• Tartalom
Oldalmenü

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

2021.08.02.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 106. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közszolgáltatások igénybevétele

1. § (1) Az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv (a továbbiakban: Kormánytól független szerv) vezetője által történő, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 104/A. §-a alapján a Kormány rendeletében meghatározott központosított infokommunikációs közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevételére vonatkozó kezdeményezés alapján a Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján közszolgáltatást nyújt a Kormánytól független szerv részére.

(2) A Kormánytól független szerv részére nyújtandó közszolgáltatás nyújtása során figyelemmel kell lenni a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményekre és arra, hogy a szolgáltatásnyújtás ne akadályozza vagy veszélyeztesse a kormányzati és közigazgatási tevékenység stabil és biztonságos működését.

2. A közszolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás

2. § (1) A miniszter az 1. § (1) bekezdésében előírt közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségének e rendelet szabályai szerint történő teljesítése érdekében a Kormánytól független szerv vezetőjével megállapodást köt.

(2) A megállapodás tartalmazza

a) a Kormánytól független szerv által igénybe venni kívánt közszolgáltatások körét,

b) a közszolgáltatás igénybevételének módját,

c) a közszolgáltatás nyújtására kötelezett központi szolgáltató megnevezését,

d) a közszolgáltatási kötelezettség pontos tartalmát, mennyiségi és minőségi követelményeit,

e) a közszolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját, és – ha ismert – időtartamát vagy a várható befejezés időpontját és

f) a közszolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellentételezés összegét és megfizetésének módját.

3. A kizárólagos jog létesítése

3. § A Kormánytól független szerv vezetője a 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterrel kötött megállapodásban

a) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a közszolgáltatás igénybevételét a Kormánytól független szerv részére jogszabályban előírt közfeladat ellátása érdekében kezdeményezi,

b) kijelenti, hogy az általa képviselt Kormánytól független szervre vonatkozóan kötelezőnek ismeri el az igénybe venni kívánt közszolgáltatás nyújtására vonatkozó, a Kormány és a miniszter rendeletében meghatározott szabályokat, továbbá

c) kifejezetten felkéri a minisztert, hogy a megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal intézkedjen a Kormánytól független szerv e rendelet 1. mellékletében – a közszolgáltatást kizárólagos jog alapján igénybevevő szervként – történő szerepeltetésére.

4. § (1) A miniszter a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötését követő 60 napon belül – a megállapodásban foglaltaknak megfelelően – e rendelet módosítása útján intézkedik a Kormánytól független szerv közszolgáltatás igénybevételére történő kijelöléséről.

(2) A Kormánytól független szerv által igénybe vett közszolgáltatás nyújtásának megszüntetését a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával kezdeményezheti

a) a miniszter, ha a megállapodás megkötését követően az 1. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek,

b) a Kormánytól független szerv vezetője, indoklás nélkül.

(3) A miniszter a (2) bekezdés a) pontja szerint felmerülő megszüntetési ok esetén azonnal, a (2) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés esetén a kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül intézkedik a Kormánytól független szervre vonatkozó kijelölés megszüntetése iránt.

4. A közszolgáltatások teljesítése

5. § (1) A Kormánytól független szerv – a miniszter és a Kormánytól független szerv vezetője között megkötött megállapodásban foglaltak alapján –

a) a miniszter által vezetett minisztérium által a központi szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés vagy

b) a Kormánytól független szerv mint közvetlen megrendelő a központi szolgáltatóval – a miniszter szakmai felügyelete mellett – közvetlenül kötött egyedi direktfinanszírozási szerződés

alapján jogosult a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A Kormánytól független szerv a Kormány rendeletében szabályozott – és a közszolgáltatás tartalma, mennyisége és minősége tekintetében a miniszter által a megállapodásban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott – feltételek szerint nyújtott közszolgáltatás igénybevételére jogosult.

6. § (1) A központi szolgáltató a közszolgáltatást a 4. § (1) bekezdése szerinti kijelölés hatálybalépésétől – vagy a közszolgáltatás nyújtásához a Kormánytól független szerv részéről szükséges technikai feltételek hiánya esetén annak rendelkezésre állásától – nyújtja a Kormánytól független szerv részére.

(2) A központi szolgáltató a közszolgáltatás nyújtását

a) a 4. § (2) bekezdés a) pontja esetében – a miniszter jóváhagyásával – az elháríthatatlan szolgáltatási akadály felmerülésekor,

b) a 4. § (2) bekezdés b) pontja esetén a Kormánytól független szerv vezetője által a miniszternek címzett egyoldalú nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkésőbb a 4. § (3) bekezdése szerinti jogszabály- módosítás hatálybalépésekor

megszünteti.

(3) A központi szolgáltató a Kormánytól független szerv vonatkozásában az 1. mellékletben felsorolt közszolgáltatásokat az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel köteles nyújtani.

5. A közszolgáltatások ellentételezése

7. § (1) A miniszter és a Kormánytól független szerv vezetője a közszolgáltatás igénybevételének fedezetét biztosító ellentételezés teljesítésének szabályait a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban az e §-ban meghatározott rendelkezésekre figyelemmel szabályozzák.

(2) A Kormánytól független szerv a közszolgáltatások ellentételezését saját költségvetése terhére

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltatási szerződés keretében történő igénybevétel esetén a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésébe történő forrás átcsoportosítás útján,

b) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a központi szolgáltatóval közvetlenül megkötött direktfinanszírozási szerződés esetén az abban foglalt pénzügyi kötelezettségek központi szolgáltató felé történő teljesítésével

biztosítja.

(3) A Kormánytól független szerv a közszolgáltatások (2) bekezdés szerinti ellentételezéseként, a közszolgáltatás nyújtására kötelezett központi szolgáltatónál a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív módon igazolható, az e rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított közvetlen és közvetett költség (a továbbiakban: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő pénzbeli kötelezettség, valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség összegét téríti meg.

(4) A központi szolgáltató észszerű nyereséget a (6) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el

a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatás esetén, a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő nettó költségek összegére vetítve,

b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatás esetén a központi szolgáltató által saját teljesítés keretében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve vagy

c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó közszolgáltatás esetén az a) és b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére vetítve.

(5) A központi szolgáltató nem számolhat el észszerű nyereséget

a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatás teljesítése során a központi szolgáltató által saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott szolgáltatások értékére,

b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési költség összegére vetítve, továbbá

c) a fejlesztési tárgyú közszolgáltatás vagy üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó közszolgáltatások esetében, ha a központi szolgáltató a meghatározott teljesítési véghatáridőre, vagy a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.

(6) A központi szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az Európai Bizottság által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában hatályos releváns swapkamatláb 100 bázispontos felárral növelt mértéke és a (3) bekezdés szerint megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.

(7) A központi szolgáltató a közszolgáltatás ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a közszolgáltatásokra vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott árképzési szabályokat alkalmazza azzal, hogy az e rendelet alapján nyújtott közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a tervezett nettó költségek alapulvételével a (6) bekezdés szerint megállapított észszerű nyereséget számít fel. Az előkalkuláció alapján megállapított – az észszerű nyereség összegét is magába foglaló – szolgáltatási díjról és annak fizetésére vonatkozó igényéről a központi szolgáltató előzetes árajánlatában köteles a megrendelő szervet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. § (1) A miniszter a Kormánytól független szerv által az e rendelet kihirdetésének időpontjában folyamatosan igénybe vett közszolgáltatás tekintetében a központi szolgáltató útján közszolgáltatást nyújt a Kormánytól független szerv részére.

(2) A miniszter a rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül – a 2. § (1) bekezdése alapján a Kormánytól független szerv vezetőjével megkötendő megállapodás tervezetének megküldésével – tájékoztatja a Kormánytól független szerv vezetőjét az (1) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett közszolgáltatásról, valamint annak nyújtására vonatkozó tényleges szolgáltatási jellemzőkről.

(3) A miniszter által a (2) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott megállapodás-tervezetnek a Kormánytól független szerv vezetője általi aláírása és a (4) bekezdésben szereplő határidőn belül a miniszter részére történő visszaküldése esetén a miniszter a 4. § (1) bekezdése alapján jár el.

(4) A Kormánytól független szerv vezetője, ha a (2) bekezdés szerint részére megküldött megállapodás tervezetben foglaltaktól eltérő feltételekkel kívánja igénybe venni az (1) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett közszolgáltatást, azt az 1. § szerint jogosult kezdeményezni.

(5) Ha a Kormánytól független szerv vezetője a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megküldésétől számított 45. napig nem kezdeményezi a közszolgáltatás igénybevételét, a miniszter a Kormánytól független szerv részére az (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtott közszolgáltatást – a kezdeményezésre nyitva álló határidő napját követő napon – megszünteti.

10. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 41/2019. (XI. 19.) BM rendelethez1

A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek részére kizárólagos jog alapján nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások

1. A Gazdasági Versenyhivatal részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer (RZS NOVA)

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

9. § (1) bekezdése szerint

6.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Összefonódás bejelentő szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

7.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Panaszkezelési szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

8.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Bejelentő szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdése szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

2020. 01. 01.

9.

IdomSoft Informatikai Zrt.

RZS NOVA Versenyfelügyeleti és Bírság szakrendszer

alkalmazásfejlesztés (alap)

9. § (1) bekezdés szerint

alkalmazástámogatás és alkalmazásfejlesztés

az egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról szóló
12/2021. (V. 10.) BM rendelet hatálybalépésének napja

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VIKI videokonferencia szolgáltatás

hálózati szolgáltatás (üzemeltetés és fejlesztés)

az egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról szóló
12/2021. (V. 10.) BM rendelet hatálybalépésének napja

2. A Nemzeti Választási Iroda részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Központi internetszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Mobil kommunikációs szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Szakértői szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

7.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Anti DDoS szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

8.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Emelt szintű hálózati kapcsolat biztosítása

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

9.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Közvetített szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

CSAK munkaállomások és az azokhoz kapcsolódó feladatok

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése szerint

11.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Nemzeti Választási Rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

12.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási Kapu

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

13.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási Ügysegéd

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

14.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választástörténeti adatbázis

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

15.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási statisztikai rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

16.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási tájékoztató rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

17.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választási igazgatási és informatikai próbák szervezése és lebonyolítása

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

18.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választási rendszerek minőségbiztosítása

szolgáltatás nyújtása

9. § (1) bekezdése szerint

19.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok papíralapú levélben benyújtott névjegyzéki kérelmét kezelő Nemzeti Regisztrációs Rendszer fejlesztése és üzemeltetése

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

20.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választási iratok szkennelése, adatmonitoring-tevékenység és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

21.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

VIP adatállomány konzisztenciájának automatikus ellenőrzése

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

22.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.

Választásnapi havária rendszer

alkalmazásüzemeltetési, alkalmazásüzemeltetés-
támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése szerint

3. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 39/M. § (7) bekezdése szerinti szervezeti egységének nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

menedzselt munkaállomás üzemeltetés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

alkalmazás támogatás szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

levelezés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

tárhely szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

virtuális gép szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

komplex infrastruktúra szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

7.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

8.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

központi Internet szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

9.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

menedzselt LAN szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

11.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

12.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

fordított hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére nyújtott közszolgáltatások

A

B

C

D

E

Ssz.

Központi szolgáltató megnevezése

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

A szolgáltatás nyújtásának kezdete

1.

 

 

 

 

2.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

3.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

internet hozzáférés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

4.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

5.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint

6.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

eszközüzemeltetés szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés és fejlesztés)

9. § (1) bekezdése szerint