• Tartalom
Oldalmenü

30/2019. (VII. 12.) OGY határozat

a központi költségvetés címrendjének módosításáról1

2019.07.12.

Az Országgyűlés

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet fejezetrendjét – 2019. augusztus 1. fordulónappal – a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezettel egészíti ki;

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet címrendjét – 2019. augusztus 1. fordulónappal – az 1. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága címmel egészíti ki;

3. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 50. § (1) bekezdésére tekintettel, az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet címrendjét – 2019. szeptember 1-jei fordulónappal – az 1. melléklet szerint módosítja;

4. felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 3. pont szerinti címrendi változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetésének végrehajtásáról;

5. felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy 2019. augusztus 26. napjával gondoskodjon a Magyar Államkincstár felé

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról;

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2019. augusztus 1. nappal a Kvtv. 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 1. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak cím terhére 157 277 000 forint, valamint a Kvtv. 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 5. MTA egyéb intézmények cím, 1. MTA Létesítménygazdálkodási Központ alcím terhére 66 689 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 1. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága cím javára, a 2. melléklet szerint.

1. melléklet a 30/2019. (VII. 12.) OGY határozathoz


9K04766_0

 

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Új Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Régi Megnevezés

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-
cím- cso-
port

Jog-
cím

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-
cím- cso-
port

Jog-
cím

36

0

0

0

0

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

36

1

0

0

0

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

303113

36

2

0

0

0

ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek

33

3

0

0

0

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

329873

36

3

0

0

0

ELKH Támogatott Kutatóhelyek

33

4

0

0

0

MTA Támogatott Kutatóhelyek

2. melléklet a 30/2019. (VII. 12.) OGY határozathoz


9K04767_0

Fejezetek megnevezése:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

 

 

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

 

 

ADATLAP FEJEZETEK KÖZÖTTI ELÕIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSRA

az Országgyûlés hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop. szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
elõir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop. név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következõ évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelõ jogszabály/határozat száma

Kiemelt elõirányzat neve

XXXIII

Magyar Tudományos Akadémia

006826

1

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

K1

Személyi juttatások

-97 883 000

K2

Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó

-17 130 000

K3

Dologi kiadások

-38 891 000

K6

Beruházások

-3 373 000

5

MTA egyéb intézmények

270345

1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

K3

Dologi kiadások

-60 847 000

K6

Beruházások

-5 842 000

XXXVI

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

1

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

K1

Személyi juttatások

97 883 000

K2

Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 130 000

K3

Dologi kiadások

99 738 000

K6

Beruházások

9 215 000

Az elõirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegû

 

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
elõir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következõ évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelõ jogszabály/határozatszáma

Kiemelt elõirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elõirányzatmódosítás érvényessége:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

XXXIII

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

006826

1

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

 

 

 

 

 

 

 

-157 277 000

5

MTA egyéb intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

270345

1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

-66 689 000

XXXVI

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

 

 

 

 

 

 

 

 

223 966 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra: MTA Titkárság -68 fő

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága +68 fő

Az adatlap egy eredeti példányban töltendő ki

A Támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

egyéb:

azonnal

223 966 000

 

223 966 000

 

1

A határozatot az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.