• Tartalom

52/2019. (XII. 30.) BM rendelet

52/2019. (XII. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2020.01.01.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/D. §-a alapján tartozó, a veszélyes áru szállítás során használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági eljárásért a kérelmet előterjesztő ügyfél igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet az eljáró hatóság, mint a díj beszedésére jogosult részére.

(2) A díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget a fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni. A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás a díjfizetésre nem alkalmazható.

(2) Ha az ügyfél a hatósági eljárás díját a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt fizeti meg, az átutalási megbízás, illetve a fizetési számlára történő készpénzbefizetés közlemény rovatában az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás megnevezését tünteti fel.

(3) Ha a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a katasztrófavédelmi hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, legkésőbb az önálló fellebbezéssel támadható döntést követő nyolc napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik.

(4) Ha a katasztrófavédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a szerinti díjvisszafizetést teljesít, úgy a visszafizetésről az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

(5) Ha jogszabály a hatósági eljárás elektronikus úton történő kezdeményezését nem zárja ki, a díjat az eljárás kezdeményezését követően, átutalási megbízás útján kell megfizetni. Az elektronikus közszolgáltatás igénybevételével kezdeményezett eljárással kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésére egyebekben az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) A díj az eljáró hatóság bevételét képezi.

3. § A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § A díjfizetés tárgyára, a díj visszafizetésére, a díjfizetési kötelezettségre történő felhívásra és az elévülésre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2)–(3) bekezdését, 32. §-át, 73/A. §-át, 79–81. §-át és 86. §-át megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépése után indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet az 52/2019. (XII. 30.) BM rendelethez

Tevékenység

Szolgáltatási
díj összege

1.

Veszélyes áruk csomagolóeszközeinek jóváhagyása dokumentáció alapján

1.1.

Csomagolóeszközök, nem nyomástartó tartályok jóváhagyása, típusonként

40 500 Ft

1.2.

Összetett (konténeres) csomagolóeszközök, összetett nem nyomástartó tartályok jóváhagyása, típusonként

58 000 Ft

2.

Veszélyes árut szállító nem nyomástartó tartányok jóváhagyása dokumentáció alapján

 

2.1.

5 m3 össztérfogatig, típusonként

77 000 Ft

2.2.

5 m3 össztérfogat felett 50 m3 össztérfogatig, típusonként

110 000 Ft

2.3.

50 m3 össztérfogat felett, típusonként

265 000 Ft

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére