• Tartalom

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

2022.02.05.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bp) alpontjában,
a 18. § és az 1. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A sportakadémia működésének célja, hogy keretet biztosítson azon fiatal tehetségeknek, akik vállalják, hogy részt vesznek a minőségi utánpótlás-nevelést biztosító akadémiai képzési rendszerben. A sportakadémia gondoskodik az akadémiai növendékek felkészítéséről, versenyeztetéséről, és segítséget nyújt a tankötelezettség teljesítése és az élsport összehangolásában.

2. §1 (1) Sportakadémia a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15/A. §-a szerinti olyan,

a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) szerinti látvány-csapatsportágban vagy

b) a 2. mellékletben meghatározott kiemelt sportágban (a továbbiakban: kiemelt sportág)

működő sportszervezet, amely rendelkezik az e rendelet szerinti érvényes és hatályban lévő sportakadémiai keretmegállapodással (a továbbiakban: keretmegállapodás), valamint rendelkezik az e rendelet szerinti, a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiállított igazolással.

(2) Kiemelt régiós alközpont az olyan, az (1) bekezdésben meghatározott sportágban működő sportszervezet, amely a sportolók kiválasztásában segíti az államilag elismert sportakadémia működését, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

2/A. §2 E rendelet alkalmazásában utánpótlás korosztályok:

a) kézilabda sportágban: 15–21 éves korosztályok,

b) kosárlabda sportágban: 15–23 éves korosztályok,

c) labdarúgás sportágban: 15–19 éves korosztályok,

d) jégkorong sportágban: 15–21 éves korosztályok.

e)3 kajak-kenu sportágban: 15–23 éves korosztályok,

f)4 birkózás sportágban: 15–23 éves korosztályok.

2. A sportakadémiai működés követelményei

3. § (1) A sportakadémia biztosítja a tehetségkiválasztás, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, sportszakmai képzés, felkészítés, valamint a versenyeztetés feltételeit.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a sportakadémia meghatározza

a) korcsoportonként és sportáganként, valamint szakáganként azt a sportolói képesség- és teljesítményszintet, amely a sportakadémiai sportolás feltétele, és amely a sportolói fejlődés nyomonkövethetőségét, a sportolói készségek meghatározott időközönkénti összehasonlítását lehetővé teszi,

b) korcsoportonkénti és szakágankénti saját sportakadémiai képzési, felkészítési programját,

c) az általa foglalkoztatott sportszakemberek képesítési követelményeit, továbbképzési programját, valamint a sportolói létszámhoz rendelt minimális sportszakemberi létszámot a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló kormányrendelettel és a szakszövetségnek a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzatával összhangban.

(3) A sportakadémia a sportolója részére egyéni képességfejlesztési tervet és karriertervet készít.

(4)5 A sportakadémia a sportág országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszereiben, valamint legalább a legalacsonyabb osztályú országos felnőtt versenyrendszerében és a nemzetközi együttműködés keretében szervezett versenyeken való részvétellel biztosítja a sportoló versenyzési lehetőségét.

(5) A sportakadémia gondoskodik a sportoló rendszeres sportegészségügyi vizsgálatáról és állapotfelméréséről, élettani és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatáról, valamint a sportoló részére rendszeres és szükség szerinti sportpszichológiai szolgáltatásról.

(6) A sportakadémia biztosítja a sportolók rendszeres tájékoztatását a doppingtilalom és a doppingellenes tevékenység szabályairól, a sportetikai követelményekről, a sporttáplálkozás-tudományi ismeretekről, a szakszövetség gyermekvédelmi szabályairól, a sportolói jogállások tartalmáról, a sportolókat megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről.

(7) A sportakadémia a sportoló javára élet- és sportbaleset-biztosítást köt.

(8) Ha a sportakadémia kizárólag az utánpótláskorú sportolók sporttevékenységét szervezi, megállapodást köthet más sportszervezettel a szakszövetség legalább legalacsonyabb osztályú országos felnőtt versenyrendszerében, bajnokságában való részvétel érdekében. Ebben az esetben a sportakadémia nem adhat át állami támogatást a sportszervezet részére, amennyiben az hivatásos sportszervezet.

4. § (1) A sportakadémia a sportág követelményeinek megfelelő létesítményben (a továbbiakban: sportakadémiai sportlétesítmény) látja el a sportolók sportszakmai képzését, felkészítését.

(2) A sportakadémia biztosítja az általános, sportágtól független és a sportágspecifikus testedzés feltételeit és eszközeit, valamint a sportakadémia 3. § (5) és (6) bekezdése szerinti feladatainak ellátására szolgáló helyiségeket. A sportolók fizikai aktivitásához közvetlenül nem kapcsolódó, oktató-nevelő tevékenységek a sportakadémiai sportlétesítményen kívül is folytathatóak, illetve a sportolók számára a kollégiumi ellátások a sportakadémiai sportlétesítményen kívül is biztosíthatóak.

5. § A sportakadémia a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló kormányrendeletben és a szakszövetségnek a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó – sportszervezetekre vonatkozó – szabályzatában foglalt feltételeknek megfelelő sportszakembereket foglalkoztat, akik feladata gondoskodni a sportolók korszerű, magas színvonalú edzésmunkájáról, sportszakmai képzéséről, felkészítéséről és versenyeztetéséről.

6. § (1) Ha a sportakadémia kizárólag az utánpótláskorú sportolók sporttevékenységét szervezi, a szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési megállapodást köthet a szakszövetség országos felnőtt korosztályú versenyrendszerében, bajnokságában induló sportszervezettel.

(2) A sportakadémia a szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési megállapodást köthet

a) az Országos Sportegészségügyi Intézettel,

b) a Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központjával,

c) sporttudományi képzést folytató felsőoktatási intézménnyel, valamint

d) egészségügyi intézménnyel.

(3) A sportakadémia együttműködést alakíthat ki a sportágban működő más hazai és nemzetközi sportakadémiával vagy utánpótlás-nevelést végző sportszervezettel.

(4)6 A sportakadémia az e rendeletben meghatározottak szerint együttműködik a 15/A. § szerinti sportakadémiai módszertani központtal.

3. A sportakadémia közneveléssel összefüggő feladatai

7. § (1) A sportakadémia I., II. vagy III. kategóriájú sportakadémiaként működik.

(2) I. kategóriájú az a sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett fenntartja azt az iskolát és kollégiumot, ahol a sportoló tanulmányi kötelezettségét teljesíti, és amelynek kollégiumi ellátását a sportoló igénybe veheti.

(3) II. kategóriájú az az I. kategóriájúnak nem minősülő sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett fenntartja azt a kollégiumot, amely kollégiumi ellátását a sportoló igénybe veheti. A II. kategóriájú sportakadémia a sportoló tanulmányi kötelezettségeinek és sporttevékenységének összehangolásáról együttműködési megállapodással gondoskodik.

(4) III. kategóriájú az az I. és II. kategóriájúnak nem minősülő sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett a sportoló tanulmányi kötelezettségeinek és sporttevékenységének összehangolására együttműködési megállapodást köt azzal a köznevelési intézménnyel, amellyel a sportoló tanulói jogviszonyban áll, vagy amelynek kollégiumi ellátását igénybe veszi.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás kiterjedhet arra, hogy a köznevelési intézmény a helyi tanterv kialakítása során milyen módon veszi figyelembe a sportoló sporttevékenységével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint egyéni tanrend alkalmazására is, továbbá rendelkezhet a sportoló tanulmányi kötelezettségei teljesítésének folyamatos nyomon követéséhez és segítéséhez szükséges egyéb feltételek biztosításának módjáról.

3/A. 7 Sportakadémiai tanulmányi ösztöndíjrendszer

7/A. § (1)8 Az államilag elismert sportakadémiák tanulmányiösztöndíj-rendszere egységes. A sportakadémia a sportolót a tanulmányi eredményeitől függően tanulmányi ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti a (2)–(8) bekezdésben meghatározott feltételekkel.

(2) A sportakadémia a keretmegállapodás alapján, az intézményesített rendszerén belül, az amatőr sportolót kizárólag ösztöndíjban részesítheti.

(3)9 A sportakadémia az utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerben részt vevő sportolóit jutalmazhatja ösztöndíjjal.

(4)10 A sportakadémia a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanévre szóló időtartamra, havi bontásban részesítheti a sportolót ösztöndíjban, amely az ösztöndíj juttatásának évében folyamatban lévő versenyidőszakot megelőző tanulmányi évben teljesített tantárgyak átlaga (a továbbiakban: tanulmányi átlag) alapján juttatható.

(5) A sportakadémia az állami támogatásból folyósított ösztöndíjra jogosultak keretlétszámát tanévenként legfeljebb 5 főben határozhatja meg, nemenkénti és korosztályos bontásban.

(6) A sportakadémia az ösztöndíjjal kizárólag a 4,00 feletti tanulmányi átlaggal rendelkező sportolókat jutalmazhatja.

(7) A sportoló legfeljebb havi 50 000 forint összegben részesülhet ösztöndíjban. A sportakadémia alacsonyabb összeget is meghatározhat, azzal, hogy az (5) és (6) bekezdésben meghatározottaktól nem térhet el. Az ösztöndíj havonta, utólag kerül folyósításra a sportolónak.

(8) A sportoló részére nyújtott ösztöndíj legfeljebb egy adott tanévre ítélhető meg, amely minden tanévet követően újra elbírálható, azzal, hogy ugyanazon sportolónak ismételten is megítélhető az ösztöndíj.

3/B.11

7/B. §

4. Sportakadémiai feladatok ellátására irányuló határon túli együttműködés

8. §12 A miniszter határon túli jogi személlyel, határon túli szervezettel, külföldi jogi személlyel, külföldi szervezettel (a továbbiakban együtt: külföldi szervezet) sportakadémiai feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást köthet, amelyhez az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendelet alapján állami sportcélú támogatást is nyújthat. A megállapodás megkötését megelőzően a miniszter megvizsgálja, hogy a külföldi szervezet működése összhangban van-e a sportakadémiai működés követelményeivel. A külföldi szervezetek sportszakmai koordinálását a sportágspecifikus módszertani központ látja el.

5. A keretmegállapodás

9. § (1)13 A miniszter keretmegállapodást köthet a 2. § (1) bekezdésében meghatározott sportágban működő azon sportszervezettel, amely vállalja a 3–7/A. §-ban megállapított követelmények teljesítését, feladatok ellátását és a miniszter által meghatározott sportakadémiai minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban: minőségbiztosítási rendszer) foglalt követelményeknek való megfelelést.

(2)14 A miniszter a Tao. tv. szerint látvány-csapatsportágnak minősülő

a) kézilabda sportágban legfeljebb 6,

b) kosárlabda sportágban legfeljebb 4,

c) labdarúgás sportágban legfeljebb 12,

d) jégkorong sportágban legfeljebb 4

sportakadémiával köthet keretmegállapodást.

(3)15 A miniszter kiemelt sportáganként egy sportakadémiával köthet keretmegállapodást.

(4) Az a sportszervezet, amellyel a miniszter keretmegállapodást köt, a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt és a keretmegállapodás hatályának lejárta után a 14. § szerinti eljárás lefolytatásáig használhatja az „Államilag elismert sportakadémia” megnevezést.

(5) A miniszter igazolást állít ki a sportakadémia részére a keretmegállapodás megkötéséről és az „Államilag elismert sportakadémia” megnevezés használhatóságáról. Az igazolást a sportakadémia a honlapján közzéteszi.

(6) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a hatályos keretmegállapodással rendelkező sportszervezetek listáját.

6. A keretmegállapodás előkészítése

10. § (1) A sportszervezet a keretmegállapodás megkötésére irányuló írásbeli kezdeményezéssel (a továbbiakban: kezdeményezés) együtt megküldi a miniszter részére

a) a hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát,

b)16 a 3–7/B. § szerinti sportakadémiai feladatoknak a kezdeményezés benyújtása időpontjában való teljesítéséről vagy teljesítéséhez szükséges feltételekről, valamint a kezdeményezés benyújtását követő 4 évre szóló szakmai programját,

c) köznevelési intézmény fenntartója esetén a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint pedagógiai programját,

d) a sportakadémiai feladatokat ellátó foglalkoztatottak munkaköri leírásait, személyes adatokat nem tartalmazva,

e) nyilatkozatát arról, hogy legalább a keretmegállapodás időtartamára biztosítja a sportakadémiai sportlétesítmény sportcélú használatát.

(2) A miniszter a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kezdeményezést és az (1) bekezdés szerint mellékelt dokumentumokat. Ha azok nem teljeskörűen tartalmazzák a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges információkat, a miniszter további dokumentumok legfeljebb 5 napon belüli benyújtására kéri fel a sportszervezetet.

11. § (1) A miniszter a keretmegállapodás előkészítése során értékeli a 10. § (1) bekezdése alapján benyújtott dokumentumokat.

(2) A miniszter a keretmegállapodást az általa vezetett minisztérium költségvetésében a sportakadémiai feladatok ellátásának támogatására rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figyelemmel készíti elő.

7. A keretmegállapodás megkötése és tartalma

12. § (1) Nem köthető keretmegállapodás a sportszervezettel, ha

a) a sportszervezet által benyújtott kezdeményezés és ahhoz a 10. § (1) bekezdése szerint mellékelt dokumentumok

aa) nem tartalmazzák a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges információkat, és azok a 10. § (2) bekezdése szerint sem pótolhatóak, egészíthetőek ki, vagy

ab) a 10. § (2) bekezdése szerinti felkérés teljesítését követően sem tartalmazzák a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges információkat,

b) a 9. § (3) bekezdésére figyelemmel az adott sportágban több keretmegállapodás nem köthető, vagy

c) a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében a sportakadémiai feladatok ellátásának támogatására nem áll rendelkezésre költségvetési forrás.

(2) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell legalább

a) a sportakadémia által ellátott vagy ellátandó, közneveléssel összefüggő feladatokat, megjelölve, hogy a sportszervezet I., II. vagy III. kategóriájú sportakadémiaként fog működni, és

b) a sportszervezetnek a sportakadémiaként való működésére vonatkozó rendelkezéseket és vállalásokat, valamint a keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó beszámolóra, a beszámolási kötelezettség teljesítésének elmulasztására és a beszámoló ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

(3) A keretmegállapodás 4 éves időtartamra szól.

(4)17 A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást és a minőségbiztosítási rendszerben nevesített tárgyi eszköz beszerzését tartalmazó, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) szerinti sportfejlesztési programot nyújt be látvány-csapatsport támogatás igénybevétele érdekében, és a sportfejlesztési programot a benyújtását megelőzően a miniszter véleményezi. A sportszervezet a sportfejlesztési programot a benyújtását megelőzően legalább 30 nappal megküldi a miniszter részére véleményezés céljából.

(5)18 A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a minőségbiztosítási rendszerben nevesített tárgyi eszköz beszerzés céljára használ fel a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást.

(6) A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt folyamatos kapcsolatot tart a szakszövetséggel.

8. A sportakadémia támogatása a keretmegállapodás alapján

13. § (1) A sportakadémia utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához a miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújt támogatást. A sportakadémia részére nyújtott állami sportcélú támogatás kizárólag a sportakadémia e rendeletben és a keretmegállapodásban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben használható fel.

(2) A sportakadémia állami sportcélú támogatás iránti igénye nem haladhatja meg a minőségbiztosítási rendszerben foglaltakat és annak követelményeit. A miniszter a sportakadémia ügyintéző-képviselő szervének egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a minőségbiztosítási rendszertől és követelményeitől való eltérést.

(3)19 Ha a sportakadémia a részére nyújtott állami sportcélú támogatást a támogatási időszakban nem használja fel teljeskörűen, a sportakadémia ügyintéző-képviselő szervének egyedi írásbeli kérelme alapján a miniszter engedélyezheti, hogy a támogatási keretből fennmaradó támogatás – az (1) bekezdéstől eltérően – a sportakadémia az adott sportágra a 2/A. §-ban meghatározott utánpótlás korosztály alatti korosztályainak (a továbbiakban: pre-akadémiai korosztály) számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggő kiadásokra kerüljön felhasználásra az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően.

(4)20 A pre-akadémiai korosztállyal kapcsolatos (3) bekezdés szerinti támogatás

a) nem használható fel ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra és tárgyieszköz-beszerzésre,

b) nem veszélyeztetheti a sportakadémia által a keretmegállapodásban vállalt, a 2/A. § szerinti utánpótlás korosztályokkal kapcsolatos feladatok ellátását, valamint

c) nem zárja ki a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételét a sportakadémia pre-akadémiai korosztályok számára.

13/A. §21 (1) A sportakadémia a működési feladatai ellátása körében felmerült, a 13. § (1) bekezdése szerinti állami sportcélú támogatásból megvalósítandó beszerzési eljáráshoz járulékos közbeszerzési szolgáltatást jogosult igénybe venni, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására.

(2) A valamennyi sportakadémiát érintő beszerzések esetén a sportakadémiák együttesen is jogosultak igénybe venni a járulékos közbeszerzési szolgáltatást az általuk választott gazdasági szereplőtől.

(3) A járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtó szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett tárgyi eszközöket köteles továbbadni a sportakadémiák részére.

9. A keretmegállapodás hatályának lejártakor lefolytatandó eljárás

14. § (1)22 A sportakadémia a keretmegállapodás megkötésétől számított 4. év elteltét legalább 30, legfeljebb 45 nappal megelőzően írásban beszámol a miniszter részére a 3–7/B. § szerinti feladatoknak, valamint a keretmegállapodásban foglaltaknak a 4 éves időszakban történt ellátásáról (a továbbiakban: átfogó sportszakmai beszámoló).

(2) A miniszter az átfogó sportszakmai beszámoló áttekintését követően

a) a (4) bekezdés szerint jár el, vagy

b) az átfogó felülvizsgálatot lezárja, ha annak eredményeként azt állapítja meg, hogy a sportakadémia teljesítette a keretmegállapodásban foglaltakat.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben és a sportakadémia erre vonatkozó kezdeményezése esetén a miniszter újabb keretmegállapodást köthet a sportakadémiával.

(4) Ha a miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásban azt állapítja meg, hogy a sportakadémia nem teljesítette a keretmegállapodásban foglaltakat, illetve a beszámolási kötelezettségnek nem tett eleget, határidő tűzésével felszólítja a sportakadémiát, hogy teljesítse a keretmegállapodásban foglaltakat, illetve a beszámolási kötelezettségét.

10. A keretmegállapodás felmondása, módosítása

15. § (1) A sportakadémia a keretmegállapodásban foglaltak teljesítéséről évente vagy a miniszter indoklással ellátott írásbeli felszólítására soron kívül beszámol a miniszter részére. Ha a sportakadémia nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, a miniszter megfelelő határidő tűzésével felszólítja a sportakadémiát, hogy teljesítse beszámolási kötelezettségét.

(2) Ha a sportakadémia nem kívánja a keretmegállapodásban foglaltakat teljesíteni, a keretmegállapodást a miniszternek címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.

(3) A keretmegállapodás felmondása esetén a miniszter az igazolást visszavonja, és az „Államilag elismert sportakadémia” megnevezést a sportszervezet nem használhatja.

(4) A keretmegállapodás módosítása esetén a miniszter a módosított adatoknak megfelelő igazolást állít ki.

(5)23 A miniszter a keretmegállapodást a sportakadémiához címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja, ha azt állapítja meg, hogy a sportakadémia nem tesz eleget az (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségének, a 12. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 17. § (3) bekezdése szerint vállalt kötelezettségének, illetve a keretmegállapodásban foglaltaknak, különös tekintettel az átigazolási szabályok körében meghatározott követelményeknek.

(6) Ha a miniszter megállapítja, hogy a sportakadémia nem teljesíti a keretmegállapodásban foglaltakat, a miniszter megfelelő határidő tűzésével felszólítja a sportakadémiát, hogy teljesítse a keretmegállapodást. A miniszter a keretmegállapodást a sportakadémiához címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja, ha a sportakadémia felszólítás ellenére sem tesz eleget a keretmegállapodásban foglaltaknak.

10/A. 24 A sportakadémiai módszertani központ

15/A. § (1)25 Az e rendeletben meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében a 2. § (1) bekezdésében meghatározott sportágakban az adott sportághoz kapcsolódó sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységét segítő, azok eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó sporttudományi oktató- és kutatóközpontként sportakadémiai módszertani központ működik (a továbbiakban: módszertani központ).

(2) A módszertani központ működésének célja, hogy a sportakadémiák részére nyújtott szolgáltatás eredményeként a sportakadémián a tehetséggondozás, a sportolói elitképzés és a nevelés a lehető legmagasabb sportszakmai színvonalon valósuljon meg. A módszertani központ hatósági hatáskörrel és irányítási jogkörrel a sportakadémiák vonatkozásában nem rendelkezik.

(3) A módszertani központ lehet önálló jogi személy vagy a sportakadémia nem önálló jogi személy szervezeti egysége.

(4) A módszertani központnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) sportágspecifikusan a legmagasabb sportszakmai színvonalon teljesítménydiagnosztikai, kutatási és sportegészségügyi feladatok szakmai támogatására alkalmas,

b) erőforrásai sportágspecifikusan a minőségbiztosítás fejlesztése érdekében biztosítottak szakmai dokumentációk, folyóiratok, szakkönyvek publikálására,

c) sportanalitikai, diagnosztikai bázisként az infrastrukturális lehetőségei adottak a célirányos sportakadémiai gyakorlati oktatás megvalósulásához, és

d) kiterjedt sportági nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

(5)26 A (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, a 15/B. §-ban foglalt feladatok ellátását vállaló szervezetek, illetve sportakadémiai szervezeti egységek közül

a) a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsportágban a miniszter javaslatot tesz a Kormánynak egy-egy módszertani központ kijelölésére,

b) a kiemelt sportágban a sportakadémia egyben a sportágspecifikus módszertani központ feladatait is ellátja.

(6)27 A Kormány az 1. mellékletben jelöli ki a módszertani központokat.

(7)28 A miniszter a kijelölt módszertani központokkal – sportakadémia nem önálló jogi személy szervezeti egysége esetén a sportakadémiával – a feladatok ellátására legfeljebb 4 évre szóló keretmegállapodást köt.

(8)29 Ha a módszertani központként kijelölt szervezet a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg, vagy a keretmegállapodásban rögzített, a 15/B. §-ban foglalt feladatokat nem látja el, a miniszter a Kormánynál kezdeményezi a kijelölés megszüntetését.

15/B. § (1) A módszertani központ az adott sportágban működő valamennyi sportakadémia részére szolgáltatás keretében szakmai segítséget és támogatást nyújt az e §-ban meghatározottak szerint.

(2)30 A módszertani központ – a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységének támogatása, valamint a sportakadémiai rendszer fejlesztése érdekében – az alábbi feladatokat látja el:

a) segítséget nyújt az intézményi vezetés hátterével, továbbá az igazgatási, irányítási és szervezeti modellek kialakításával kapcsolatban,

b) a differenciált sportszakmai munkakörök minőségbiztosítása, továbbá a korosztályos szakmai stábok minőségi feladatellátása érdekében támogatja és elősegíti a szakemberek országos szintű képzését,

c) javaslatot tesz a miniszter, az országos sportági szakszövetségek, a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok irányába az utánpótlásképzés minőségi fenntartása és javítása, valamint a sportágfejlesztés megvalósítása céljából, és

d) együttműködési megállapodást köthet felsőoktatási intézményekkel szakmai, módszertani továbbképzések szervezése, továbbá kutatási helyszínek, külső konzulensi bázis és hospitálási lehetőségek biztosítása érdekében.

(3)31 A módszertani központ a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységének támogatása érdekében javaslatot tesz a szakmai fejlesztési célokra, és a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok részére nyújtott szolgáltatás keretében

a) sporttudományi kutatási és sportegészségügyi feladatokat lát el,

b) évente sportágspecifikus tematikus konferenciákat szervez,

c) kezdeményezi szakmai anyagok, könyvek, folyóiratok sportági elkészítését és bevezetését,

d)32 a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok bevonásával sportágspecifikus szakmai folyóiratot jelentet meg országos terjesztéssel, tartalmi és formai követelményeket határoz meg a sportági utánpótlás-fejlesztés céljából, továbbá javaslatot tesz a sportakadémiának a szakmai és tudományos háttérbázis bővítése érdekében.

(4) A módszertani központ segítséget nyújt a sportágspecifikus sportakadémiai analitikai, diagnosztikai és online rendszerek hatékony működtetéséhez a minőségbiztosítás érdekében.

10/B. 33 Kiemelt régiós alközpont

15/C. § (1) A sportakadémiák hatékony működése érdekében a kiemelt régiós alközpont a kiválasztás, képzés-nevelés oldalán segíti a sportolók tudatos sportágspecifikus feláramoltatását az állami sportakadémiai rendszerbe.

(2) A kiemelt régiós alközpont feladata

a) az utánpótlás-korú sportolók tudatos feláramoltatása a sportakadémiák igénye szerint a sportágspecifikus átigazolási rendelkezéseknek megfelelően,

b) a pre-akadémiai és akadémiai tömegbázis tudatos integrálása a sportágba, az utánpótlás versenyeztetés lehetőségének biztosítása akár a teljes utánpótlás-vertikumban,

c) a sportszakmai képzés a sportágspecifikus strukturált sportszakmai működési rend kialakításával,

d) a hazai és nemzetközi bevált módszerek sportágspecifikus gyakorlati alkalmazása,

e) az életpályamodell biztosítása az oktatás, nevelés és képzés hármas egyensúlyának kialakításával.

(3) A kiemelt régiós alközpont szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési megállapodást köt a sportakadémiával.

(4) A kiemelt régiós alközpont együttműködést alakíthat ki

a) a sportági szakszövetséggel,

b) a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel,

c) más hazai és nemzetközi sportakadémiával vagy utánpótlás-nevelést végző sportszervezettel,

d) az Országos Sportegészségügyi Intézettel.

(5) A kiemelt régiós alközpont – e rendelet szerinti feladatok ellátása érdekében – állami támogatásban részesíthető.

(6) Ha a kiemelt régiós alközpont Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult, a működési célú állami támogatás mellett igénybe veheti a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást, illetve egyéb állami sportcélú támogatást. A miniszter egyedi döntésével a kiemelt régiós alközpont felhalmozási célú állami támogatásban részesíthető.

(7)34 A támogatás felhasználása során a 2/A. §-ban meghatározott utánpótlás korosztályok alsó határa a kiemelt régiós alközpontok esetében nem alkalmazandó. A kiemelt régiós alközpontok az állami sportcélú támogatást a teljes utánpótlás korosztályra – ideértve a pre-akadémiai korosztályt is – felhasználhatják. A kiemelt régiós alközpontok esetében a támogatás felhasználásának rendje a szövetségi versenyeztetés szabályainak legalsó versenykorosztályához igazodik.

10/C. 35 Keretmegállapodás a kiemelt régiós alközponttal

15/D. § (1) A miniszter a 15/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására legfeljebb 4 évre szóló keretmegállapodást köthet azon sportszervezettel, amely vállalja a 15/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítését, feladatok ellátását.

(2) A sportszervezet a keretmegállapodás megkötésére irányuló írásbeli kezdeményezéssel együtt megküldi a 10. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a miniszter részére.

(3) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell a sportszervezet által ellátott vagy ellátandó feladatokat.

(4) A kiemelt régiós alközpont utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához a miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújt támogatást. A kiemelt régiós alközpont részére nyújtott állami sportcélú támogatás kizárólag a kiemelt régiós alközpont e rendeletben és a keretmegállapodásban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben használható fel.

(5) Az a sportszervezet, amellyel a miniszter keretmegállapodást köt, a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt használhatja a „Kiemelt régiós alközpont” megnevezést.

(6) A miniszter igazolást állít ki a kiemelt régiós alközpont részére a keretmegállapodás megkötéséről és a „Kiemelt régiós alközpont” megnevezés használhatóságáról. Az igazolást a kiemelt régiós alközpont a honlapján közzéteszi.

(7) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a hatályos keretmegállapodással rendelkező kiemelt régiós alközpontok listáját.

(8) A kiemelt régiós alközpont keretmegállapodásának felmondására, módosítására, a keretmegállapodás hatályának lejártakor folytatandó eljárásra, továbbá a beszámolási kötelezettségére a 14. és a 15. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

11. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § (1) A miniszter a sportakadémiai feladatok ellátásával összefüggésben 2019. július 1-jét követően felmerült kiadásokhoz nyújthat állami sportcélú támogatást azon sportszervezet részére, amellyel labdarúgás sportágban 2019. december 20-ig keretmegállapodást köt.

(2) Kosárlabda és kézilabda sportágban a sportakadémia részére a sportakadémiai feladatok ellátásával összefüggésben állami sportcélú támogatás a 2020. január 1-jét követően felmerült kiadásokhoz nyújtható.

(3)36 A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az e rendelet hatálybalépését megelőzően jóváhagyott és folyamatban lévő sportfejlesztési programja alapján a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag akkor használ fel a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást, ha annak célja az állami sportcélú támogatás felhasználási céljával nem azonos.

18. §37 E rendeletnek a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (4) bekezdését és 3/B. alcímét 2021. január 1-jétől, 3/A. alcímét a 2020/2021-es tanév második félévétől kell alkalmazni, azzal, hogy e követelményeket a miniszter a sportakadémia részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti.

19. §38 E rendeletnek a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-át, 3. § (4) bekezdését, 7/A. § (3) és (4) bekezdését, 7/B. § (2) bekezdését, 12. § (4) és (5) bekezdését, 17. § (3) bekezdését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy e követelményeket a miniszter a sportakadémia részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti.

1. melléklet a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez39

Módszertani központok

 

A

B

1

Sportág

Módszertani központok

2

kézilabda

NEKA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3

kosárlabda

„Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány

4

labdarúgás

Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

5

jégkorong

Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.

6

kajak-kenu

Kovács Katalin Nemzeti Kajak Kenu Akadémia Alapítvány

7

birkózás

Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány

2. melléklet a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez40

Kiemelt sportágak

1.

asztalitenisz

2.

atlétika

3.

birkózás

4.

evezés

5.

judo

6.

kajak-kenu

7.

karate

8.

kerékpár

9.

korcsolya

10.

ökölvívás

11.

öttusa

12.

sportlövészet

13.

tenisz

14.

torna

15.

úszás

16.

vívás

1

A 2. § az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2/A. § e) pontját az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 2/A. § f) pontját az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 3. § (4) bekezdése a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (4) bekezdését a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 3/A. alcímet (7/A. §) a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 7/A. § (1) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7/A. § (3) bekezdése a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7/A. § (4) bekezdése a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3/B. alcímet (7/B. §) a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 245/2021. (V. 13.) Korm. rendelet 7. §-a.

12

A 8. § a 31/2022. (II. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 9. § (1) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § (2) bekezdése a 31/2022. (II. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9. § (3) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 12. § (4) bekezdése a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 12. § (5) bekezdése a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 13. § (3) bekezdését a 305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 13. § (4) bekezdését a 305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

21

A 13/A. §-t a 305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A 14. § (1) bekezdése a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 15. § (5) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

24

A 10/A. alcímet (15/A–15/B. §) a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

25

A 15/A. § (1) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 15/A. § (5) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 15/A. § (6) bekezdését a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 15/A. § (7) bekezdését a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 15/A. § (8) bekezdését a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

30

A 15/B. § (2) bekezdése az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

31

A 15/B. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 15/B. § (3) bekezdés d) pontja az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 10/B. alcímet (15/C. §) az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

34

A 15/C. § (7) bekezdését a 31/2022. (II. 4.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

35

A 10/C. alcímet (15/D. §) az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

36

A 17. § (3) bekezdése a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 18. §-t újonnan a 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

39

A 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 2. mellékletet az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére