• Tartalom

246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

2021.01.01.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány vasúti vizsgaközpontként a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki (a továbbiakban: vasúti vizsgaközpont), amely a tevékenységét országos működési területtel végzi.

(2) A vasúti vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

a) az alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,

b)1

c) részvétel az a) pont szerinti feladatokkal kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

d) együttműködés a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

2. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

3. § (1) A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján vizsgaközpontként kijelölt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: feladatátadó) és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: átvevő) a vasúti vizsgaközponttal összefüggő feladat átadás-átvétellel összefüggő kérdések rendezése érdekében egymással, 2020. január 1-jei fordulónappal 2020. május 31. napjáig megállapodást köt. A megállapodásban rendezni kell különösen a feladat átadás-átvétellel összefüggésben az átadás-átvételre kerülő feladatokat, a feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokat, kötelezettségeket, a feladatokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek kérdéskörét.

(2) A feladatátadó a vasúti vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök – ideértve különösen az informatikai eszközöket – használatát 2020. május 31. napjáig biztosítja az átvevő részére.

4. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

5. §2

1

Az 1. § (2) bekezdés b) pontját a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére