• Tartalom

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

2021.12.22.

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bq) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 30/B. § (2) bekezdése szerinti miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárást (a továbbiakban: eljárás) a nemzetközi sportszövetség

a) az Stv. 30/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eredeti alapítás esetén a nemzetközi sportszövetség alakuló közgyűlésének megtartását vagy a nemzetközi sportszövetség alapszabályának elfogadását,

b) az Stv. 30/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogutódlásos alapítás esetén a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratának az Stv. 30/E. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módosítását vagy a létesítő okirat az Stv. 30/E. § (4) bekezdésében foglalt függő hatályú módosítása esetén a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratának az Stv. 30/E. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, függő hatályú módosítását

követően haladéktalanul, de legkésőbb hatvan napon belül kérelmezi írásban – a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) tevékenységét a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) elbírálása során összehangoló és támogató koordinációs iroda (a továbbiakban: Koordinációs Iroda) útján – a minisztereknél.

(2)2 A nemzetközi sportszövetség a kérelmét a (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter által meghatározott és a Miniszterelnökség honlapján közzétett formanyomtatványon, a (4) bekezdés szerinti mellékletekkel, papír alapon három példányban nyújtja be postai úton vagy személyesen a Koordinációs Iroda székhelyén.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetközi sportszövetség

a) nevét,

b) székhelyét,

c)3 postai és elektronikus levelezési címét,

d) képviselője nevét és lakóhelyét,

e) kapcsolattartójának elérhetőségét,

f) létesítő okiratának keltét,

g) alapításával összefüggésben azt, hogy eredeti vagy jogutódlásos alapítással jön létre.

(4)4 A kérelemhez csatolni kell

a) eredeti alapítás esetén – az Stv. 30/C. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl –

aa) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,

ab) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség esetén az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket,

b) jogutódlásos alapítás esetén – az Stv. 30/C. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl –

ba) az Stv. 30/C. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltaknak való megfelelés vizsgálatához szükséges, az Stv. 30/C. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elismerő nyilatkozatot vagy az Stv. 30/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szándéknyilatkozatot,

bb) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,

bc) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség esetén az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket.

(5) A Koordinációs Iroda

a) az eljárást megelőzően, annak során és – igény szerint – az alapítást követően is adminisztratív-szakmai támogatást nyújt a nemzetközi sportszövetségnek,

b) összehangolja és támogatja a miniszterek eljárással kapcsolatos tevékenységét.

(6) Az eljárás nyelve a magyar. A nemzetközi sportszövetség a kérelemhez csatolandó mellékleteket angol nyelven is benyújthatja.

(7)5 Az eljárás során az információk és dokumentumok elektronikus úton is továbbíthatóak, ide nem értve az 1. § (2) bekezdése szerinti kérelmet és az 1. § (4) bekezdése szerinti mellékleteket, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívást és hiánypótlást.

2. § (1)6 A Koordinációs Iroda a kérelmet és mellékleteit azok hiánytalan beérkezését követően – a támogató nyilatkozat kiadására vonatkozó tájékoztatásával és javaslatával együtt – egy-egy példányban haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított öt munkanapon belül egyidejűleg továbbítja a miniszterek részére.

(2)7 Ha a benyújtott kérelem vagy mellékletei hiányosak, a Koordinációs Iroda a kérelem és mellékletei hiányainak megjelölésével a nemzetközi sportszövetséget harmincöt munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás teljesítésének határideje a hiánypótlási felhívás postai levelezési címen történő kézhezvételtől kezdődik.

(3) Ha a nemzetközi sportszövetség a hiánypótlási felhívásnak maradéktalanul eleget tesz, vagy a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el, a Koordinációs Iroda a kérelmet és mellékleteit az (1) bekezdés szerint továbbítja a miniszterek részére. Ebben esetben az Stv. 30/B. § (3) bekezdése szerinti határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésétől vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől kell számítani.

3. § (1) A miniszterek a támogató nyilatkozatot eredeti alapítás esetén az Stv. 30/C. § (4) bekezdésében, jogutódlásos alapítás esetén az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés esetén állítják ki.

(2) A miniszterek az Stv. 30/C. § (4) bekezdésében és az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés vizsgálata során egymással együttműködve járnak el, a támogató nyilatkozatot együttesen állítják ki, és erről a nemzetközi sportszövetséget a Koordinációs Iroda útján értesítik.

(3) Egyet nem értés esetén a miniszterek egyeztetést tartanak, amelynek eredményeként a (2) vagy a (4) bekezdésben foglaltak szerint járnak el.

(4) Ha a nemzetközi sportszövetség kérelme és mellékletei nem felelnek meg eredeti alapítás esetén az Stv. 30/C. § (4) bekezdésében, jogutódlásos alapítás esetén az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak, a miniszterek a kérelmet elutasítják, és erről a nemzetközi sportszövetséget a Koordinációs Iroda útján értesítik.

4. §8 A Koordinációs Iroda az e rendeletben meghatározott feladatait a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (7) bekezdését a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdése a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § a 750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére