• Tartalom

44/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás

44/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról1

2020.01.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 18. pontja a következő p) alponttal egészül ki:
(Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetője gondoskodik:)
p) a Rendőrség elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos incidenseinek kezelésére vonatkozó eljárási szabályok előkészítéséről.”
2. Az Utasítás 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. Az iratkezelési feladatokat az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontja, több érkeztető pont esetén pontjai, valamint szervezeti elemeinek ügykezelői végzik. Az ügykezelő távolléte esetén a helyettesítésről gondoskodni kell. Az érkeztető pont szervezetében ki kell jelölni egy olyan személyt, aki az iratkezelési folyamatot az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv tekintetében irányítja.”
3. Az Utasítás 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. A beérkező papíralapú iratról – amennyiben az nem tartozik a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás szerinti kivételi körbe –, valamint a hivatali működés során keletkezett papíralapú iratról a másolatkészítési szabályzatban meghatározott eljárási rendben hiteles elektronikus másolatot kell készíteni.”
4. Az Utasítás 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. Amennyiben az elektronikus kapcsolattartással összefüggésben a Rendőrség informatikai rendszerében működési zavar lép fel, és az befolyásolja az elektronikus ügyintézés és iratkezelés végrehajtását, a Rendőrség elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos incidenseinek kezelésére vonatkozó eljárási szabályok szerint kell eljárni.”
5. Az Utasítás 89. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontjának ügykezelői végzik:)
a) a szervhez nem hivatali kapun beérkezett elektronikus, valamint a papír alapon beérkezett küldemények átvételét, érkeztetését;
b) a papíralapú küldemény felbontását, a postabontási adatok rögzítését, a címzetthez vagy az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez történő továbbítását;
c) az elektronikus küldemények felbontását, megnyithatóság, olvashatóság szempontjából történő ellenőrzését, amennyiben szükséges, az érkeztetési adatok pontosítását, a postabontási adatok rögzítését, a címzetthez vagy az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez történő továbbítását;”
6. Az Utasítás 93. pont c)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézők:)
c) végzik az elektronikus levélcímre érkezett küldemények érkeztetését, postabontását, előzménykutatását, előzmény esetén a küldemény alszámra történő iktatását, előzmény hiányában a küldemény szignálásra ajánlását;
d) végzik saját készítésű papíralapú irat esetén a hiteles elektronikus másolatkészítést a másolatkészítési szabályzatban meghatározottak szerint;”
7. Az Utasítás 93. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézők:)
h) figyelemmel kísérik a küldemények feladásának sikeres megtörténtéről kiállított elektronikus visszaigazolások beérkezését, amennyiben a feladási nyugta legkésőbb a következő munkanapon az elektronikus rendszerben nem jelenik meg, úgy intézkednek az ismételt megküldésre, tömegesen előforduló esetben jelentik a felmerült hibát az elektronikus ügyintézésért és iratkezelésért felelős vezetőnek.”
8. Az Utasítás 103. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„103. Az elektronikus feladójegyzéken – az elektronikus feladójegyzéken nem szerepeltethető küldemények esetén a postakönyvben – történik a Magyar Posta útján továbbított papíralapú küldemények nyilvántartása.”
9. Az Utasítás 113. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„113. Az átvevő személy a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával, az átvétel dátumának feltüntetésével és az átvételi okmány lebélyegzésével köteles az átvételt elismerni. A futárszolgálattól átvett küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell az átvételi okmányon megjelölni. Az „Azonnal!”, a „Soron kívül!” és a „Sürgős!” jelzés esetében a küldeményen a hiteles másolatkészítést megelőzően rögzíteni kell az érkezés idejét óra, perc pontossággal. A papíralapú tértivevény esetén az átvevő személy köteles gondoskodni a tértivevény feladóhoz történő visszajuttatásáról.”
10. Az Utasítás 119. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„119. Amennyiben a KÉR rendszeren keresztül érkezett küldemény címzettje nem állapítható meg, vagy az nem a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szerv, a KÉR-t erről a tényről – az 5. melléklet szerinti minta felhasználásával – haladéktalanul értesíteni kell.”
11. Az Utasítás 121. pont a) alpontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(rögzíteni kell:)
ad) a küldemény típusát (papíralapú, elektronikus, vegyes);”
12. Az Utasítás 121. pont b) alpont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(rögzíteni lehet:)
ba) az adathordozó fajtáját,”
13. Az Utasítás 122. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„122. Az ügyfélkapuról, a cégkapuról és a hivatali kapuról érkező küldemény érkeztetését és a beérkezés visszaigazolását a küldő felé a Robotzsaru rendszer automatikusan végzi.”
14. Az Utasítás 131. pont c) alpont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(rögzíteni lehet:)
ca) a küldemény tárgykörét,”
15. Az Utasítás 133. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„133. A felbontás nélkül a címzett részére továbbítandó kezelési utasítással ellátott küldemény címzettjének döntése esetén a papíralapú iratot nem kell hiteles elektronikus irattá alakítani, mely döntését a címzett az iraton, azt követően az ügykezelő az elektronikus iratkezelő rendszerben megjegyzésként rögzíti.”
16. Az Utasítás 141. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„141. Az ügykezelő az iratot az iktatást megelőzően vagy – a 149. pontban meghatározott esetek kivételével – az iktatást követően szignálás végett köteles az elektronikus rendszerben felajánlani, vagy kivételi körbe tartozó küldemények esetén azt a szignálásra feljogosított személynek bemutatni. Előadói ívbe helyezve kell bemutatni a kivételi körbe tartozó papíralapú küldeményeket, míg azon elektronikus iratokhoz, melyeknek ügyintézése elektronikusan történik, nem kell előadói ívet alkalmazni. Utóbbi esetben a vezetői és ügyintézői feljegyzéseket az elektronikus iratkezelő rendszerben kell dokumentálni. A vegyes ügyiratok kezelése esetén az első kivételi körébe tartozó irat érkezése vagy keletkezése időpontjában kell az előadói ívet megnyitni.”
17. Az Utasítás 144. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„144. A vezető az irat beérkezését követő 90 napon belül dönthet a hiteles elektronikus irat papíralapú példányának megsemmisítési jegyzőkönyvből történő törléséről, illetve indokolt esetben intézkedik a megsemmisítési jegyzőkönyvre történő újbóli felvételéről.”
18. Az Utasítás 148. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„148. Az előadói ívet csak a vezető iktatásra, illetve intézkedésre utaló szignálása után kell kitölteni. Abban az esetben, ha az érkezett papíralapú irat érdemi intézkedést igényel, kötelező az egyéb vezetői utasítások, ügyintézői és ügykezelői feljegyzések rögzítése a csatolt előadói íven és az elektronikus iratkezelő rendszerben.”
19. Az Utasítás 150. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„150. Az irat előszignálására/szignálására jogosult vezető:
a) kijelöli az ügyintézőt (szervezeti elemet és/vagy személyt);
b) meghatározza, hogy az iratot melyik iktatókönyvbe kell iktatni;
c) közli az elintézéssel kapcsolatos utasításait (így különösen elvégzendő feladat, határidő, sürgősségi fok);
d) meghatározhatja az irat tárgyát és tárgykörét.”
20. Az Utasítás a következő 150/A–150/C. ponttal egészül ki:
„150/A. Elektronikus ügyintézés és vegyes irat esetén a 150. pontban meghatározott adatokat, valamint egyéb utasításait a vezető az elektronikus rendszerbe jegyzi be.
150/B. Papíralapú irat esetén a vezető a 150. pontban meghatározott adatokat az előadói íven is rögzíti, és a szignálást keltezéssel, aláírással hitelesíti, majd a kitöltött előadói ívbe helyezett iratot visszaadja az ügykezelőnek.
150/C. A vezető azon iratok esetében, amelyekhez nem kell előadói ív, a 150. pontban meghatározott adatokat az iratra jegyzi rá, és azt visszaadja az ügykezelőnek.”
21. Az Utasítás 187. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„187. Amennyiben az ügyintéző az elektronikus levélcímére érkezett elektronikus küldemény érkeztetésekor megállapítja, hogy annak van előzménye, akkor azt az előzmény iktatószámának következő alszámára iktatja. Amennyiben az elektronikus küldeménynek nincs előzménye, akkor azt az ügyintéző az iktatást megelőzően szignálásra felajánlja az előszignálásra/szignálásra jogosult vezetőnek.”
22. Az Utasítás a következő 192/A. ponttal egészül ki:
„192/A. Az ügykör szerint érintett szakterület javaslata alapján az elektronikus ügyintézésért és iratkezelésért felelős vezető engedélyével, meghatározott küldeményekhez automatikus műveletek társíthatók. A beállított automatikus műveletekről az elektronikus ügyintézésért és iratkezelésért felelős vezető nyilvántartást vezet.”
23. Az Utasítás 195. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Az irat akkor hiteles, ha)
e) a hiteles elektronikus másolat a hiteles papíralapú iratról a másolatkészítési szabályzatban foglaltaknak megfelelően készült.”
24. Az Utasítás 202. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„202. A kiadmányozott iratot:
a) az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, vagy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, de arra nem képes címzett, továbbá azon természetes személy címzett esetében, aki ügyfélkapuval nem rendelkezik, vagy rendelkezik ügyfélkapuval, de a rendelkezési nyilvántartás szerint nem járult hozzá az elektronikus kapcsolattartáshoz, Posta SZEÜSZ küldési móddal;
b) az EKÜR rendszerhez csatlakozott címzettek esetén a címzett szerv KÉR azonosítójának megadásával NOVA SZEÜSZ küldési móddal;
c) az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett címzett esetében biztonságos kézbesítési szolgáltatással hivatali kapura vagy cégkapura;
d) azon elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett címzett esetében, aki az elektronikus kapcsolattartást vállalta, illetve a rendelkezési nyilvántartásban elektronikus kapcsolattartás választásáról nyilatkozott a Rendőrség esetében, biztonságos kézbesítési szolgáltatással a címzett hivatalos elektronikus elérhetőségére (ügyfélkapu);
e) amennyiben a küldemény kivételi körbe tartozik, vagy terjedelme, illetve annak tartalma nem teszi lehetővé a hivatali kapura/cégkapura/ügyfélkapura kézbesítést, vagy Posta SZEÜSZ vagy a NOVA SZEÜSZ küldési móddal történő továbbítást (jelen alcím vonatkozásában a továbbiakban: kivételi körbe tartozó küldemény), az Állami Futárszolgálat rendszerébe bekapcsolt szervek esetében Állami Futárszolgálattal, amennyiben a címzett szerv nincs bekapcsolva az Állami Futárszolgálat rendszerébe, a Magyar Posta útján;
f) külön kézbesítővel;
g) az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerven belüli címzett esetén koordinációs küldési móddal
kell továbbítani.”
25. Az Utasítás 203. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
[Az Állami Futárszolgálat rendszerébe bekapcsolt szerveknek, valamint a külön kézbesítővel küldött kivételi körbe tartozó küldemény borítékjának (csomag) címoldalán fel kell tüntetni:]
e) a minősített küldemények futárkódszámát.”
26. Az Utasítás 207–209. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„207. Az expediálás adatainak felvételét az ügyintéző végzi, ennek során megadja:
a) a küldemény küldésének módját;
b) a küldemény típusát (postai szolgáltatás típusát);
c) a címzett szerv(ek), személy(ek) nevét, címadatait, valamint
d) a kivételi körbe tartozó küldemények esetén az ajánlott (R), az elsőbbségi (E), az ajánlott+elsőbbségi (R+E), valamint a tértivevényes (Tv) megkülönböztetett postai rövidítéseket.
208. Az ügykezelőnek a papíralapú iratok expediálása előtt ellenőriznie kell, hogy az aláírt, hitelesített iraton végrehajtottak-e minden kiadmányozói utasítást, csatolták-e a mellékleteket, megfelelő-e a címzés, el van-e látva a szükséges alaki kellékekkel, illetve az irat digitalizálása és alszámhoz történő fűzése végrehajtásra került-e. Az iraton és a borítékon a címzésen kívül az iktatószámot is fel kell tüntetni.
209. Az érkeztető pont előállítja az elektronikus feladójegyzéket, amelyre rögzíti a küldemény elektronikus példányát. Az ügykezelő ellenőrzi a küldeményhez tartozó expediálási adatokat, amelyet szükség esetén – címzési hiba esetén egyeztetve az ügy előadójával – módosít, továbbá kiegészíti a hozzátartozó kézbesítési beállításokat.”
27. Az Utasítás 212. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„212. A kivételi körbe tartozó küldeményeket az elektronikus feladójegyzékhez rendelten kell csoportosítani. A postai küldemények ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes vagy közönséges küldeményként kerülnek elküldésre.”
28. Az Utasítás 214. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„214. Az elektronikus tértivevény visszaérkezésének tényét és dátumát az iratkezelő rendszer az elküldött iratpéldány metaadatai között automatikusan rögzíti. A papíralapú tértivevény visszaérkezésének tényét és dátumát az elküldött irat iktatószámánál az iktatókönyvben regisztrálni kell. A tértivevényt az ügyintéző szervezeti elemnek kell visszaküldeni, ahol azt az irattári példányhoz csatolva meg kell őrizni.”
29. Az Utasítás a következő 220/A. ponttal egészül ki:
„220/A. A 220. pont c) alpontja szerinti pecsételhető rács felszerelésétől el lehet tekinteni, amennyiben az irattári helyiség rendelkezik azzal egyenértékű vagy erősebb védelemmel, így különösen, ha a nyílászárók biztonsági üvegszerkezettel védettek, a bejárati ajtó elektronikus beléptető rendszerrel felszerelt, valamint illetéktelen behatolást érzékelő és fegyveres biztonsági őrség értesítésére alkalmas riasztó rendszerrel van ellátva.”
30. Az Utasítás a következő 249/A. ponttal egészül ki:
„249/A. A központi szolgáltatónál tárolt iratok kikérését az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőjénél kell kezdeményezni, aki az igény alapján intézkedik az iratkikérésre.”
31. Az Utasítás a következő 269/A. ponttal egészül ki:
„269/A. Az irattárazott elektronikus iratba az ahhoz hozzáférési joggal rendelkező személy a hozzáférési engedélyben meghatározott körben és időtartamig tekinthet be, amelyet a Robotzsaru rendszer automatikusan naplóz.”
32. Az Utasítás a következő 278/A. ponttal egészül ki:
„278/A. Annál az elektronikus ügyintézést biztosító szervnél, ahol elkülönülten több érkeztető pont működik, az iratok selejtezését a kijelölt érkeztető pont végzi.”
33. Az Utasítás 282. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A selejtezésre kiválogatott ügyiratokról két eredeti példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni (9. melléklet: selejtezési jegyzőkönyv minta):]
c) az alkalmazott Irattári Terv szerinti irattári tételszámot és az iratok megőrzési idejét;”
34. Az Utasítás 290. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„290. A hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú példányok megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat az Ltv. 5. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a Szabályzat selejtezésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával kell végrehajtania az ügykezelőknek és az átmeneti irattár irattárosának, azzal az eltéréssel, hogy a megsemmisítési jegyzőkönyvből 1 példányt kell készíteni, és a jegyzőkönyvben
a) a megsemmisítésre előkészített iratok évkörét;
b) érkeztető számát vagy iktatószámát;
c) a megsemmisítés elrendelésének időpontját;
d) a megsemmisítési bizottság tagjainak nevét, beosztását, aláírását és a dátumot
kell feltüntetni.”
35. Az Utasítás a következő 292/A. ponttal egészül ki:
„292/A. A maradandó értékű irat papíralapú példányának megsemmisítéséhez negyedéves időszakonként kérni kell az illetékes levéltár jóváhagyó nyilatkozatát a maradandó értékű iratokról készített jegyzék megküldésével. A jegyzéken szereplő azon maradandó értékű papíralapú iratok, melyek megőrzésére a levéltár a nyilatkozata szerint nem tart igényt, megsemmisítési jegyzőkönyvre vehetők és megsemmisíthetők. Az illetékes levéltár által papír alapon is megőrzendőnek ítélt maradandó értékű iratot a levéltárba adásig papíralapú iratként is meg kell őrizni.”
36. Az Utasítás a következő 387/A. ponttal egészül ki:
„387/A. Amennyiben
a) a feljelentő a Készenléti Rendőrség, vagy
b) az illetékességi területükön kívül feladatot ellátó ideiglenes csapatszolgálati egységek előállítást foganatosítottak, vagy a szabálysértési eljárásban történő lefoglalás érdekében dolog ideiglenes elvételére intézkedtek,
a szabálysértési feljelentést – függetlenül attól, hogy az eljárás lefolytatása mely rendőri szerv hatáskörébe tartozik – az a)–b) alpont szerinti szervezeti egység/szervezeti elem az intézkedés helye szerinti rendőrkapitányságnak adja át, amely továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság szabálysértési hatóságának.”
37. Az Utasítás 388. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szignálásra jogosult ellenőrzi, hogy hatósága az eljárásra vonatkozóan rendelkezik-e hatáskörrel és illetékességgel, kijelöli az ügyintézőt és az eljárási utasításokon túl ütközteti és minősíti a cselekmény(eke)t, dönt a feljelentés esetleges elutasításáról. Ha a szignálásra jogosult személy megállapítja, hogy]
b) hatósága az eljárásra vonatkozóan nem rendelkezik hatáskörrel, illetve illetékességgel, akkor az ügyintéző a feljelentés szabálysértési modulban szabálysértési számra történő beiktatását követően az áttételről szóló döntést hoz, és az iratot haladéktalanul a megfelelő szervhez továbbítja.”
38. Az Utasítás 409. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„409. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szervek minden év március 31-ig jelentésben értékelik az elektronikus ügyintézéssel és iratkezeléssel kapcsolatos előző évi feladatok végrehajtását. A területi szervek az irányítása alá tartozó helyi szervek értékelésének eredményét is összesítő jelentést minden év április 15-éig tájékoztatásul továbbítják az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőjének. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szervnek a jelentésben ki kell térnie:
a) az ügyforgalmi statisztikai adatokra (beérkezési, valamint küldési mód szerinti bontásban);
b) a papír alapon érkezett és hiteles elektronikus irattá alakított iratok számára;
c) az elektronikus kapcsolattartás előző évi tapasztalataira (ügyfelek és együttműködő szervek viszonylatában, különös tekintettel a bíróságokkal és az ügyészségekkel történő elektronikus kapcsolattartásra);
d) a központi irattárba vont papíralapú, elektronikus, valamint vegyes összetételű iratok iratmennyiségére;
e) a selejtezett, illetve selejtezésre váró papíralapú iratok iratmennyiségére (ifm);
f) a levéltárnak átadott papíralapú iratok iratmennyiségére (ifm);
g) az általuk elvégzett ellenőrzések megállapításaira;
h) az esetlegesen feltárt szabálytalanságokra, hiányosságokra és a megszüntetésükre tett intézkedésekre;
i) az általa szervezett oktatások, továbbképzések gyakorlatára.”
39. Az Utasítás
a) 8. pontjában a „nem nyilvános” szövegrész helyébe a „Nem nyilvános!” szöveg;
b) 57. pontjában az „– egy vagy két lépésben –” szövegrész helyébe az „egy lépésben” szöveg;
c) 116. pontjában a „soron kívül intézkedni kell” szövegrész helyébe az „a postabontást végző személy soron kívül intézkedik” szöveg;
d) 120. pontjában az „a beérkezés helyén” szövegrész helyébe az „a beérkezés helyén és a beérkezést követő legrövidebb időn belül” szöveg, az „amelyek” szövegrész helyébe az „amelyeket” szöveg;
e) 124. pontjában az „Az elektronikus” szövegrész helyébe az „Elektronikus küldemény (e-mail) manuális érkeztetése esetén az elektronikus” szöveg, az „érkezés” szövegrész helyébe az „érkeztetés” szöveg;
f) 142. pontjában a „rendszeren” szövegrész helyébe a „rendszerben” szöveg;
g) 163. pontjában a „fejbélyegzővel” szövegrész helyébe a „fejbélyegzőjével” szöveg;
h) 168. pontjában az „el kell készíteni” szövegrész helyébe az „az iratkezelő rendszer üzemeltetéséért felelős szervezeti egység köteles elkészíteni” szöveg;
i) 169. pontjában az „archiválni kell” szövegrész helyébe az „az iratkezelő rendszer üzemeltetését ellátó szervezeti egység archiválja” szöveg, a „kell tárolni” szövegrész helyébe a „tárolja” szöveg;
j) 173. pontjában az „a 2. mellékletben” szövegrész helyébe az „az iktatókönyvek nyilvántartásában” szöveg;
k) 183. pont f) alpontjában a „kimutatásokat” szövegrész helyébe a „bizonylatokat” szöveg;
l) 185. pontjában az „a 2. mellékletben” szövegrész helyébe az „az iktatókönyvek nyilvántartásában” szöveg;
m) 195. pont d) alpontjában a „szabályzatban foglaltaknak” szövegrész helyébe a „szabályoknak” szöveg;
n) 204. pontjában a „Magyar Posta útján küldött – kivételi körbe tartozó –” szövegrész helyébe a „kivételi körbe tartozó” szöveg;
o) 211. pontjában a „hivatali kapura” szövegrész helyébe a „hivatali kapura/cégkapura/ügyfélkapura” szöveg;
p) 215. pontjában a „pl.” szövegrész helyébe az „így különösen” szöveg;
q) 227. pontjában az „az ügyintézőnek gondoskodnia” szövegrész helyébe a „gondoskodni kell” szöveg, a „papíralapú munkapéldányok” szövegrész helyébe a „munkapéldányok” szöveg;
r) 232. pontjában a „helyezés előtt az ügykezelő” szövegrész helyébe a „helyezése előtt a szervezeti elem ügykezelője” szöveg, a „hiányosságot észlel” szövegrész helyébe az „az ügykezelő hiányosságot észlel” szöveg, a „jogosultsági szinttől” szövegrész helyébe a „ , vagy annál” szöveg;
s) 250. pontjában az „irattári tételszám szerint” szövegrész helyébe az „évkörönként, irattári tételszám szerint” szöveg;
t) 345. pontjában a „Nem nyilvános” szövegrész helyébe a „Nem nyilvános!” szöveg;
u) 406. pontjában a „folyamatosan” szövegrész helyébe a „folyamatosan, dokumentáltan” szöveg
lép.
40. Az Utasítás 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.
41. Ez az utasítás 2020. január 1-jén lép hatályba.
42. Az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetője az utasítás hatálybalépését követő 180 napon belül köteles a Rendőrség elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos incidenseinek kezelésére vonatkozó eljárási szabályokat előkészíteni.
43. Hatályát veszti az Utasítás
a) 35. pontja;
b) 91. pontja;
c) 146–147. pontja;
d) 213. pontja.
44. Ez az utasítás a hatálybalépését követő 181. napon hatályát veszti.

1. függelék a 44/2019. (XII. 19.) ORFK utasításhoz

IRATTÁRI TERV
Az irattári tervben alkalmazott rövidítések jelmagyarázata:
a)    NS – nem selejtezhető irattári tétel, az e kategóriába sorolt iratok közlevéltárnak történő átadására a táblázatban megjelölt időben kerül sor;
b)    HŐ – helyben őrzendő, nem selejtezhető, levéltárba kerüléséről külön intézkedés dönt;
c)    D/PM – a papír alapon érkezett, hiteles elektronikus másolattá alakított, de papír alapon is megőrzendő iratok.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. A rendőri tevékenységgel összefüggő általános iratfajták
Irattári tételszám keret: 1-től 60-ig
(felhasznált: 1-től 60-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

1.

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok

 

 

 

 

a)

ORFK tájékoztatók, belső normák (Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrendek, utasítások, intézkedések), szabályzatok és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok eredeti, irattári példányai:

NS

15 év

 

 

b)

részintézkedéseket tartalmazó körlevelek, tájékoztatók, közlemények, intézkedési tervek, más szerv által készített normák:

3 év

 

 

 

c)

Másolatkészítési Szabályzat:

NS

15 év

 

 

d)

Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzat:

NS

15 év

 

 

e)

Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatási Szabályzat:

NS

15 év

 

 

f)

Információátadási Szabályzat:

NS

15 év

 

 

g)

Együttműködési szerződések, együttműködési megállapodások, amennyiben a másik fél nem rendelkezik elektronikus aláírással:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

2.

Tervezetek véleményezése, belső norma-előkészítéssel, együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség alaptevékenységét meghatározó norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

a Rendőrség működésével kapcsolatos norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

3 év

 

 

 

c)

az a)–b) pontba nem sorolható norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Az alapvető jogok biztosától és helyetteseitől, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől érkező megkeresésekkel kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A Rendőrséghez intézett miniszteri, országgyűlési megkeresésekre adott válaszok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség felügyeletét ellátó miniszterhez intézett interpellációkra, kérdésekre adott válaszok iratai:

5 év

 

 

 

b)

az Országgyűlés bizottságaitól, egyéni képviselőktől érkezett megkeresések:

5 év

 

 

 

c)

az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatos találkozó, feljegyzés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Külföldi országok rendőri szerveivel történő együttműködés során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

nemzetközi jogi kötelezettségek alapján a rendőri tevékenység egészét érintő jelentések, átfogó értékelések vagy egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók:

NS

15 év

 

 

b)

egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók, kölcsönös tájékoztatók, tárgyalási tervek, úti jelentések, jegyzőkönyvek, megállapodások stb.:

10 év

 

 

 

c)

a részadatokat tartalmazó iratok, egyedi intézkedésekkel kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

d)

RABIT-, FRONTEX-, valamint EU-(Schengeni) kötelezettségvállalásból fakadó határrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, előkészítési megbeszélések, levelezések, szakértői vélemények, jelentések:

1 év

 

 

 

e)

nemzetközi kapcsolattartás egyéb dokumentumai:

1 év

 

 

 

f)

külföldről érkezett vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

 

 

 

g)

külföldre továbbított vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

 

 

 

h)

RAILPOL, nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó vasútrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok, intézkedési tervek. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, levelezések, jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Határügyi főmegbízottak, határmegbízottak bizottsági, fővegyesbizottsági, vegyesbizottsági tagok kinevezési, felmentési javaslatairól szóló kinevezés kinevezést, illetve felmentést követően:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nemzetközi tárgyalásokon aláírt jegyzőkönyvek (emlékeztetők), országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi, határügyi főmegbízotti, határmegbízotti, fővegyesbizottsági, bizottsági, helyi vegyesbizottsági, igazgatósági, munkabizottsági tárgyalásokról készített jelentések:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

8.

Az államhatár megjelölésével, a határjelek karbantartásával és a határnyiladék állapotával kapcsolatos iratanyagok, az államhatár rendjével összefüggő ügyek, engedélyezések, szakhatósági állásfoglalások iratai:

NS

15 év

D/PM

 

 

 

 

 

 

9.

Rendőri szerv szervezetére, működésére, ellátottságára vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

rendőri szerv szervezetére, létszámára vonatkozó összesített iratok, állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák:

NS

15 év

 

 

b)

rendőri szerv pénzügyi, anyagi, műszaki ellátottságára, fejlesztésére vonatkozó összesített iratok:

NS

15 év

 

 

c)

területi módosítások (rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, rendőrőrsök, körzeti megbízotti székhelyek területi módosítása):

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

10.

Szervezési ügyiratok

 

 

 

 

a)

jóváhagyott távlati és éves szervezeti, létszámfejlesztési tervek:

NS

15 év

 

 

b)

szervezetre, létszámra vonatkozó javaslatok, részadatokat tartalmazó iratok:

3 év

 

 

 

c)

a hatáskörileg illetékes vezetők által jóváhagyott szervezetet és létszámot érintő szervezési javaslatok, melyek alapján a szervezési állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák módosulnak:

5 év

 

 

 

d)

saját hatáskörben elbírált létszám- és szervezési módosítást tartalmazó átirat:

2 év

 

 

 

e)

saját készítésű szervezési létszámjavaslatok, amelyeknek jóváhagyását a hatáskörileg illetékes vezető elutasította:

2 év

 

 

 

f)

az állománytáblázatokban, munkaköri nómenklatúrákban jóváhagyott – szervezetet és létszámot nem változtató – ruházati norma, iskolai végzettség, beosztás és illetmény kulcsszám előírását módosító irat:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Tervek, munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló jelentések, beszámolók

 

 

 

 

a)

kormány által meghirdetett programok, éves ellenőrzési és munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

NS

15 év

 

 

b)

egy-egy feladatról szóló tervek, végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Állami szervekkel, jogi személyekkel, vagyonvédelmi vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos iratok (megszűnéstől, felmondástól számított):

15 év

 

D/PM

 

b)

a meg nem kötött szerződések, az alá nem írt megállapodások iratai:

1 év

 

 

 

c)

a megkötött szerződésekhez kapcsolódó számlák ellenőrzési lapjai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ügyeleti szolgálatok, Tevékenység-irányítási központok összefoglalói, beszámolói

 

 

 

 

a)

Országos Napi Tájékoztató Jelentés (NTJ):

NS

15 év

 

 

b)

területi szervek Napi Jelentése (NJ):

5 év

 

 

 

c)

Ügyeleti egyéb beszámolók, statisztikák:

3 év

 

 

 

d)

Ügyeleti szolgálatok által adott utasítások, feladatok:

3 év

 

 

 

e)

Ügyeleti szolgálatok által rendkívüli eseményekről készült kivizsgálások, jelentések:

3 év

 

 

 

f)

Ügyeleti szolgálatok által végzett egyéb tevékenység:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Segélyhívási rendszerrel összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

Hívásfogadással kapcsolatos iratok, megkeresések:

1 év

 

 

 

b)

Hívásfogadó rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

c)

HIK üzemeltetési iratok:

1 év

 

 

 

d)

HIK szakirányítás:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Végzett munkáról szóló jelentések, statisztikák

 

 

 

 

a)

éves jelentések, statisztikák egyes szakterületek tevékenységéről, jelentősebb feladatok, parancsok, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról készített összefoglaló jelentések:

NS

15 év

 

 

b)

szakirányítással kapcsolatos iratok, értékelő, tájékoztató jelentések, javaslatok, elemzések:

5 év

 

 

 

c)

részjelentések, egyéb időközi (félévi, negyedévi, havi) statisztikák, amelyek adatai összefoglalóban szerepelnek, valamint kevésbé jelentős adatokat tartalmazó, tájékoztató jellegű, egy-egy ügyre vonatkozó jelentések:

3 év

 

 

 

d)

önkormányzatoknak, közgyűlésnek küldött beszámolók, tájékoztatók a keletkeztető szervnél:

5 év

 

 

 

e)

más szervtől érkezett önkormányzati, közgyűlési beszámolók, tájékoztatók:

1 év

 

 

 

f)

Járőr jelentések, felterjesztések:

1 év

 

 

 

g)

Önkormányzatokkal kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Szakmai, szakirányítói, vezetői és költségvetési ellenőrzésekről (vizsgálatokról) szóló iratok

 

 

 

 

a)

átfogó ellenőrzés és utóellenőrzés anyaga:

NS

15 év

D/PM

 

b)

témaellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

5 év

 

 

 

c)

célellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

3 év

 

 

 

d)

mobil ellenőrzéssel kapcsolatban keletkezett anyagok:

3 év

 

 

 

e)

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, informatikai rendszerek ellenőrzésének anyagai:

NS

15 év

 

 

f)

nem átfogó jellegű pénzügyi ellenőrzések és teljesítményellenőrzések anyagai:

10 év

 

 

 

g)

külföldi minősítésű iratok kezelésével kapcsolatos ellenőrzések iratai:

10 év

 

 

 

h)

lefolytatott ellenőrzési nyilvántartás (valamennyi ellenőrzés vonatkozásában):

NS

15 év

 

 

i)

ellenőrzési ütemtervek:

5 év

 

 

 

j)

ellenőrzési tervek:

3 év

 

 

 

k)

általános ellenőrzések anyagai:

3 év

 

 

 

l)

egyéb szakirányítói levelezés, észrevételek iratai:

3 év

 

 

 

m)

állományvédelmi ellenőrzések:

3 év

 

 

 

n)

költségvetési ellenőrzésekről szóló iratok:

8 év

 

 

 

o)

átfogó ellenőrzéshez készített részjelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Nyílt parancsok, megbízólevelek

 

 

 

 

a)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-nyilvántartás:

a használatból történt kivonást követően 1 év

 

 

 

b)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb:

a betelte, illetve a kiadott nyílt parancsok visszavételét követően
1 év

 

 

 

c)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-igénylés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek iratai

 

 

 

 

a)

országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi értekezletek előkészítésével, lebonyolításával összefüggésben keletkezett iratok, hanganyagok, valamint országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi, értekezletek, a főkapitányi klub írásos előterjesztései, emlékeztetői:

NS

15 év

 

 

b)

megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői, rendőrkapitányságok vezetői, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői által tartott értekezletek, parancsnoki értekezletek anyagai, emlékeztetői:

NS

15 év

 

 

c)

igazgatói értekezletek anyagai:

5 év

 

 

 

d)

más szervekkel közösen tartott értekezletek, megbeszélések anyagai:

5 év

 

 

 

e)

fogadónappal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

f)

egyéb értekezletekről készült hanganyagok, a főkapitányi klub hanganyagai:

1 év

 

 

 

g)

egyéb értekezletekről készült emlékeztetők:

1 év

 

 

 

h)

berendelő:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Belföldi és külföldi tapasztalatcsere (tanulmányút, képzés)
kapcsán keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

részadatokat tartalmazó iratok:

1 év

 

 

 

c)

a külföldi rendőri szervek által meghirdetett képzések iratai:

3 év

 

 

 

d)

nem rendőri vagy rendvédelmi szervekkel történő együttműködéshez kapcsolódó tanulmányút, továbbképzés kapcsán készült úti jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések

 

 

 

 

a)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége fennáll):

5 év

 

 

 

b)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége nem áll fenn):

1 év

 

 

 

c)

a rendőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

 

 

 

d)

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, fegyveres biztonsági őrök intézkedése elleni panasz:

5 év

 

 

 

e)

a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalása nyomán indított Ákr. eljárás iratai:

NS

15 év

 

 

f)

a Független Rendészeti Panasztestülettel kapcsolatos iratok:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Személyi állomány részéről felterjesztett, a rendőri munkával kapcsolatos javaslatok, észrevételek, kérelmek, panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Egyes ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

egyes ügyekben adott szakvélemények, jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

megkeresések, levelezések, meghívók, köszönőlevelek:

1 év

 

 

 

c)

választásokkal, népszámlálással kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

d)

téves címzésű, illetve helytelen kézbesítésű iratok, melyeknél a címzett és a feladó nem állapítható meg:

1 év

 

 

 

e)

a tolmácsnyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelmek:

3 év

 

 

 

f)

bűnügyekben adott jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

g)

egyéb bejelentések:

3 év

 

 

 

h)

hatósági közreműködés (rendőri biztosítás,
kísérés) igénylése:

3 év

 

 

 

i)

épületátadással, épület felújítással kapcsolatos egyéb iratok, forgatókönyvek, meghívók, berendelők:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Védelemigazgatási tevékenységgel összefüggő iratfajták

 

 

 

 

a)

különleges jogrend bevezetésére, magasabb készenlétbe helyezéssel kapcsolatban készített tervek, intézkedési tervek, okmányok, különleges jogrendi feladatok ellátására való felkészültség helyzetéről szóló átfogó jelentések, illetve az állomány értesítésével (berendelésével) kapcsolatos tervek, iratok:

10 év

 

 

 

b)

igénybejelentéssel kapcsolatban keletkezett, kiutalásra kerülő objektumok, gépjármű-technikai eszközök és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos iratok:

a kiutaló határozatok, szerződések hatályon kívül helyezését, megszűnését követően
1 év

 

 

 

c)

tartalék vezetés elhelyezésével, hírrendszerével, irányítási és vezetési rendszerével, szervezeti felépítésével és működésével kapcsolatos tervek:

az érvényesség megszűnését követően
10 év

 

 

 

d)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok a készítő szervnél:

10 év

 

 

 

e)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok más szervnél:

5 év

 

 

 

f)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok a készítő szervnél:

a megbízás megszűnését
követő 1 év

 

 

 

g)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

 

 

 

h)

létfontosságú rendszerelemek kijelölésével, védelmével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

védelmi igazgatási szakterülettel összefüggő szakmai konferenciák, értekezletek, továbbképzések iratai:

5 év

 

 

 

j)

védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Objektum- és körletvédelmi tervek, objektumvédelemmel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

objektum- és körletvédelmi tervek, melyek az állandó védelemre kijelölt létesítményekre vonatkoznak:

NS

 

 

b)

az a) pont alá nem tartozó objektum- és körletvédelmi tervek:

1 év

 

 

 

c)

objektumvédelemmel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Térképekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

térképellátási jegy, térképszelvények kifizetésével kapcsolatos levelezések, átutalás:

10 év

 

 

 

b)

munkatérképek, diszlokációs és illetékességi területet, szolgálati helyeket ábrázoló térképek és kapcsolódó táblázatok:

az új kiadását követően
1 év

 

 

 

c)

a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

A minősítés felülvizsgálatával kapcsolatban keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a minősített adat felülvizsgálata során keletkezett minősítési javaslatok, határozatok:

a felülvizsgált
irat megőrzési
idejéig

 

 

 

b)

a minősítés felülvizsgálatáról szóló értesítések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Felülvizsgálati jegyzék:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Titoktartással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

titoktartási kötelezettség alóli felmentések, minősített iratok megismerésének engedélyezésével kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

b)

egyedi felhasználói engedély, titoktartási nyilatkozat:

a felhasználói engedély visszavonását követően
8 év

 

 

 

c)

személyi biztonsági tanúsítvány:

a lejártát követően – ha másik adatbázisban rögzítve vannak
az adatok – azonnal vagy 8 év

 

 

 

d)

felhasználói engedélyekhez, személyi biztonsági tanúsítványokhoz kapcsolódó névjegyzék:

az új megnyitásától számított
5 év

 

 

 

e)

szignálásra jogosult vezetők tájékoztatása során keletkezett iratok, névjegyzékek:

1 év

 

 

 

f)

minősített adathordozó kiviteli engedélye:

1 év

 

 

 

g)

minősített adatot feldolgozó értekezletek biztosítási tervei:

3 év

 

 

 

h)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény nem állapítható meg):

5 év

 

 

 

i)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény megállapítható):

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Más szerv által készített minősített irathoz kapcsolódó betekintő lapok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Kiállításokkal kapcsolatos iratok (kiállítások szervezése, ezzel összefüggő levelezések, forgatókönyvek, értékelő jelentések):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

A közvélemény tájékoztatásával, valamint belső tájékoztatással összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett rendőri vonatkozású tájékoztatók, közlemények, felhívások (bűnügyi, rendészeti, gazdasági, közigazgatási, szabálysértési, körözési tartalmú):

5 év

 

 

 

b)

helyreigazítási kérelmekkel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, érdemi információt és/vagy statisztikai adatokat tartalmazó tájékoztatás:

5 év

 

 

 

d)

a Rendőrség internetes honlapján található felhívások rejtetté tétele:

5 év

 

 

 

e)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett, saját kezdeményezésű, kevésbé jelentős adatokat tartalmazó tájékoztatók, közlemények (közlekedési baleset, forgalomkorlátozás, országos összesítő, közlekedési prognózis):

1 év

 

 

 

f)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, kevésbé jelentős, érdemi információt, statisztikai adatot nem tartalmazó tájékoztatás:

1 év

 

 

 

g)

álláspályázatok közzététele:

1 év

 

 

 

h)

belső tájékoztatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

i)

egyéb sajtótevékenységgel kapcsolatban keletkezett anyagok, kommunikációs témájú állampolgári megkeresések:

1 év

 

 

 

j)

sajtótájékoztatók:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Propaganda-előadások

 

 

 

 

a)

külső szerveknél tartott propaganda- és más előadások beszédvázlatai, propagandamunkával kapcsolatos tervek:

1 év

 

 

 

b)

előadások tartásával kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

c)

adatszolgáltató lapok:

1 év

 

 

 

d)

rendvédelmi fakultációs képzésekkel, egyéni és csapatversenyekkel kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

e)

információs kutatási tevékenységbe bevont polgári információs és tájékoztatási intézményekkel kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

f)

filmjegyzék:

a hatályon kívül helyezést követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Ügyészi felügyelettel összefüggésben keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Alapítványokkal, egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

alapítvány, egyesület, érdekvédelmi szervezet működésével összefüggő iratok:

15 év

 

 

 

b)

pénzügyi iratok – a költségvetés kivételével:

a felszámolást követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Felügyeleti szervekkel, társszervekkel, együttműködő szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Szakmai módszertani anyagok, szakmai tanulmányok:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

37.

Bűnmegelőzési, vagyon-, környezet-, áldozat- és ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos iratok, szignalizációk:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Fegyelmi ügyek iratai

 

 

 

 

a)

szolgálati viszony megszüntetése:

a szolgálati
viszony megszűnését követő 50 év

 

 

 

b)

egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba történő visszavetés, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés esetében:

5 év

 

 

 

c)

fegyelmi fenyítéssel zárult katonai vétségek és illetménycsökkentés fenyítéstől enyhébb súlyú fenyítéssel zárult fegyelmi iratok:

3 év

 

 

 

d)

azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy (az adott bűncselekmény büntetési tétele felső határának megfelelő idő, de legalább 3 év), valamint a parancsnoki nyomozás iratai (a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörben a feljelentés elutasításáról vagy megszüntetéséről határoz):

5 év

 

 

 

e)

szabálysértések, közigazgatási eljárások miatt lefolytatott fegyelmi eljárások iratai a határozat jogerőre emelkedésétől:

2 év

 

 

 

f)

figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

1 év

 

 

 

g)

azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:

1 év

 

 

 

h)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel-ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során nem került sor méltatlanság, kifogástalan életvitel, megbízhatatlanság megállapítására:

3 év

 

 

 

i)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel-ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során méltatlanság, kifogásolható életvitel, megbízhatatlanság megállapítására került sor:

a szolgálati
viszony megszűnését
követően
50 év

 

 

 

j)

parancsnoki kivizsgálás iratai:

3 év

 

 

 

k)

hivatalvesztés:

a rendvédelmi
igazgatási
jogviszony
megszűnését
követően
50 év

 

 

 

l)

rendvédelmi alkalmazott illetménycsökkentése munkaköri kategórián belül:

5 év

 

 

 

m)

rendvédelmi alkalmazott esetében azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy:

az adott bűncselekmény
büntetési tétele felső határának megfelelő idő,
de legalább 3 év

 

 

 

n)

rendvédelmi alkalmazott vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezése:

3 év

 

 

 

o)

rendvédelmi alkalmazottak estében megrovással,
vagy figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

1 év

 

 

 

p)

rendvédelmi alkalmazott azon fegyelemsértéseinek iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével
zárultak:

1 év

 

 

 

q)

fegyelmi ügyek példatára címzett szervnél:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Perképviseleti tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

peres ügyek:

a jogerőre emelkedést követően
5 év

 

 

 

b)

peren kívüli eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

személyi sérüléssel összefüggő kártérítési perek anyagai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

40.

Be- és kiléptetésre, parkolásra, csomagszállításra vonatkozó engedélyek és iratok

 

 

 

 

a)

kérelmek:

3 év

 

 

 

b)

nyilvántartások:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

önértékelésről, minőségirányítási rendszer külső és belső auditjáról, elégedettségmérésről készült értékelő jelentések, összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

 

 

b)

önértékeléssel, elégedettségméréssel, minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos és egyéb minőségügyi iratok:

10 év

 

 

 

c)

a szervezet stratégiája iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Adatvédelemmel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

hozzáférési jogosultságok nyilvántartása:

a jogosultság visszavonását
követő 5 év

 

 

 

b)

adattovábbítási nyilvántartás:

20 év

 

 

 

c)

személyes adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

d)

közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

e)

adatkezelési tevékenységek nyilvántartásával és hatásvizsgálatával kapcsolatos iratok:

az adatkezelés visszavonását
követő 15 év

 

 

 

f)

különleges adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

20 év

 

 

 

g)

hozzáférési jogosultságok igénylésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

h)

adattárakból történő lekérdezések nyilvántartása:

5 év

 

 

 

i)

adatvédelemmel kapcsolatos jelentések, értékelések:

5 év

 

 

 

j)

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

k)

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal történő kapcsolattartással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

l)

elutasított közérdekű adat és érintett személyes adat megismerése iránti kérelem:

5 év

 

 

43.

Pályázatokkal kapcsolatos iratok, finanszírozási alapok felhasználásával kapcsolatos iratok, pályázati anyagok

 

 

 

 

a)

a pályázat előkészítésével és a pályázatban való közreműködéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

D/PM

 

b)

nemzetközi, EU-s és hazai pályázatok pénzügyi és szakmai iratai:

a pályázat lezárását követően
5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

44.

Külföldre kézbesítendő iratok külföldre továbbítása során keletkezett iratok, a külföldre kézbesítendő határozatok felülvizsgálata során keletkezett iratok (kivéve a nem magyar állampolgárral szemben szabálysértési és/vagy bírósági eljárás során hozott határozat külföldre történő kézbesítésével kapcsolatos iratokat):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Távoltartással kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Személyi védelemmel kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Schengeni egyezménnyel, közösségi jog alkalmazásával kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvek

 

 

 

 

a)

nem minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

5 év

 

 

 

b)

minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített
jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

8 év

 

 

 

c)

minősített és nem minősített iratok átadás-átvételéről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés szervezeti elem megszűnése vagy feladatkörének megváltozása kapcsán:

15 év

 

 

 

d)

egyéb jellegű átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Oktatási vonatkozású anyagok

 

 

 

 

a)

iskolai rendtartás, felvételi szabályzat, tanulmányi és vizsgaszabályzat, anyakönyvi napló, törzskönyv, vizsgabizonyítványok nyilvántartása, tantervek, minőségbiztosítási iratok, képzési programok, oktatásra vonatkozó évi összefoglaló jelentés, gyakorló csapatszolgálatról készített jelentés, iskola által készített tananyagok, tankönyvek, tansegédletek:

NS

 

 

b)

előadások, segédanyagok, felvételi eljárással kapcsolatos levelezés:

1 év

 

 

 

c)

osztálynapló, haladási és oktatási napló, hallgatók tanulmányi statisztikája, vizsgáról felvett jegyzőkönyvek, szaktanfolyami képzés osztálynaplója, OKJ-s képzés törzslapjai:

10 év

 

 

 

d)

szakdolgozat:

NS

15 év

 

 

e)

évi óraelosztási tervek, tanmenetek, vizsgatételek, foglalkozási tervek, beiskolázási névsorok, javaslatok:

1 év

 

 

 

f)

szaktanfolyami, illetve egyéb képzések írásbeli képzési dokumentumai, feladatlapjai:

1 év

 

 

 

g)

tudományos tevékenység dokumentumai:

3 év

 

 

 

h)

akkreditációs eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

a rendészeti szakgimnáziumok szakirányítása során kiadott állásfoglalások:

3 év

 

 

 

j)

a rendészeti szakgimnáziumok szakirányítása során keletkezett iratok, létszámkimutatások:

3 év

 

 

 

k)

a rendészeti szakgimnáziumok döntéseivel szemben benyújtott panaszok:

3 év

 

 

 

l)

a rendészeti szakképzés vizsgái (elnök, tag, szakértő kijelölése, engedélyezése stb.):

1 év

 

 

 

m)

szakmai megállapodások, szerződések:

NS

15 év

 

 

n)

képzések hatóságnak történő bejelentése:

NS

15 év

 

 

o)

lélektaktikai képzésekkel kapcsolatos kutatások, tanulmányok:

15 év

 

 

 

p)

képzések kötelező bejelentésének dokumentumai:

10 év

 

 

 

q)

képzések lebonyolítása során keletkező dokumentumok (jelenléti ív, képzési szerződés, tanúsítvány):

3 év

 

 

 

r)

szolgáltatás igénylőlap (szállítás, étkezés, tanterem, oktatástechnika):

8 év

 

 

 

s)

továbbképzési pont igazolás:

5 év

 

 

 

t)

bűnügyi labor működésével kapcsolatos irat:

5 év

 

 

 

u)

külsős hallgatók rendőrségi szakmai gyakorlatával kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Személyi állomány oktatásával, kiképzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

állami oktatás év végi összesített adatai, jelentés:

NS

15 év

 

 

b)

oktatási anyagok, tanulmányok, rendőri szerv által a szakirányítása alatt álló szervek részére kiadott kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint éves képzési tervek:

NS

 

 

c)

személyi állomány részére készített, valamint a felsőbb szervektől érkezett kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint az egyéni képzési tervek:

3 év

 

 

 

d)

állami és szakmai oktatással, továbbképzéssel, kiképzéssel (RBV, gépkocsivezetői tanfolyam stb.) kapcsolatos levelezések, javaslatok, névsorok stb.:

1 év

 

 

 

e)

rendészeti szakgimnáziumi tanulók szakmai gyakorlata, rendészeti szakgimnáziumi felvételi eljárás során keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

f)

foglalkozási tervek, jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

g)

oktatással kapcsolatos levelezések, átiratok, feljegyzések:

1 év

 

 

 

h)

a Rendőrség belső képzéseivel kapcsolatos előterjesztések, jelentések, adatszolgáltatások, átiratok:

3 év

 

 

 

i)

a rendészeti szervező képzés iratai:

3 év

 

 

 

j)

a rendészeti alap- és szakvizsga, a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzéshez kapcsolódó levelezés:

3 év

 

 

 

k)

nyelvi képzés iratai:

1 év

 

 

 

l)

a közvélemény tájékoztatásával összefüggő feladatok tárgyában megtartott értekezletek, továbbképzések:

1 év

 

 

 

m)

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő levelezések:

1 év

 

 

 

n)

roma pályázat:

1 év

 

 

 

o)

utánpótlási és vezetői adatbankkal kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

p)

iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

r)

képzési törzskönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

51.

Csapaterős állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kiképzési központ által készített szakanyagok, tanulmányok, oktatási segédanyagok:

NS

 

 

b)

harcrendi elemek leírásai:

NS

 

 

 

 

 

 

 

52.

Külső partnerrel – oktatással, képzéssel – kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

a)

roma ügyek:

3 év

 

 

 

b)

pályaorientáció:

3 év

 

 

 

c)

egyéb, más civil szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos ügyek:

1 év

 

 

 

d)

az országos középiskolai rendészeti tanulmányi verseny iratai:

3 év

 

 

53.

Külső Határok Alap (KHA), Európai Visszatérési Alap (EVA), Belső Biztonsági Alap (BBA) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) iratai:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Esélyegyenlőségi tevékenység dokumentumai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Polgári válságkezelés

 

 

 

 

a)

missziókba jelentkezők pályázati, kiválasztási iratai, missziókba történő kitelepítéssel, kapcsolattartással, hazatelepítéssel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

missziókba jelentkezők/kiválasztottak képzésével, kiképzésével, felkészítésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

missziók magyar kontingenseinek / egyéni vezényeltek havi, éves jelentései, misszió/ország háttéranyagok iratai:

5 év

 

 

 

d)

hazai, nemzetközi társszervekkel történő kapcsolattartással, missziókkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Más elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv által megküldött, további ügyintézést nem igénylő iratok (normák, tervek, összefoglaló jelentések, együttműködési megállapodások, értekezletek, ellenőrzések anyaga, módszertani útmutatók, állásfoglalások):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

A minősített adatok kezelésének engedélyezésével kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

adatkezelési engedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

b)

a rendszerengedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

NS

 

 

c)

a biztonsági vezetők kijelölésével, kinevezésével, megbízásával kapcsolatos iratanyagok a jogviszony megszűnését követően:

5 év

 

 

 

d)

az engedélyezési eljárással kapcsolatosan keletkezett, kisebb jelentőségű iratok:

3 év

 

 

 

e)

a személyi biztonsági tanúsítványok és felhasználói engedélyek kiadásával és visszavonásával kapcsolatos iratanyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Belső kontrollrendszer működésével, fejlesztésével és felülvizsgálatával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kockázat-nyilvántartás:

5 év

 

 

 

b)

Kockázatkezelési Bizottság jegyzőkönyvek, feljegyzések, tájékoztatók:

5 év

 

 

 

c)

ellenőrzési nyomvonalak:

5 év

 

 

 

d)

a Belső kontrollrendszer felülvizsgálatával kapcsolatos általános iratok:

5 év

 

 

 

e)

az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

f)

az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

h)

információs és kommunikációs rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

i)

nyomonkövetési rendszer (Monitoring) rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Jogsegélykérelem:

a bűncselekmény elévülési idejéig

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Szervezeti teljesítményértékelés iratai:

5 év

 

 

KÜLÖNÖS RÉSZ
II. Az ügykezeléshez használt nyilvántartási segédletek, ügykezeléssel kapcsolatos iratok
Irattári tételszám keret: 61-től 100-ig
(felhasznált: 61-től 75-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

61.

Főnyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

62.

Alapnyilvántartások

 

 

 

 

a)

iktatókönyv, iktatólap:

NS

15 év

 

 

b)

szigorú számadású anyagok nyilvántartó könyvei:

NS

15 év

 

 

c)

irattári törzskönyv:

NS

15 év

 

 

d)

bűnjelnyilvántartó könyv:

NS

15 év

 

 

 

 

 

 

 

63.

Iratkezelési segédletek

 

 

 

 

a)

tárgy-(név)mutató:

NS

15 év

 

 

b)

iratok selejtezéséről készült levéltár által jóváhagyott jegyzőkönyv:

NS

 

 

c)

iratok megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

 

 

d)

kutatási nyilvántartás:

NS

 

 

e)

kutatási kérelmek és engedélyek levéltárban őrzött anyagokban:

3 év

 

 

 

f)

kutatási kérelmek és engedélyek a rendőri szerveknél kezelt és őrzött anyagokban:

3 év

 

 

 

g)

beérkező és kimenő futárjegyzékek nyilvántartása:

8 év

 

 

 

h)

elektronikus adathordozók nyilvántartása:

az utolsó bejegyzést követően
8 év

 

 

 

i)

beérkező elektronikus nyugták nyilvántartása:

15 év

 

 

 

j)

név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása:

a benne nyilvántartott anyagok selejtezését követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Iratkezelési bizonylatok

 

 

 

 

a)

munkakönyv, postakönyv a lezárást követően:

5 év

 

 

 

b)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső):

lezárását követően
5 év

 

 

 

c)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) minősített iratok könyvei:

a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve selejtezése után 8 év

 

 

 

d)

kiadási füzet:

a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezését, illetve selejtezését követően
8 év

 

 

 

e)

név szerinti nyilvántartó karton:

a felhasználó minősített adat felhasználására való jogosultságának megszűnése után a rajta szereplő iratok visszavételét követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Sokszorosítással és iratmásolással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

sokszorosítást és iratmásolást kérő kérelmek:

1 év

 

 

 

b)

sokszorosítást és iratmásolást nyilvántartó naplók:

5 év

 

 

 

c)

minősített adathordozók sokszorosítását, másolását nyilvántartó sokszorosítási napló:

a lezárását vagy beteltét
követően
15 év

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Iratok eltűnésével kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések

 

 

 

 

a)

nem minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

15

 

 

b)

minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

NS

15

 

 

c)

jelentési kötelezettséggel kapcsolatos iratok:

NS

15

 

 

 

 

 

 

 

67.

Bélyegzők

 

 

 

 

a)

szerv elnevezését tartalmazó bélyegzők lenyomattal ellátott nyilvántartása:

NS

 

 

b)

egyéb bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók nyilvántartása:

a használatból történt kivonást követően
1 év

 

 

 

c)

bélyegző-, személyi (negatív) pecsétnyomó-igénylés:

1 év

 

 

 

d)

elvesztéssel kapcsolatos ügyirat:

3 év

 

 

 

e)

bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók selejtezéséről/megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

68.

Éves iratellenőrzésről szóló jelentések

 

 

 

 

a)

összesített jelentés:

5 év

 

 

 

b)

a szervek által készített jelentések:

3 év

 

 

 

c)

az évi iktatott iratokról készített összesített ügyforgalmi kimutatás a központi és területi szerveknél:

NS

 

 

 

 

 

 

 

69.

Minősített iratok átvételét igazoló aláírásminták:

NS

 

 

 

 

 

 

 

70.

Levéltárakkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

levéltárnak átadott iratok jegyzéke:

NS

 

 

b)

levéltárakkal kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Futárjegyzék, kísérőjegyzék

 

 

 

 

a)

nem minősített iratok futárjegyzéke, kísérőjegyzéke:

3 év

 

 

 

b)

minősített iratok futárjegyzéke:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

Egyéb iratkezelési segédletek

 

 

 

 

a)

kódcsere-nyilvántartó könyv:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

b)

próbariasztások nyilvántartó könyve:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

c)

karbantartási napló:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

d)

biztonsági területre belépő személyek nyilvántartása:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

e)

tartalék kulcsok, kódok nyilvántartása:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

f)

Nyomtatások nyilvántartása:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

g)

Törlési napló:

a lezárást követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, javaslatok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

jegyzőkönyv megnyithatatlan, sérült vagy tévesen érkezett elektronikus küldemény érkezéséről:

3 év

 

 

 

b)

egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

KÉR-től átvett olyan papíralapú iratok, amelyekről hiteles elektronikus másolat készült és az a Robotzsaru rendszerben hiteles elektronikus iratként megtalálható:

2 év

 

 

III. Személyzeti tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 101-től 150-ig
(felhasznált: 101-től 123-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

101.

A személyi állomány jogviszonyaival kapcsolatos javaslatok, előterjesztések, nyilvántartások

 

 

 

 

a)

soron kívüli előléptetés, soron kívüli előresorolás, kitüntetés, jutalmazás, illetménymegállapítás, beosztás- és munkakörváltozás, megbízás, vezénylés, átrendelés, kinevezés, véglegesítés:

1 év

 

 

 

b)

hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, tisztjelölti szolgálati jogviszony és munkaviszony megszüntetése:

3 év

 

 

 

c)

állomány-nyilvántartások:

1 év

 

 

 

d)

munkaköri leírás, teljesítményértékelés, minősítés, követelménymeghatározás:

a jogviszony megszűnését követően/az új munkaköri leírás kiadását követően
5 év

 

 

 

e)

személyi állománnyal kapcsolatos jelentések, statisztikák, havi létszámjelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

Felvétellel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

felvételi kérelmek, ezekkel kapcsolatos levelezések, információk, kérdőjegyek, javaslatok, orvosi vélemények, kérdőívek, életrajzok, visszavételi kérelmek:

1 év

 

 

 

b)

rehabilitációs ügyek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

103.

Ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok, tanulmányi szerződések (az iskola befejezése után)

 

 

 

 

a)

ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok:

3 év

 

 

 

b)

tanulmányi és ösztöndíjszerződések:

a visszatartási idő lejártát követően
6 év

 

 

 

c)

tisztjelöltek által benyújtott, ösztöndíjszerződéssel nem járó kérelmekkel (szak-, szakirányváltási, párhuzamos képzés, külföldi tanulmányok, jogviszony szüneteltetése) kapcsolatos iratok:

6 év

 

 

 

d)

a tisztjelöltekkel történő levelezések tájékoztatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos iratok:

6 év

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

Polgári személyek kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

Személyi dosszié átvételére és személyi iratok átadására vonatkozó füzetek, kiadókönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Hivatásos szolgálati, tisztjelölti, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos panaszok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

Személyi állomány nyilvántartó anyagai

 

 

 

 

a)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton:

a jogviszony megszűnését
követő 50 év

 

D/PM

 

b)

személyi anyagnyilvántartó könyv:

50 év

 

 

 

c)

szolgálati idő igazolásával kapcsolatban keletkezett kérelmek, átiratok, más kereső foglalkozás nyilvántartó kartonja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony stb.:

3 év

 

 

 

d)

személyi és fogyaték dosszié átvételével kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

e)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton selejtezéséről készült jegyzőkönyvek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

108.

Munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kötött szerződés:

a születését követő
99. év

 

 

 

b)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

A személyi állományra vonatkozó parancsok, határozatok

 

 

 

 

a)

személyi parancsok, határozatok nyilvántartókönyve és névmutató könyve:

a születését követő
99. év

 

 

 

b)

személyi parancsok, határozatok eredeti példányai:

NS

 

 

c)

változásjelentések:

1 év

 

 

 

d)

más szerv által kiadott személyi parancsok, határozatok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

110.

Szolgálati, munkáltatói igazolványra vonatkozó iratok

 

 

 

 

a)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők és érvényesítő szelvények, átvételi adatlapok:

a visszavonást követően
1 év

 

 

 

b)

az elveszett és elrongálódott igazolvány, szolgálati jelvény pótlását kérő kérelmek, körözések, szolgálati igazolvány és jelvény rendelések, jelentések:

3 év

 

 

 

c)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők, szolgálati azonosító jelvények selejtezéséről készült jegyzőkönyv:

10 év

 

 

 

d)

bevont, megrongálódott, érvénytelen (hatályát vesztett) igazolványok, nyugdíjas igazolványok, azonosító jelvények, hímzett azonosítók:

a bevonást követően 1 év

 

 

 

e)

a szolgálati igazolványokkal kapcsolatos iratok, igénylések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

Lőkiképzés

 

 

 

 

a)

lőkiképzési terv, valamint lőkiképzés végrehajtásáról készült összefoglaló jelentés, lőgyakorlat időpontjának és helyének jelentése:

3 év

 

 

 

b)

lőkiképzési okmány (komplex lőkiképzési terv, foglalkozási jegy, terv, vázlat):

10 év

 

 

 

c)

lőtérutasítás:

NS

15 év

 

 

d)

lőtérigénylés a szervektől, lőtérhasználati engedély, ütem- és naptári terv, lőkiképzési eredményjegyzék, egyéni, szerv szerinti, lőszer- és kiképzési anyagok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

e)

a lőkiképzéssel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

Testnevelési és sportügyek

 

 

 

 

a)

testnevelési tanterv, tematika és program:

1 év

 

 

 

b)

versenykiírással, versenynaptárral, pontértékeléssel kapcsolatos iratok,
bajnokságok jegyzőkönyvei:

1 év

 

 

 

c)

fizikai erőnléti felmérések iratai:

2 év

 

 

 

d)

versenynaptár:

3 év

 

 

 

e)

versenykiírás (sporttalálkozó), programfüzet
(a rendezőnél):

3 év

 

 

 

f)

szakirányító tevékenységgel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

g)

sporttal, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos megkeresések, levelezések, további intézkedést nem igénykő iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

113.

Szociális jellegű ügyek

 

 

 

 

a)

hősi halottakra vonatkozó adatok, emlékükre állított emlékművek és emléktáblák okmányai:

NS

15 év

 

 

b)

segélykérelem, ezzel kapcsolatos javaslat, jelentés:

3 év

 

 

 

c)

kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

d)

szociális bizottság ülésének jegyzőkönyve és az ehhez kapcsolódó iratok:

3 év

 

 

 

e)

a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyek:

20 év

 

 

 

f)

vissza nem térítendő lakáscélú támogatások igénylésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

g)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

5 év

 

 

 

h)

az e)–g) alpont szerinti iratok, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta vagy a támogatás folyósítására nem került sor:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

114.

Személyi állománnyal kapcsolatos egyéb irat, javaslat, kérelem (illetmény nélküli szabadság, munkaidőrend, szolgálatmentesség, jogviszony-szünetelés stb.):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

Mentesítési kérelmek vizsgálatával, intézéséről készült jelentések, okiratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Áthelyezésre, szolgálati viszony megszüntetésére, visszavételre vonatkozó kérelmek, javaslatok megvalósulás hiányában:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

117.

Társadalombiztosítással kapcsolatos anyagok küldése:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

118.

Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos levelezések iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

119.

Nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok, az ellenőrzött személlyel kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatban keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a jogosultság megállapítása esetén:

a rendvédelmi egészségkárosodási ellátására jogosultság megszűnését követő 5 év

 

 

 

b)

amennyiben rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultság nem kerül megállapításra:

3 év

 

 

 

c)

egészségkárosodással kapcsolatos egyéb iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

121.

Rendfokozati vizsgával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos irat:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

123.

Toborzással kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 151-től 200-ig
(felhasznált: 151-től 164-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

151.

Betegellátással kapcsolatos okmányok, naplók, nyilvántartások

 

 

 

 

a)

egészségügyi törzskönyvek:

a jogviszony megszűnését követő
30 év

 

 

 

b)

ambuláns- és táppénzes naplók:

5 év

 

 

 

c)

a baleseti jegyzőkönyvek, határozatok dokumentációja:

50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

152.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, dokumentációk

 

 

 

 

a)

a Rendőrség hivatásos állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem kerül sor):

a vizsgálattól számított
1 év

 

 

 

b)

balesetekkel, orvosi felülvizsgálati ügyekkel kapcsolatos minősítések, illetve határozatok:

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

c)

az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal (új felvételesek, FÜV eljárás, balesetek, gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok stb.) kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

153.

Egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

egészségügyi szakirányítói tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

Munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi munkával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

munkavédelemmel, balesetvédelemmel és tűzvédelemmel összefüggő ügyiratok:

5 év

 

 

 

b)

szolgálati, munkabalesetek iratai:

a balesetet
szenvedett személy
80. életévéig

 

 

 

c)

munkavédelmi, közegészségügyi (egészségvédelmi), tűzvédelmi oktatás iratai:

a megismételt oktatást követően
5 év

 

 

 

d)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

e)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi (nem hatósági) ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

f)

fertőző betegek nyilvántartókönyve:

15 év

 

 

 

g)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi véleményezések:

5 év

 

 

 

h)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szakhatósági állásfoglalások, munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):

5 év

 

 

 

i)

rendkívüli járványügyi események (haváriák) kivizsgálásával kapcsolatos ügyiratok:

5 év

 

 

 

j)

üzembe helyezéssel kapcsolatos iratok:

NS

 

 

k)

munkakörnyezeti kockázatértékelés dokumentuma:

5

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

A hatósági és bűnügyi orvosi munkával kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, naplók

 

 

 

 

a)

hatósági és bűnügyi orvosi vizsgálatok nyilvántartási könyvei:

10 év

 

 

 

b)

látleletek, a hatósági és bűnügyi orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett egyéb ügyiratok (orvosi szakvélemények, levelezések stb.):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

Alapellátó pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, vélemények (a szolgálati jogviszony létesítése esetén):

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

 

 

 

b)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendészeti tanintézetekbe jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem került sor):

a vizsgálattól számított
1 év

 

 

 

c)

a Rendőrség személyi állományában lévők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentáció, minősítések, vélemények, a pszichológiai gondozásokról készült feljegyzések:

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

 

 

 

d)

pszichológiai ellátásban részesülők nyilvántartó könyve (ambuláns-, betegforgalmi napló):

5 év

 

 

 

e)

pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

 

 

 

f)

rendkívüli eseményekről készült jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

157.

A személyi állomány RBV védelmének egészségügyi biztosítására vonatkozó ügyiratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

158.

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozással és társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozási szerződéssel kapcsolatos levelezések:

3 év

 

 

 

b)

ÁNTSZ működési engedély, NEAK finanszírozási szerződés:

az érvényesség megszűnését követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

159.

Egészségügyi tájékoztató anyagok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

160.

Gyógyszerek bevonásáról és selejtezéséről szóló jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

Rendezvényekhez, demonstrációkhoz, kiképzési feladatokhoz kapcsolódó egészségügyi biztosításokkal összefüggő ügyiratok, levelezések:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

162.

Fogászati, szemészeti (látásjavító szemüveg/kontaktlencse, képernyős szemüveg) költségtérítés:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

163.

I. fokú és II. fokú Felülvizsgálati ügyek szakvéleményei
(FÜV):

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

Közlekedéspszichológiai vizsgálatok iratanyagai:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Gazdasági-pénzügyi tevékenységgel összefüggő iratfajták
Irattári tételszám keret: 201-től 300-ig
(felhasznált: 201-től 300-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

201.

Számvitel-nyilvántartások és bizonylataik

 

 

 

 

a)

intézményi költségvetési beszámoló, mérleg és az azt alátámasztó leltárnyilvántartás, főkönyvi kivonat, valamint a kapcsolódó dokumentáció:

8 év

 

 

 

b)

állami költségvetéssel szembeni befizetésekről szóló bevallások (szja, áfa stb.):

8 év

 

 

 

c)

NAV ellenőrzések jegyzőkönyvei:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

202.

Szervezési és az anyagi-technikai szolgálattal kapcsolatos szabályozó jellegű iratok

 

 

 

 

a)

az anyagi szolgálatnak és az anyagellátás rendszerének szervezésével kapcsolatos intézkedések:

10 év

 

 

 

b)

a veszélyes (nem veszélyes) hulladékok és mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

készletek leltározásával és rovancsolásával kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

d)

takarékossággal kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

e)

új szervek élelmezési ellátásával kapcsolatos ügyek:

3 év

 

 

 

f)

vámkezelési ügyek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

203.

Kárügyek

 

 

 

 

a)

kárügyek, kártérítések és a megtérített kárügyek iratai:

5 év

 

 

 

b)

behajthatatlan kárügyekkel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

veszendőbe ment (káló) anyagok törlésével és a kárviselés kimondásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

Gazdálkodással kapcsolatos javaslatok, jelentések

 

 

 

 

a)

anyagátadási jegyzőkönyvek, anyagstatisztikai, energiafelhasználási jelentések:

5 év

 

 

 

b)

anyagi készletjelentések, felesleges, illetve előtalált anyagokról szóló jelentések:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

205.

Igénylések, vételezések és a központi beszerzésű termékek ellátásával kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

Közbeszerzési és beszerzési eljárással kapcsolatos ügyiratok:

 

 

 

 

a)

a közbeszerzési és beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos iratok:

az eljárás lezárulását követően
5 év

 

D/PM

 

b)

a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes irat:

5 év

 

D/PM

 

c)

a jogorvoslati eljárás esetén:

a jogerős befejezést követő
5 év

 

D/PM

 

d)

az a) alpont szerinti beszerzési eljárások iratai, amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor:

1 év

 

 

 

e)

a közbeszerzési és beszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás:

2 év

 

 

 

f)

közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, előzetes tájékoztató, illetve az időszakos előzetes tájékoztató, éves informatikai beszerzési terv, éves
informatikai fejlesztési terv, DKÜ Portálon ügyintézés iratai és ezen iratokhoz kapcsolódó dokumentumok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

207.

Árközlő ügyiratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

208.

Ellátási tervnyilvántartási könyv:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

209.

Tervfüzetek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

210.

Fejlesztéssel, termékek rendszeresítésével és korszerűsítésével kapcsolatos javaslatok, iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

211.

Tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok, valamint tűzveszélyes tevékenység engedélyezése:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

212.

Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyiratok

 

 

 

 

a)

környezetvédelemmel kapcsolatos átiratok, jelentések, tájékoztatások:

2 év

 

 

 

b)

környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések a hatóságok, más ellenőrző szervek felé:

5 év

 

 

 

c)

környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek és hulladék szállítására,
megsemmisítésére vonatkozó szállító lapok:

10 év

 

 

 

d)

környezetvédelmi oktatás iratai megőrzés:

5 év

 

 

 

e)

vízbiztonsági terv megőrzés:

NS

15

 

 

f)

környezetvédelmi szabályzatok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

213.

Biztonságtechnikai berendezések, építési, szerelési igények iratai:

3 év

 

 

 

a)

biztonságtechnikai rendszerek karbantartása, javítása:

1 év

 

 

 

b)

biztonságtechnikai berendezések tárolt kép- és hanganyagainak lekérdezése:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

214.

Közüzemi szerződések iratai:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

215.

Építési és elhelyezési szolgálattal kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervek, javaslatok, iratok:

5 év

 

 

 

b)

építési (felmérési vázlat) programok, ezek felülvizsgálati anyagai és utólagos módosításuk:

10 év

 

 

 

c)

tervezési megbízások, szerződések:

5 év

 

D/PM

 

d)

építési és egyéb engedélyek – vízjogi, közműi, szolgalmi, kazánfelállítási, használatbavételi stb. –
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

területfelhasználási engedély és megállapodás
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

f)

építési, engedélyezési, szerelési tervdokumentációk, nyomvonalrajzok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

g)

építési (kivitelezési) szerződések, építésinapló-másolat, felmérési napló:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

216.

Beruházás, felújítás átadás-átvételi okmányok és egyéb iratok

 

 

 

 

a)

műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési jegyzőkönyv, épületátadási dokumentáció, hatósági engedélyek, bizonyítványok
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

b)

kivitelezési, megvalósítási tervdokumentációk
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

c)

beruházási engedélyokiratok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

d)

kivitelezési tervdokumentációk egy példánya
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

beruházási pénzügyi elszámolás, lezárás:

10 év

 

D/PM

 

f)

különféle beruházási, felújítási keret átadás-átvételek megállapodásai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

Veszélyesnek minősülő gépek, technológiák üzembe helyezési eljárásával és műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos iratok, levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

218.

Ingatlangazdálkodási ügyek

 

 

 

 

a)

elhelyezési adatokat, azok felülvizsgálatát tartalmazó ügyiratok, ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérelmek, panaszok:

5 év

 

 

 

b)

épületekkel vagy helyiségekkel, azok kiutalásával összefüggő hatósági határozatok; ingatlanok használatára vonatkozó épületcserék, leadások, átvételek megállapodásai, bérleti szerződések
(a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

25 év

 

D/PM

 

c)

ingatlankisajátítási határozatok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

10 év

 

 

 

d)

ingatlan-nyilvántartás (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):

NS

D/PM

 

e)

épületbontási anyagokkal kapcsolatos ügyek:

5 év

 

 

 

f)

lakásvásárlások:

10 év

 

 

 

g)

bérleti szerződések:

a lejáratot
követő 5 év

 

 

 

h)

lakásokkal kapcsolatos rendelkezési jog:

a megszűnést követő 5 év

 

 

 

i)

nyilvántartás:

10 év

 

 

 

j)

bérlőkijelölések:

a lejáratot
követő 5 év

 

 

 

k)

megállapodások, nyilatkozatok, bérlőkiválasztási joggal kapcsolatos ügyiratok:

10 év

 

 

 

l)

lakásigénylések, lakáscsere-kérelmek, szállóügyek, garázsügyek iratai, lakásbizottsági anyagok:

15 év

 

 

 

m)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

5 év

 

 

 

n)

jogcím nélküli lakáshasználó:

NS

 

 

o)

lakáselidegenítéssel kapcsolatos ügyiratok:

NS

 

 

p)

munkáltatói kölcsönök igénylésével, elosztásával, állami kezességvállalással felvett lakásépítési/ lakásvásárlási támogatással kapcsolatos iratok:

a lejárat időpontját követően
5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

219.

Fegyverzettel kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

fegyverkészlet-jelentés, fegyvervizsgálattal, ellenőrzéssel kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

b)

fegyverzeti eszközök selejtezési iratai:

10 év

 

 

 

c)

fegyverek elvesztése:

5 év

 

 

 

d)

beszolgáltatott, előtalált bűnjelként lefoglalt fegyverek iratai:

10 év

 

 

 

e)

fogyatékba került fegyverzeti okmányok:

10 év

 

 

 

f)

fegyverzettel kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

 

 

 

g)

fegyverek tárolásával kapcsolatos okmányok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

220.

Vegyivédelmi anyagok gazdálkodásával, felhasználásával kapcsolatos okmányok (felszerelési lapok), iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

221.

Műszaki technikai, fotótechnikai, optikatechnikai, bűnügyi technikai, egészségügyi technikai anyagokkal kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

Saját kivitelezésű javítással és karbantartással kapcsolatos iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

223.

Gépjárművel kapcsolatos forgalmi okmányok és járulékos irataik

 

 

 

 

a)

gépjármű-vizsgáztatás, rendszám és forgalmi engedély iratai:

3 év

 

 

 

b)

gépjárműügyelet jelszavai:

a hatályon kívül helyezést követően
1 év

 

 

 

c)

menetlevélügyek, igénybevételi igazolványok:

8 év

 

 

 

d)

gépjárműtörzskönyv (lap):

10 év

 

 

 

e)

üzemanyagkártyák átadás-átvételi jegyzőkönyvei:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

224.

Gépjárműállomány-nyilvántartás

 

 

 

 

a)

nyilvántartás és járulékos iratai, járművek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási okmányok:

5 év

 

 

 

b)

gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok a kivonó szervnél:

10 év

 

 

 

c)

gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

225.

Balesettel, sérüléssel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

baleseti nyilvántartó füzet:

5 év

 

D/PM

 

b)

baleseti jegyzőkönyvek:

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

D/PM

 

c)

maradandó sérüléssel kapcsolatos jegyzőkönyvek:

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

226.

Nagyjavítással, gépjárművek balesetével és gépjármű-
lecserélésekkel, értékesítésekkel kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

227.

Élelmezési és vonatanyag-szolgálattal kapcsolatos okmányok

 

 

 

 

a)

élelmiszer-igénylés, -beszerzés és kapcsolatos ügyiratok:

3 év

 

 

 

b)

havi elszámolások és a havi elszámolásokra, összesítőkre kiadott felmentvények, észrevételek:

5 év

 

 

 

c)

elszámolás védőételről, védőitalról:

3 év

 

 

 

d)

takarmány-, kutyatáp-biztosítás, ellátás és elszámolás iratai, okmányai:

3 év

 

 

 

e)

állatorvosi bizonyítványok, boncolási bizottsági jegyzőkönyv:

3 év

 

 

 

f)

név szerinti (állat) állománynapló nyilvántartása:

5 év

 

 

 

g)

állatnyilvántartó lap és járulékos iratai:

3 év

 

 

 

h)

kérelem anyag- és eszközigénylésre:

1 év

 

 

 

i)

rendezvényekkel kapcsolatos kérelmek, megrendelők:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

228.

Ruházati anyagok gazdálkodásával, ellátásával, elszámolásával kapcsolatos iratok, okmányok

 

 

 

 

a)

ruházati kp. kifizetési jegyzékek másolatai:

8 év

 

 

 

b)

utalványfüzet, kiadási jegyzék és adott évi ut. füzetek:

5 év

 

 

 

c)

fogyatékba került ruházati okmányok:

5 év

 

 

 

d)

központi beszerzésű anyagok megrendelői:

5 év

 

 

 

e)

védő- és munkaruházattal kapcsolatos igénylések, raktári bizonylataik másolati példányai, egyenruházattal kapcsolatos véleményezések:

3 év

 

 

 

f)

egyenruházattal kapcsolatos beszerzés, megrendelés:

5 év

 

 

 

g)

egyen-, munka- és védőruházati ellátással kapcsolatos egyéb levelezés:

1 év

 

 

 

h)

Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) ruházati ellátásával összefüggő megrendelők, kiadási bizonylatok, fogyatékba visszavett ruházat, és ezzel kapcsolatos levelezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

229.

Bútor berendezési gazdálkodással és elszámolással kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

230.

Számlákkal, terhelésekkel és a keretekkel kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

231.

Anyagi ügyek

 

 

 

 

a)

anyagigénylések:

1 év

 

 

 

b)

anyagnyilvántartások (RBV anyagok, irodai eszközök stb.) és változási okmányok:

1 év

 

 

 

c)

gépjárművekkel kapcsolatos ügyek (tartós magáncélú igénybevétel, garázsigénylés, szolgálati gépkocsivezetés):

8 év

 

 

 

d)

információtechnológiai eszközök anyagnyilvántartásával kapcsolatos eszközlisták, bizonylatok:

8 év

 

 

 

e)

a büntetés-végrehajtási szervezettel, az ellátási folyamat során keletkezett dokumentumok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

232.

Anyagi eszközökkel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

utalványok a leltári tárgyakat képező anyagokról:

az anyagok bevonását, selejtezésüket követően
1 év

 

 

 

b)

utalványok fogyóeszközt képező anyagokról:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

Devizában és/vagy valutában felmerülő kiadások és azokkal kapcsolatos iratok, nyilvántartások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

234.

Az éves költségvetés, költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések (tervjavaslatok, kincstári és elemi költségvetések)

 

 

 

 

a)

éves költségvetés:

8 év

 

 

 

b)

költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések:

10 év

 

 

 

c)

tárgyévi költségvetés felhasználására vonatkozó adatszolgáltatások, jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

235.

Előirányzat-gazdálkodás iratai, előirányzat-módosítás,
-átcsoportosítás és -felhasználás, -zárolás, pótelőirányzat:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

236.

Előirányzat-felhasználási keret előrehozásával kapcsolatos levelezések:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

237.

Egyes gazdasági események végrehajtására vonatkozó engedélyek, kisebb jelentőségű elvi állásfoglalás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

238.

Ideiglenes foglalkoztatással kapcsolatos ügyek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

239.

Áthúzódó kiadások felmérése, bejelentése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

240.

Csekk- és egyéb aláírás-bejelentések:

érvénytartamuk lejártát követően
8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

241.

Az éves közlekedési bérlet és kedvezményes utazási utalvány igénylése, átvételéről vezetett nyilvántartások, átvételi elismervények:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

242.

Újítással, innovációval kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

innovációs bejelentések és azokkal kapcsolatban keletkezett iratok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek:

NS

15 év

 

 

b)

újítással, innovációval kapcsolatos egyéb dokumentációk, szakvélemények:

5 év

 

 

243.

Építési, felújítási számlák, beruházási és egyéb hitelnyújtások, módosítások:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

244.

Használatból kivonásra kerülő eszközök selejtezése során keletkező iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

245.

Használatból kivonásra kerülő eszközök értékesítésével kapcsolatos dokumentumok, közjegyzői okirat:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

246.

Bevételekkel kapcsolatos levelezések

 

 

 

 

a)

hatósági jogkörhöz kapcsolódó követelésekkel kapcsolatos levelezés:

8 év

 

 

 

b)

bevételekkel kapcsolatos levelezés:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

247.

Szállítási szerződések, megrendelőlevelek:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

248.

Számlák, könyvelési okmányok, bankbizonylatok:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

249.

Illetményelőleg-kérelmek, ha kifizetési okmánnyá válnak:

8 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

250.

Könyvelési számlalapok, analitikus nyilvántartások:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

251.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

kötelezettségvállalási nyilvántartások és ezek bizonylatai:

8 év

 

 

 

b)

kötelezettségvállalással, fedezetigazolásokkal kapcsolatos dokumentumok, levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

252.

Csekk- és elszámolási utalvány nyilvántartás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

253.

Illetmények megállapítására vonatkozó személyi okmány pénzügyi példánya:

a jogviszony megszűnését követően
20 év

 

 

 

 

 

 

 

 

254.

Személyi kiadásokkal (pótlékok, pótdíjak, kiküldetési díjak, albérleti díjak stb.) kapcsolatos levelezés, ha nem válik kifizetési okmánnyá:

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

255.

Gyermektartásra és egyéb tartásdíjra vonatkozó ügyiratok és azok nyilvántartásai:

követelhetőség után
5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

256.

Letiltások köztartozásra:

10 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

257.

Bérleti szerződések, egyéb megállapodások:

a lejáratot követően
15 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

258.

Magánnyugdíjpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségügyi biztosítási tagság be- és kilépésre vonatkozó nyilatkozat:

NS

D/PM

 

 

 

 

 

 

259.

Személyi kiadások kifizetésére vonatkozó nyilvántartások, illetményfizetési jegyzékek:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

260.

Éves kimutatás (törzskarton):

90 év

 

 

 

 

 

 

 

 

261.

Egyénenkénti utalási lista:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

262.

Nyomtatványokkal kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

szigorú számadásos nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:

8 év

 

 

 

b)

egyéb nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

263.

Társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek:

a jogviszony megszűnését követően
50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

264.

Elkobzott, illetve letéti tárgyakkal kapcsolatos ügyiratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

265.

Adóhatósággal kapcsolatos ügyiratok

8 év

 

 

 

a)

Munkáltatói jövedelemigazolások
(adóbevallás):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

266.

Egyéb pénzügyi levelezések, okmányok

 

 

 

 

a)

levelezések (béralap, illetményügyek, vizsgadíjak):

5 év

 

 

 

b)

finanszírozással kapcsolatos levelezések, finanszírozási tervek:

10 év

 

 

 

c)

lakásalappal való gazdálkodás ügyiratai:

10 év

 

 

 

d)

üdültetéssel kapcsolatos anyagok:

5 év

 

 

 

e)

szállítóval történő levelezések, számlaegyeztetések:

5 év

 

 

 

f)

tartozásjelentések, adósságállomány jelentés:

5 év

 

 

 

g)

beszedett bírságok pénzügyi feldolgozásával kapcsolatos iratok, jelentések:

5 év

 

 

 

h)

szakértők, tolmácsok, egyéb hatósági költségekkel kapcsolatos iratok, jelentések:

5 év

 

 

 

i)

fizetési meghagyás kezdeményezése, lejárt adósok, vevőkkel kapcsolatos levelezések, felszólítások:

5 év

 

 

 

j)

költségtérítéssel kapcsolatos jelentések, levelezések:

8 év

 

 

 

k)

cafetéria-igényléssel kapcsolatos levelezések:

1 év

 

 

 

l)

fizetési könnyítés iránti kérelmek:

5 év

 

 

 

m)

költségtérítéssel, egyéb személyi jellegű kifizetéssel kapcsolatos levelezés:

3 év

 

 

 

n)

cafetéria-igénylés, folyósítás iratai:

5 év

 

 

 

o)

Személyi állomány részéről felterjesztett kérelmek, beadványok 1 év (pl. elmaradt juttatások, hiányzó felszerelések, ruházati termékek, utazási költségek megtérítése, saját gépjármű használatának engedélyeztetése):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

267.

Szabadságra (alap, pót, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli) vonatkozó iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

268.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nyilvántartása:

a tanulmányok befejezését követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

269.

Helyi tervezésű, központi biztosítású ellátási igények iratai:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

270.

Távközlési szolgáltatók és vállalkozók építési, szerelési, szolgáltatási igényeinek iratai:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

271.

Hírközlő berendezések felújítási, javítási igényei

3 év

 

 

 

a)

informatikai eszközök javításával kapcsolatos ügyintézés:

5 év

 

 

272.

Rádiófrekvenciás zavartatásokról jelentés:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

273.

Életvédelmi földelések ellenőrzési jegyzőkönyvei:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

274.

Üzemeléssel és forgalmazással kapcsolatos nyilvántartások

 

 

 

 

a)

forgalmi, nyilvántartási, archiválási jegyzőkönyvek, telefaxok naplója:

1 év

 

 

 

b)

javítási, üzemidő, hibanyilvántartó, vonalfelügyeleti napló:

1 év

 

 

 

c)

mérési és vizsgálati eredmények:

3 év

 

 

 

d)

kábelkönyv, D és HH kábelhálózati törzskönyvek:

a módosítást követően
1 év

 

 

 

e)

távbeszélő és rádió számkiosztás nyilvántartás:

az érvényesség lejártát követően
1 év

 

 

 

f)

statikus vagy dinamikus rádióforgalmi csoport létesítésének, új szituációs vagy állapotüzenet programozásának, a forgalmi csoportba új rádiótag felvételének vagy kizárásának, az EDR rendszerbe forgalmi jogosultság megadásának kérése:

5 év

 

 

 

g)

EDR rendszerbe történő üzemeltetés forgalmi (egyéni, csoporthívás indítások, hívószám szerint, melyik bázisállomáson üzemelt) és pozíciós (adott időintervallumon belül a GPS vevővel ellátott rádiókészülék pozíciós adatai térkép vagy táblázatos formában, adott helyhez meghatározott sugarú körön belül tartózkodó hívószámú rádiókészülékek pozícióinak megadása) adatok kérése:

1 év

 

 

 

h)

EDR diszpécser (stabil rádióállomás) eseménynapló és EDR diszpécser (stabil rádióállomás) hibanapló:

1 év

 

 

 

i)

ügyeleti és segélyhívó mellékállomásokra beérkező hívások hanganyagainak lekérdezése:

1 év

 

 

 

j)

tarifikációs rendszer hívásadatainak lekérdezése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

275.

Távközlési névsorok, elektronikus e-mail, Group Wise címek és azokhoz kapcsolódó jogosultságok levelezési iratai

 

 

 

 

a)

alapügyiratok:

a névsor visszavonását követően
1 év

 

 

 

b)

névsorok, elektronikus címek, jogosultságok szervi szintű kimutatása:

a visszavonást követően
1 év

 

 

 

c)

távbeszélő-szolgáltatással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

d)

mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

276.

Állomás-nyilvántartó kartonok:

a módosítást követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

277.

Szerviztevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

hibajelentő, jelentés, munkalap:

1 év

 

 

 

b)

jegyzőkönyv, számlák:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

278.

Számítástechnikai és információtechnológiai rendszerfejlesztéssel kapcsolatos helyzetfelmérés, feladatterv, rendszerterv, programdokumentáció, kezelési utasítás, döntés-előkészítéséhez szükséges részanyagok, tervezetek stb.:

az érdekmúlást követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

279.

A rendőri szervek részére telepített szoftverek

 

 

 

 

a)

szoftverek beszerzésével, véleményezésével kapcsolatos iratok, elosztók:

a kivonást követően
5 év

 

 

 

b)

rendőri szervek szoftverigénye (beszerzett programokból):

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

280.

Informatikai eszközök meghibásodásával és a Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

281.

Rögzítésre felküldött bizonylatok, adatlapok:

a feldolgozást, ellenőrzést, archiválást követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

282.

Energiagazdálkodással kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

energia-továbbszámlázással, -vételezéssel kapcsolatos szerződések:

a lejáratot követően
5 év

 

 

 

b)

közműdíjak kiegyenlítésével kapcsolatos iratok, energia- és közműszolgáltatókkal folytatott levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

283.

A rendőri szervek igénylései alapján kiállított flóbert fegyvertartási, gáz- és riasztófegyverviselési, jogi személyek részére kiadott fegyvertartási, lőfegyvergyártói, -forgalmazói, javítói engedélykártyák

 

 

 

 

a)

a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

c)

rontott engedélyek megsemmisítési jegyzőkönyvei:

NS

 

 

 

 

 

 

 

284.

Európai lőfegyvertartási engedély nyilvántartásával kapcsolatos iratok, átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

285.

A rendőri szervek igénylése alapján kezelt személy- és vagyonőr; magánnyomozó; biztonságtechnikai tervező, szerelő; biztonságtechnikai szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványok

 

 

 

 

a)

a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:

5 év

 

 

 

b)

átadási bizonylatok:

5 év

 

 

 

c)

rontott igazolványok megsemmisítési jegyzőkönyvei:

NS

 

 

 

 

 

 

 

286.

Értekezletek, továbbképzések anyagi-technikai elhelyezési biztosításának iratai:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

287.

Rádióforgalmi adatkiutaló lap:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

288.

Rejtjeltevékenység

 

 

 

 

a)

kulcsváltással kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

b)

rejtjeltechnikai eszközök karbantartási, javítási iratai:

1 év

 

 

 

c)

rejtjeles kapcsolattartással összefüggő dokumentációk, megállapodások, azok módosításai, érvényességük lejárta után:

1 év

 

 

 

d)

rejtjelfelügyelet valamennyi anyagával kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

NS

 

 

e)

kezelői engedélyek, valamint bizonyítványok, vizsgajegyzőkönyvek, rejtjelhozzáférési engedély:

az érvényességük lejáratát követően
15 év

 

 

 

f)

kutatási, fejlesztési témákban keletkezett ügyiratok, szerződések, követelmények, tervek, rajzok, mérési jegyzőkönyvek, leírások, engedélyezési és rendszeresítési okmányok:

NS

D/PM

 

g)

rejtjelző eszközökkel kapcsolatos javítások, szállítólevelekkel, anyagbizonylatolási okmányok:

NS

 

 

h)

rejtjelző eszközök kulcsoló anyagaival kapcsolatos levelezések, kiadások, bevételezések:

3 év

 

 

 

i)

rejtjelző eszközök eseménynaplója:

10 év

 

 

 

j)

különleges jogrendi rejtjelző munkával kapcsolatos tervek, ügyiratok:

érvényességük lejártát követően
1 év

 

 

289.

A Rendőrség tudományos tevékenységével, a Rendőrségi Tudományos Tanácsának munkájával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

290.

Nemzetgazdasági mérlegjelentéshez adatszolgáltatás:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

291.

Visszautalás, átvezetés, átrögzítés:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

292.

Adóhatósági, ügyfélmegkeresések, levelezések:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

293.

Informatikával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

internethasználati statisztikával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

b)

elektronikus tárhely méretével (levelezésé, hálózati meghajtó stb.), módosításával kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

c)

egyéb informatikai programokkal kapcsolatos megkeresések:

1 év

 

 

 

d)

informatikai programokkal kapcsolatos megkeresések:

3 év

 

 

 

e)

informatikai rendszerekkel kapcsolatos megkeresés:

5 év

 

 

 

f)

log állományok elemzésével kapcsolatos megkeresések, iratok:

10 év

 

 

 

g)

informatikai szerver szolgáltatás igénybejelentő:

10 év

 

 

 

h)

jogosultságváltozással nem járó hozzáférés újraengedélyezésével kapcsolatos megkeresések
(pl. lejárt jelszó újragenerálása):

5 év

 

 

 

i)

internethasználati igény, internet irányú levelezés hozzáférés igénylésével, módosításával kapcsolatos iratok:

10 év

 

 

 

j)

távoli hozzáférés biztosításával (RSA, Token, APN, Active Sync stb.) kapcsolatos megkeresések:

10 év

 

 

 

k)

elektronikus házi őrizettel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

l)

informatikai adatszolgáltatás:

3 év

 

 

 

m)

kép- és hangrögzítő rendszerekből (gyermek-meghallgató, táv-meghallgató, objektumvédelmi videórendszer stb.) történő adatok lementése és továbbítása:

1 év

 

 

 

n)

informatikai szaktanácsadás biztosítása a szakágak részére:

1 év

 

 

 

o)

intranetes közzététel és tartalommódosítás:

1 év

 

 

 

p)

informatikai rendszerekhez kapcsolódó hozzáférési jogosultságok kezelése:

az érdekmúlást
követően
5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

294.

Elővezetések végrehajtásával kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

az érintett az összeget befizette:

2 év

 

D/PM

 

b)

végrehajtási eljárás indult, ideértve a végrehajtási eljárás során a behajthatatlan ügyállapotra állítást:

a követelés esedékességét követően
8 év

 

 

 

c)

követelés elévülése, végrehajtáshoz való jog elévülése esetén:

1 év

 

 

 

d)

egyéb okból történt fizetési kötelezettség megszűnése esetén:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

295.

Működési engedélyekkel kapcsolatos:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

296.

Pénzügyi tasak:

50 év

 

 

 

 

 

 

 

 

297.

Nyugdíjmegállapító szerv felé teljesített adatszolgáltatás:

30 év

 

 

 

 

 

 

 

 

298.

Informatikai tevékenységhez kapcsolódó jelentések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

299.

Teljesítésigazolások:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

300.

Kormányhivatal által hozott határozat, végzés, levelezés, kártalanítási összeg megtérítésére irányuló belső iratok:

8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 301-től 350-ig
(felhasznált: 301-től 350-ig)

 

 

 

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett
papír alapon is megőrzés (D/PM)

301.

Büntetőeljárás során keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

a feljelentés elutasítása esetén:

5 év

 

 

 

b)

nyomozásmegszüntetés vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:

a büntethetőség elévülése

 

 

 

c)

el nem évülő bűncselekmények esetében:

NS

 

 

d)

bűnügyek egyesítésével kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

 

 

 

e)

hatáskör/illetékesség hiányában más hatósághoz vagy más szervhez áttett ügyek iratai:

1 év

 

 

 

f)

az elévülés okán megszüntetett büntetőeljárásokban:

1 év

 

 

 

g)

az ügyészi szerv vagy a nyomozóhatóság megkeresése alapján folytatott vagyon-visszaszerzési eljárás, az alapját képező nyomozás megszüntetése, vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:

a büntethetőség elévüléséig

 

 

 

h)

el nem évülő bűncselekményekkel kapcsolatban folytatott vagyonvisszaszerzési eljárás:

NS

 

 

i)

a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően az ügyészi szerv által elrendelt vagyonvisszaszerzési eljárás eredményes lezárása:

a büntethetőség elévüléséig

 

 

 

j)

a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően az ügyészi szerv által elrendelt vagyonvisszaszerzési eljárás eredménytelen:

a büntethetőség elévüléséig

 

 

 

k)

kábítószer-bűnjellel kapcsolatos iratok:

a megsemmisítés idejét követően
5 év

 

 

 

l)

az előkészítő eljárással kapcsolatos iratok (amennyiben a beszerzett adatok büntetőeljárásban bizonyítékként nem használhatók fel):

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

302.

Eltűntek és ismeretlen halottak, valamint rendkívüli halálesetek ügyében keletkezett iratok

 

 

 

 

a)

felkutatott (megtalált) eltűntek esetén:

a tartózkodási hely megállapítását követően
1 év

 

 

 

b)

meg nem talált eltűntek esetén:

NS

 

 

c)

az utóbb azonosított ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok:

a holttest azonosítását követően
1 év

 

 

 

d)

az azonosítatlanul maradt ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok:

NS

 

 

e)

a c)–d) pont alá nem tartozó rendkívüli halálesetekkel összefüggő iratok:

20 év

 

 

 

f)

nem rendkívüli halál miatti eljárás során keletkezett iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

303.

Rendkívüli események (üzemi baleset, tűz stb. és egyéb jelentések iratai, ha nyomozáselrendelés nem történt meg):

5 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

304.

A személy- és tárgykörözések elrendelésével, folytatásával összefüggésben keletkező iratok

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

a)

SIS körözés:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

b)

a kiskorú eltűntek körözési felülvizsgálatával kapcsolatos iratok:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

305.

Poligráfos hazugságvizsgálattal kapcsolatos iratok (hazugságvizsgálatról készült jegyzőkönyvek, regisztrátumok, szakértői vélemények):

20 év

 

D/PM

 

 

 

 

 

 

306.

Bűnjelkezeléssel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

bűnügyi iratok:

a bűnügyi iratok megőrzési idejéig

 

 

 

b)

közigazgatási iratok:

a közigazgatási iratok megőrzési idejéig

 

 

 

c)

bűnjelekkel kapcsolatos megkeresések:

1 év

 

 

 

d)

bűnjelek selejtezésével, megsemmisítésével, értékesítésével kapcsolatos iratok:

selejtezést/ megsemmisítést/értékesítést követően
5 év

 

 

 

e)

bűnjel nyilvántartására szolgáló nyilvántartó könyv:

NS

 

 

 

 

 

 

 

307.

Magánnyomozói szolgáltatást végzővel szemben rendőri intézkedést igénylő cselekmények kapcsán keletkezett iratok a rendőri intézkedést foganatosító szervnél:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

308.

Helyszínen végzett munkáról kiállított iratok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

309.

Technikusi anyagfelhasználási nyilvántartás:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

310.

Nyomozókutyák (szagazonosító, nyomkövető stb.) helyszíni munkájával kapcsolatos anyagok (naplók, jegyzőkönyvek, jelentések stb.):

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

311.

A bűnügyi szervek által őrzött ENYÜBS adatszolgáltatással kapcsolatos iratok:

2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

312.

Külföldiek bevándorlásával/letelepedésével/tartózkodási engedélyezésével kapcsolatos megkeresések, szakhatósági vélemények:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

314.

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok

 

 

 

 

a)

a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett iratok, illetve azzal összefüggő iratok:

a lezárást követően
1 év

 

 

 

b)

a titkos információgyűjtés a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok, ha nem bűncselekmény, hanem egyéb ok miatt került elrendelésre:

a lezárást követően
2 év

 

 

 

c)

a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása során keletkezett, illetve azzal összefüggő iratok, amennyiben büntetőeljárás indul:

a büntethetőség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig, de legfeljebb
20 év

 

 

 

d)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek (eseti adatközlők) alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együttműködés megszűnésétől számított:
10 év

 

 

 

e)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek (informátorok) alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együttműködés megszűnésétől számított:
10 év

 

 

 

f)

a Rendőrséggel titkosan együttműködő személyek (bizalmi személy) alkalmazása során keletkezett adatok, azok eredménye:

az együttműködés megszűnésétől számított:
20 év

 

 

 

g)

az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:

a lezárást követő
2 év

 

 

 

h)

a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:

a fedett nyomozói tevékenység megszűnésétől számított:
20 év

 

 

 

i)

fel nem használt bűnügyi előkészítő eljárás iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

317.

Titkos információgyűjtéssel és a leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatban keletkezett speciális működési kiadások (T-ellátmánnyal kapcsolatos) elszámolásai, bizonylatai

 

 

 

 

a)

pénztárkönyv:

NS

 

 

b)

szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja, értékcikk-nyilvántartó füzet, a kiadott elszámolási utalványok nyilvántartókönyve:

10 év

 

 

 

c)

munkafüzet, a pénztárkönyvi alapbizonylatok, az utólagos elszámolásra kiadott pénzösszegek forgalmát nyilvántartó tömb, a „T” ellátmány gazdálkodásához kapcsolódó egyéb anyagok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

318.

Fogvatartottak kikérése:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

319.

Idézések, idézésekkel kapcsolatos levelezések, tájékoztató anyagok:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

320.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: Rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

321.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: Rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

322.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

323.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

324.

SVE 39. cikk rendőri együttműködés: résziratok, egyedi intézkedések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

325.

SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: résziratok, egyedi intézkedések iratai:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

326.

Állampolgári lekérdezések (SIS II Rendelet 41. cikk, SIS II Határozat 58. cikk):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

327.

SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (személyes adat):

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

328.

Állampolgári kérelmek:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

329.

Hatósági lekérdezések:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

330.

SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (különleges adat):

20 év

 

 

 

 

 

 

 

 

331.

SIS II Rendelet 24. cikk: beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

332.

SIS II Határozat 26. cikk: személykörözés:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

333.

SIS II Határozat 32. cikk: eltűnt és megóvandó személyek körözése:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

334.

SIS II Határozat 34. cikk: idézett személyek tartózkodási hely megállapítása:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

335.

SIS II Határozat 38. cikk: tárgykörözés:

a körözés visszavonását követően
1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

336.

SVE 40. cikk: megfigyelés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

337.

SVE 41. cikk: forró nyomon üldözés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

338.

SIS II Határozat 36. cikk: leplezett figyelés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

339.

SIS II Határozat 36. cikk: rejtett ellenőrzés:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

340.

Vagyonvisszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok

 

 

 

 

a)

külföldről érkezett megkeresések:

5 év

 

 

 

b)

külföldre továbbított megkeresések:

5 év

 

 

 

c)

egyéb vagyonvisszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

 

 

 

 

 

 

 

 

341.

Bűnügyek iratainak bekérésével kapcsolatos iratok, bűnügyek iratai, jogerős bírói ítéletek:

NS

 

 

 

 

 

 

 

342.

Bűnjelek igénylésével, átadásával kapcsolatos iratok:

NS

 

 

 

 

 

 

 

343.

Pénzmosással kapcsolatos bejelentések

 

 

 

 

a)

amennyiben 2007. december 15-éig keletkeztek:

az ügy lezárását követően
10 év

 

 

 

b)

amennyiben 2007. december 15-e után keletkeztek:

az ügy lezárását követően
8 év

 

 

 

 

 

 

 

 

344.

Bűnügyi szervhez érkezett bejelentések, rendőri jelentések, melyekben nem történt bűncselekmény vagy további intézkedést nem igényelnek:

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

345.

Kiskorúak veszélyeztetettség miatti nyomonkövethetősége gyermekvédelmi jelzőrendszer alkalmazása során keletkezett iratok:

10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

346.

Bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárásról vezetett nyilvántartó könyv:

3 év

 

 

 

 

 

 

 

 

347.

Élet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentések ellenőrzésének eredménye:

NS

 

 

 

 

 

 

 

348.

Védelmi Program ügyiratai:

a lezárást követően
3 év

 

 

 

 

 

 

 

349.

Adatlap a különleges bánásmód biztosításhoz:

a kapcsolódó bűnügyi irat
megőrzési ideje

 

 

 

 

 

 

 

350.

A NOVA Média Tár, illetve a Központi Média Tár felvételei:

a kapcsolódó bűnügyi irat
megőrzési ideje

 

 

VII. Rendészeti tevékenységgel összefüggő iratfajták
Irattári tételszám keret: 351-től 450-ig
(felhasznált: 351-től 427-ig)
1

Az utasítás a 44. pont alapján hatályát vesztette 2020. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére