• Tartalom

74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet

74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet

a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről1

2019.04.09.

A Kormány a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza azokat a részletszabályokat, amelyek biztosítják azt, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137/F. § (1) bekezdése szerinti támogatás (a továbbiakban: Támogatás vagy Támogatások) nyújtása az Mttv., a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen annak érdekében, hogy a központi költségvetési és egyéb források felhasználása hatékonyan, átláthatóan és a garanciális kiszámíthatóság követelményének érvényesülésével valósuljon meg.

2. § E rendelet hatálya kiterjed a Támogatásra, az Mttv. 137/G. §-a szerinti nyilvános pályázati eljárásokban részt vevőkre, a Támogatás igénybevevőire és a Támogatás felhasználásával más módon érintettekre.

3. § A Támogatás nyújtásának célja, hogy médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt, az Mttv. 83. § (1) bekezdés b)–l) pontjában foglalt valamely közszolgálati cél megvalósulását szolgáló, sokszínű és kiemelkedő színvonalú, a magyar és európai kultúrát és identitást gazdagító, értékes filmalkotások és filmsorozatok jöjjenek létre.

4. § A Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) Általános Pályázati Feltételeit (a továbbiakban: ÁPF) a Televíziós Filmkollégium (a továbbiakban: Filmkollégium) az e rendeletben foglalt szabályok szerint határozza meg.

5. § A Mecenatúrából folyósított forrás elszámolásával és a Támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Filmkollégium elszámolási és ellenőrzési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) rögzíti az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

2. A Támogatás nyújtásának, elszámolásának és ellenőrzésének szervezetrendszere

6. § (1) A Mecenatúra a pályázatok kiírása, a támogatási szerződések megkötése, a Támogatások elszámolása, ellenőrzése, az esetleges igények érvényesítése érdekében a saját nevében jár el.

(2) A Mecenatúra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pont q) alpontja szerinti egyéb szervezet, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A Filmkollégium elnöke jogosult a Mecenatúra jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzatai között átcsoportosítást végrehajtani.

3. A pályázati eljárások és a Támogatás felhasználásának alapelvei

7. § A pályáztatás során az esélyegyenlőség, az objektivitás, az átláthatóság és a megkülönböztetéstől mentes eljárás elveinek figyelembevételével kell eljárni.

8. § A Mecenatúra és a Filmkollégium a pályázók és a Támogatás igénybevevői között nem alkalmazhat olyan indokolatlan különbségtételt, kizárást vagy korlátozást, amely sérti az egyenlő bánásmód követelményét.

9. § A pályázati eljárásban részt vevő személyek kötelesek a pályázati eljárás tisztaságát megőrizni. Ennek érdekében kötelesek tartózkodni bármely olyan magatartástól, tevékenységtől, amely az eljárás tisztaságát sérti vagy veszélyezteti. A pályázók kötelesek tartózkodni továbbá minden olyan magatartástól, amely bármilyen módon alkalmas a pályázati eljárás eredményének befolyásolására.

10. § Támogatás kizárólag pályázat alapján ítélhető meg, és a kedvezményezett és a Mecenatúra közötti támogatási szerződés megkötését követően folyósítható, az adott pályázati eljárásban meghatározott egyéb folyósítási feltételek teljesítését követően.

11. § (1) A támogatási cél megvalósítása során biztosítani kell, hogy a Mecenatúra által nyújtott támogatás felhasználása mindvégig követhető és ellenőrizhető legyen.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely nem felel meg az átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt követelményeknek.

(3) A Filmkollégium a pályázati eljárás valamennyi szakaszában mind a döntéshozók, mind a döntés-előkészítésben közreműködők tekintetében köteles biztosítani az átláthatóságot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései szerint.

12. § A Támogatás nyújtásával, elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos eljárás nem közigazgatási hatósági eljárás, a felek között polgári jogi jogviszony érvényesül.

4. A nyújtható Támogatás összege

13. § (1) A Mecenatúra vissza nem térítendő, közvetlen, pénzbeli támogatást nyújt.

(2) A Mecenatúra a támogatás összegének megállapítása során a filmszakmára jellemző szokásos piaci viszonyok figyelembevételével jár el. Ennek során részeiben és egészében megvizsgálja és összehasonlítja a filmalkotás költségvetésében szereplő költségtételeket, azok összetételét, összegét a műfajában, gyártási körülményeiben, költségvetésének méretében, költségszerkezetében hasonló produkciók költségvetésében szereplő tételekkel.

(3) A támogatás összegének megállapítása során a Mecenatúra költségként nem veszi figyelembe az észszerűtlen, az Mktv. 31/B. § (5) bekezdése szerint nem ellenőrizhető, valamint az állami támogatáshoz kapcsolódó közérdek megvalósulása szempontjából indokolatlan költségeket.

14. § (1) A Mecenatúra a pályázati felhívás kibocsátásának időpontjában a fizetési számláin pályázati kiírás fedezetéül szabadon rendelkezésre álló összeg erejéig jogosult pályázati felhívást kibocsátani.

(2) Az egy pályázati eljárásban egy kedvezményezettnek kifizethető Támogatás összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – egy filmalkotás tekintetében legfeljebb 300 000 000 forint, filmsorozat tekintetében epizódonként legfeljebb 100 000 000 forint.

(3) A nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő jelentőségű – így különösen a magyar történelem valamely meghatározó eseményét hiánypótló jelleggel bemutató – olyan filmalkotások esetében, amelyek megvalósításának körülményei azt egyértelműen indokolják, a Médiatanács elnöke a Filmkollégium kezdeményezésére a (2) bekezdésben foglalt összegtől eltérhet.

5. Az Általános Pályázati Feltételek tartalma

15. § A Filmkollégium az ÁPF-ben meghatározza különösen

a) a nyújtható támogatások típusait, nyújtásának feltételeit,

b) az adatkezelés, az adatszolgáltatás, az iratok megőrzésének szabályait,

c) a kapcsolattartás és tájékoztatás szabályait,

d) a pályázók körét,

e) a pályázatok benyújtásának, visszavonásának, módosításának szabályait,

f) a pályázati díjat, a pályázati díj megfizetésének, visszatérítésének szabályait,

g) a pályázatok formai követelményeit,

h) a pályázatok ellenőrzésének szabályait,

i) a pályázatok szakmai értékelésének szabályait,

j) a Filmkollégium döntésére vonatkozó szabályokat,

k) a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket,

l) a Támogatás folyósításának szabályait,

m) a támogatási szerződés módosításának feltételeit,

n) a támogatói döntésekkel, a Filmkollégium eljárásával kapcsolatos vitarendezési lehetőségeket, az azokra vonatkozó határidőket, valamint

o) a létrejövő filmalkotásra vonatkozó szerzői és egyéb jogokkal kapcsolatos előírásokat.

16. § (1) A Filmkollégium a meghirdetett pályázati eljárás felhívásában pályázati díj megfizetését írhatja elő. A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig köteles a felhívás szerinti módon teljesíteni a pályázati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséget.

(2) A pályázati díj mértékét a Filmkollégium a jelen rendelet alapelveire figyelemmel állapítja meg.

17. § (1) A Filmkollégium a pályázatok szakmai értékelésére legfeljebb húsz tagból álló bíráló bizottságot hoz létre, a bizottsági tagokról nyilvántartást vezet.

(2) A Filmkollégium az egyes pályázatok szakmai értékelésére a nyilvántartott bizottsági tagokból eljáró bíráló bizottságot hoz létre, mely legalább egy elnökből és két tagból áll.

(3) Az eljáró bíráló bizottság a Filmkollégium részére döntési javaslatot dolgoz ki, amely a Filmkollégiumot nem köti.

(4) A bíráló bizottság ügyrendjét a Filmkollégium határozza meg.

(5) Az eljáró bíráló bizottság tagjait az ügyrendben meghatározott tiszteletdíj illeti meg.

6. A Támogatások ellenőrzésének szabályai, a beszámoló vizsgálata

18. § A támogatás felhasználásának ellenőrzése során a Mecenatúra a teljesség, az észszerűség, az objektivitás, az átláthatóság és a megkülönböztetéstől mentes, hatékony eljárás elveinek figyelembevételével jár el.

19. § A Mecenatúra a támogatási szerződésben foglalt cél megvalósításához kapcsolódó jogviszonyokat és ügyleteket teljeskörűen és valódi tartalmuk alapján vizsgálja, annak érdekében, hogy kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy a támogatási cél megvalósulása a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően történt-e.

20. § A Mecenatúra a Támogatás felhasználásának ellenőrzését a pályázati felhívásban, az egyes támogatási szerződésekben és a Szabályzatban rögzített feltételek és határidők figyelembevételével, elsősorban az elszámolásként benyújtott beszámoló, részbeszámoló vagy készrejelentés (a továbbiakban együtt: beszámoló) alapján és – amennyiben ez szükséges – helyszíni ellenőrzés útján végzi.

21. § A Filmkollégium a Szabályzatban meghatározza különösen

a) az adatkezelés, az adatszolgáltatás, az iratok megőrzésének szabályait,

b) a kapcsolattartás és tájékoztatás szabályait,

c) az ellenőrzési eljárás ügyintézési határidejét,

d) a beszámoló érvényességének formai követelményeit,

e) a beszámoló tartalmi vizsgálatának szempontjait,

f) a beszámoló pénzügyi vizsgálatának szabályait,

g) a hiánypótlási eljárás szabályait,

h) az ellenőrzési eljárás eredménye megállapításának szabályait, az elfogadható, a hiánypótlással elfogadhatóvá váló és az el nem fogadható beszámolóra vonatkozó szabályokat és a kapcsolódó jogkövetkezményeket,

i) a helyszíni ellenőrzés szabályait, valamint

j) a támogatói döntésekkel, a Filmkollégium eljárásával kapcsolatos vitarendezési lehetőségeket, az azokra vonatkozó határidőket.

7. A támogatási döntésekkel kapcsolatos belső vitarendezés

22. § (1) A pályázó, illetve a kedvezményezett az adott pályázati eljárásban vagy a Támogatások ellenőrzése, a beszámoló vizsgálata során a Filmkollégium eljárásával vagy döntésével összefüggésben az Általános Pályázati Feltételek, az adott pályázati felhívás vagy a Szabályzat alapján vélelmezett eljárási hibára hivatkozva kifogást terjeszthet elő a Filmkollégiumhoz.

(2) A kifogásban meg kell jelölni a kérelmező által sérelmezett döntést vagy eljárási hibát, illetve a kifogáshoz mellékelni kell az annak igazolására szolgáló adatokat, dokumentumokat.

(3) A kifogás tárgyában a Filmkollégium döntést hoz. E döntéssel szemben további belső vitarendezésnek nincs helye.

23. § (1) A pályázó illetve a kedvezményezett az adott pályázati eljárásban vagy a Támogatások ellenőrzése, a beszámoló vizsgálata során, amennyiben valamely kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, a jogkövetkezmények alóli mentesülés érdekében indokolt méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Filmkollégiumhoz.

(2) A méltányossági kérelem tárgyában a Filmkollégium döntést hoz. E döntéssel szemben további belső vitarendezésnek nincs helye.

24. § A belső vitarendezésre vonatkozó további szabályokat az ÁPF és a Szabályzat tartalmazza.

8. A Mecenatúrából nem támogatható filmalkotások

25. § Nem nyújtható a Mecenatúrából támogatás olyan filmalkotás kapcsán, amely

a) az Mktv. alapján nem részesíthető közvetlen támogatásban,

b) nem médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotás, vagy

c) amely filmalkotás nem szolgálja az Mttv. 83. § (1) bekezdés b)–l) pontjában foglalt valamely közszolgálati cél megvalósulását.

9. A Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjainak delegálására jogosult miniszterek

26. § A Televíziós Filmkollégiumba

a) a miniszterelnök kabinetfőnöke két főt,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy főt,

c) az emberi erőforrások minisztere egy főt

delegál.

27. § A Felügyelő Bizottságba

a) az emberi erőforrások minisztere egy főt,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy főt

delegál.

10. Záró rendelkezés

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2019. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére