• Tartalom

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

2021.04.25.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §1 (1) Az országos és a területi környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági nyilvántartást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) vezeti.

(2) Az országos és a területi természetvédelmi hatóság, az országos és területi vízvédelmi hatóság, valamint a klímavédelemért felelős hatóság az (1) bekezdésben meghatározott hatósági nyilvántartásban a környezethasználattal kapcsolatos hatósági határozatainak, szakhatósági állásfoglalásainak adatait rögzíti.

(3) A hatósági nyilvántartásba való betekintésre és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az adott ügyre vonatkozó betekintési és adatszolgáltatási szabályokat kell alkalmazni.

2. §2 (1) Az 1. § szerinti hatósági nyilvántartás részét képező határozatok és szakhatósági állásfoglalások adattartalmát a hatóság a kiadmányozással egyidejűleg rögzíti az OKIR-ban.

(2) A hatósági nyilvántartás adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az abban szereplő hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás vonatkozásában – az 1. melléklet 1., 2., 6., 11.1., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8. pontja kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1) Ha a 2. § (2) bekezdésében meghatározottak az egyes telephelyeken, tevékenységi területeken a környezetbe kikerülő szennyező anyagok megnevezését, azok kibocsátási értékeit, a képződő hulladékok megnevezését, mennyiségét és környezeti veszélyességét (veszélyességi jellemző), valamint a kármentesítésre vonatkozó főbb adatokat nem tartalmazzák, akkor a hatóság az azokra vonatkozó utolsó általa rögzített adatot, kibocsátási értéket szakterületenként és szennyező anyagonként feltünteti (szennyvízkibocsátás esetében a befogadó megjelölésével) a megengedett határértékek és a túllépés mértékének rögzítésével együtt.

(2)3 A határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése esetében a határozatot a 2. § rendelkezéseinek megfelelően kell nyilvántartásba venni.

(3) Az OKIR-ból a hatósági nyilvántartás adatai nem törölhetők és nem írhatók felül.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. §4

1. melléklet az 58/2019. (XII. 18.) AM rendelethez5

A hatósági nyilvántartás adattartama

1. a tevékenységet folytatóra vonatkozó azonosító adatok (környezetvédelmi ügyfél jel),

2. a telephelyre vonatkozó azonosító adat (környezetvédelmi területi jel),

3. a tevékenység környezethasználattal kapcsolatos adatai,

4. a környezethasználat mennyiségi és minőségi jellemzői,

5. a határozat vagy szakhatósági állásfoglalás száma, tárgya, rendelkezései – rendelkező rész – (több telephely és tevékenységi terület esetén telephelyenként, területenként feltüntetve),

6. a szakhatósági állásfoglalás mellett a szakhatósági állásfoglalást tartalmazó, más hatóság által kiadott határozat száma,

7. a határozat véglegessé válásának és végrehajthatóságának, valamint végrehajtásának előírt időpontja, engedély esetén annak érvényességi ideje,

8. a határozat kijavításának, kiegészítésének, módosításának, visszavonásának, megváltoztatásának, megsemmisítésének adatai,

9. a határozat közzétehetőségének ténye,

10. a határozat kiadását követő és a határozat rendelkezéseinek végrehajtására irányuló felülvizsgálat, hatósági ellenőrzés, önellenőrzés ideje és megállapításai,

11. a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó további jogok és kötelezettségek megnevezése, így különösen:

11.1. Natura 2000 terület érintettsége,

11.2. a hatásbecslés lefolytatása,

11.3. a közérdek megnevezése,

11.4. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság bevonásának ténye,

11.5. a hatóság által előírt kármegelőző, kárcsökkentő, vagy kompenzációs intézkedések,

12. az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR rendelet) I. melléklete szerinti tevékenységeket folytató telephelyek, valamint az egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: EKHE) köteles tevékenységeket folytató létesítmények esetén:

12.1. az érintett telephely és létesítmény üzemelésének kezdete, szüneteltetése, megszüntetése, valamint az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási- és EKHE-kötelezettség megszűnése,

12.2. a tevékenységeknek az E-PRTR rendelet I. melléklete szerinti besorolása, az EKHE szerinti besorolása, valamint a TEÁOR szerinti besorolása,

12.3. az érintett telephely főlétesítményének és főtevékenységének kijelölése,

12.4. a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti alapállapot-jelentés készítés kötelezettsége,

12.5. az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának száma,

12.6. az üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység esetén a kibocsátási engedély azonosítója,

12.7. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén, az ipari kibocsátásokról szóló, 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról való jelentéstétel céljából a tagállamok által benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának meghatározásáról szóló, 2018. augusztus 10-i (EU) 2018/1135 bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete szerinti eSPIRS azonosító,

12.8. a létesítményekhez kapcsolódó 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekre, hulladékégető és hulladék-együttégető művekre, valamint illékony szerves vegyületek kibocsátásával járó technológiák és azok kapacitására vonatkozó adatok.

1

Az 1. § a 16/2021. (IV. 9.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 16/2021. (IV. 9.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. mellékletet a 16/2021. (IV. 9.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére