• Tartalom
Oldalmenü

206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2019.08.25.

A Kormány

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

3–4. §3

3. Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló
200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

5–6. §4

4. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7–18. §5

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. §6

6. A kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról szóló 122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

20–23. §7

7. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § E rendelet 4. §-a és 2. melléklete a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–5. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. agusztus 26. napjával.

2

Az 1–2. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–18. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20–23. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–5. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.