• Tartalom

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

2022.05.01.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 106. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közszolgáltatások igénybevétele

1. § (1) Az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv (a továbbiakban: Kormánytól független szerv) vezetője által történő, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 104/A. §-a alapján a Kormány rendeletében meghatározott központosított infokommunikációs közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevételére vonatkozó kezdeményezés alapján a Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján közszolgáltatást nyújt a Kormánytól független szerv részére.

(2) A Kormánytól független szerv részére nyújtandó közszolgáltatás nyújtása során figyelemmel kell lenni a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményekre és arra, hogy a szolgáltatásnyújtás ne akadályozza vagy veszélyeztesse a kormányzati és közigazgatási tevékenység stabil és biztonságos működését.

2. A közszolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás

2. § (1) A miniszter az 1. § (1) bekezdésében előírt közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségének e rendelet szabályai szerint történő teljesítése érdekében a Kormánytól független szerv vezetőjével megállapodást köt.

(2) A megállapodás tartalmazza

a) a Kormánytól független szerv által igénybe venni kívánt közszolgáltatások körét,

b) a közszolgáltatás igénybevételének módját,

c) a közszolgáltatás nyújtására kötelezett központi szolgáltató megnevezését,

d) a közszolgáltatási kötelezettség pontos tartalmát, mennyiségi és minőségi követelményeit,

e) a közszolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját, és – ha ismert – időtartamát vagy a várható befejezés időpontját és

f)1 a közszolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellentételezés megfizetésének módját.

3. A kizárólagos jog létesítése

3. § A Kormánytól független szerv vezetője a 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterrel kötött megállapodásban

a) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatás igénybevételét a Kormánytól független szerv részére jogszabályban előírt közfeladat ellátása érdekében kezdeményezi,

b) kijelenti, hogy az általa képviselt Kormánytól független szervre vonatkozóan kötelezőnek ismeri el az igénybe venni kívánt közszolgáltatás nyújtására vonatkozó, a Kormány és a miniszter rendeletében meghatározott szabályokat, továbbá

c) kifejezetten felkéri a minisztert, hogy a megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal intézkedjen a Kormánytól független szerv e rendelet 1. mellékletében – a közszolgáltatást kizárólagos jog alapján igénybevevő szervként – történő szerepeltetésére.

4. § (1) A miniszter a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötését követő 60 napon belül – a megállapodásban foglaltaknak megfelelően – e rendelet módosítása útján intézkedik a Kormánytól független szerv közszolgáltatás igénybevételére történő kijelöléséről.

(2) A Kormánytól független szerv által igénybe vett közszolgáltatás nyújtásának megszüntetését a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával kezdeményezheti

a) a miniszter, ha a megállapodás megkötését követően az 1. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek,

b) a Kormánytól független szerv vezetője, indoklás nélkül.

(3) A miniszter a (2) bekezdés a) pontja szerint felmerülő megszüntetési ok esetén azonnal, a (2) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés esetén a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül intézkedik a Kormánytól független szervre vonatkozó kijelölés megszüntetése iránt.

4. A közszolgáltatások teljesítése

5. § (1) A Kormánytól független szerv – a miniszter és a Kormánytól független szerv vezetője között megkötött megállapodásban foglaltak alapján –

a) a miniszter által vezetett minisztérium által a központi szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés vagy

b) a Kormánytól független szerv mint közvetlen megrendelő a központi szolgáltatóval – a miniszter szakmai felügyelete mellett – közvetlenül kötött egyedi direktfinanszírozási szerződés

alapján jogosult a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A Kormánytól független szerv a Kormány rendeletében szabályozott – és a közszolgáltatás tartalma, mennyisége és minősége tekintetében a miniszter által a megállapodásban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott – feltételek szerint nyújtott közszolgáltatás igénybevételére jogosult.

6. § (1) A központi szolgáltató a közszolgáltatást a 4. § (1) bekezdése szerinti kijelölés hatálybalépésétől – vagy a közszolgáltatás nyújtásához a Kormánytól független szerv részéről szükséges technikai feltételek hiánya esetén annak rendelkezésre állásától – nyújtja a Kormánytól független szerv részére.

(2) A központi szolgáltató a közszolgáltatás nyújtását

a) a 4. § (2) bekezdés a) pontja esetében – a miniszter jóváhagyásával – az elháríthatatlan szolgáltatási akadály felmerülésekor,

b) a 4. § (2) bekezdés b) pontja esetén a Kormánytól független szerv vezetője által a miniszternek címzett egyoldalú nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkésőbb a 4. § (3) bekezdése szerinti jogszabály- módosítás hatálybalépésekor

megszünteti.

(3) A központi szolgáltató a Kormánytól független szerv vonatkozásában az 1. mellékletben felsorolt közszolgáltatásokat az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel köteles nyújtani.

5. A közszolgáltatások ellentételezése

7. § (1) A miniszter és a Kormánytól független szerv vezetője a közszolgáltatás igénybevételének fedezetét biztosító ellentételezés teljesítésének szabályait a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban az e §-ban meghatározott rendelkezésekre figyelemmel szabályozzák.

(2) A Kormánytól független szerv a közszolgáltatások ellentételezését saját költségvetése terhére

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltatási szerződés keretében történő igénybevétel esetén a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésébe történő forrás átcsoportosítás útján,

b) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a központi szolgáltatóval közvetlenül megkötött direktfinanszírozási szerződés esetén az abban foglalt pénzügyi kötelezettségek központi szolgáltató felé történő teljesítésével

biztosítja.

(2a)2 A (2) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatások ellentételezését – ha a szükséges költségvetési forrás a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötését megelőzően a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében rendelkezésre áll – az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltatási szerződés keretében történő igénybevétel esetén a miniszter által vezetett minisztérium a saját költségvetése terhére biztosítja.

(3)3 A Kormánytól független szerv vagy a miniszter által vezetett minisztérium a közszolgáltatások (2) és (2a) bekezdés szerinti ellentételezéseként, a közszolgáltatás nyújtására kötelezett központi szolgáltatónál a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív módon igazolható, az e rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított közvetlen és közvetett költség (a továbbiakban: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő pénzbeli kötelezettség, valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség összegét téríti meg.

(4) A központi szolgáltató észszerű nyereséget a (6) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el

a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatás esetén, a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő nettó költségek összegére vetítve,

b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatás esetén a központi szolgáltató által saját teljesítés keretében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve vagy

c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó közszolgáltatás esetén az a) és b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére vetítve.

(5) A központi szolgáltató nem számolhat el észszerű nyereséget

a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatás teljesítése során a központi szolgáltató által saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott szolgáltatások értékére,

b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési költség összegére vetítve, továbbá

c) a fejlesztési tárgyú közszolgáltatás vagy üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó közszolgáltatások esetében, ha a központi szolgáltató a meghatározott teljesítési véghatáridőre, vagy a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.

(6) A központi szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az Európai Bizottság által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában hatályos releváns swapkamatláb 100 bázispontos felárral növelt mértéke és a (3) bekezdés szerint megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.

(7) A központi szolgáltató a közszolgáltatás ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a közszolgáltatásokra vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott árképzési szabályokat alkalmazza azzal, hogy az e rendelet alapján nyújtott közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a tervezett nettó költségek alapulvételével a (6) bekezdés szerint megállapított észszerű nyereséget számít fel. Az előkalkuláció alapján megállapított – az észszerű nyereség összegét is magába foglaló – szolgáltatási díjról és annak fizetésére vonatkozó igényéről a központi szolgáltató előzetes árajánlatában köteles a megrendelő szervet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. § (1) A miniszter a Kormánytól független szerv által az e rendelet kihirdetésének időpontjában folyamatosan igénybe vett közszolgáltatás tekintetében a központi szolgáltató útján közszolgáltatást nyújt a Kormánytól független szerv részére.

(2) A miniszter a rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül – a 2. § (1) bekezdése alapján a Kormánytól független szerv vezetőjével megkötendő megállapodás tervezetének megküldésével – tájékoztatja a Kormánytól független szerv vezetőjét az (1) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett közszolgáltatásról, valamint annak nyújtására vonatkozó tényleges szolgáltatási jellemzőkről.

(3) A miniszter által a (2) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott megállapodás-tervezetnek a Kormánytól független szerv vezetője általi aláírása és a (4) bekezdésben szereplő határidőn belül a miniszter részére történő visszaküldése esetén a miniszter a 4. § (1) bekezdése alapján jár el.

(4) A Kormánytól független szerv vezetője, ha a (2) bekezdés szerint részére megküldött megállapodás tervezetben foglaltaktól eltérő feltételekkel kívánja igénybe venni az (1) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett közszolgáltatást, azt az 1. § szerint jogosult kezdeményezni.

(5) Ha a Kormánytól független szerv vezetője a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megküldésétől számított 45. napig nem kezdeményezi a közszolgáltatás igénybevételét, a miniszter a Kormánytól független szerv részére az (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtott közszolgáltatást – a kezdeményezésre nyitva álló határidő napját követő napon – megszünteti.

10. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 41/2019. (XI. 19.) BM rendelethez4

A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek részére kizárólagos jog alapján nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások

1. A Gazdasági Versenyhivatal részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer (RZS NOVA)

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

6.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Összefonódás bejelentő szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

7.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Panaszkezelési szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

8.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Bejelentő szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

9.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Versenyfelügyeleti és Bírság szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint
2021.07.01.

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VIKI videokonferencia szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

az egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról szóló
12/2021. (V. 10.) BM rendelet hatálybalépésének napja

11.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Call Center szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

7/2022. (IV. 14.)
BM rendelet hatálybalépésének napja

2. A Nemzeti Választási Iroda részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Mobil kommunikációs szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Szakértői szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

7.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Anti DDoS szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

8.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Emelt szintű hálózati kapcsolat biztosítása

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

9.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Közvetített szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

CSAK munkaállomások és az azokhoz kapcsolódó feladatok

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

11.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Nemzeti Választási Rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

12.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási Kapu

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

13.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási Ügyintézési Felület

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

14.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választástörténeti adatbázis

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

15.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási statisztikai rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

16.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási tájékoztató rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

17.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választási igazgatási és informatikai próbák szervezése és lebonyolítása

alkalmazásfejlesztés, alkalmazástámogatás

9. § (1) bekezdése szerint

18.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választási rendszerek minőségbiztosítása

szolgáltatás nyújtása

9. § (1) bekezdése szerint

19.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok papíralapú levélben benyújtott névjegyzéki kérelmét kezelő Nemzeti Regisztrációs Rendszer fejlesztése és üzemeltetése

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

20.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választási iratok szkennelése, adatmonitoring-tevékenység és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

21.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

VIP adatállomány konzisztenciájának automatikus ellenőrzése

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

22.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választásnapi havária rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

23.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Adatátviteli szolgáltatás

Üzemeltetés

A BM rendeletben történő kijelölés hatálybalépésétől

24.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

e-FAX szolgáltatás

Üzemeltetés

A BM rendeletben történő kijelölés hatálybalépésétől

25.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Fizikai szerver hoszting szolgáltatás

Üzemeltetés

A BM rendeletben történő kijelölés hatálybalépésétől

26.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Választási rendszer központi infrastruktúra üzemeltetési szolgáltatás

Üzemeltetés

A BM rendeletben történő kijelölés hatálybalépésétől

3. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 39/M. § (7) bekezdése szerinti szervezeti egységének nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

menedzselt munkaállomás üzemeltetés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

alkalmazás támogatás szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

levelezés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

tárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

virtuális gép szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

komplex infrastruktúra szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

7.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

8.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

9.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Menedzselt LAN szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

11.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

12.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

fordított hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

 

 

 

 

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

eszközüzemeltetés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5. Az Országgyűlés Hivatala részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

alközponti szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

6. Az Országgyűlési Őrség részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.DOLGJUT szakrendszer

alkalmazásüzemeltetés

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

2.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Robotzsaru NEO szakrendszer

alkalmazásüzemeltetés

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

3.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.RZSID szakrendszer

alkalmazásüzemeltetés

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

4.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.IRAT szakrendszer

alkalmazásüzemeltetés

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazásfejlesztési
szolgáltatás

7. Az Állami Számvevőszék részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Zártcélú rendvédelmi hálózat szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

8. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Menedzselt LAN szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Wifi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

7.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Call Center szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

8.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

eFax szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

9.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Menedzselt munkaállomás-üzemeltetési szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – felszámolási elektronikus értékesítési rendszer

alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

11.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – a csődeljárásban
a vagyonfelügyelő, a felszámolási eljárásban a felszámoló és
az ideiglenes vagyonfelügyelő elektronikus kiválasztás igénybevételével történő kirendelésére szolgáló elektronikus rendszer

alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

12.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás –
az SZTFH Szerencsejáték Felügyeleti szakrendszere

alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

13.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás
szolgáltatás – Wintiszt

alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

14.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás szolgáltatás – Jogi és céginformáció szakrendszer

alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

15.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alkalmazástámogatás szolgáltatás – ND Nemzeti Dohány szakrendszer

alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

16.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Mobilkommunikációs szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

17.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Menedzselt irodatechnikai szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

18.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Levelezés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

19.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Tárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

20.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Virtuális gép szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

21.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Komplex infrastruktúra szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

22.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Szakértői szolgáltatás

üzemeltetés és fejlesztés

2021. október 1.

23.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

NTG webtárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

24.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

KAK – virtuális infrastruktúra szolgáltatás

hálózati és infrastruktúra szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

2021. október 1.

25.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Fortuna szakrendszer alkalmazásüzemeltetés szolgáltatás

alkalmazásüzemeltetési
szolgáltatás

2022. január 1.

26.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Fortuna szakrendszer alkalmazásfejlesztés szolgáltatás

alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

2021. október 1.

9. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

NTG webtárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

10. Az Országos Atomenergia Hivatal részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

7/2022. (IV. 14.)
BM rendelet hatálybalépésének napja

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

7/2022. (IV. 14.)
BM rendelet hatálybalépésének napja

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VIKI Videokonferencia központi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

7/2022. (IV. 14.)
BM rendelet hatálybalépésének napja

11. A Legfőbb Ügyészség részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Adatátviteli szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VIKI Videokonferencia központi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

IdomSoft
Informatikai Zrt.

RZS NEO Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer

alkalmazásüzemeltetés és alkalmazásfejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

6.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS ENyÜBS modul

alkalmazásüzemeltetés és alkalmazásfejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

12. Az Országos Bírósági Hivatal részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VIKI Videokonferencia központi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Adatátviteli szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Menedzselt LAN szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

Az OBH, illetve
a bíróságok által a már igénybe vett alközponti szolgáltatások biztosítására szóló szerződések lejártát követően,
de legkésőbb
2025. január 1. napjától

7.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

Az OBH, illetve
a bíróságok által a már igénybe vett alközponti szolgáltatások biztosítására szóló szerződések lejártát követően,
de legkésőbb
2025. január 1. napjától

8.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VIKI videokonferencia végponti eszközüzemeltetés kiegészítő szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

A 72 db NISZ tulajdonú VIKI-1 végpont esetében a BM rendeletben történő kijelölés hatálybalépésétől,
a 144 db OBH tulajdonú VIKI végpont esetében
a direktfinanszírozási szerződés hatálybalépésétől,
de legkorábban
2022. február 1-jétől

9.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

eFax szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

10.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Robotzsaru NEO szakrendszer

alkalmazás üzemeltetés, alkalmazás-üzemeltetés támogatás és fejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

11.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.SZABSSTAT
szakrendszer

alkalmazás üzemeltetés, alkalmazás-üzemeltetés támogatás és fejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

12.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.IRAT
szakrendszer

alkalmazás üzemeltetés, alkalmazás-üzemeltetés támogatás és fejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

13.

IdomSoft Informatikai Zrt.

NOVA.PRIO
szakrendszer

alkalmazás üzemeltetés, alkalmazás-üzemeltetés támogatás és fejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

14.

Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

iFORM űrlapok OBH általi szerkesztéséhez alkalmazás-üzemeltetés támogatás keretében nyújtott szakértői támogatás, tanácsadás

alkalmazás-üzemeltetés támogatás

7/2022. (IV. 14.)
BM rendelet hatálybalépésének napja

1

A 2. § (2) bekezdés f) pontja a 10/2022. (IV. 21.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (2a) bekezdését a 7/2022. (IV. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 7. § (3) bekezdése a 7/2022. (IV. 14.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére