• Tartalom

4/2019. (III. 6.) AM rendelet

4/2019. (III. 6.) AM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.03.09.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 1. § (6) bekezdését és 4. számú mellékletét
a) a 2018. I. negyedévében indult és már lezárt kifizetési kérelmekre és
b) a 2018. IV. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult,
a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a „12,6 milliárd forint” szövegrész helyébe a „14,75 milliárd forint” szöveg lép.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 1. § (6) bekezdését a 2018. évre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a „9,144 milliárd forint” szövegrész helyébe a „10,600 milliárd forint” szöveg lép.

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] a következő 23. §-sal egészül ki:

23. § E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „4000 millió Ft” szövegrész helyébe a „4500 millió Ft” szöveg lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

4. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett az e rendeletben foglalt feltételekkel a pénzügyi intézményekkel megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződéseihez (a továbbiakban: ügylet) kapcsolódó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] hatálybalépését követően a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a teljes futamidőre de minimis támogatást vehet igénybe, amennyiben az ügylet tárgya az 1. mellékletben felsorolt agrártevékenységhez kapcsolódik, vagy a kedvezményezett vállalkozás fő tevékenységi köre az 1. mellékletben szerepel.”

(2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kezességi díjtámogatás mértéke évente – a (4)–(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes hitelösszeg 0,4%-a.”

(3) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2013. június 15. napját követően, de a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, a kezességvállalás időpontjában hatályos szabályok alapján támogatásra jogosult ügyletekhez kapcsolódó kezességi szerződések, illetve ezek módosításainak kezességi díjához a kedvezményezett továbbra is jogosult a teljes futamidőre támogatást igénybe venni.”

(5) Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

5. § (1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A dohánytermelő az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot a 2019. évben március 18-ig teheti meg.”

(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a dohánytermelő a 2019. évben március 18-ig nyújthatja be.”

(3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

22. § (1) E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (III. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 4/2019. (III. 6.) AM rendelet] megállapított 14. § (5) bekezdését a 2019. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A 2019. február 15. és a 4/2019. (III. 6.) AM rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmeket határidőben benyújtottnak kell tekinteni.”

(4) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (5) bekezdésében a „(hektáronként 7×2 kilogrammos keresztorsó).” szövegrész helyébe a „(jogosultságonként 7 kilogramm természetes alapanyagú fűzőzsineg).” szöveg lép.

6. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

6. § (1) A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 8. § (1) bekezdésében a „7. § (3) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (1a) bekezdés c) pont ce) alpontja, valamint a 7. § (1b) bekezdés c) pont ce) alpontja” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

7. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

7. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz-minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelemhez csatolja
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz-minőségi követelményeinek a következő paraméterek vonatkozásában:
aa) mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
ab) kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, és
b) az igénylő nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy
c) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatának eredeti példányát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz-minőségű.”

8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelethez

1.    A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

C

 

1.

Baromfi megnevezése

Időszak

Támogatási keret
(millió Ft)]

 

„4.

pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba, pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

I. negyedév

1302,25

 

II. negyedév

1776,70

 

III. negyedév

1753,24

 

IV. negyedév

1847,81”

2.    A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[Támogatási keret (millió Ft)]

 

(Összesen)

14 750

2. melléklet a 4/2019. (III. 6.) AM rendelethez

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott agrártevékenységek

TEÁOR ‘08 kód

Szakágazat/Tevékenység

01.11

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.12

Rizstermesztés

01.13

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

01.14

Cukornádtermesztés

01.15

Dohánytermesztés

01.16

Rostnövénytermesztés

01.19

Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.21

Szőlőtermesztés

01.22

Trópusi gyümölcs termesztése

01.23

Citrusféle termesztése

01.24

Almatermésű, csonthéjas termesztése

01.25

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

01.26

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

01.27

Italgyártási növény termesztése

01.28

Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

01.29

Egyéb évelő növény termesztése

01.30

Növényi szaporítóanyag termesztése

01.41

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.42

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.43

Ló, lóféle tenyésztése

01.44

Teve, teveféle tenyésztése

01.45

Juh, kecske tenyésztése

01.46

Sertéstenyésztés

01.47

Baromfitenyésztés

01.49

Egyéb állat tenyésztése

01.50

Vegyes gazdálkodás

01.61

Növénytermesztési szolgáltatás

01.62

Állattenyésztési szolgáltatás

01.63

Betakarítást követő szolgáltatás

01.64

Vetési célú magfeldolgozás

01.70

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

02.10

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.20

Fakitermelés

02.30

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.40

Erdészeti szolgáltatás

03.11

Tengeri halászat

03.12

Édesvízi halászat

03.21

Tengerihal-gazdálkodás

03.22

Édesvízihal-gazdálkodás

10.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

10.20

Halfeldolgozás, -tartósítás

10.31

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

10.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.39

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.41

Olaj gyártása

10.42

Margarin gyártása

10.51

Tejtermék gyártása

10.52

Jégkrém gyártása

10.61

Malomipari termék gyártása

10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

10.71

Kenyér, friss pékáru gyártása

10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

10.73

Tésztafélék gyártása

10.81

Cukorgyártás

10.82

Édesség gyártása

10.83

Tea, kávé feldolgozása

10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

10.85

Készétel gyártása

10.86

Homogenizált, diétás étel gyártása

10.89

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.91

Haszonállat-eledel gyártása

10.92

Hobbiállat-eledel gyártása

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

11.02

Szőlőbor termelése

11.03

Gyümölcsbor termelése

11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.05

Sörgyártás

11.06

Malátagyártás

11.07

Üdítőital, ásványvíz gyártása

12.00

Dohánytermék gyártása

15.11

Bőr, szőrme kikészítése

16.10

Fűrészárugyártás

16.21

Falemezgyártás

16.22

Parkettagyártás

16.23

Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.24

Tároló fatermék gyártása

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

20.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

20.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

28.30

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

35.11

Villamosenergia-termelés

46.11

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.21

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

46.22

Dísznövény nagykereskedelme

46.23

Élőállat nagykereskedelme

46.24

Bőr nagykereskedelme

46.31

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

46.32

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

46.33

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

46.34

Ital nagykereskedelme

46.35

Dohányáru nagykereskedelme

46.36

Cukor, édesség nagykereskedelme

46.37

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

46.38

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

46.39

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.61

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

46.75

Vegyi áru nagykereskedelme

47.21

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.22

Hús-, húsáru kiskereskedelme

47.23

Hal kiskereskedelme

47.24

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.25

Ital-kiskereskedelem

47.26

Dohányáru-kiskereskedelem

47.29

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

47.76

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

47.81

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

75.00

Állat-egészségügyi ellátás

77.31

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére