• Tartalom

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

2022.03.05.

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok ellátására a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: hajózási vizsgaközpontot) jelöli ki, amely a tevékenységét országos működési területtel végzi.

2. § A hajózási vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

a)1 végzi az úszólétesítményen szolgálatot ellátó személyek hajós és tengerész szolgálati könyvének kibocsátását, a szolgálati könyvekbe bejegyzett szolgálati idők és utak igazolását, a hajózási képesítések és egészségi alkalmasság adatok szolgálati könyvbe történő bejegyzését, továbbá az úszólétesítményen szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetője vizsgáztatását és a hajózási képesítő okmányok kiállítását.

b) részt vesz az a) pont szerinti vizsgáztatással kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

c) együttműködik a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet végző hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

3. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

4. § (1) Az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, továbbá a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatását 2020. január 1. napjától a hajózási vizsgaközpont végzi. A vizsgáztatási feladatokat átadó közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a hajózási vizsgaközpont e feladatok átadásával összefüggően felmerülő kérdéseket 2020. május 31. napjáig megállapodásban rögzítik. A megállapodásban rendezni kell különösen a feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokat, kötelezettségeket, a feladatokhoz szükséges tárgyi feltételeket, valamint a feladat ellátását szolgáló jogviszonyok kérdését.

(2)2 A miniszter a hajózási vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök – ideértve különösen az informatikai eszközök, hálózatok, az irodai eszközök, a vizsgáztatás lefolytatásához szükséges eszközök, vizsgatermek – használatát a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet alapján 2022. december 31. napjáig biztosítja.

(3) A miniszter a hajózási vizsgaközpont számára biztosítja a tevékenységének ellátásához szükséges, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó közlekedési informatikai szakrendszerek használatát.

(4) A folyamatban lévő eljárásokban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakat, eljárási díjakat a feladat átadás-átvétel nem érinti, az ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik. Ezen díjbevételek a hajózási vizsgaközpont bevételét képezik azzal, hogy 2020. január 1. napjáig az átadó miniszter előtti eljárással kapcsolatban befizetett díjak tekintetében a miniszter és a hajózási vizsgaközpont 2020. február 28. napjáig egymással elszámol. A 2020. január 1. napját követően indult és a hajózási vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjak a hajózási vizsgaközpont bevételét képezik.

5. §3 Ez a rendelet a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. §4

1

A 2. § a) pontja a 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. §-a, a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 80. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § a 66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére