• Tartalom

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

2021.12.22.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. § tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogállása

1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § A Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) kezelő szerve.

2. A Hivatal szervezete és működése

3. § (1) A Hivatalt elnök vezeti, aki a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyekben ellátja a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által ráruházott képviseleti és egyéb feladatokat. Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

(2) A tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter nevezi ki és menti fel a Hivatal elnökét, valamint – a Hivatal elnökének javaslatára – az elnökhelyetteseit. A kinevezés időtartama mind az elnök, mind az elnökhelyettesek esetében öt év. Ugyanaz a személy a Hivatal elnökévé, elnökhelyettesévé legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

4. § A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről és az Alap előirányzatának felhasználásáról a tárgyévet követő év június 15. napjáig számol be az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre tájékoztatást ad az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának.

3. A Hivatal feladatai

5. § (1) A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:

a) részt vesz a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájára vonatkozó döntésének előkészítésében, és közreműködik annak megvalósításában,
b) ellátja az Alappal kapcsolatos azon feladatokat, amelyeket törvény nem utal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter feladatkörébe,
c) az Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokat kezelő szerv minőségében ellátott feladatai keretében
ca) közzéteszi a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által jóváhagyott pályázati kiírást, ellátja a pályázati kiírás szerinti értékelés és döntéshozatal megszervezését és lebonyolítását,
cb) támogatói okiratot ad ki, támogatási szerződést köt,
cc) nyomon követi és ellenőrzi a nyertes pályázatokat,
d) előkészíti a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter támogatási döntését a törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és egyedi támogatási kérelem alapján az Alap terhére nyújtott hazai közfinanszírozású támogatások tekintetében,
e) részt vesz az uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési Operatív Program zárását követően, kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított forrásai tekintetében felmerülő egyes feladatok ellátásában,
f) ellátja az operatív programok innovációval összefüggő célkitűzéseit szolgáló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a szakpolitikai felelős hatáskörébe tartozó azon feladatokat, amelyeket a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter mint szakpolitikai felelős ráruház,
g) ellátja a kutatás-fejlesztés és az innováció területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatait,
h) részt vesz a Magyarországnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában és koordinálásában,
i) közreműködik az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs céljainak elérésében, így különösen a kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram hazai feladatainak ellátásában,
j) jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat,
k) versenyképességük növelése érdekében elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét,
l) országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok – ideértve az Alapot is – programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készít, nyomon követi és értékeli a támogatási programokat,
m) támogatja a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák, szakkiállítások, kiadványok megjelentetését, elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs célú díjak adományozását,
n) a kutatás-fejlesztés és az innovációs szektor szereplői innovációs teljesítményének erősítése, valamint a pályázói eredményesség növelése érdekében innovációs szolgáltatást nyújt, így különösen előmozdítja a kutatás-fejlesztési és innovációs szereplők közötti együttműködéseket, kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, elősegíti a pályázati aktivitást, az innovációs tudatosságot, piactámogató szakértői hálózatot alakít ki és működtet,
o) közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és kutatói kiválóság támogatása és ösztönzése kormányzati feladatainak ellátásában, ehhez kapcsolódóan működteti a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti Országos Tudományos Diákköri Tanács titkárságát.
p)1 a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács titkárságának feladatait a Hivatal látja el.
q)2 – a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatásért és a felnőttképzésért felelős miniszter irányításával – közreműködik a felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmények felnőttképzési tartalmának megújításában.
(2) A Hivatal a hazai közfinanszírozású támogatások tekintetében
a) a pályaművek befogadásával,
b) a pályaművek értékeléséhez kapcsolódó adatszolgáltatással,
c) a támogatói okiratok és támogatási szerződések minta alapján történő előkészítésének és megkötésének lebonyolításával,
d) a projektek megvalósításának nyomon követésével,
e) a beszámolók fogadásával és formai ellenőrzésével,
f) a pályázati adatok rögzítésével és a kapcsolódó adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosításával
összefüggő feladatokra szerződést köthet.
(3) A Hivatal a kutatás-fejlesztési és az innovációs politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés kialakítása és erősítése keretében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányításával együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával, továbbá
a) szakmailag segíti a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét,
b) részt vesz a kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötésének előkészítésében és koordinálja végrehajtásukat,
c) közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek szakmai irányításában,
d) közreműködik az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységben,
e) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében közreműködik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok körében,
f) képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben,
g) feladatkörében együttműködik Magyarország külképviseleteivel, kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon és külföldön működő partnerintézményekkel, különös tekintettel az Európai Unió hivatalos intézményeire.
(4) A Hivatal elnöke a (3) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályairól a Kormány feladatkörében érintett tagjával kötött megállapodásban rendelkezhet.
(5) Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az ágazati kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően a feladatkörében eljáró érintett miniszterrel, államigazgatási szervvel, a Magyar Tudományos Akadémiával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságával és más kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezetekkel és intézményekkel.
(6) A Hivatal elnöke a Hivatal feladatkörét érintően a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszteren keresztül jogszabály megalkotását és módosítását kezdeményezheti.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2020. január 2-án lép hatályba.

1

Az 5. § (1) bekezdés p) pontját az 543/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

2

Az 5. § (1) bekezdés q) pontját a 746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére