• Tartalom

6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet

az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

2019.04.13.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018 (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő követelményeket, tevékenységekre vonatkozó módszereket tartalmazó építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért, elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározottakon túl –

a) figyelemmel kíséri az építésüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, a műszaki haladás vívmányait, valamint

b) szükség szerint, de legalább 2 évente felülvizsgálja az építésügyi műszaki irányelveket, és tartalmukat indokolt esetben módosítja.

2. § (1) A Bizottság elnökből és a (3) bekezdésben meghatározott tagokból áll.

(2) A Bizottság elnöke az építésgazdaságért felelős miniszter által kinevezett szakmai vezető. Az elnököt akadályoztatása esetén az építésgazdaságért felelős miniszter által esetileg kinevezett személy helyettesíti.

(3) A Bizottság tagja

a) a Magyar Építész Kamara,

b) a Magyar Mérnöki Kamara,

c) a Magyar Szabványügyi Testület,

d) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,

e) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.),

f) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.),

g) az Országos Atomenergia Hivatal,

h) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint

i) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium

által delegált egy-egy személy.

(4) A Bizottság elnöke és tagjai az e rendelet szerinti feladataikat díjazás nélkül látják el.

3. § (1) A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az üléseket a Bizottság titkársága hívja össze. A bizottság ülései nem nyilvánosak.

(2) A Bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. Ha a Bizottság valamely tagja akadályoztatás miatt nem tud részt venni a Bizottsági ülésen, intézkedik a helyettesítéséről az ügyrendben előírt módon.

(3) A Bizottság döntéseit szóban vagy írásban, egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. A Bizottság elnöke az ügyrendben szabályozott módon elektronikus szavazás elrendelésére is javaslatot tehet. A szakértői testület ügyrendjében meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját akként, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és befolyásmentes kommunikáció biztosított legyen.

(4) A Bizottság titkársági feladatait az ÉMI Nonprofit Kft. látja el.

(5) A Bizottságon belül egy konkrét feladat végrehajtására az elnök munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportban az arra kijelölt bizottsági tagokat delegáló szervezetek által delegált legfeljebb tizenöt, az adott feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező külső személy vehet részt. A munkacsoport vezetőjét a Bizottság elnöke jelöli ki. A munkacsoport vezetője gondoskodik a munka megszervezéséről, a határidők betartásáról, valamint az elvégzett feladatnak, az építésügyi műszaki irányelv elkészített tervezetének az elnök részére történő megküldéséről.

(6) A Bizottság és a Bizottság titkársága működésének részletes szabályait a Bizottság által elfogadott ügyrend állapítja meg.

(7) A Bizottság vagy a munkacsoport elé kerülő építésügyi műszaki irányelv-tervezetek előkészítéséről az ÉMI Nonprofit Kft. gondoskodik.

(8) A Bizottság titkársága biztosítja, hogy az építésügyi műszaki irányelv-tervezettel kapcsolatosan a szakmai közvélemény javaslatait kifejthesse.

4. § (1) A Bizottság által jóváhagyott építésügyi műszaki irányelveket elektronikusan közzé kell tenni a kiadás dátumának megjelölésével.

(2) Az ÉMI Nonprofit Kft. Építésügyi Műszaki Adattárat hoz létre és működtet, amelyet a Lechner Nonprofit Kft. üzemeltet, és amelynek informatikai fejlesztését végzi. Az Építésügyi Műszaki Adattár biztosítja az építésügyi tárgyú szabványok és az építésügyi műszaki irányelvek tematikus kereshetőségét.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelettel létrehozott Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tagjainak kinevezését e rendelet hatálybalépése nem érinti.

6. §1

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére