• Tartalom

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2021.09.04.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (1) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények, így gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola, valamint alapfokú művészeti iskola és kulturális központ megvalósítását célzó, az 1. mellékletben felsorolt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Beruházással összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A Kormány a Beruházással összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

5. § (1) A Beruházás építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f)–h), j)–k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5/A. §1 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt ingatlanokat érintő beruházások esetében a 3. mellékletben foglalt táblázat B és C oszlopában megjelölt telkekre és telekrészekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a)2 a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b)3 amennyiben a hatályos településrendezési terv a beépítés és az egyedi építési követelmények a (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétesek, vagy azokkal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni, továbbá

c) az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 29. §-át, valamint 40. §-át nem kell alkalmazni.

(2) A 3. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában megjelölt telkeken, illetve ingatlanrészeken oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 10%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 18 métert,

i) az előkert mérete 5 méter,

j) az oldalkert és a hátsókert mérete 10 méter,

k) az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(3) A 3. mellékletben foglalt táblázat C oszlopában megjelölt telkeken, illetve ingatlanrészeken kizárólag sport- és szabadidő-, vendéglátó- és ezen rendeltetéseket kiszolgáló vagy a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telkek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 10 000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 2%,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 70%,

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 5 méter.

(4) Az 1. melléklet szerinti táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az eljáró hatóság.

(5) A (4) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

5/B. §4 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt ingatlanokat érintő beruházások esetében a 4. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt telkekre és telekrészekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési tervek a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétesek, vagy azokkal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni.

(2) A 4. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt telkeken és telekrészeken közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési területek alakíthatók ki. A szabályozási vonal érintettsége okán történő telekalakítás esetén a kialakítható telekméret nem korlátozott.

5/C. §5 (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt ingatlanokat érintő beruházások esetében a megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési tervek a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétesek, vagy azokkal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt telkeken az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazhatók:

a) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 40%,

b) az oldalkert és hátsókert mérete 10 méter.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §6 (1) E rendeletnek a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2020. (V. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5/A. §-át, valamint 1. és 3. mellékletét a Módr1. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Módr1.-gyel megállapított 5/A. § (2) bekezdés g) pontjának és 5/A. § (3) bekezdés e) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot a Módr1. hatálybalépésekor8 hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

9. §9 E rendeletnek a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 449/2020. (X. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. mellékletében foglalt táblázat 163. és 164. sorát a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §11 E rendeletnek a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/B. §-át, 5/C. §-át, 1–4. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

1. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez13

A beruházással érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

Középfokú oktatási létesítmény és egyéb közösségi intézmény elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület kialakítása Dunakeszi Város területén

Dunakeszi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 036/2, 036/3, 036/229, 036/236, 036/247, 036/250, 036/255, 036/257, 036/260, 036/276, 036/277, 036/278, 036/279, 036/280, 036/281, 036/282, 036/283, 036/284, 036/285, 036/286, 036/287, 036/288, 036/289, 036/290, 036/291, 036/292, 036/293, 036/301, 036/352, 036/379, 036/380, 036/381, 036/382, 036/383, 036/384, 036/385, 036/386, 036/387, 036/388, 036/389, 036/390, 036/391, 036/392, 036/393, 036/394, 036/395, 016/11, 015/14, 034/49, 034/95, 034/41, 034/44, 034/45, 034/48, 034/52, 034/96, 034/94, 034/97, 036/396, 036/397, 036/398, 036/399, 036/400, 036/401, 036/402, 036/403, 036/404, 036/405, 036/406, 036/547, 036/546, 035/7, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 036/18, 036/19, 036/20, 036/21, 036/22, 036/23, 036/24, 036/25, 036/26, 036/27, 036/28, 036/29, 036/30, 036/31, 036/32, 036/33, 036/34, 036/544, 036/545, 036/127, 036/275, 036/274, 036/273, 036/272, 036/271, 036/270, 036/269, 036/268, 036/267, 036/266, 036/265, 036/264, 036/263, 036/262, 036/261, 036/259, 036/258, 036/256 és belterület 1, 5072, 5074/4 helyrajzi számú ingatlanok

3.

Alapfokú művészeti iskola és kulturális központ megvalósítására irányuló beruházás

Dunakeszi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 5277, 5265/4, 5265/3, 5260/1 és 5281 helyrajzi számú ingatlanok

2. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

4. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

5. tűzvédelmi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. hírközlési hatósági eljárások,

8. környezetvédelmi hatósági eljárások,

9. természetvédelmi hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18.14

19. földvédelmi hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez15

Az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület, illetve a különleges, beépítésre nem szánt terület elhatárolása

1X07601_0

 

A

B

C

1.

 

Oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület lehatárolása

Beépítésre nem szánt terület lehatárolása

2.

 

EOV Koordináták

EOV Koordináták

3.

Helyrajzi szám

y

x

y

x

4.

036/2

 

656662,39

256523,27

 

656662,39

256523,27

5.

 

 

656737,79

256483,08

 

656737,79

256483,08

6.

 

 

656718,43

256672,83

 

656743,97

256422,84

7.

 

 

656647,09

256665,6

 

656670,04

256462,14

8.

036/3

a teljes telekterület beépítésre

nem szánt terület

9.

036/229

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

10.

036/236

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

11.

036/247

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

12.

036/250

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

13.

036/255

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

14.

036/276

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

15.

036/277

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

16.

036/278

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

17.

036/279

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

18.

036/280

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

19.

036/281

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

20.

036/282

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

21.

036/283

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

22.

036/284

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

23.

036/285

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

24.

036/286

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

25.

036/287

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

26.

036/288

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi- szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

27.

036/289

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

28.

036/290

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

29.

036/291

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

30.

036/292

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

31.

036/293

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

32.

036/301

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

33.

036/352

656646,54

256669,51

34.

 

657136,8

256465,99

35.

 

657134,94

256462,38

36.

 

656647,09

256665,6

37.

036/379

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

38.

036/380

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

39.

036/381

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

40.

036/382

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

41.

036/383

656737,79

256483,08

656737,79

256483,08

42.

 

656740,98

256481,38

656740,98

256481,38

43.

 

656762,26

256532,7

656747,13

256421,25

44.

 

656731,18

256547,85

656743,97

256422,84

45.

036/384

656740,98

256481,38

656740,98

256481,38

46.

 

656778,65

256461,29

656778,65

256461,29

47.

 

656803,62

256512,55

656756,65

256416,14

48.

 

656762,26

256532,7

656747,13

256421,25

49.

036/385

656778,65

256461,29

656778,65

256461,29

50.

 

656783,65

256458,63

656783,65

256458,63

51.

 

656808,71

256510,07

656761,65

256413,48

52.

 

656803,62

256512,55

656756,65

256416,14

53.

036/386

656783,65

256458,63

656783,65

256458,63

54.

 

656792,01

256454,17

656792,01

256454,17

55.

 

656817,23

256505,92

656770,03

256409,04

56.

 

656808,71

256510,07

656761,65

256413,48

57.

036/387

656792,01

256454,17

656792,01

256454,17

58.

 

656794,13

256453,04

656794,13

256453,04

59.

 

656819,36

256504,87

656772,14

256407,92

60.

 

656817,23

256505,92

656770,03

256409,04

61.

036/388

656794,13

256453,04

656794,13

256453,04

62.

 

656759,05

256452,55

656759,05

256452,55

63.

 

656820,32

256504,41

656773,07

256407,43

64.

 

656819,36

256504,87

656772,14

256407,92

65.

036/389

656759,05

256452,55

656759,05

256452,55

66.

 

656808,59

256445,33

656808,59

256445,33

67.

 

656834,1

256497,7

656786,62

256400,24

68.

 

656820,32

256504,41

656773,07

256407,43

69.

036/390

656808,59

256445,33

656808,59

256445,33

70.

 

656840,79

256428,16

656840,79

256428,16

71.

 

656866,89

256481,73

656818,86

256383,13

72.

 

656834,1

256497,7

656786,62

256400,24

73.

036/391

656840,79

256428,16

656840,79

256428,16

74.

 

656847,58

256424,54

656847,58

256424,54

75.

 

656873,8

256478,36

656825,65

256379,53

76.

 

656866,89

256481,73

656818,86

256383,13

77.

036/392

656847,58

256424,54

656847,58

256424,54

78.

 

656866,96

256414,21

656866,96

256414,21

79.

 

656893,53

256468,74

656845,05

256369,24

80.

 

656873,8

256478,36

656825,65

256379,53

81.

036/393

656866,96

256414,21

656866,96

256414,21

82.

 

656917,29

256387,38

656917,29

256387,38

83.

 

656944,77

256443,78

656896,88

256345,47

84.

 

656893,53

256468,74

656845,05

256369,24

85.

036/394

656917,29

256387,38

656917,29

256387,38

86.

 

656921,3

256385,24

656921,3

256385,24

87.

 

656948,85

256441,79

656901,31

256344,19

88.

 

656944,77

256443,78

656896,88

256345,47

89.

036/395

656921,3

256385,24

656921,3

256385,24

90.

 

656936,84

256376,95

656936,84

256376,95

91.

 

656962,11

256435,33

656916,29

256339,53

92.

 

656948,85

256441,79

656901,31

256344,19

4. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez16

A közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési területek lehatárolása

1X07605_0

 

A

B

1.

 

Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési területek lehatárolása

2.

 

EOV Koordináták

3.

Helyrajzi szám

y

x

4.

015/14

656430,17

656427,63

656424,37

656423,10

257345,90

257349,52

257359,29

257369,40

5.

034/95

656448,25

656435,43

656439,62

656444,63

656450,68

656455,01

656649,15

656639,91

656640,42

656653,39

656667,36

656676,03

656691,40

257366,59

257374,60

257389,01

257403,14

257416,87

257424,95

257781,08

257782,17

257783,11

257786,10

257797,69

257812,86

257812,61

6.

034/97

656468,63

656448,25

656492,72

257353,85

257366,59

257448,17

7.

035/7

656481,50

656424,24

656488,44

656432,76

656443,82

257330,36

257381,60

257341,47

257356,90

257354,74

8.

036/396

656436,50

656438,22

656432,76

257356,17

257298,57

257356,90

9.

036/397

656443,82

656437,80

656436,50

656438,22

257354,74

257303,27

257356,17

257298,57

10.

036/398

656444,33

656437,38

656443,82

656437,80

257354,63

257308,02

257354,74

257303,27

11.

036/399

656448,13

656436,87

656444,33

656437,38

257352,31

257313,78

257354,63

257308,02

12.

036/400

656451,61

656436,28

656448,13

656436,87

257350,02

257320,37

257352,31

257313,78

13.

036/401

656454,59

656435,60

656451,61

656436,28

257348,06

257328,07

257350,02

257320,37

14.

036/402

656457,19

656434,86

656454,59

656435,60

257346,35

257336,33

257348,06

257328,07

15.

036/403

656459,34

656433,60

656457,19

656434,86

257344,94

257350,56

257346,35

257336,33

16.

036/404

656461,46

656433,19

656459,34

656433,60

257343,57

257355,20

257344,94

257350,56

17.

036/405

656440,28

656438,33

656433,19

656463,91

656461,46

257296,23

257297,25

257355,20

257341,93

257343,57

18.

036/406

656463,91

656440,28

656487,15

656488,55

656481,91

656478,33

656475,43

656474,81

656481,50

257341,93

257296,23

257271,43

257274,07

257279,74

257287,48

257302,79

257319,66

257330,36

19.

036/546

656498,87

656494,85

656480,48

656485,27

656438,67

656439,98

656462,17

257214,57

257206,49

257258,83

257267,88

257290,54

257272,33

257223,84

20.

036/547

656485,27

656438,67

656457,15

656438,33

257267,88

257290,54

257271,43

257297,25

21.

036/6

656491,89

656479,89

656462,17

257208,22

257185,28

257223,84

22.

036/7

656501,84

656485,82

656491,89

656479,89

257202,85

257171,70

257208,22

257185,28

23.

036/8

656503,84

656486,98

656501,84

656485,82

257201,79

257169,03

257202,85

257171,70

24.

036/9

656505,24

656487,98

656504,82

656503,84

656486,98

257200,32

257166,76

257201,27

257201,79

257169,03

25.

036/10

656516,00

656497,81

656505,24

656487,98

257176,28

257140,94

257200,32

257166,76

26.

036/11

656523,78

656504,84

656516,00

656497,81

257158,85

257122,05

257176,28

257140,94

27.

036/12

656527,43

656508,14

656523,78

656504,84

257150,53

257113,19

257158,85

257122,05

28.

036/13

656527,78

656508,41

656527,43

656508,14

257149,71

257112,46

257150,53

257113,19

29.

036/14

656528,43

656509,93

656527,78

656508,41

257145,86

257108,36

257149,71

257112,46

30.

036/15

656530,84

656511,24

656528,43

656509,93

257142,55

257104,86

257145,86

257108,36

31.

036/16

656532,14

656512,45

656530,84

656511,24

257139,46

257101,60

257142,55

257104,86

32.

036/17

656539,88

656520,08

656532,14

656512,45

257120,46

257082,39

257139,46

257101,60

33.

036/18

656541,86

656522,12

656539,88

656520,08

257115,45

257077,50

257120,46

257082,39

34.

036/19

656542,30

656522,58

656541,86

656522,12

257114,32

257076,40

257115,45

257077,50

35.

036/20

656547,08

656527,53

656542,30

656522,58

257102,12

257064,52

257114,32

257076,40

36.

036/21

656548,87

656529,39

656547,08

656527,53

257097,54

257060,07

257102,12

257064,52

37.

036/22

656549,48

656530,02

656548,87

656529,39

257095,98

257058,55

257097,54

257060,07

38.

036/23

656550,39

656530,96

656549,48

656530,02

257093,65

257056,29

257095,98

257058,55

39.

036/24

656552,36

656533,00

656550,39

656530,96

257088,63

257051,40

257093,65

257056,29

40.

036/25

656552,81

656533,47

656552,36

656533,00

257087,46

257050,27

257088,63

257051,40

41.

036/26

656553,70

656534,46

656552,81

656533,47

257085,19

257047,89

257087,46

257050,27

42.

036/27

656553,95

656534,72

656553,70

656534,46

257084,55

257047,27

257085,19

257047,89

43.

036/28

656554,23

656535,02

656553,95

656534,72

257083,83

257046,57

257084,55

257047,27

44.

036/29

656555,04

656535,84

656554,23

656535,02

257081,77

257044,58

257083,83

257046,57

45.

036/30

656537,07

656556,34

656555,04

656535,84

257041,63

257078,43

257081,77

257044,58

46.

036/31

656538,07

656556,71

656537,07

656556,34

257041,10

257077,49

257041,63

257078,43

47.

036/32

656557,57

656539,63

656538,07

656556,71

257075,29

257040,27

257041,10

257077,49

48.

036/33

656543,64

656559,78

656557,57

656539,63

257038,15

257069,65

257075,29

257040,27

49.

036/34

656579,54

656543,64

656559,78

257019,15

257038,15

257069,65

50.

036/544

656503,84

656496,72

656499,93

257201,79

257205,55

257212,19

51.

036/545

656496,72

656499,93

656498,87

656494,85

257205,55

257212,19

257214,57

257206,49

52.

036/275

656575,31

656559,50

656539,49

257016,87

256986,00

257035,83

53.

036/274

656572,67

656592,21

656575,31

656559,50

656581,76

256949,14

256986,73

257016,87

256986,00

257013,45

54.

036/273

656601,70

656582,26

656572,67

656592,21

256961,67

256923,71

256949,14

256986,73

55.

036/272

656589,87

656608,19

656601,70

656582,26

256902,87

256938,62

256961,67

256923,71

56.

036/271

656613,03

656596,40

656589,87

656608,19

256917,53

256885,03

256902,87

256938,62

57.

036/270

656601,81

656617,08

656613,03

656596,40

256870,21

256900,02

256917,53

256885,03

58.

036/269

656619,37

656605,88

656601,81

656617,08

256885,41

256859,07

256870,21

256900,02

59.

036/268

656609,90

656620,69

656619,37

656606,32

656605,88

256855,97

256877,02

256885,41

256857,87

256859,07

60.

036/267

656622,00

656614,31

656609,90

656620,69

256868,65

256853,64

256855,97

256877,02

61.

036/266

656623,32

656618,73

656622,00

656614,31

256860,25

256851,30

256868,65

256853,64

62.

036/265

656620,51

656623,85

656623,32

656618,73

256850,36

256856,87

256860,25

256851,30

63.

036/264

656622,36

656624,40

656620,51

656623,85

256849,38

256853,36

256850,36

256856,87

64.

036/263

656625,26

656622,36

656624,40

256847,85

256849,38

256853,36

65.

036/127

656539,49

656575,31

656581,76

656579,54

656537,07

257035,83

257016,87

257013,45

257019,15

257041,63

66.

036/257

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

67.

036/260

a teljes telek terület oktatási művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

1

Az 5/A. §-t a 201/2020. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

2

Az 5/A. § (1) bekezdés a) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 106. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5/A. § (1) bekezdés b) pontja a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 106. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5/B. §-t az 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

Az 5/C. §-t az 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A hatálybalépés időpontja 2020. május 14.

8

A hatálybalépés időpontja 2020. május 14.

10

A hatálybalépés időpontja 2020. október 2.

11

A 10. §-t az 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 4.

13

Az 1. melléklet az 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet 18. pontját az 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 4. mellékletet az 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére