• Tartalom

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

2023.01.01.

A Kormány

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § (1) bekezdése és a 24. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § (7) bekezdése, a 2. alcím, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § és a 9. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § és a 19. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 A Kormány központi beszerző szervként a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: VBÜ) jelöli ki:

a) az érintett szervezetek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései, valamint

b) Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete szerinti XIII. Honvédelmi Minisztérium elnevezésű fejezetéhez (a továbbiakban: XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet) tartozó költségvetési szervek a) pont hatálya alá nem tartozó valamennyi beszerzése tekintetében.

(1a)2 Nem tartoznak e rendelet hatálya alá a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon beszerzései, amelyek

a) olyan védelemegészségügyi vagy egészségügyi tárgyú beszerzésekre vonatkoznak, amelyek nem minősülnek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek,

b)3 tárgya – értékhatárra tekintet nélkül – építési beruházás, építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, katonai célú építési beruházás, katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, függetlenül attól, hogy megvalósítása hazai vagy más költségvetési forrásból történik,

c) más központi beszerző szerv hatáskörébe tartoznak, amennyiben nem minősülnek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek és a beszerzést az érintett szervezet javára a hatáskörrel rendelkező központi beszerző szerv folytatja le vagy a beszerzési igény a más központi beszerző szerv által megkötött hatályos keretszerződéséből, keretmegállapodásából vagy általa működtetett dinamikus beszerzési rendszerből kerül külön jogszabály alapján kielégítésre,

d)4 becsült értéke a nettó 2 millió forintot nem haladja meg, ha nem minősül védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek,

e)5 tárgya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdése szerinti szolgáltatás, valamint

f)6 tárgya a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti azon árubeszerzések és szolgáltatásmegrendelések, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá.

g)7 a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 20., 21. és 22. címet érintő beszerzései, és nem minősülnek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek.

(2) A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések engedélyezése és végrehajtása során e rendelet előírásai szerint jár el:

a) az államháztartásról szóló törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Kormány által alapított, valamint a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d)8 – a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló vagy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó gazdasági társaság kivételével – azon gazdasági társaság, amely felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

e) az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja.

(2a)9 E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, valamint a fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre.

(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti önkéntes csatlakozásra akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott szervezet e rendelet szerinti védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései engedélyezését és azok végrehajtását.

(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti önkéntes csatlakozásra irányuló megkeresést, a VBÜ a (3) bekezdésben meghatározott szempont mérlegelésével

a) jóváhagyja,

b) feltételhez köti és jóváhagyja, vagy

c) megtagadja.

(5) A VBÜ az önkéntes csatlakozással kapcsolatos döntését nem köteles megindokolni.

(6) E rendelet alkalmazásában

a) beszerzési terv: a VBÜ által meghatározott tervezési szempontoknak megfelelő időtartamra vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet védelmi képessége fenntartásához beszerezni szükséges – az e rendelet hatálya alá tartozó – beszerzési tárgyakat, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat a VBÜ által meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve felsoroló dokumentáció;

b) érintett szervezet: az 1. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti szervezet;

c) nem tervezett beszerzés: a beszerzési tervben nem szereplő, az érintett szervezet védelmi képességének fenntartásához szükséges rendkívüli védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés;

d) Portál: a VBÜ által működtetett, az e rendeletben meghatározott kapcsolattartásra és az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas, informatikai rendszeren keresztül elérhető alkalmazások és az azokat támogató adatforrások összessége;

e) tervezett beszerzés: a beszerzési tervben szereplő védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés;

f)10 védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés: mindazon a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti beszerzési tárgy beszerzésére irányuló igény, kiegészülve az ahhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatás megrendelésére irányuló igénnyel, valamint kizárólag kutatás és fejlesztés céljából gyártott termékek beszerzésére irányuló igénnyel is, továbbá az 1. mellékletben meghatározott beszerzési tárgyak beszerzésére irányuló igény, amelynek kielégítése

fa) honvédelmi,

fb) rendvédelmi,

fc) bűnüldözési,

fd) bűnmegelőzési,

fe) büntetőeljárási,

ff) büntetés-végrehajtási,

fg) nemzetbiztonsági,

fh) határőrizeti és határforgalmi,

fi) katasztrófavédelmi,

fj) adóhatósági és vámhatósági,

fk) őrzési, védelmi,

fl) önvédelmi, illetve

fm) idegenrendészeti

célt szolgál;

g)11 közbeszerzési terv: Kbt. 42. §-a szerinti közbeszerzési terv.

h)12 nemzetközi együttműködési program: nemzetközi szervezet által a tagországok speciális ellátási igényeinek kielégítése érdekében működtetett, a tagok együttműködésére alapozott olyan program, amely az (1) bekezdés szerinti beszerzéseket tartalmazhat.

(7)13 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) hatálya alá nem tartozó nemzetbiztonsági célú védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések esetében a Védelmi Tanács előterjesztése alapján a Kormány – a minősített adat védelméről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel – hírszerzési, valamint elhárítási tevékenység ellátásához szükséges e rendelet hatálya alá tartozó beszerzési tárgyak és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzését a nemzetbiztonsági szolgálatok részére engedélyezheti.

(7a)14 A Kormány egyedi döntésével elrendelheti, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzést az érintett szervezet javára eljárva a VBÜ a 4. alcím rendelkezéseinek alkalmazása nélkül folytassa le.

(7b)15 Az érintett szervezet a (7a) bekezdés alkalmazását indoklással ellátott kérelemben kezdeményezheti közvetlenül a VBÜ-nél. A VBÜ az érintett szervezet kezdeményezésére a (7a) bekezdés szerinti beszerzési igény kialakításában – különösen előzetes egyeztetések keretében, helyzet és piackutatás lefolytatásával – részt vehet.

(8)16 Ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítése érdekében olyan, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog beszerzése is szükséges, amely önmagában nem tartozik e rendelet hatálya alá, de

a) a dolog másik dologgal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban, vagy

b)17 a dolog beszerzésére irányuló visszterhes szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy nem létezik reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a beszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg

e rendelet szabályai ennek a dolognak az egyidejű beszerzésére is alkalmazhatóak.

(9) Ha a (8) bekezdés szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog beszerzése kormányrendelet vagy miniszteri rendelet szerinti egyéb – a feladatkörben érintett miniszter, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló más szerv általi – jóváhagyáshoz kötött (a továbbiakban: külön jóváhagyás), e külön jóváhagyást – az e rendelet szerinti jóváhagyás pótolja.

(10) Ha a (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a (8) bekezdés szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog egyben a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya alá is tartozik, az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ Portálján kezdeményezi. A VBÜ az e rendelet szerinti eljárási cselekmény megtétele, valamint a döntés meghozatala előtt a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal egyeztet.

(11) A (10) bekezdéstől eltérően a VBÜ, egyeztetés céljából, az érintett szervezet beszerzési tervének vagy beszerzési igényének minősített adatot tartalmazó részét – összhangban a DKÜ rendelet 7/A., 8/A., 9/A., 10/A. és 11/A. §-ában foglaltakkal – közvetlenül az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter részére küldi meg.

(12)18 Ha a (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a (8) bekezdés szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog egyben a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, az ilyen beszerzést az érintett szervezet a VBÜ Portálján kezdeményezi. A VBÜ az e rendelet szerinti eljárási cselekmény megtétele, valamint a döntés meghozatala előtt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával egyeztet.

(13)19 A (2) bekezdés d) pontja szerinti érintett szervezet a VBÜ-vel, vagy más érintett szervezettel kötendő, illetve kötött szerződésének teljesítése érdekében keletkezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényét saját hatáskörben valósítja meg. Az ilyen beszerzési igénnyel kapcsolatban a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontját, a 6. § (2) és (3) bekezdését, a 11. § (7), (8) és (10)–(14) bekezdését kell alkalmazni. A (2) bekezdés d) pontja szerinti érintett szervezet benyújtott beszerzési igény nélkül a beszerzést nem kezdheti meg, illetve a beszerzés megvalósítására irányuló szerződést nem kötheti meg.

(14)20 A VBÜ jogosult megállapodás alapján, külön díj ellenében, vagy a Kormány egyedi döntése alapján, e rendelet hatálya alá, illetve más központi beszerző szerv hatáskörébe nem tartozó beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás megvalósításában közreműködni, ha e tevékenysége közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti. Az e bekezdés szerinti, külön megállapodás alapján felmerülő igényt a VBÜ vizsgálni köteles és ha felmerül annak lehetősége, hogy az igény valamely része más központi beszerző szerv hatáskörébe tartozik, úgy a VBÜ a megállapodás megkötését megelőzően köteles egyeztetni az érintett központi beszerző szervvel az eljárás megvalósításának módjáról.

(15)21 Ha a (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgy vagy a (8) bekezdés szerinti, a beszerzés tárgyával – műszaki vagy gazdasági szempontból – funkcionális egységet képező dolog egyben külön jogszabályban meghatározott más központi beszerző szerv hatáskörébe is tartozik – ide nem értve a (10) bekezdés szerinti esetet – az ilyen beszerzést az érintett szervezet a Portálon kezdeményezi. A VBÜ az e rendelet szerinti eljárási cselekmény megtétele, valamint a döntés meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező központi beszerző szervvel egyeztet.

2. 22 A Védelmi Tanács feladatai

2. §23 A Védelmi Tanács

a) az e rendeletben meghatározottak szerint ellátja az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéseinek felügyeletét,

b) az e rendeletben és a Kormány ügyrendjében meghatározottak szerint véleményezi, és elbírálás céljából a Kormány elé terjeszti az érintett szervezet

ba) beszerzési tervét, valamint

bb) védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésre vonatkozó igényeit, és

c) a VBÜ közreműködésével ellenőrzi az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési tevékenységének a megvalósítását.

3. A központi beszerző szerv feladatai

3. § (1)24 A VBÜ az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések központosításával kapcsolatos – e rendeletben meghatározott – állami feladatokat közfeladatként látja el.

(2) A VBÜ

a) közreműködik a 2. § a) és b) pontjában meghatározott feladatok ellátásában,

b)25 koordinálja és ellenőrzi az érintett szervezet e rendelet hatálya alá tartozó beszerzési tevékenységének a megvalósítását,

c)26 javaslatot tesz a Védelmi Tanácson keresztül a Kormány részére a védelmi és biztonsági célú fejlesztések irányára és megvalósításának módjára,

d)27 megvizsgálja az érintett szervezet beszerzési tervét, költségkerettervét, nemzetközi együttműködési programhoz való csatlakozási szándékát, továbbá beszerzési igényét,

e)28 központi beszerző szervként lebonyolítja az e rendeletben meghatározott keretek között az érintett szervezet e rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseit, valamint

f)29 az érintett szervezettel kötött megállapodás alapján projektmenedzsment feladatokat láthat el az általa vagy az érintett szervezet által az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött, valamint a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kezdőnapon folyamatban lévő vagy lezárt beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések megvalósításában.

(3)30 A (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében a VBÜ

a) jár el a közbeszerzés, a védelmi beszerzés és a biztonsági beszerzés tekintetében ajánlatkérőként,

b)31 folytatja le az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetén, a Kbt., valamint a Vbt. alkalmazása alóli Országgyűlés illetékes bizottsága általi mentesítés esetén a beszerzéseket,

c)32 a feltételek fennállása esetén jogosult a külön jogszabályban meghatározottak szerint kezdeményezni az általa lefolytatásra kerülő e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetén, az alapvető biztonsági érdekkel összefüggő beszerzések, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés illetékes bizottsága általi mentesítését,

d)33 jár el az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzés megvalósítására irányuló, az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó visszterhes szerződés létrehozását célzó eljárásban – különösen nemzetközi szerződés, illetve nemzetközi megállapodás szerint megkötésre kerülő szerződés esetén – szerződést előkészítő szervezetként.

(4) A VBÜ jogosult ellenőrizni

a) az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott keretek között az e rendeletben foglaltak betartását és

b)34 az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzés vonatkozásában megkötött szerződést és annak módosítását.

(5)35 A VBÜ a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést a Védelmi Tanács által kijelölt érintett szervezetnél a Védelmi Tanács által meghatározott keretek között folytatja. Az ellenőrzés tapasztalatairól a VBÜ a Védelmi Tanácsnak az ellenőrzés lezárását követő első ülésén beszámol.

(6)36 Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés során a VBÜ halasztást nem tűrő intézkedést igénylő tényt vagy körülményt tapasztal, erről a VBÜ a Védelmi Tanács elnökét legkésőbb a következő munkanapon tájékoztatja.

(7)37 A (2) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott ellenőrzésről a Védelmi Tanács elnöke a Kormányt annak a következő ülésén tájékoztatja.

4. A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéssel kapcsolatos központosított beszerzési eljárás

4. § (1)38 Védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés – a 8. § (9) és (11) bekezdésében foglalt kivétellel – kizárólag az e rendeletben meghatározott jóváhagyás esetén valósítható meg. Az e rendelet megkerülésével vagy megsértésével így különösen a jóváhagyás hiányában, valamint – figyelemmel a 9. § (10) bekezdésére és a Ptk. 6:95. §-ára – a jóváhagyástól számított 9 hónapon túl megkezdett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés vonatkozásában megkötött szerződés semmis.

(1a)39 A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési eljárás eredménytelensége esetén a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a Kormány korábbi döntése alapján az (1) bekezdés szerinti határidőn belül megindítható.

(1b)40 Ha a VBÜ e rendelet szabályainak megsértéséről szerez tudomást az érintett szervezettől adatszolgáltatást kérhet. Az érintett szervezet soron kívül, teljes körűen és ingyenesen köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. A VBÜ az adatszolgáltatást követően a Védelmi Tanácsot tájékoztatja.

(2) Az érintett szervezet az előző év védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései tapasztalatairól minden év január 30. napjáig – a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – tájékoztatja a VBÜ-t.

(3)41 A VBÜ minden év március 1. napjáig összesíti az előző év védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéseinek a tapasztalatait, és javaslatot tesz a védelmi és biztonsági fejlesztések irányára. A VBÜ az összesítést és a javaslatokat a Védelmi Tanács részére küldi meg. Az összesítést és a javaslatokat a Védelmi Tanács jelentés formájában terjeszti a Kormány elé.

5. § (1)42

(2) Az érintett szervezet köteles az e rendelet szerinti első beszerzési terve, vagy első nem tervezett beszerzésre vonatkozó igénye Portálra történő feltöltését megelőző 5 munkanappal a Portálon – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – regisztrálni.

(2a)43 Az érintett szervezet a (2) bekezdésben meghatározott beszerzési tervet nem köteles feltölteni, ha az adott évre vonatkozóan nincs tervezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igénye.

(3) A (2) bekezdés szerint regisztrált érintett szervezet köteles a már regisztrált adataiban bekövetkező adatváltozástól számított 5 munkanapon belül rögzíteni a Portálon – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – a megváltozott adatait.

(4)44 A VBÜ az érintett szervezet részére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nem minősített adatok tekintetében a Portál felületén biztosítja az e rendelet szerinti kapcsolattartást. A VBÜ a Védelmi Tanács elnöke és tagjai számára – az e rendelet szerinti tevékenységük ellátása érdekében – az érintett szervezetek által megküldött, a Portálon tárolt dokumentumokhoz és adatokhoz, valamint a minősített adatokat tartalmazó dokumentumokhoz és adatokhoz – a minősített adat védelméről szóló törvény és a minősített adatok kezelésre vonatkozó szabályzata szerint – hozzáférést biztosít.

(5) Az e rendelet szerinti kapcsolattartást a VBÜ az érintett szervezet részére a minősített adatok tekintetében a Portál felületén is biztosíthatja.

(6) A Portál az e rendeletben foglaltak vonatkozásában releváns adatot – személyes adat kivételével – más szakrendszerekből is átvehet.

6. § (1) Az érintett szervezet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a Portálon keresztül, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve megküldeni a VBÜ részére

a) a beszerzési tervét a VBÜ által meghatározott tárgy időszakot megelőző év szeptember 30. napjáig,

b)45 a tervezett beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül, valamint

c)46 a nem tervezett beszerzésre vonatkozó védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül.

(2) A beszerzési terv, valamint az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti igény minősített adatot tartalmazó részét az érintett szervezet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a VBÜ részére küldi meg az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést, ha a VBÜ minősített adat továbbítására alkalmas Portált biztosít.

7. § (1)47 A VBÜ a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül hiánypótlás vagy átdolgozás céljából visszaküldheti a beszerzési tervet az érintett szervezet részére, ha azt észleli, hogy az

a) formailag vagy tartalmilag nem megfelelő vagy

b) hiányos.

(1a)48 A VBÜ az ismételt megküldéstől számított 5 munkanapon belül újabb hiánypótlást vagy átdolgozást rendelhet el, ha a korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányt észlel.

(2) Ha a VBÜ véleménye szerint a beszerzési terv nem áll összhangban a kormányzati védelmi fejlesztések irányával, vagy annak egyes elemei nem tartoznak e rendelet hatálya alá, erről értesíti az érintett szervezetet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben a VBÜ megjelöli a hiánypótlás vagy az átdolgozás szükségességének az okát, és ennek keretében – ha az indokolt – javaslatot tesz az érintett szervezet részére a beszerzési terv átdolgozásának szempontjaira. A VBÜ a beszerzési terv ismételt megküldésére legfeljebb 10 munkanapos határidőt állapít meg.

(4)49 Az érintett szervezet a beszerzési tervet a (3) bekezdésben meghatározott hiánypótlás vagy átdolgozás nélkül ismételten megküldheti. Az ismételt megküldését követően a beszerzési tervet a VBÜ az érintett szervezet által megküldött tartalommal köteles – az (5) és a (6) bekezdésnek megfelelően – megküldeni a Védelmi Tanács részére.

(5) A VBÜ az érintett szervezet által megküldött beszerzési terveket összesíti és véleményezi. A VBÜ a véleményében bemutatja a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott körülményeket, és a beszerzési terveket

a) „végrehajtásra javasolt”,

b) „végrehajtásra részben javasolt” vagy

c) „végrehajtásra nem javasolt”

jelöléssel látja el.

(6)50 Az (5) bekezdés szerinti véleményezést követően a VBÜ a beszerzési tervet nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételt követő munkanapon megküldi a Védelmi Tanács részére.

(7)51 A beszerzési tervet a Védelmi Tanács a 9. § (2)–(5) bekezdése alapján véleményezi, és a véleményezést követően a Kormány következő ülésén előterjeszti.

(8)52 A Védelmi Tanácsot a (7) bekezdés szerinti véleményének kialakítása során a VBÜ (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti jelölése nem köti.

(9) A beszerzési terv a Kormány jóváhagyását és a Kormány ügyrendje szerinti határozat kézbesítését követően hajtható végre.

(10)53 A VBÜ a (6) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a Kormány döntését – az e döntésről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül – közli az érintett szervezettel.

(11) A Kormány által elutasított beszerzési terv – az átdolgozást követően – véleményezés, valamint jóváhagyás céljából ismételten előterjeszthető.

(12) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti véleményezést, illetve nyilvántartásba vételt, továbbá a (9) bekezdés szerinti jóváhagyást követően a beszerzési terv módosítását az érintett szervezet bármikor kezdeményezheti. Ebben az esetben az (1)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

8. §54 (1) A VBÜ az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényét a Portálra történő feltöltéstől, vagy – ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény minősített adatot tartalmaz, és a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, – a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a VBÜ az érintett szervezetet tájékoztatja.

(2) Az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényét a Portálra történő feltöltéstől a beszerzési igény (4), illetve (5) bekezdés szerinti jelöléssel történő ellátásig indokolás nélkül visszavonhatja.

(3) Ha az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényének a Portálra történő feltöltésével egyidejűleg a VBÜ általános szerződési feltételeit nem fogadja el, úgy kell tekinteni, hogy az érintett szervezet beszerzési igénye a Portálra nem került feltöltésre. Ebben az esetben a (9) bekezdés nem alkalmazható.

(4) Ha a vizsgálat során a VBÜ azt állapítja meg, hogy a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény

a) megfelel a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak,

b) nem felel meg a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak, de a saját véleménye szerint a beszerzés végrehajtásra javasolt, vagy

c) olyan nem tervezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésre vonatkozó igény, amely saját véleménye szerint végrehajtásra javasolt,

a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt „végrehajtásra javasolt” jelöléssel látja el.

(5) Ha a vizsgálat során a VBÜ azt állapítja meg, hogy a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény

a) nem felel meg a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak és a saját véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra, vagy

b) olyan nem tervezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésre vonatkozó igény, ami a saját véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra

a beszerzési igényt „végrehajtásra nem javasolt” jelöléssel látja el.

(6) A (5) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény ismételten előterjeszthető.

(7) A VBÜ vizsgálata során a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény vonatkozásában a 7. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) Az (1) bekezdés szerinti határidő elteltéig az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényének kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.

(9) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben intézkedhet.

(10) Az (1) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele

a) a beszerzési igény hiánypótlásának,

b) a beszerzési igény átdolgozásának, illetve

c) az 1. § (10) és (12) bekezdése szerinti egyeztetés

időtartama.

(11) Ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a VBÜ

a) a (4) bekezdés a) pontja alapján látta el „végrehajtásra javasolt” minősítéssel, úgy a beszerzési igény a 7. § (9) bekezdésére figyelemmel,

b) a (4) bekezdés c) pontja alapján látta el „végrehajtásra javasolt” jelöléssel, és a beszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 15 millió forintot,

a beszerzési igény végrehajtható.

(12) A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítésére vonatkozó eljárás a Kormány döntését tartalmazó – a Kormány ügyrendje szerinti – határozatnak az érintett szervezettel való közléséig csak a (9) és a (11) bekezdés alapján indítható el.

(13)55 A VBÜ – a (14) bekezdés szerinti kivétellel – kezdeményezi a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény Védelmi Tanács napirendjére vételét.

(14)56 A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény Védelmi Tanács általi napirendre vételét nem kezdeményezi a VBÜ

a) ha az érintett szervezet a beszerzési igényt a (2) bekezdés szerint visszavonta,

b) a (3) bekezdés szerinti esetben,

c) a (11) bekezdés szerinti esetben,

d) a 11. § (16) bekezdése szerinti esetben,

e) ha az érintett szervezet nem teljesíti a hiánypótlásban vagy az átdolgozásra felhívásban foglaltakat vagy

f) ha a beszerzési igény nem tartozik az e rendelet hatálya alá.

(15) Ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a Kormány elutasította, az átdolgozott beszerzési igény véleményezésre, továbbá jóváhagyásra ismételten előterjeszthető.

9. § (1)57 Az e rendelet szerint előterjesztett beszerzési tervet vagy védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a Kormány a Kormány ügyrendjében meghatározottak szerint bírálja el. A Kormány döntéséről a Kormány ügyrendjében meghatározott határozat készül, amelyről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tájékoztatja a VBÜ-t. A VBÜ a Kormány döntését e döntésről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül köteles közölni az érintett szervezettel.

(2)58 A VBÜ által jóváhagyásra az e rendelet szabályai szerint előterjesztett beszerzési tervet vagy védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a Védelmi Tanács saját ülésén, vagy a Kormány ügyrendjében meghatározottak alapján – az ott meghatározott eljárásrend szerint – véleményezi.

(3)59 A Védelmi Tanács a megalapozott vélemény kialakítása érdekében, ha szükséges,

a) a 6–8. §-ban meghatározott eljárás vonatkozásában a VBÜ-t vizsgálat lefolytatására hívhatja fel,

b) bármely – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó – központi államigazgatási szervet, e szerv vezetőjét, annak helyettesítésére jogosult tisztségviselőt közvetlenül megkeresheti, valamint

c) a VBÜ-t a 3. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatására hívhatja fel.

(4)60 A Védelmi Tanács (3) bekezdés b) pontja szerinti megkeresésére a megkeresett szerv vagy személy a kért tájékoztatást soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megadni, valamint köteles soron kívül együttműködni.

(5)61 A Védelmi Tanács a beszerzési tervet, illetve a beszerzési igényt a Kormány számára

a) jóváhagyásra javasolja,

b) feltételekkel javasolja jóváhagyásra, vagy

c) elutasításra javasolja.

(6)62 A beszerzési tervet, illetve a beszerzési igényt a Védelmi Tanács terjeszti a Kormány elé. A Védelmi Tanács a Kormány részére készített előterjesztésben ismerteti a VBÜ 7. § (5) bekezdése, avagy 8. § (4) vagy (5) bekezdése szerinti jelölését.

(7)63 Ha a Védelmi Tanács véleménye eltér a VBÜ által alkalmazott jelöléstől, a Védelmi Tanács az eltérő véleménye okát az előterjesztésben bemutatja a Kormánynak.

(8)64 A Kormány a beszerzési tervet vagy a beszerzési igényt

a) jóváhagyja,

b) feltételekkel jóváhagyja, vagy

c) elutasítja.

(9)65

(10)66 A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény esetében a Kormány jóváhagyása, illetve feltételekkel történő jóváhagyása az érintett szervezettel történő közléstől számított 9 hónapig hajtható végre. E határidő lejártát követően a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.

(11)67 Ha a Kormány a jóváhagyását feltételhez kötötte, a beszerzési tervet vagy a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a feltételek teljesülésével a Kormány által jóváhagyottnak kell tekinteni. Az érintett szervezet a feltételek teljesüléséről az ennek bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Portálon keresztül – minősített adatok esetén, ha a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, írásban – beszámol a VBÜ részére.

(12)68 A Védelmi Tanács a véleménye kialakítása során az e rendeletben és a Kormány ügyrendjében meghatározott hatáskörében eljárva szabadon mérlegelhet, a véleményét a rendelkezésre álló adatok alapján alakítja ki.

(13)69 A Kormányt a Védelmi Tanács véleménye nem köti. A Kormánynak az elutasító döntését nem kell indokolnia, azonban meghatározhatja azokat a szempontokat, amelyek alapján az átdolgozott beszerzési terv vagy védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény ismételten előterjeszthető.

10. § (1)70 A VBÜ a jóváhagyott, valamint a 9. § (11) bekezdése szerinti beszámolót követően a feltételekkel jóváhagyott védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítése érdekében

a) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva központosított beszerzés keretében maga folytatja le, vagy

b) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek visszaadja.

(2) A VBÜ az (1) bekezdés szerinti döntésekor – a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően, a célszerűségi szempontokra is figyelemmel – szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg, és a döntéséről az érintett szervezetet legkésőbb az eljárás megindításához szükséges valamennyi dokumentum érintett szervezet általi hiánytalan megküldését követő munkanapon tájékoztatja.

(3)71 A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásra meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy a VBÜ a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek az (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta.

(4) A VBÜ az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntése esetén jogosult az érintett szervezet által lefolytatott beszerzési eljárásba választása szerint megfigyelőt vagy bíráló bizottsági tagot delegálni.

11. § (1) A VBÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, ennek keretében különösen

a) a Vbt. és a Kbt. szerinti sajátos beszerzési módszereket alkalmazhat, ennek keretében

aa) keretmegállapodást vagy más keret jellegű szerződést köthet,

ab) visszterhes szerződés megkötésére irányuló eljárásokat alkalmazhat,

ac) dinamikus beszerzési rendszert alkalmazhat,

ad) elektronikus árlejtést alkalmazhat, továbbá

ae) elektronikus katalógusokat alkalmazhat,

b)72 az érintett szervezettől eltérő más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat beszerzést,

c) a beszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti más központi beszerző szerv szolgáltatásait, valamint

d) más központi beszerző szervvel együttműködve közösen is megvalósíthat beszerzést vagy működtethet összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert.

(2)73 A VBÜ kialakíthatja központosított, valamint az általa nyújtott járulékos beszerzési és közbeszerzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása esetén az ajánlatkérők együttműködésének szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen

a) az egyes ajánlatkérők felelősségi körét,

b) a beszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, valamint

c) az érintett szervezet beszerzési igényének kiszolgálási körülményeit.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az együttműködés létrehozható határozatlan vagy határozott időre, meghatározott beszerzéstípusokra, valamint egy vagy több beszerzés megvalósítására is.

(5) Ha a VBÜ eljárása eredményeképpen

a) egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott beszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a beszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Vbt. 86. § (1) bekezdés a) pontja vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a Vbt. 86. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Vbt. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a Vbt. 86. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,

b) egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott beszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét nem, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a Vbt. 86. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja, illetve a Vbt. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a VBÜ bonyolítja le.

(6) Ha a VBÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely nem tartalmazza az adott beszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként olyan keretszerződés is köthető, amely az annak alapján adott beszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, és az így megkötött keretszerződés alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.

(7) Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményéről szóló döntést, valamint – ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a szerződés másolatát, szerződéskötés hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntésről szóló értesítést annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Portálra feltölti.

(8) Ha a szerződés minősített adatot tartalmaz és a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, a Portálon való megküldés helyett a szerződés egy minősített példányát kell a VBÜ részére – a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül – közvetlenül megküldeni.

(9) Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések módosítását a tervezett módosítást megelőző 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – kezdeményezni a VBÜ-nél.

(10) Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések módosításáról a tervezett módosítást megelőző 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – tájékoztatást adni a VBÜ részére.

(11) Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések teljesítéséről a teljesítést követő – vagy ha a teljesítés meghiúsult, a teljesítésre meghatározott határidő lejártát követő – 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – számot adni a VBÜ részére.

(12) A VBÜ a (7)–(11) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően is jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezettől a beszerzési igényének teljesítési körülményeiről vagy egyéb, a központosított beszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról. Az érintett szervezet a megkeresés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(13) A VBÜ a (7)–(12) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából adatszolgáltatást kérhet a teljesítéssel érintett szerződő féltől, amely a megkeresés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(14) A (9)–(11) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség minősített adatot tartalmazó részével kapcsolatban az érintett szervezet a (8) bekezdés szerint jár el.

(15)74 Ha a VBÜ keretmegállapodás megkötését tervezi, a keretmegállapodás részleteiről szóló tájékoztatást, a keretmegállapodás megkötése előtt a Védelmi Tanács részére megküldi. A Védelmi Tanács a VBÜ a keretmegállapodás részleteiről szóló tájékoztatását véleményezi, és azt követően a Kormány következő ülésén előterjeszti. A VBÜ keretmegállapodást a Kormány jóváhagyását követően kötheti meg. A Kormány döntéséről a Védelmi Tanács titkársága a Kormányülést követő munkanapon tájékoztatja a VBÜ-t.

(16)75 Az érintett szervezet beszerzési igényének végrehajtása során nem kell alkalmazni a 8. § (7) és (12)–(15) bekezdését, valamint a 9. §-t, ha az érintett szervezet a beszerzési igénye keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel, írásbeli konzultációval, vagy verseny újranyitásával megvalósítható. Az e bekezdés szerinti beszerzési igény vizsgálata során a 7. § (1)–(3) bekezdését kell alkalmazni.

(17)76 Az érintett szervezet a nemzetközi együttműködési programhoz való csatlakozási szándékát a szándék felmerülését követő 15 napon belül jelzi a VBÜ részére. Az érintett szervezet tájékoztatásában bemutatja a nemzetközi együttműködési program szerint általa tervezett beszerzési igényeit, a nemzetközi együttműködési programban való részvételének feltételeit. A VBÜ az érintett szervezet nemzetközi együttműködési programhoz való csatlakozási igényét a Védelmi Tanács részére megküldi. A Védelmi Tanács az érintett szervezet nemzetközi együttműködési programhoz való csatlakozási igényét véleményezi, és azt követően a Kormány következő ülésén előterjeszti. Az érintett szervezet a nemzetközi együttműködési programhoz a Kormány jóváhagyását követően csatlakozhat. A Kormány döntéséről a Kormány ügyrendjében meghatározott határozat készül, amelyről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tájékoztatja a VBÜ-t. A VBÜ a Kormány döntését e döntésről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül közli az érintett szervezettel.

(18)77 Az érintett szervezet beszerzési igényének végrehajtása során nem kell alkalmazni a 8. § (7) és (12)–(15) bekezdését, valamint a 9. §-t, ha az érintett szervezet a beszerzési igénye a (17) bekezdésben meghatározottak szerint jóváhagyott nemzetközi együttműködési program keretében megvalósítható. Az e bekezdés szerinti beszerzési igény vizsgálata során a 7. § (1)–(3) bekezdését kell alkalmazni.

12. § A VBÜ működéséhez és a 3. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott feladatainak ellátásához szükséges forrást a Miniszterelnöki Kormányiroda biztosítja.

12/A. §78 (1) A Portál a működésében keletkezett üzemzavarról és annak megszűnéséről az üzemzavar idején szolgáltatást igénybe venni kívánó érintett szervezetet a szolgáltatás igénybevételének megkísérlésekor a Portál rendszer elektronikus elérési útján megjelenő üzenetben értesíti.

(2) E rendelet alkalmazása során üzemzavarnak kell tekinteni a Portálon végzett olyan karbantartásokat, tervezett leállításokat is, amelyek a Portál szolgáltatásainak igénybevételét korlátozzák vagy megakadályozzák.

(3) A rendelet, illetve a VBÜ által meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, hónapokban megállapított határidő esetén az a lejárati nap, amely során legalább négy órán át fennálló, a Portálon felmerült üzemzavar vagy üzemszünet akadályozta a Portál működését.

4/A. 79 Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központosított beszerzési eljárás

12/B. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központosított beszerzési eljárásra a 4. alcím rendelkezéseit jelen alcímben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

12/C. § (1)80 Az érintett szervezet a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, továbbá a Kbt. 111. § c), d), f)–h), j), n) és q) pontja szerinti beszerzési igényeit a 6. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően havonta összesítetten – a VBÜ által meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – adatszolgáltatás keretében megküldi a VBÜ részére. Ha a megküldést követő 7 munkanapon belül a VBÜ nem nyilatkozik, az érintett szervezet az adatszolgáltatásban megjelölt igényeinek kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást a 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját hatáskörben jogosult lefolytatni.

(2) Kivételesen – különösen rendkívüli sürgősség fennállása esetén – az érintett szervezet jogosult az (1) bekezdés szerinti beszerzési igényét egyedileg megküldeni a VBÜ részére, a beszerzési igény elbírálására az (1) bekezdés alkalmazandó.

12/D. § (1) Az érintett szervezet a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzési igényét a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint köteles a VBÜ részére megküldeni.

(2) Ha az érintett szervezet az (1) bekezdés szerinti beszerzési igényének a Portálra történő feltöltésével egyidejűleg a VBÜ általános szerződési feltételeit nem fogadja el, úgy kell tekinteni, hogy az érintett szervezet beszerzési igénye a Portálra nem került feltöltésre.

(3) A 8. § (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a VBÜ tájékoztatja az érintett szervezetet a 10. § (1) bekezdés szerinti döntéséről.

(4) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a beszerzési igényét a beszerzési igény kielégítésére vonatkozó eljárás megkezdéséig visszavonhatja.

(5) Az érintett szervezet minden költségvetési év március 1-ig köteles feltölteni a Portál rendszerén keresztül a közbeszerzési tervét az 1. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott beszerzések vonatkozásában.

12/E. § Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével, figyelemmel a Ptk. 6:95. §-ára, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzés vonatkozásában megkötött szerződés semmis.

12/F. § (1) A VBÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki.

(2) A VBÜ kialakíthatja központosított, valamint az általa nyújtott járulékos beszerzési és közbeszerzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

(3) Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések módosítását a tervezett módosítást megelőző 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – kezdeményezni a VBÜ-nél.

(4) Az érintett szervezet a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések teljesítéséről a teljesítést követő – vagy ha a teljesítés meghiúsult, a teljesítésre meghatározott határidő lejártát követő – 10 munkanapon belül köteles a Portálon keresztül – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve – számot adni a VBÜ részére.

(5) A VBÜ a (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően is jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezettől a beszerzési igényének teljesítési körülményeiről vagy egyéb, a központosított beszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról. Az érintett szervezet a megkeresés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) A VBÜ a (3)–(5) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából adatszolgáltatást kérhet a teljesítéssel érintett szerződő féltől, amely a megkeresés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Ha a (3)–(6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás minősített adatot tartalmaz és a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, az érintett szervezet a Portálon való megküldés helyett az adatszolgáltatás vonatkozó részének egy minősített példányát köteles a VBÜ részére – az adatszolgáltatásra meghatározott határidőn belül – közvetlenül megküldeni.

5. Egyes kormányrendeletek alkalmazhatósága

13. § (1) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

(2)81

(3)82

(4) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a VBÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívüli olyan más informatikai rendszer is alkalmazható, amely megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

(5) A 11. § (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása esetén a beszerzési eljárásra az e rendeletben foglaltak az irányadók.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 24. § az MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.83

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének napján közzéteszi.84

15. §85

16. §86

17. §87

18. §88

19. §89

20. §90

21. §91

22. §92

23. §93

24. §94

1. melléklet a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelethez95

Az 1. § (6) bekezdés f) pontja szerinti beszerzési tárgyak

1. egyéni védőeszközök, kivéve az egészségügyi védőeszközöket, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegeket, egészségügyi maszkokat és egészségügyi overallokat, védőitalokat, kifejezetten munkavédelmi egyéni védőeszközöket

2. optikai, elektrooptikai felderítő eszközök

3. pilóta nélküli légijárművek a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti kategóriák alapján

4. állami légijárművek

5. pilóta nélküli légijármű rendszerek

6. pilóta nélküli légijármű elhárító rendszerek

7. kábítószer-érzékelő készülékek

8. légzési alkoholmérő berendezések

9. tűzszerész eszközök, tűzszerész robotok

10. bűncselekmény nyombiztosításához eszközök, berendezések, kellékanyagok

11. különleges célú, különösen robbanóanyag szállítására alkalmas mozgatható konténerek

12. az e rendelet hatálya alá tartozó termékek szolgálati alkalmazása során szükséges hordtáskák, hordtokok (fegyvertáskák, tartaléktártokok, bilincstokok, védőeszköz-hordtáskák, műszertáskák) és az üzemeltetésükhöz szükséges alkatrészek, pótalkatrészek

13. az 1–12. pontban meghatározott termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

1

Az 1. § (1) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1a) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (1a) bekezdés b) pontja a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1a) bekezdés d) pontja a 40/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított, a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1a) bekezdés e) pontja a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1a) bekezdés f) pontját a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (1a) bekezdés g) pontját a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. § (2a) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. § (6) bekezdés f) pontja a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § (6) bekezdés g) pontját a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. § (6) bekezdés h) pontját a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. § (7) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. § (7a) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be.

15

Az 1. § (7b) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be.

16

Az 1. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. § (8) bekezdés b) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. § (12) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése iktatta be.

19

Az 1. § (13) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése iktatta be.

20

Az 1. § (14) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése iktatta be.

21

Az 1. § (15) bekezdését a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

22

A 2. alcím címe a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 2. § nyitó szövegrésze a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (1) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

28

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § b) pontja, a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 3. § (5) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 3. § (6) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 3. § (7) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 4. § (1) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 4. § (1a) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdése iktatta be.

40

A 4. § (1b) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdése iktatta be, szövege a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 4. § (3) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

42

Az 5. § (1) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

43

Az 5. § (2a) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (14) bekezdése iktatta be.

44

Az 5. § (4) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 33/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 7. § (1a) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (15) bekezdése iktatta be.

49

A 7. § (4) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 7. § (6) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 7. § (7) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 7. § (8) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 7. § (10) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 8. § (13) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 8. § (14) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 9. § (1) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 9. § (3) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 9. § (4) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 9. § (5) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 9. § (7) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

64

[A 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § h) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „beszerzési igény” szövegrész helyébe a „védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény” szöveg lép, nem vezethető át.]

65

A 9. § (9) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 9. § (10) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 9. § (11) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 9. § (12) bekezdése a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § j) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 10. § (3) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § j) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 11. § (2) bekezdése a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 11. § (15) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (21) bekezdése iktatta be, szövege a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 11. § (16) bekezdését a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (21) bekezdése iktatta be.

76

A 11. § (17) bekezdését a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 11. § (18) bekezdését a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

79

A 4/A. alcímet (12/B–12/F. §) a 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (23) bekezdése iktatta be.

80

A 12/C. § (1) bekezdése a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

81

A 13. § (2) bekezdését a 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

82

A 13. § (3) bekezdését a 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

83

Az 1/2020. (I. 16.) NVTNM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2020. január 14.

85

A 15. §-t a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

86

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 1. mellékletet a 21/2022. (I. 25.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére