberendezés is, mely szoftvert vagy alkalmazást futtat, és más informatikai eszközökkel történő kommunikációra képes, függetlenül a felhasználás céljától, ideértve különösen a digitális fényképezőket és a kamerákat, az okos eszközöket, a GPS helymeghatározó eszközöket, a beléptető-, épületfelügyeleti és biztonsági rendszereket, valamint a robotokat is, de nem ideértve a járműveket, gyermekjátékokat és háztartási gépeket;

8. hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatás: a hardverek körébe tartozó termékekhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amelyek a felhasználó gépparkjának vagy az általa használt virtuális környezetnek a megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve a tervezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, garancia, karbantartás, támogatás, valamint fejlesztés, bővítés szolgáltatásokat;

9. internetszolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely az internet protokoll alkalmazásával a felhasználó részére hozzáférést biztosít a globális közcélú internethálózathoz;

10.6 irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatás: a 12. vagy 15. pont szerinti eszközökhöz kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás

a) a felhasználó irodatechnikai eszközparkjának megfelelő szintű használatát biztosítja, illetve

b) a felhasználó részére korábban szállított irodagépek jótállási időn túli alkatrésszel, karbantartóanyaggal, illetve kellékekkel történő megfelelő szintű ellátását biztosítja, továbbá

c) ezek beépítéséhez, cseréjéhez szükséges javítási, karbantartási szolgáltatást biztosítja;

11. kommunikációs eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás: olyan, az 1., 4., 9., 13., 14. vagy 16. pont szerinti eszköz szállításához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, ami a felhasználó eszközei, eszközrendszerei, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítja, ideértve a tervezés, üzembe helyezés, üzemeltetés, garancia, karbantartás, támogatás, valamint fejlesztés, bővítés szolgáltatásokat;

12.7 másoló és sokszorosító: olyan eszköz, amely segítségével a papíron vagy hasonló hordozón, illetve elektronikus információként rendelkezésre álló dokumentumról egy vagy több megfelelő minőségű, két vagy háromdimenziós másolati példány készíthető, valamint a szükséges alkatrészek és kellékanyagok;

13. mobil kommunikációs eszköz: a 14. pont szerinti szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülék és kiegészítő;

14. mobil kommunikációs szolgáltatás: a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott közcélú előfizetői szolgáltatás, amely révén megvalósulhat az adott hálózat előfizetői, illetve a hálózattal összekapcsolt vagy arra rákapcsolt más hálózatok igénybevevői közötti hang-, illetve adatkommunikáció;

15.8 nyomtató: olyan egy- vagy többfunkciós eszköz, amely papíron vagy hasonló hordozón vagy hordozó igénybevétele nélkül, két vagy három dimenzióban jeleníti meg az informatikai rendszerekben (szoftverplatformokon, hardvererőforrások igénybevételével) készített elektronikus információt, valamint a szükséges alkatrészek és kellékanyagok;

16.9 passzív hálózati elem: az aktív hálózati eszközök összeköttetését biztosító, intelligenciával nem bíró elemek, így különösen vezetékek, kábelek, sötétszálak, rendezők;

17.10 szoftver: a beszerzési igény felmerülését megelőzően kifejlesztett általános felhasználású,

a) az 1. § 1., 4., 5., 6a., 7., 12., 13., 15. pontja szerinti eszközök és berendezések elemeinek működtetését,

b) a rendszerek együttműködését, illetve a felhasználók igényeinek megfelelő feladatokat

elvégző eljárások, utasítások, állományok és a használathoz kapcsolódó szellemi termékek, ideértve a szoftver licenszét, forráskódját, egyéb használatához kapcsolódó dokumentációját is;

18.11 szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás: a szoftverek körébe tartozó termékekhez kapcsolódó eseti vagy rendszeres szolgáltatás, amely a felhasználó gépparkjára vagy az általa használt virtuális környezetben telepítendő vagy arra telepített, azokon üzemelő szoftvereszközök megfelelő szintű biztonságos használatát biztosítja, ideértve a tervezés, testreszabás, tesztelés, integráció, migráció, üzembe helyezés, oktatás, bővítés, garanciális szolgáltatások, karbantartás, támogatás, üzemeltetés szolgáltatásokat, vagy amely a felhasználó által szoftverek használatával előállított digitális tartalmak eredetiségét, sértetlenségét tanúsítja, különösen az elektronikus aláírások, biztonsági tanúsítványok és időbélyegzők.

2. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti alkalmazásnak és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül valamennyi, e rendelet szerinti alkalmazás, valamint az alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatás.

(2)12 A Rendelet 1. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti informatikai eszköznek és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül valamennyi, e rendelet szerinti

a) aktív hálózati elem,

b) beszédcélú kapcsoló és készülék,

c) digitális vizuáltechnikai eszköz,

d) digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatás,

e) egyéb informatikai eszköz vagy szolgáltatás,

f) hardver,

g) hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatás,

h) internetszolgáltatás,

i) irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatás,

j) kommunikációs eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás,

k) másoló és sokszorosító,

l) mobil kommunikációs eszköz,

m) mobil kommunikációs szolgáltatás,

n) nyomtató, valamint

o) passzív hálózati elem.

(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti szoftvernek és kapcsolódó szolgáltatásnak minősül valamennyi, e rendelet szerinti szoftver, valamint a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelethez13

Más kategóriába nem sorolt orvostechnikai eszközök, alkalmazások vagy szoftverek

1. leletező szoftverek és RIS-ek (Radiológiai Információs Rendszerek)

2. PACS-ok (Picture Archives and Communication System)

3. digitális preanalitikai automaták és szoftverek

4. digitális analitikai automaták és mérőeszközök

5. digitális posztanalitikai rendszerek

6. digitális POCT eszközök

7. laborinformációs rendszerek

8. kórházinformációs rendszerek (HIS)

9. klinikai rendszerek (CIS)

10. ápolási rendszerek és digitális lázlapok

11. gazdálkodási rendszerek

12. gyógyszertári rendszerek

13. betegazonosító rendszerek, eszközök

14. élelmezési rendszerek

15. nővérhívó rendszerek

16. logisztikai és eszköznyilvántartó rendszerek

17. infekciókontroll rendszerek

1

Az 1. § 1. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § 2. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 5. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § 6a. pontját a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § 7. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § 10. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § 12. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § 15. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § 16. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. § 17. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § 18. pontja a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (2) bekezdése a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. mellékletet a 3/2021. (VI. 2.) MK rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére