• Tartalom

4/2019. (X. 17.) MK rendelet

4/2019. (X. 17.) MK rendelet

a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről1

2019.10.19.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 3. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Kőrösi Csoma Sándor díjakról

1. § (1) A miniszterelnök kabinetfőnöke (a továbbiakban: miniszter) a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok, illetve a társadalmi felelősségvállalás terén végzett példamutató és kiemelkedő tevékenység elismeréseként Kőrösi Csoma Sándor Nagydíj (a továbbiakban: Nagydíj) megnevezésű szakmai díjat adományozhat.

(2) A miniszter turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén az életútját meghatározó ideig végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként Kőrösi Csoma Sándor Életműdíjat (a továbbiakban: Életműdíj) adományozhat annak a személynek, aki az adományozás évében a 60. életévét betöltötte, és legalább 20 éve szolgálja tevékenyen a turizmus ágazatot.

(3) A miniszter Kőrösi Csoma Sándor Talentum-díjat (a továbbiakban: Talentum-díj) adományozhat az elismerés adományozását megelőző egy évben a turizmus fejlődésében meghatározó jelentőségű kreatív ötlet, innovatív fejlesztés vagy találmány létrehozásában közreműködő, az adományozás évében 30 év alatti személy teljesítményének elismeréseként.

(4) E rendelet alkalmazásában posztumusz díjnak minősül, ha az (1)–(3) bekezdés szerinti elismerésre vonatkozó javaslat a javaslattétel időpontját megelőzően elhunyt személyre vonatkozik.

2. Az elismerések adományozásának rendje

2. § (1) Az 1. § szerinti elismerések (a továbbiakban: Elismerés) adományozását a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai szervezetek kezdeményezhetik.

(2) Az Elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a miniszternek címezve – az 1. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint – kell benyújtani a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közigazgatási államtitkárának.

(3) A beérkezett javaslatokat a Kitüntetési Bizottság a javaslatokban foglalt és az egyéb nyilvánosan elérhető, a jelölt szakmai teljesítményére vonatkozó adatok összesítésével rangsorolja. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt az Elismerések adományozásáról.

(4) A Kitüntetési Bizottság elnöke és tagjai a miniszter által felkért személyek.

(5) A Kitüntetési Bizottság működését az általa meghatározott ügyrend szabályozza.

3. § (1) Az Elismerés adományozásához szükséges az elismerésre javasolt természetes személy 2. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása az 1. mellékletben meghatározott személyes adatainak a 4. § (5) bekezdése szerinti kezeléséhez, valamint az Elismeréssel összefüggő, 4. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható Elismerés annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az Elismerésre történő felterjesztés napján még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki az Elismerésre történő felterjesztés napján jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb az Elismerésre történő felterjesztés napján az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg, vagy azt annak átadását megelőzően visszavonja.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére valamely Elismerésben részesült, attól a miniszter azt – a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal – visszavonja.

(4) Méltatlanná válik az Elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy az Elismeréssel összefüggő foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter az Elismerést visszavonja.

4. § (1) Az Elismerés adományozására az MTÜ által évente megrendezésre kerülő Turizmus Summit gálaesemény – vagy annak megfelelő turisztikai gálaesemény – alkalmából kerül sor.

(2) Az Elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.

(3) Ha az Elismerésben részesített személy a javaslattétel és az átadás közötti időben elhalálozik, akkor az Elismerést a törvényes örökösnek kell kiadni. A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(4) Elismerésben ugyanaz a személy vagy szervezet egy alkalommal részesíthető. Életműdíj adományozható annak is, aki korábban Nagydíjban vagy Talentum-díjban részesült.

(5) Az Elismerések adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Elismerésben részesített 1. melléklet szerinti adatait, az Elismerés adományozásának időpontját, valamint esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(6) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni az Elismerés adományozásának tényét, az Elismerésben részesített nevét, beosztását és érdemeit, továbbá az esetleges visszavonás tényét és időpontját.

5. § (1) Évente legfeljebb

a) hat Nagydíj,

b) egy Életműdíj,

c) egy Talentum-díj

adományozható.

(2) Életműdíj adományozható annak is, aki korábban Nagydíj vagy Talentum-díj elismerésben részesült.

(3) Az Elismerésekhez adományozó okirat jár.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet szerinti Elismerés adományozhatóak annak is, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően már részesült Pro Turismo-díj elismerésben.

8. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően tett és a rendelet hatálybalépéséig el nem bírált Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet szerinti elismerésre tett javaslatokra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Pro Turismo-díjra tett javaslatot Elismerésre vonatkozó javaslatnak kell tekinteni azzal, hogy a Kitüntetési Bizottság állapítja meg azt, hogy mely 1. § szerinti díj adományozható a javasolt személynek.

9. §2

1. melléklet a 4/2019. (X. 17.) MK rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

1. A Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről szóló 4/2019. (X. 17.) MK rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:

2. Az elismerés adományozására javasolt személy

a) neve:

b) születési neve:

c) születési helye:

d) születési ideje (év, hó, nap):

e) anyja neve:

f) iskolai végzettsége:

g) jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):

h) munkaköre, illetve beosztása:

i) közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:

j) lakcíme:

k) értesítési telefonszáma:

3. Az elismerés adományozására javasolt nem természetes személy

a) neve:

b) székhelye/telephelye vagy bejegyzett címe:

c) elérhetősége (értesítési telefonszám):

d) képviselője:

4. A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):

5. A javaslat indokolása (legalább 3-5 mondatban):

6. A javaslattevő

a) neve:

b) munkahelye:

c) elérhetősége:


Dátum: ..............................................................................................................................................................

javaslattevő aláírása

2. melléklet a 4/2019. (X. 17.) MK rendelethezNyilatkozat
(természetes személy esetén)

Alulírott ....................................................................................... kijelentem, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Nagydíjra / Kőrösi Csoma Sándor Életműdíjra / Kőrösi Csoma Sándor Talentum-díjra3 történő jelölésemmel összefüggésben hozzájárulok / nem járulok hozzá természetes személyazonosító adataim és lakcímadatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához, a nyilvántartásba történő bejegyzést követő 100 évig terjedő időtartamban.
Kijelentem továbbá, hogy az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek el / mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, nem állok jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.
E nyilatkozat a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről szóló 4/2019. (X. 17.) MK rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésén, valamint 4. § (5) bekezdésén alapul.

Kelt: ...........................................................................


...................................................................................
elismerésre javasolt aláírása
1

A rendeletet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelet 42. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2023. február 4. napjával.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A megfelelő rész aláhúzandó.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére