• Tartalom

308/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak kialakításával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2019.12.18.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint Dunakeszi belterületén elhelyezkedő 3915/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, illetve az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított ingatlanokon a Dunakeszi Járási Hivatal törzshivatala elhelyezésének megvalósítását, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint a Dunakeszi belterületén elhelyezkedő 3915/1 helyrajzi szám alatt található ingatlanon kormányablak megvalósítását célzó beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településkép-véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 308/2019. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

4. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

6. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

7. természetvédelmi hatósági eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

15. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. területrendezési hatósági eljárások,

18. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

19. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére