• Tartalom
Oldalmenü

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

2019.12.11.

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bq) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 30/B. § (2) bekezdése szerinti miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárást (a továbbiakban: eljárás) a nemzetközi sportszövetség

a) az Stv. 30/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eredeti alapítás esetén a nemzetközi sportszövetség alakuló közgyűlésének megtartását vagy a nemzetközi sportszövetség alapszabályának elfogadását,

b) az Stv. 30/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogutódlásos alapítás esetén a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratának az Stv. 30/E. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módosítását vagy a létesítő okirat az Stv. 30/E. § (4) bekezdésében foglalt függő hatályú módosítása esetén a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratának az Stv. 30/E. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, függő hatályú módosítását

követően haladéktalanul, de legkésőbb hatvan napon belül kérelmezi írásban – a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) tevékenységét a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) elbírálása során összehangoló és támogató koordinációs iroda (a továbbiakban: Koordinációs Iroda) útján – a minisztereknél.

(2) A nemzetközi sportszövetség a kérelmét a (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter által meghatározott és a Miniszterelnökség honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtja be.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetközi sportszövetség

a) nevét,

b) székhelyét,

c) levelezési címét,

d) képviselője nevét és lakóhelyét,

e) kapcsolattartójának elérhetőségét,

f) létesítő okiratának keltét,

g) alapításával összefüggésben azt, hogy eredeti vagy jogutódlásos alapítással jön létre.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) eredeti alapítás esetén:

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott szándéknyilatkozatot,

ab) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,

ac) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség esetén az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket,

b) jogutódlásos alapítás esetén:

ba) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott elismerő nyilatkozatot,

bb) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,

bc) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség esetén az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket,

bd) a külföldi szövetséget nyilvántartásba vevő állam illetékes bírósága vagy hatósága által kiállított igazolást a külföldi szövetség jogerős nyilvántartásba vételéről, valamint a külföldi szövetség nyilvántartásba vett törvényes képviselőinek és vezető tisztségviselőinek személyéről és képviseleti jogosultságuk terjedelméről, továbbá – amennyiben rendelkezik felügyeleti szervvel – a felügyeleti szerv nyilvántartásba vett tagjairól,

be) a külföldi szövetség képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a külföldi szövetséget nyilvántartásba vevő államban a külföldi szövetség a székhelyének Magyarországra való áthelyezéséhez és a külföldi szövetség nyilvántartásból való törléséhez a nyilvántartásba vevő állam joga szerinti, továbbá a létesítő okiratában vagy egyéb szabályzatában foglalt valamennyi szükséges intézkedést megtette,

bf) a külföldi szövetség képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az Stv. 30/C. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítése a külföldi szövetség saját nemzeti joga alapján nem eredményezte a külföldi szövetség jogutód nélküli megszűnését.

(5) A Koordinációs Iroda

a) az eljárást megelőzően, annak során és – igény szerint – az alapítást követően is adminisztratív-szakmai támogatást nyújt a nemzetközi sportszövetségnek,

b) összehangolja és támogatja a miniszterek eljárással kapcsolatos tevékenységét.

(6) Az eljárás nyelve a magyar. A nemzetközi sportszövetség a kérelemhez csatolandó mellékleteket angol nyelven is benyújthatja.

2. § (1) A Koordinációs Iroda a kérelmet és mellékleteit azok hiánytalan beérkezését követően – a támogató nyilatkozat kiadására vonatkozó tájékoztatásával és javaslatával együtt – egy-egy példányban haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított öt napon belül egyidejűleg továbbítja a miniszterek részére.

(2) Ha a benyújtott kérelem vagy mellékletei hiányosak, a Koordinációs Iroda a kérelem és mellékletei hiányainak megjelölésével a nemzetközi sportszövetséget negyvenöt napos határidővel a nemzetközi sportszövetség által a kérelemben megjelölt levelezési címen hiánypótlásra hívja fel.

(3) Ha a nemzetközi sportszövetség a hiánypótlási felhívásnak maradéktalanul eleget tesz, vagy a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el, a Koordinációs Iroda a kérelmet és mellékleteit az (1) bekezdés szerint továbbítja a miniszterek részére. Ebben esetben az Stv. 30/B. § (3) bekezdése szerinti határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésétől vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől kell számítani.

3. § (1) A miniszterek a támogató nyilatkozatot eredeti alapítás esetén az Stv. 30/C. § (4) bekezdésében, jogutódlásos alapítás esetén az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés esetén állítják ki.

(2) A miniszterek az Stv. 30/C. § (4) bekezdésében és az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés vizsgálata során egymással együttműködve járnak el, a támogató nyilatkozatot együttesen állítják ki, és erről a nemzetközi sportszövetséget a Koordinációs Iroda útján értesítik.

(3) Egyet nem értés esetén a miniszterek egyeztetést tartanak, amelynek eredményeként a (2) vagy a (4) bekezdésben foglaltak szerint járnak el.

(4) Ha a nemzetközi sportszövetség kérelme és mellékletei nem felelnek meg eredeti alapítás esetén az Stv. 30/C. § (4) bekezdésében, jogutódlásos alapítás esetén az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak, a miniszterek a kérelmet elutasítják, és erről a nemzetközi sportszövetséget a Koordinációs Iroda útján értesítik.

4. § A Koordinációs Iroda az e rendeletben meghatározott feladatait a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.