• Tartalom

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

2022.12.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 átlagos fűtőérték: a tárgyidőszakon belül a számlák szerinti elszámolási időszakokra (a továbbiakban: elszámolási időszak) meghatározott, a számlákon kWh/m3 mértékegységben feltüntetett, szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó fűtőérték adatok számtani átlaga vagy az ezen adatok szerinti számlán szereplő, adott elszámolási időszakra vonatkozó fűtőérték,

b)2 felhasznált hőenergia-mennyiség: az 1. mellékletben foglalt képlet alapján meghatározott, a szárítmányt előállító üzem által a tárgyidőszakban szárítmány-előállításra felhasznált és igazolt tüzelőanyag-mennyiség és az elszámolási időszak átlagos fűtőértéke szorzatának összege kWh mértékegységben kifejezve,

c)3 szárítmány: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében felsorolt gyümölcs- és zöldségfélékből, a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos gyógynövény-drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos kiszerelési egységeiről szóló 81/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet Melléklete szerinti, a 2. mellékletben felsorolt gyógynövényekből és a 3. mellékletben felsorolt fűszernövényekből forró levegővel mesterségesen szárított, illetve aszalt vagy a 3a. melléklet szerinti pörkölt termény,

d) tárgyév: az e rendelet szerinti támogatás iránti kérelem benyújtásának éve,

e) tárgyidőszak: a tárgyévet megelőző év július 1-jétől tárgyév június 30-áig tartó időszak,

f) tüzelőanyag: földgáz, tartályos vagy palackos propán-bután gáz.

2. § (1) E rendelet alapján a (2) bekezdés szerinti vállalkozás a szárítmány-előállításhoz felhasznált hőenergia-mennyiség után – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatásként – vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

(2)4 Támogatás igénybevételére az a szárítmány-előállító tevékenységet folytató vállalkozás (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

b) a feldolgozandó termény megnevezését és mennyiségét, a végtermék megnevezését és mennyiségét, valamint a feldolgozáshoz felhasznált tüzelőanyag mennyiségét napi bontásban tartalmazó, belső nyilvántartást vezet;

c) a tárgyidőszakra vonatkozóan igazolja a szárítmány-előállítás céljára felhasznált tüzelőanyag mennyiségét;

d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

da) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint ugyanezen törvény c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a d) pontban foglaltakról, valamint a tárgyévben és az azt megelőző két évben igénybe vett általános csekély összegű támogatás összegéről;

f) a támogatási kérelméhez csatolja az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti belső nyilvántartást a tárgyévben szigorú számadású bizonylatként kell kezelni.

3. § (1)5 A támogatási kérelem a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelőn, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be tárgyév július 15. és augusztus 30. között a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(1a)6 A 2021. évben az (1) bekezdésben meghatározott időszakon belül támogatási kérelmet be nem nyújtott igénylő a támogatási kérelmét – az (1) bekezdésben meghatározott módon – 2021. november 30. és december 6. között jogosult benyújtani.

(2) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az igénylő azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító szám, székhely vagy telephely címe),

b)7 a szárítmány-előállítás céljára a tárgyidőszakban felhasznált napi tüzelőanyag mennyiségére, valamint az átlagos fűtőértékre és a felhasznált hőenergia mennyiségére vonatkozó, elszámolási időszaki bontásban feltüntetett adatok,

c)8 a tárgyidőszakban előállított szárítmány mennyiségére vonatkozó adatok termékenként és napi bontásban feltüntetve,

d) az igényelt támogatás összege,

e) a 2. § (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti nyilatkozatok.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a)9 telephelyi elszámolási időszaki bontásban a szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag mennyiségéről és a fűtőértékről szóló elszámoló számlákat,

b) a belső nyilvántartás alapján készített, a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerinti elszámoló kivonat elektronikus változatát és

c)10

(4)11 A felhasznált hőenergia-mennyiség éves felhasználását igazoló, a (3) bekezdés a) pontja szerinti számlának tartalmaznia kell az igénylő nevét, címét vagy fogyasztói azonosító számát, az elszámolási időszakot, az átadási pont, fogyasztási hely címét, azonosító számát, az átadott-átvett tüzelőanyag mennyiséget (m3 vagy kg mértékegységben kifejezve), továbbá az égéshőt (kWh/m3 vagy kWh/kg vagy MJ/m3 vagy MJ/kg mértékegységben kifejezve) vagy az energiamennyiséget (kWh vagy MJ mértékegységben kifejezve).

(5)12 Ha a támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló FM rendeletben foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(6) Az eljárás során – a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(7) A támogatási kérelem a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó benyújtott kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

(8) A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

4. § (1) A támogatás mértéke támogatásra jogosult igénylőnként a tárgyévben legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatási összeg a szárítmány-előállítás céljára a tárgyidőszakban felhasznált hőenergia mennyiségétől függően, a 4. mellékletben foglalt táblázat alapján – az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – sávosan kerül megállapításra.

(3) A felhasznált hőenergia mennyiségének számításakor

a)13 a tárgyidőszaknak csak azon napjait kell figyelembe venni, amelyek során ténylegesen szárítmány-előállítás történt,

b) kizárólag az a tüzelőanyag-mérő berendezés által mért tüzelőanyag-mennyiség fogadható el, amely kizárólag az igénylő vonatkozásában méri a szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag mennyiségét.

(4) Ha az igénylő a tárgyidőszakban az adott telephelyen a szárítmány mellett egyéb terméket is előállított, akkor annak a napnak a tüzelőanyag-felhasználása, amely során egyéb termék előállítása is történt, a támogatás alapjaként nem vehető figyelembe.

(5) A támogatás összege az igénylő, illetve a vele – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti – egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keret alapján kerül megállapításra.

(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatási kérelemben feltüntetett igénynek az ezen összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.

(7) Az általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(8) Az általános csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, ha a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén az igénylő biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(9)14 Ha a telephelyi és elszámolási időszaki bontásban a szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag mennyiségéről és a fűtőértékről szóló elszámoló számlán a fűtőérték megajoule-ban van feltüntetve, akkor a kWh-ra történő átváltás során szorzótényezőként 0.277778-as érték az alkalmazandó.

(10)15 Ha a szárítmány-előállítás tartályos vagy palackos propán-bután gáz felhasználásával történik, akkor a propán-bután gáz esetében 12,8 kWh/kg átlagos fűtőérték alkalmazandó a számlán szereplő értéktől függetlenül.

5. § (1)16 A támogatás finanszírozására a tárgyévben legfeljebb 170 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2)17 A Kincstár tárgyév december 31-éig dönt a támogatás odaítéléséről, valamint összegéről, és a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás igénylő részére történő folyósításáról.

(3) Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja az (1) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatást tartalmaz.

8. §18 (1) E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel [a továbbiakban: 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet hatálybalépésekor19 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdés c) pontját a folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni,

1. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez20

A tárgyévben szárítmány-előállítás céljára felhasznált hőenergia-mennyiség kiszámításának képlete

FHM= (h1×ÁF1) + (h2×ÁF2) + ... + (hn×ÁFn)

ahol

FHM: felhasznált hőenergia-mennyiség
h: a támogatás alapját képező szárítmány előállítására az adott elszámolási időszakban felhasznált tüzelőanyag-mennyiség
ÁF: adott elszámolási időszaki átlagos fűtőérték

2. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

A támogatható gyógynövények jegyzéke

A

B

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

2.

Vadgesztenyemag

Hippocastani semen

3.

Vadgesztenyelevél

Hippocastani folium

4.

Vadgesztenyekéreg

Hippocastani cortex

5.

Fekete ürömfű

Artemisiae vulgaris herba

6.

Articsókalevél

Cynarae folium

7

Korpafű-leveleshajtás

Lycopodii herba

8.

Mórmályvalevél

Malvae mauritii folium

9.

Falgyom fű

Parietariae herba

10.

Csipkebogyó

Rosae pseudo-fructus

11.

Lórom-virágoshajtás

Rumicis herba

12.

Lóromtermés

Rumicis fructus

13.

Bodzabogyó

Sambuci fructus

14.

Máriatövis-virágoshajtás

Cardui mariae herba

15.

Fekete nadálytőlevél

Symphyti folium

3. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

A támogatható fűszernövények jegyzéke

A

B

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

2.

Medvehagyma

Allium ursinum

3.

Kerti kapor

Anethum graveolens

4.

Orvosi angyalgyökér

Angelica archangelica

5.

Tárkony

Artemisia dracunculus

6.

Barna mustár

Brassica juncea

7.

Paprika

Capsicum annuum

8.

Konyhakömény

Carum carvi

9.

Sáfrányos szeklice

Carthamus tinctorius

10.

Koriander

Coriandrum sativum

11.

Valódi sáfrány

Crocus sativus

12.

Édeskömény

Foeniculum vulgare

13.

Izsóp

Hyssopus officinalis

14.

Közönséges boróka

Juniperus communis

15.

Babér

Laurus nobilis

16.

Lestyán

Levisticum officinale

17.

Kerti majoránna

Majorana hortensis

18.

Borsmenta

Mentha x piperita

19.

Kerti bazsalikom

Ocimum basilicum

20.

Görög oregano

Origanum vulgare subsp. hirtum

21.

Petrezselyem

Petroselinum crispum

22.

Ánizs

Pimpinella anisum

23.

Rozmaring

Rosmarinus officinalis

24.

Orvosi zsálya

Salvia officialis

25.

Borsikafű

Satureja hortensis

26.

Fehér mustár

Sinapis alba

27.

Fekete mustár

Sinapis nigra

28.

Kerti kakukkfű

Thymus vulgaris

29.

Görögszéna

Trigonella foenum-graecum

3a. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez21

1.

A

B

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

2.

Tök(mag)

Cucurbitaceae nemzetsége

3.

Vad (indián) rizs

Zizania

4.

Kesudió

Anacardium occidentale

5.

Földimogyoró (amerikai mogyoró)

Arachis hypogaea

6.

Közönséges mogyoró (európai mogyoró)

Corylus avellana

7.

Török mogyoró

Corylus colurna

8.

Diófafélék termése

Juglandaceae

9.

Mandulafa termése

Prunus dulcis, Prunus communis, Prunus amygdalus vagy Amygdalus communis

10.

Pisztáciafa termése

Pistacia

4. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez22

A tárgyévben igénybe vehető támogatás mértéke a szárítmány-előállítás céljára felhasznált hőenergia-mennyiség alapján

A

B

C

1.

A felhasznált hőenergia-mennyiség intervallumának alsó értéke (kWh)

A felhasznált hőenergia-mennyiség intervallumának felső értéke (kWh)

A támogatás összege (euró)

2.

10 000

49 999

400

3.

50 000

99 999

1 900

4.

100 000

499 999

3 700

5.

500 000

999 999

7 600

6.

1 000 000

1 999 999

15 600

7.

2 000 000

2 999 999

22 666

8.

3 000 000

3 999 999

32 000

9.

4 000 000

4 999 999

40 000

10.

5 000 000

5 999 999

46 666

11.

6 000 000

6 999 999

51 999

12.

7 000 000

7 999 999

55 999

13.

8 000 000

8 999 999

58 666

14.

9 000 000

9 999 999

65 999

15.

10 000 000

66 666

1

Az 1. § a) pontja a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1a) bekezdését a 43/2021. (XI. 29.) AM rendelet 9. §-a iktatta be.

7

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdés c) pontját a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (4) bekezdése a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (5) bekezdése a 38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (9) bekezdését a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

15

A 4. § (10) bekezdését a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

17

Az 5. § (2) bekezdése a 43/2021. (XI. 29.) AM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 11. §-a iktatta be.

19

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 22.

20

Az 1. melléklet a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 3a. mellékletet a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 24. §-a iktatta be.

22

A 4. melléklet a 38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére