• Tartalom

34/2019. (VII. 12.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól1

2020.06.29.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az állat ellátásáért és felügyeletéért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;

2. baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program keretében a baromfiállomány környezetéből való hatóság általi mintavétel;

3. KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapus azonosítással benyújtott vagy az ügyfél elektronikus ügyintézésre szolgáló értesítési tárhelyére továbbított dokumentum tartalmát és az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az ügyfél értesítési tárhelyére az elektronikus közszolgáltatások nyújtását és igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszeren keresztül megküld;

4. számla: olyan számla vagy egyéb számviteli bizonylat, amely a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozatban rögzített pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot megalapozó gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) alátámasztja;

5. tárgyfélév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári féléve;

6. tárgyhónap: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári hónapja;

7. tárgyidőszak: az adott tárgyhónap, tárgynegyedév vagy tárgyfélév;

8. tárgynegyedév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári negyedéve;

9. végrehajtási időszak: a 2019. január 1-je és 2019. december 31-e közötti időszak;

10. vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való hajlamnak laboratóriumi körülmények között történő, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása és értékelése;

11. zoonózis: állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

2. § E rendelet alapján – a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozatban foglaltaknak megfelelően – az alábbi célterületekre vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),

b) a klasszikus sertéspestis,

c) az afrikai sertéspestis,

d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,

e) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (a továbbiakban: BSE) és a súrlókór,

f) a veszettség,

g) a kéknyelv betegség

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló többéves nemzeti programok.

3. § A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoport, 4. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása jogcímen előirányzott összeg, valamint az Európai Unió általános költségvetésének terhére a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat alapján a 2. § szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.

4. § (1) Pénzügyi hozzájárulás kizárólag az adott tárgyidőszakban vagy azt megelőzően – de a végrehajtási időszak alatt – elvégzett feladat végrehajtásáról, és az ahhoz kapcsolódó egyéb költségekről kiállított számlák, az e rendeletben meghatározott egyéb bizonylat, vagy a 9. § (8) bekezdésében meghatározott esetben nyilatkozat alapján vehető igénybe. A 11. §-ban meghatározott alcélterület esetében a 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás kizárólag pénzügyileg teljesített számla alapján folyósítható.

(2) A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapja a számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó összege.

5. § (1)2 A pénzügyi hozzájárulás iránti, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú kérelmet (a továbbiakban: kérelem) – az (5)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a 11. § (2) bekezdésében meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSZ) tárgynegyedévente egy alkalommal, elektronikus úton nyújthatja be 2019. augusztus 1. napjától kezdődően a Kincstárhoz, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. A kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig – első alkalommal 2019 első és második tárgynegyedévére vonatkozóan, együttesen 2019. augusztus 31-éig – nyújtható be a Kincstárhoz.

(2) A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító szám);

b) az igényelt pénzügyi hozzájárulás forintösszegének a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatvány szerinti – cél- és alcélterületek szerinti bontásban történő – megjelölése;

c) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

ca) a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

cb) a költségek ténylegesen felmerültek és a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat rendelkezései alapján támogatásra jogosultak,

cc) a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben igényelt egységnyi támogatás összege nem haladja meg a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozatban az egyes vizsgálatokra, költségtípusokra meghatározott legmagasabb átalányösszegeket,

cd) a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak;

d) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) nyilatkozata arról, hogy

da) a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” és a „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a pénzügyi hozzájárulást kizárólag olyan állattartónak történő kifizetésre tekintettel igényli, akire vagy amelyre vonatkozóan a kárenyhítés, illetve a költségtérítés összegét megállapította,

db) a „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyag beszerzési költségei” alcélterületre benyújtott kérelem esetében az oltóanyagok beszerzési költsége állományonként, szerotípusonként legfeljebb kétszeri – összesen négy – vakcina költségének megtérítésére vonatkozik,

dc) a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a levágott vagy leselejtezett állatok, vagy az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások után igényelt összeg nem haladja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, vagy a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, továbbá, hogy az összegből levonásra került a levágott állatok vagy a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértéke,

dd) „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költsége” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a mintavételt hatósági állatorvos végezte el,

de) „az afrikai sertéspestis elleni védekezés – házi sertéből történő mintavétel költségei” alcélterületre elkülönített támogatási keretösszegből az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos határozatában megállapított esetekben nem vesz igénybe támogatást;

e) a NÉBIH nyilatkozata arról, hogy a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költsége” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a mintavételt az arra jogosult állatorvos vette, és a NÉBIH részére számlát állított ki a mintavétel költségeiről;

f) az MJKSZ nyilatkozata arról, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt;

g) a tárgyidőszak meghatározása (naptári év, tárgyfélév, tárgynegyedév, tárgyhónap megjelölése);

h) a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számla azonosító száma;

i) a számla alapján elvégzett feladat végrehajtásának dátuma (a „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma az oltóanyag beadásának, felhasználásának időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület esetében a felszámolás, az ártalmatlanítás, vagy a hőkezelés időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterület esetében a mintavétel időpontja);

j) a számla alapján igényelt támogatás összege (a számlán vagy bizonylaton szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó forintösszege);

k) a 12. § (3) bekezdés d) pontja szerinti alintézkedés esetében az elvégzett vizsgálatok darabszáma.

(3) „Az afrikai sertéspestis elleni védekezés – elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzése” alcélterületre a pénzügyi hozzájárulást nem veheti igénybe az, akit az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos határozata alapján az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett keresésére határozattal aktív közreműködésre köteleztek.

(4) A 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez az elektronikus űrlapkitöltő felületen csatolni kell a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok másolatát „pdf” vagy „jpg” formátumban.

(5)3 A 7. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal 2019. augusztus 1. napjától kezdődően havonta egy alkalommal, az egyes tárgyhónapokat követő hónap utolsó napjáig – 2019. január–június hónapokra vonatkozóan, együttesen 2019. augusztus 31-éig – nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(6)4 A 7. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott alcélterület esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal és a NÉBIH 2019. augusztus 1. napjától kezdődően két alkalommal, 2019 első tárgyfélévére vonatkozóan 2019. augusztus 31-éig, 2019 második tárgyfélévére vonatkozóan 2020. január 31-éig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(7)5 A 9. § (4) és (6) bekezdésében és a 10. § (4) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal 2019. augusztus 1. napjától kezdődően két alkalommal, 2019 első tárgyfélévére vonatkozóan 2019. augusztus 31-éig, 2019 második tárgyfélévére vonatkozóan 2020. január 31-éig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(8) A 12. § (3) bekezdés c) pontja szerinti orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése esetében a kérelmet a NÉBIH 2019 harmadik negyedévére vonatkozóan 2019. november 15-éig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(9) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(10) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(11) A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyére történő feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját a KR dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

(12) A (11) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell

a) az ügyfél-azonosító adatokat,

b) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,

c) a beadvány beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és

d) a beadvány érkeztetési számát.

(13) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra – kivéve a kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(14) Az egyes tárgyidőszakokra vonatkozó kérelem a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napjáig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó kérelmet kell elbírálni. A kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(15) A Kincstár a kérelmeket azok beérkezési sorrendjében bírálja el. A hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás Kincstárhoz történő beérkezése határozza meg.

(16) Ha az adott célterületre az adott napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet, a Kincstár arányos csökkentést végez. Ennek során a Kincstár az adott napon beérkezett összes jogos igény és a felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a folyósítható pénzügyi hozzájárulás összegét. Az adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket a Kincstár visszautasítja.

(17) A Kincstár minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a megyei kormányhivatalokat a megelőző hónapban megállapított pénzügyi hozzájárulás összegéről és a keret kihasználtságáról. A Kincstár haladéktalanul tájékoztatja a minisztert a támogatási keret kimerüléséről.

(18) Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a korábban a keret kimerülése miatt meghozott, elutasítást vagy arányos csökkentést tartalmazó döntéseket a keretösszeget módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül a Kincstár hivatalból felülvizsgálja.

6. § (1) A Kincstár a pénzügyi hozzájárulást a megállapításától számított harminc napon belül átutalja a kérelmezőnek a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. Ha a forrás nem áll rendelkezésre, a határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.

(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást a Kincstár forintban fizeti ki. Az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

7. § (1) A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő hatósági mintavétel költségeire, az ennek keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás költségeire, a felszámolásra került állatok és tojások értékéért az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra összesen 4 401 213 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 40 000 eurónak megfelelő forint keretösszegig

a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok és szerotipizálások,

b) a hatósági mintavétel keretében a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai vizsgálatok, valamint

c) a szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok

költségei tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg

a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 8,73 eurónak,

b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 15,59 eurónak,

c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 10,29 eurónak,

d) a szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 15,48 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére

a) a megyei kormányhivatal jogosult az állattartónak a megyei kormányhivatal által, a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára enyhítéséhez,

b) a megyei kormányhivatal jogosult az állattartónak a tenyész- és tojóállományokban történő, a hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek állományonként, szerotípusonként legfeljebb kétszeri – összesen négy – vakcina költségének megtérítéséhez,

c) a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult a baromfiállományból való hatósági mintavételhez

összesen együttesen 4 361 213 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(5) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon állattartó fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely a (6) bekezdés szerinti adattartalmú – a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon benyújtandó – kérelmet az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, 2019. január–június hónapokra vonatkozóan – együttesen – 2019. augusztus 1-jéig benyújtotta a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, és

a) eleget tett

aa) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,

ab) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

ac) valamennyi állategészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének;

b) a kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, természetes személy esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bb) nem terheli adók módjára behajtandó köztartozás vagy lejárt esedékességű adótartozás – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, valamint nem terheli a NÉBIH laboratóriumaival és jogelődjeivel szemben a számla fizetési határidejének lejártától számított harminc napnál régebbi tartozás, valamint

bc) nincs az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján behajtandó köztartozása és nincs az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés i)–u) pontjában meghatározott megkeresésen alapuló pénztartozása;

c) az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek való megfelelésről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;

d) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alcélterület esetében nyilatkozik arról, hogy a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint használja fel; továbbá

e) csatolja az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – 2019. január–június hónapokra vonatkozóan, együttesen 2019. augusztus 1-jéig – az oltóanyag beszerzésének költségeit igazoló számláknak a számlák kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányát.

(6) A költségtérítés iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító szám),

b) az állatállomány adatai [tenyészetkód, faj megjelölése (házityúk vagy pulyka), hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány), immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma), az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén a levágatott vagy leölt egyedszám, a megsemmisített vagy hőkezelt tojások száma, a levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a leölést végző adatai, a tojások ártalmatlanítását végző üzem adatai, a megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő határozat száma],

c) nyilatkozat az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról.

(7) A költségtérítés iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) a vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén arról, hogy a szalmonellózissal fertőzött állományból hány darab állatot és mikor vágtak le (BIR szállítólevél kódja),

b) a tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal igazolása arról, hogy a szalmonellózissal fertőzött állományból hány darab tojást ártalmatlanítottak vagy hőkezeltek.

(8) Az állattartónak – a levágott vagy leselejtezett állatok után – járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni a levágott állatok maradványértékét. Az állattartónak – az ártalmatlanított vagy hőkezelt tojások után – járó összeg nem haladhatja meg a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértékét.

(9) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást olyan állattartónak történő kifizetésre tekintettel igényelheti, akire vagy amelyre vonatkozóan az (5) és (8) bekezdés alapján a kárenyhítés vagy a költségtérítés összegét a (11) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.

(10) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére

a) a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,

b) a NÉBIH jogosult, ha a mintát az az arra jogosult állatorvos veszi le, aki a NÉBIH részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

(11) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az összegének mértéke átlagosan nem haladhatja meg

a) a felszámolt Gallus gallus tenyészállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 eurónak,

b) a felszámolt Gallus gallus tojóállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 eurónak,

c) a felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 24 eurónak,

d) a Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,40 eurónak,

e) a Gallus gallus étkezési tojásainak ártalmatlanításáért nyújtott kárenyhítésre étkezési tojásonként a 0,08 eurónak,

f) a Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,80 eurónak,

g) az oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 eurónak,

h) a baromfiállományokból való mintavételre állományonként és mintavételenként az 1,87 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(12) E § alkalmazásában az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma

a) a (11) bekezdés a)–f) pontja tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja,

b) a (11) bekezdés g) pontja tekintetében az oltóanyag felhasználásának időpontja,

c) a (11) bekezdés h) pontja tekintetében a mintavétel időpontja.

(13) Ha a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állattartónál a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás kifizetését követően megállapítja, hogy az állattartó a feltételeket nem teljesítette, az állattartó részére a végrehajtási időszakban az adott célterületre vonatkozóan kifizetett teljes összeg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(14) Ha az e rendelet alapján történt kifizetések ellenőrzése során az ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy az állattartó nem az (5) bekezdés e) pontjának megfelelően küldte meg a jogosultságot igazoló dokumentumokat a megyei kormányhivatalnak, az állattartót kötelezi a jogosulatlanul igénybe vett összeg megyei kormányhivatal részére történő visszatérítésére, a megyei kormányhivatal ezt követően haladéktalanul intézkedik az összeg Kincstár részére történő visszautalásáról.

8. § (1)6 A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. Mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti, a vaddisznók virológiai és szerológiai, valamint a házisertések megerősített passzív surveillance program keretében végzett virológiai vizsgálatának költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 37 543 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg

a) ELISA tesztenként a 2,81 eurónak,

b)7 PCR tesztenként a 9,6 eurónak

megfelelő forintösszeget.

9. § (1)8 Az afrikai sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. Mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti, az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésére, a vaddisznók virológiai vizsgálatainak költségeire, a házi sertések virológiai vizsgálatainak költségeire, a vaddisznókból és házi sertésekből történő mintavétel költségeire, az országhatáron és a sertéstartó telepeken a behurcolás megelőzése érdekében történő fertőtlenítés, a lőtt vaddisznó testek tárolására alkalmazott hűtők vásárlása, továbbá a betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 2 756 745,1 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2)9 A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 791 076,9 euró keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok költségei tekintetében, 200 000 euró keretösszegig a fertőtlenítőszerek és felszerelések vásárlása, 1 547 301,8 euró keretösszegig a lőtt vaddisznó testek tárolására alkalmazott hűtők vásárlása, valamint 200 000 euró keretösszegig a betegségről szóló figyelemfelhívó kampány költségei tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg

a)10 PCR tesztenként a 9,52 eurónak,

b) vírusizolálás esetén vizsgálatonként a 19,02 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 9766,52 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvosnak a megerősített passzív surveillance program, valamint, ha elrendelésre kerül, aktív surveillance program keretében házi sertésből történő mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez. A pénzügyi hozzájárulás nem vehető igénybe az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó, a mintavétel napján hatályos határozatában meghatározott esetekben.

(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg házi sertés esetében állatonként a 0,37 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) Az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 8600 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult a (7)–(9) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően.

(7) A vaddisznóhullát – a megyei kormányhivatal által megadott módon – írásban bejelentő vadászatra jogosult vagy a vaddisznóhulla fellelési helyéről tudomással bíró természetes személy 10 eurónak megfelelő forintösszegre jogosult elhullott egyedenként, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy a vaddisznóhullát megtalálta. Ha ugyanazt az elhullott vaddisznót többen is bejelentik, az a bejelentő jogosult a 10 eurós összegre, akinek bejelentése korábban érkezett. A pénzügyi hozzájárulást nem veheti igénybe az, akit az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos határozata alapján az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett keresésére határozattal aktív közreműködésre köteleztek.

(8) A megyei kormányhivatal a bejelentést követő hét napon belül elektronikus levélben tájékoztatja a bejelentőt, hogy jogosult-e a támogatási összegre. A támogatásra jogosult bejelentőnek az elmúlt naptári félévre vonatkozóan bizonylatot, vagy bizonylat kiállítására nem jogosult természetes személynek nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben szerepelnie kell a bejelentő nevének, címének, adószámának vagy adóazonosítójának, fizetési számlaszámának, vadászatra jogosultak esetében a kódszámának, továbbá az egy vaddisznó bejelentéséért járó nettó forintösszegnek, a naptári félévben bejelentett összes elhullott vaddisznó számának és a bejelentésekért összesen járó nettó forintösszegnek. A vadászatra jogosult által kiállított bizonylatot sorszámmal kell ellátni.

(9) A támogatásra jogosult bejelentőnek az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig – 2019. első félévére vonatkozóan 2019. augusztus 1-jéig, 2019 második félévére vonatkozóan 2020. január 15-éig – kell benyújtania a megyei kormányhivatalhoz a (8) bekezdés szerinti bizonylatot, amelyhez mellékelnie kell a bizonylatban szereplő írásbeli bejelentések másolati példányait is. A megyei kormányhivatal ellenőrzi a benyújtott bizonylat és annak mellékletei alapján, hogy az abban szereplő valamennyi bejelentett vaddisznóhullát a mintavétellel megbízott személy megtalálta, ellenkező esetben felszólítja a bejelentőt a bizonylat kijavítására. A megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik az összegnek az elhullott vaddisznót bejelentő fizetési számlájára történő továbbításáról.

10. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a tenyésztett baromfiból és a vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 63 828 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 58 728 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg

a) a H5/H7 altípusokra HAG-próbára vizsgálatonként az 1,77 eurónak,

b) a vírusizolációs próbára vizsgálatonként az 1,35 eurónak,

c) a PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 6,34 eurónak, valamint

d) a vadmadarakból történő laboratóriumi mintavételenként a 10 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez jogosult 5100 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg a tenyésztett baromfiból történő mintavétel esetén mintánként a 0,37 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) Költségként a tenyésztett baromfiból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért fizetett költség akkor számolható el, ha a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos a megyei kormányhivatalnak benyújtja a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(7) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely esetében a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő benyújtotta az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig – 2019 első félévére vonatkozóan 2019. augusztus 1-jéig, 2019 második félévére vonatkozóan 2020. január 15-éig – a mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát a megyei kormányhivatalhoz. A szolgáltató állatorvosnak a számlákhoz csatolnia kell a NÉBIH által kiadott éves madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt minta-azonosító lapok másolati példányát.

11. § (1) A TSE (ideértve a BSE-t és a súrlókórt is) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. Mellékletében elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, megerősítő és diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a genotípus vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 432 227 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A genotípus vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MJKSZ jogosult 150 700 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(3) A gyorstesztek, a megerősítő és a diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 281 527 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az átalányösszeg mértéke nem haladhatja meg

a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 12. cikk (2) bekezdésében és III. melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 8,42 eurónak,

b) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet A. fejezet I. rész 2.2. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat Mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre vonatkozó programok keretében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 8,42 eurónak,

c) a juh- és kecskefélék esetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdésében, III. melléklet A. fejezet II. rész 5. pontjában és VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő gyorstesztekre, és III. melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3. pontjában meghatározott minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorstesztekre gyorstesztenként a 8,42 eurónak,

d) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezet 3.2. bekezdés c) pont i. alpontjának megfelelően végzett elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokra vizsgálatonként a 46,96 eurónak,

e) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezetében említett megerősítő tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb a 27,12 eurónak,

f) a genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 15,07 eurónak

megfelelő forintösszeget.

12. § (1)11 A veszettség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. Mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti, a veszettség antigénjének vagy antitestjeinek kimutatására végzett, valamint a biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a vakcinát tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, továbbá a figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 1 720 228,32 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az összeg mértéke átlagosan nem haladhatja meg

a) szerológiai vizsgálatonként az 1,77 eurónak,

b) a fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 14,65 eurónak,

c)12 az orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése esetében a 1 533 068,32 eurónak,

d) a vadon élő állatoknak a hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében állatonként legfeljebb a 23,33 eurónak,

e) a biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb a 10,81 eurónak,

f) a vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb a 49,79 eurónak,

g) figyelemfelhívó kampány esetében a 80 000 eurónak

megfelelő forintösszeget.

13. § (1) A kéknyelv betegség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat II. Mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti virológiai és szerológiai vizsgálatok költségeire, valamint a mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 25 762 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, azonban az összeg mértéke átlagosan nem haladhatja meg

a) ELISA vizsgálatra vizsgálatonként a 3,22 eurónak,

b) PCR vizsgálatra vizsgálatonként az 5,92 eurónak,

c) mintavételre háziállatonként a 0,19 eurónak

megfelelő forintösszeget.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a tagállamok által 2019-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2019. január 31-ei SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15/A. §13 (1) E rendeletnek az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól szóló 32/2020. (VI. 26.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, 9. § (1), (2) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott költségekre vonatkozóan a NÉBIH 2020. július 1-jétől 2020. július 15-éig pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújthat be az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

16. §14

1

A rendeletet a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2021. március 1. napjával.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (5) bekezdése a 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (6) bekezdése a 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (7) bekezdése a 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (3) bekezdés b) pontja a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (1) bekezdése a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (2) bekezdése a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. § (3) bekezdés a) pontja a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (1) bekezdése a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. § (3) bekezdés c) pontja a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet 17. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére