• Tartalom

42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás

42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás

egyes gazdasági tárgyú ORFK utasítások módosításáról1

2020.01.03.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján egyes gazdasági tárgyú ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása
1. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás a következő 28/A. ponttal egészül ki:
„28/A. A 24. pontban előírt feladatok elvégzését, valamint a 28. pontban felsorolt ellenőrzéseket az ellenőrzési szabályzatról szóló ORFK utasításban foglaltaknak megfelelő módon dokumentáltan kell végrehajtani. A dokumentációnak tartalmaznia kell az érintett lövedékálló mellények szám szerinti kimutatását, a tényszerű megállapításokat és hiányosság feltárása esetén azok megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket.”
2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása
2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás:
a) 5. pontjában a „január 20.” szövegrész helyébe a „február 15.” szöveg,
b) 6. pont a) alpontjában a „február 10.” szövegrész helyébe a „március 5.” szöveg,
c) 6. pont b) alpontjában a „február 15.” szövegrész helyébe a „március 10.” szöveg
lép.
3. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítésigazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
3. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítésigazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 44. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az érvényesítőnek – az utalványozás előtt, a teljesítés igazolását követően – a kiadások teljesítésekor, illetve a bevételek beszedésekor ellenőriznie kell:)
d) az ORFK GF GAFO közös könyvtárában vezetett szerződési adatbázist.”
4. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása
4. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2016. ORFK utasítás) 18. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
[A BM utasítás 37. § (2) bekezdés szerinti szolgálati úttá minősítési jogköröket:]
d) a nyilvántartási jegyzékkel rendelkező szerv vezetője, valamint a NEBEK és a ROKK igazgatója esetében a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes,”
(gyakorolja.)
5. A 10/2016. ORFK utasítás 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. A szolgálati gépjármű országhatáron kívüli eseti igénybevételét a 3. melléklet, a szolgálati gépjármű országhatáron kívüli tartós magáncélú igénybevételét a 3/A. melléklet alkalmazásával az országos rendőrfőkapitány engedélyezi. A kérelmeket az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztályhoz (a továbbiakban: ORFK GF IF) Robotzsarun keresztül, elektronikusan kell benyújtani a kiutazást megelőzően legalább 14 nappal.”
6. A 10/2016. ORFK utasítás a következő 23/B. ponttal egészül ki:
„23/B. A 3/A. melléklet szerinti engedély a 6. melléklet szerint kiállított engedéllyel együtt érvényes.”
7. A 10/2016. ORFK utasítás 39. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A tartós magáncélú igénybevételre jogosító engedély visszavonására az engedélyező jogosult. Az engedélyt a BM utasítás 54. §-ában foglaltakon kívül akkor is vissza kell vonni, ha:)
d) az igényjogosult a magáncélú igénybevétel keretében a részére biztosított szolgálati gépjárművet a Rendőrség tekintélyét sértő tevékenységre vagy ilyen tevékenysége során, illetve egyéb gazdasági, üzleti tevékenység érdekében használja.”
8. A 10/2016. ORFK utasítás 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. Amennyiben az engedélyben megjelölt szolgálati gépjármű igénybevételére annak meghibásodására vagy szervizelésére tekintettel 15 munkanapot meghaladóan nincs lehetőség, úgy a magáncélú igénybevételre jogosult – az ellátását biztosító gépjármű-szakterülettel történő előzetes egyeztetését követően – a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnél csereautó használatát kezdeményezheti.”
9. A 10/2016. ORFK utasítás a következő 46/A. ponttal egészül ki:
„46/A. Amennyiben az engedélyben megjelölt szolgálati gépjármű igénybevételére annak meghibásodására vagy szervizelésére tekintettel 15 munkanapot meg nem haladóan nincs lehetőség, úgy a magáncélú igénybevételre jogosult számára – az ellátását biztosító gépjármű-szakterülettel történő előzetes egyeztetést követően – a nyilvántartási jegyzékkel rendelkező szerv gazdasági vezetője a 15 munkanapot meg nem haladó időtartamra, legfeljebb a magáncélú igénybevételre jogosító engedélyben szereplő járműkategóriájú csereautó használatát a 6/A. melléklet szerinti formanyomtatványon engedélyezheti.”
10. A 10/2016. ORFK utasítás 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. A járműfenntartó szerv vezetője (a továbbiakban: engedélyező vezető) szolgálati gépjármű hiányában a Kérelmező részére
a) a Kérelmező tulajdonában álló;
b) a Kérelmező közeli hozzátartozójának tulajdonában álló;
c) a Kérelmező vagy a közeli hozzátartozója által zárt végű lízingbe vettés a Kérelmező által használt és üzemeltetett, üzembentartóként a forgalmi engedélyben a Kérelmező nevére bejegyzett gépjármű (a továbbiakban együtt: saját gépjármű) szolgálati célú használatát – a 8. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: engedély) – legfeljebb 3 hónapig tartó határozott időre engedélyezheti azzal, hogy a saját gépjármű használata 3 havonta újra kérelmezhető. Az ORFK tekintetében az engedélyezésre az országos rendőrfőkapitány jogosult.”
lép.
12. A 10/2016. ORFK utasítás kiegészül:
5. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosítása
13. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az 5. melléklet szerinti 10/A. melléklettel egészül ki.
6. Záró rendelkezések
14. Ez az utasítás a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.
15. Hatályát veszti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven belül működő kerékpáros járőrszolgálatot ellátó állomány nem egyenruha jellegű ruházati ellátásáról szóló 26/2014. (VII. 18.) ORFK utasítás.
16. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1. melléklet a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasításhoz

Iktatószám:
ENGEDÉLY
szolgálati gépjármű országhatáron kívüli eseti magáncélú igénybevételére
......................................................................................... (név) .......................................... (rendfokozat) .....................................
..........................……………………………… (szolgálati hely, beosztás) ....................................... (útlevél/sz.ig. szám) részére engedélyezem a Rendőrség által üzemeltetett (üzemeltetési hely: ........................................................................................),
....................................... forgalmi rendszámú, .................................... gyártmányú és típusú rendőrségi szolgálati gépjármű (a továbbiakban: gépjármű) országhatáron kívüli eseti magáncélú igénybevételét az alábbi feltételek mellett:
A gépjármű használata során az engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: jogosult) köteles betartani a közlekedési szabályokat. Ennek megszegéséből eredő kárért a jogosult a biztosítási szerződésben foglaltakkal összhangban felel. A gépjármű használatakor a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló BM utasítás és a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló ORFK utasítás rendelkezéseit be kell tartani.
Az engedély személyre szóló, a jogosult a gépjármű vezetését arra jogosulatlan személynek nem engedheti át. A gépjármű csak az adott kategóriára érvényes vezetői engedély és szolgálati gépjármű vezetésére jogosító ügyintézői igazolvány birtokában vezethető.
A gépjármű telephelyen kívüli tárolását engedélyezem azzal, hogy a jogosult köteles gondoskodni a gépjármű biztonságos tárolásáról. A jogosult a gépjárművet saját költségén zárt vagy őrzött parkolóban is elhelyezheti.
A gépjármű országhatáron kívüli eseti magáncélú igénybevételét térítésmentesen/kedvezményes költségtérítés mellett/teljes költségtérítés mellett* az alábbiak szerint engedélyezem:
Az engedély érvényességének időtartama:     ......... év ..................... hónap ............ naptól
    .......... év ..................... hónap ............ napig.
Úti cél:     
Útvonal (országok megjelölésével):     
Nemzetközi biztosítási kártya száma:     
Kelt: ........................, 20...... év ..................... hónap ......... nap
...........................................................................
országos rendőrfőkapitány
___________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

2. melléklet a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasításhoz

Iktatószám:
ORSZÁGHATÁR-ÁTLÉPÉSI ENGEDÉLY
a szolgálati gépjármű tartós magáncélú igénybevételére kiadott engedélyhez
............................................................................................................... (név) .......................................................... (rendfokozat) ........................................................................................................................................……................. (szolgálati hely, beosztás) ...................................................……... (útlevél/sz.ig. szám) részére engedélyezem a Rendőrség által üzemeltetett (üzemeltetési hely: ..................................................), ................................... forgalmi rendszámú, .................................... gyártmányú és típusú rendőrségi szolgálati gépjármű (a továbbiakban: gépjármű) országhatáron kívüli magáncélú igénybevételét az alábbi feltételek mellett:
Az engedély személyre szóló, az országhatáron kívüli magáncélú igénybevétel esetén a jogosulton kívül más személy a szolgálati gépjármű vezetéséhez nem vehető igénybe.
Ez az engedély csak a szolgálati gépjármű 6. melléklet szerinti magáncélú igénybevételre kiállított
29000/........................................../20........... számú engedéllyel együtt érvényes.
Az engedély érvényességének időtartama:    ......... év ..................... hónap ............ naptól
    ......... év ..................... hónap ............ napig.
Úti cél:     
Útvonal (országok megjelölésével):     
Nemzetközi biztosítási kártya száma:     
Kelt: ........................, 20...... év ..................... hónap ......... nap
............................................................................
országos rendőrfőkapitány

3. melléklet a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasításhoz

(rendőri szerv megnevezése)
Iktatószám:
IDEIGLENES ENGEDÉLY
tartós magáncélú igénybevétellel érintett szolgálati személygépjármű javítása idejére
..........................................................................................…........................... (név) ................................................ (rendfokozat)
...............................................................................................…..... (szolgálati hely, beosztás) részére engedélyezem a Rendőrség által üzemeltetett (üzemeltetési hely: ............................................................), .............................................. forgalmi rendszámú, .............................................................. gyártmányú és típusú, ........... cm3 hengerűrtartalmú, .......................... Ft/hó térítési díjú, .................... kategóriájú rendőrségi szolgálati személygépjármű (a továbbiakban: gépjármű) tartós magáncélú igénybevételét
20.... év ........... hónap ........ napjától – 20.... év ........... hónap ........ napjáig*
az alábbi feltételek mellett:
A gépjármű használata során a jogosult köteles betartani a közúti közlekedés szabályait. Ennek megszegéséből eredő kárért a jogosult a biztosítási szerződésben foglaltakkal összhangban felel. A menetlevél „hely megnevezés” rovatát „magáncélú út” kifejezés beírásával kell vezetni, az induló és záró kilométeróra-állás feltüntetésével. A magáncélú utak alkalmával a menetlevél rovatait a hivatali (szolgálati) utak dokumentálásához használttól eltérő színű tintával kell vezetni.
Az engedély személyre szóló, így magáncélú igénybevétel esetén a jogosult a gépjármű vezetését más személynek nem adhatja át. A gépjármű csak az adott kategóriára érvényes vezetői engedély és szolgálati gépjármű vezetésére jogosító ügyintézői igazolvány birtokában vezethető.
A gépjármű telephelyen kívüli tárolását engedélyezem azzal, hogy a jogosult köteles gondoskodni a gépjármű biztonságos tárolásáról. A jogosult a gépjárművet saját költségén zárt vagy őrzött parkolóban is elhelyezheti.
A jogosult köteles betartani a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló BM utasításban és a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló ORFK utasításban foglaltakat.
A térítési díjat a jogosult illetményéből a munkáltató levonja.
Ezt az engedélyt az igénybevétel alatt a gépjármű menetlevelével együtt kell tárolni.
Kelt: ........................, 20...... év ..................... hónap ......... nap
............................................................................
gazdasági vezető
____________________________
* Legfeljebb 15 munkanapra engedélyezhető.

4. melléklet a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasításhoz

(rendőri szerv megnevezése)

„ ” számú eredeti példány


Iktatószám:

Engedélyezem1:

 

 

.............................................................................
(rendőri szerv vezetője)
20.... év ............ hónap ...... nap

KÉRELEM
saját gépjármű hivatali, tartós szolgálati célú használatára
Kérem a saját tulajdonú*/közeli hozzátartozóm tulajdonát képező*/általam vagy a közeli hozzátartozóm által zárt végű lízingbe vett*, de általam használt és üzemeltetett gépjármű hivatali célú igénybevételét engedélyezni szíveskedjék
20...... év .............. hónap ...... napjától 20….. év ............ hónap ...... napjáig.2
A gépjármű igénybevételével kapcsolatos valamennyi anyagi kockázatot viselem. A személygépkocsi CASCO biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik*.
A kötvény száma: .................................

A jármű forgalmi engedély szerinti
tulajdonosának adatai

A jármű adatai

Név (születési név):

Forgalmi rendszám:

Születési hely, év, hónap, nap:

Gyártmány, típus:

Anyja születési neve:

Hengerűrtartalom:

Személyi igazolvány száma:

Forgalmi engedély száma:

Lakcím:

Úti cél/feladat:

 

 

Kelt: .................. év ............ hónap .... nap

...................................................................................................

 

kérelmező


Név: ..........................................................................................
Beosztás: ...................................................................................

 

Adóazonosító jel: ......................................................................

 

Telefonszám: ............................................................................

A kérelemben foglaltak engedélyezését támogatom/nem támogatom*:
Kelt: .................. év ............ hónap .... nap
.........................................................................................................
szolgálati feladattal érintett szervezeti egység
vezetője
A gazdasági szakterület záradéka:
Kijelentem, hogy a Kérelmező részére a szolgálati feladatainak ellátásához szolgálati gépjárművet nem tudok biztosítani. A szolgálati feladat ellátásához ........................ km keret engedélyezését javasolom.
A kérelemben megjelölt gépjárművet – szemrevételezés útján – a szolgálati feladatok ellátására való alkalmasság – így különösen az évjárat, a gépjármű esztétikai és műszaki állapota – szempontjából gépjármű szakfelelős megvizsgálta, a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás 1. melléklet szerinti gépjármű állapotlapot hiánytalanul kitöltötte, valamint a gépjármű szolgálati feladatok ellátására alkalmasságát
...................................... számú jelentésemben rögzítette.
Kelt: .................. év ............ hónap .... nap
.................................................................................
Műszaki Osztály vezetője
Igazolom, hogy a magángépjármű szolgálati célú igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Kelt: .................. év ............ hónap .... nap
.................................................................................
pénzügyi ellenjegyző
A kérelemben foglaltak engedélyezését támogatom/nem támogatom*:
Kelt: .................. év ............ hónap .... nap
.................................................................................
rendőri szerv gazdasági vezetője
_________________________
* A megfelelő rész aláhúzandó.
1.: Ha a kérelmező tulajdonos vagy üzembentartó.
2.: Legfeljebb 3 hónap időtartamra engedélyezhető.
Melléklet:
– gépjármű forgalmi engedélyének másolata
– kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállásának igazolása
Készült: 4 eredeti példányban
Kapják: 1. számú példány: Jogosult (Kérelmező)
2. számú példány: Engedélyező rendőri szerv közgazdasági szervezeti eleme
3. számú példány: Engedélyező rendőri szerv gépjármű-szakterülete
4. számú példány: Irattár

5. melléklet a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasításhoz

Kimutatás
a kerékpáros járőrszolgálatot ellátók részére biztosítandó
természetbeni ellátásról
1.    A Készenléti Rendőrség igényjogosult állománya részére

 

Sorszám

Megnevezés

M. e.

Alapellátás
mennyisége

 

a)

vízirendészeti rövidnadrág

db

2

 

b)

szilikon betétes aláöltözeti rövidnadrág

db

1

 

c)

kerékpáros fejvédő, sötétkék

db

1

 

d)

kerékpáros szemüveg

db

1

 

e)

kerékpáros kesztyű

pár

1

 

f)

fekete sportzokni

pár

2

 

g)

fekete sportcipő

pár

1

 

h)

aláöltözeti felső

db

1

 

i)

aláöltözeti rövidnadrág

db

1

2.    A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igényjogosult állománya részére

 

Sorszám

Megnevezés

M. e.

Alapellátás
mennyisége

 

a)

vízirendészeti teniszing, fehér

db

3

 

b)

vízirendészeti rövidnadrág

db

2

 

c)

szilikon betétes aláöltözeti rövidnadrág

db

1

 

d)

kerékpáros fejvédő, sötétkék

db

1

 

e)

kerékpáros szemüveg

db

1

 

f)

kerékpáros kesztyű

pár

1

 

g)

fekete sportzokni

pár

2

 

h)

fekete sportcipő

pár

1

 

i)

aláöltözeti felső

db

1

 

j)

aláöltözeti rövidnadrág

db

1

1

Az utasítás a 16. pont alapján hatályát vesztette 2020. január 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére